Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аңнамалық акт≥лер мен ережелер. “үс≥н≥ктер және анықтамалар
ЂјҚ және “∆ саласындағы «аңдарї.ќсы «аң Қазақстан –еспубликасында табиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою бойынша қоғамдық қатынастарды реттейд≥ (қазақ және орыс т≥лдер≥нде, көлем≥ Ц 176 бет). ћазмұны: Қазақстан –еспубликасының Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының Ђјзаматтық қорғаныс туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының Ђјвари€лық-құтқару қызмет≥ және құтқарушылар мәртебес≥ туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының ЂӨрт қау≥пс≥зд≥г≥ туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының ЂӨнд≥р≥ст≥к қау≥пт≥ нысандардағы өнеркәс≥пт≥к қау≥пс≥зд≥к туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының Ђ“ерроризммен күрес туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының Ђ’алықтың радиаци€лық қау≥пс≥зд≥г≥ туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының Ђ“өтенше жағдайлар туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының ЂӘскери жағдайлар туралыї «аңы

Қазақстан –еспубликасының ЂҚазақстан –еспубликасы Қарулы  үштер≥ мен қорғаныс туралыї «аңы

“үс≥н≥ктер және анықтамаларға тоқталсақ, “өтенше жағдай деген≥м≥з адамдардың қаза табуына әкел≥п соққан немесе әкел≥п соғуы мүмк≥н, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашлық жүрг≥зуш≥ объект≥лерге нұқсан келт≥рген немесе келт≥ру≥ мүмк≥н, халықты едәу≥р дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, т≥рш≥л≥к жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмк≥н авари€, з≥лзала немесе апат салдарынан белг≥л≥ б≥р аумақта туындаған жағдай. “өтенше жағдай пайда болу себептер≥не қарай табиғи сипаттағы және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайларға бөл≥нед≥. “абиғи сипаттағы “∆ Ц дүлей з≥лзала (жер с≥лк≥н≥с≥, сел, көшк≥н, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, ≥ндеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауылшаруашылық өс≥мд≥ктер≥н≥ң және ормандардың кеселдер≥ мен зи€нкестер≥ арқылы зақымдануын туғызатын “∆-лар. “ехногенд≥к сипаттағы “∆ - өнеркәс≥п, көл≥к авари€лары және басқа да авари€лар, өрт (жарылыс), күшт≥ әсер етет≥н улы, радиоактивт≥ және биологи€лық жағынан қау≥пт≥ заттарды тарататын (тарату қауп≥ бар) авари€, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы, бөгендерд≥ң бұзылуы, т≥рш≥л≥кт≥ қамтамасыз етет≥н электр-энергетика және коммуникаци€ жүйелер≥ндег≥, тазарту құрылыстарындағы авари€ туғызған “∆. “өтенше жағдай аймағы бұл “∆ туындаған белг≥л≥ б≥р аумақ. “абиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ таралу аумағына және келт≥рген нұқсанның көлем≥не қарай, объект≥л≥к, жерг≥л≥кт≥, өң≥рл≥к және жаһандық болып бөл≥нед≥.

“уындаған “∆ ж≥ктемес≥ Қ– Үк≥мет≥н≥ң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы є1310 Қаулысымен бек≥т≥лген Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар ж≥ктемес≥неї сәйкес ж≥ктелед≥. Қ– Үк≥мет≥н≥ң 2002 жылғы 24 желтоқсандағы є1351 Қаулысымен бек≥т≥лген Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына әкел≥п соққан авари€лардың, з≥лзалалардың және апаттардың себептер≥н тексеру ережес≥неї сәйкес объект≥л≥к және жерг≥л≥кт≥ ауқымдағы төтенше жағдайларды “∆ћ ќҚќ төтенше жағдайлар департамент≥ тарапынан құрылған комисси€ зерттейд≥.

 омисси€ құрамына орталық атқарушы органдардың аумақтық органдары, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдардың өк≥лдер≥, мүддел≥ органдардың басшылары к≥ред≥.  омисси€ тексеру барысында оқиғаны көргендерден, лауазымды және басқа адамдардан жазбаша және ауызша түс≥н≥ктемелер алуға, сараптамалық қадағалау органдарының мамандары, ғалымдар қатарынан белг≥ленген тәрт≥ппен к≥ш≥ сараптама комисси€ларын құруға құқығы бар.  ≥ш≥ сараптама комисси€сы және оның төрағасы табиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ себептер≥н тексеру жөн≥ндег≥ комисси€ төрағасының өк≥м≥мен тағайындалады. —араптамалық қорытындыны талап етет≥н мәселелер жазбаша түрде бер≥лед≥.  ≥ш≥ сараптама комисси€сының барлық мүшелер≥ қол қойған материалдар комисси€ төрағасы белг≥ленген мерз≥мге комисси€ға тапсырылуы және тексеру материалдарына қоса бер≥лу≥ ти≥с.  омисси€ тексеру барысында болған оғиғаның жағдайларын анықтайды, оның себептер≥н, нормативт≥к құқықтық кес≥мдерд≥ң ж≥бер≥лген бұзушылық сипатын, жауапты адамдар құрамын белг≥лейд≥ және оларды жазаға тарту шараларын ұсынады, зардаптарды жою және осындай жағдайлардың қайталануын болдырмау жөн≥нде ≥с-шаралар белг≥лейд≥, қирау және зи€н мөлшер≥н анықтайды.  омисси€ 10 күн ≥ш≥нде табиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆-дың туындауына әкел≥п соққан авари€лардың, з≥лзалалардың және апаттардың себептер≥н тексеру акт≥с≥н жасайды.

