Лекции.Орг


Поиск:
Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів
Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів (вивченням дисципліни) здійснюється в таких формах:

поточний контроль відбувається за результатами виконання завдань, передбачених для самостійної роботи

підсумковий контрол ь- екзамен. У мовою допуску магістранта до екзамену є виконання ним усіх завдань самостійної роботи та ІНДЗ. До екзаменаційного білету включається теоретичні питання та практичні завдання.

Критерії та норми оцінювання знань студентів

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» враховується:

1) наявність і характер засвоєння психолого-педагогічних знань (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань);

2) якість актуалізації знань з педагогіки та психології вищої школи (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення);

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого-педагогічних фактів, сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці;

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності;

5) якість виконання самостійної навчальної роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність виконання, ретельність тощо).

Особливими вимогами щодо знань студентів з педагогіки та психології вищої школи є:

· знання психолого-педагогічних основ навчання і виховання у вищій школі як однієї з найважливіших передумов розвитку особистості майбутнього фахівця;

· усвідомлення психологічно-педагогічних закономірностей формування особистості студента в період навчання у ВНЗ;

· уміння показати можливості застосування здобутків педагогічної та психологічної науки для підвищення ефективності науково-педагогічної діяльності, виховання і навчання студентської молоді;

· розуміння ролі психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу.

Норми оцінювання

Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який виявив всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений з основною і додатковою психологічною та педагогічною літературою.

Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних категорій і понять педагогіки та психології вищої школи, усвідомлюють значення наукових знань для організації педагогічного процесу, науково-педагогічної діяльності викладача, творчо використовують їх у розв'язанні ситуаційних психолого-педагогічних завдань.

Оцінки «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну психолого-педагогічну літературу.

Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчи­ли системні знання з педагогіки та психології вищої школи і здатні до їх самостійного поповнення й оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. Водночас вони допустили несуттєві неточ­ності, пропуски, помилки, які змогли самостійно виправити.

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, частково справився з виконанням передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої основної психолого-педагогічної літератури.

Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки у відповіді на іспиті, але продемонстрували здатність усунути ці помилки за допомогою викладача.

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не знайомий з основною педагогічною та психологічною літературою.

Як правило, оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання з педагогіки та психології вищої школи або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійно-педагогічної діяльності.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 532 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1408 - | 1372 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.