јл, өң≥рл≥к және жаһандық ауқымдағы табиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆-ды Қ– Үк≥мет≥н≥ң шеш≥м≥ бойынша құрылатын комисси€ тексеред≥.

јвари€ бұл технологи€лық процест≥ң бұзылуы, механизмдерд≥ң, жабдықтар мен ғимараттардың бұзылуы. јвари€лық ғимараттар бойынша зерттеу жұмыстарын авари€лық ғимараттардың техникалық жағдайын зерттейт≥н тұрақты жұмыс атқару облыстық комисси€сы жүрг≥зед≥. јталған комисси€ның зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша шеш≥мд≥ облыстық төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөн≥ндег≥ комисси€ төрағасы қабылдайды. Қау≥пт≥ өнд≥р≥ст≥к объект≥лердег≥ авари€лардың себептер≥н тексеру тәрт≥б≥н ЂҚау≥пт≥ өнд≥р≥ст≥к объект≥лердег≥ өнеркәс≥пт≥к қау≥пс≥зд≥к туралыї Қ– 2002 жылғы 3 сәу≥р≥ндег≥ «аңына сәйкес өнеркәс≥пт≥к саласындағы уәк≥летт≥ мемлекетт≥к орган мүддел≥ орталық атқарушы органдармен б≥рлес≥п өздер≥н≥ң құзырет≥ шег≥нде белг≥лейд≥.

«≥лзала бұл “∆-дың пайда болуына әкел≥п соғатын жойқын құбылыс.

ƒүлей з≥лзала Ц “∆-дың пайда болуына әкеп соғатын з≥лзала.

јпат Ц аймақтық және ≥р≥ ауқымды “∆ пайда болуына әкел≥п соғатын жойқын құбылыс.

“∆-дың алдын алу Ц алдын ала жүрг≥з≥лет≥н және “∆ пайда болу қатер≥н мүмк≥н болғанынша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өм≥р≥н сақтауға, залал мен материалдық шығын мөлшер≥н кем≥туге арналған шаралар кешен≥.

Қ– Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар туралыї «аңының 14 бабына сәйкес алдын алу шараларына:

- ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау, “∆ пайда болуына әкеп соғуы мүмк≥н авари€ны, з≥лзала мен апатты болжау және олардың қауп≥ туралы хабарлау;

- “∆ саласындағы б≥л≥мд≥ насихаттау, халықты және мамандарды оқытып-үйрету, қорғану шаралары жатады.

“∆ саласындағы ғылыми зерттеулерд≥ң нег≥зг≥ м≥ндеттер≥не мониторинг әд≥стер≥н әз≥рлеу мен “∆-дың деректер банк≥н жасау, “∆ болжау, алдын алу әд≥стер≥н, бақылау шаралары мен қорғану құралдарын, оларды болжау, зардаптарына баға беру, олардың алдын алу мен оларды жою жөн≥ндег≥ нысаналы және ғылыми-техникалық бағдарламаларды әз≥рлеу к≥ред≥. ∆ағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ болжау қызмет≥ (сейсмикалық қызмет, сел жүрет≥н≥н хабарлау, радиаци€лық қау≥пс≥зд≥кт≥ бақылау жүйелер≥ және басқалар) арнайы уәк≥лд≥к бер≥лген мемлекетт≥к органдардың жанынан құрылады және “∆ алдын алу мен оларды жоюдың мемлекетт≥к жүйес≥не енг≥з≥лед≥.

“өтенше жағдайларды жою жұмыстарына Ц “∆ пайда болған кезде жүрг≥з≥лет≥н және адамдардың өм≥р≥н сақтап, денсаулығын қорғауға, залал мен материалдық шығындар көлем≥н азайтуға, сондай-ақ “∆ аймағының одан әр≥ таралмауына бағытталған құтқару, авари€лық-қалпына келт≥ру жұмыстары мен басқа да кезек күтт≥рмейт≥н жұмыстары жатады. ќсы жұмыстарды уақтылы атқару мақсатында ауданның јҚ және “∆ қызметтер≥ құрылады. Ѕұл қызметтер атқаратын жұмыс түрлер≥не қарай ти≥ст≥ техникамен, жеке құраммен, қажетт≥ құралдармен жасақталады.

Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар туралыї Қ– «аңының 20 бабында:

- Ђтабиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ оқшаулау мен оларды жою жөн≥ндег≥ б≥р≥нш≥ кезекте жасалатын ≥с-қимылды бұрын бек≥т≥лген жоспарларға сәйкес “∆ аймағында орналасқан авари€лық-құтқару қызметтер≥н≥ң күштер≥ мен құралдарын тарта отырып жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар және ұйымдардың басшылары ұйымдастырадыї дел≥нген.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалатын ≥с-қимыл кез≥нде халықты “∆ аймағынан уақытша көш≥ру, ұйымдардың қажетт≥ материалдық-техникалық ресурстарын жұмылдыру ≥с≥ жүрг≥з≥лу≥ мүмк≥н, авари€, з≥лзала немесе апат болған объект≥н≥ң жұмысы тоқтатылады немесе тоқтатыла тұрады, ұйымдарда жұмыс режим≥ өзгерт≥лед≥, адамдардың жүр≥п-тұруы мен жүктерд≥ң тасымалдауына шектеу (карантин) енг≥з≥лед≥, мүмк≥н болатын құтқару және авари€лық-қалпына келт≥ру жұмыстары жүзеге асырылады, қоғамдық тәрт≥п пен объект≥лерд≥ қорғау қамтамасыз ет≥лед≥.

“∆ аймағының шекараларын Қ– заңдарына сәйкес тағайындалған “∆ жою басшылары Қ– Үк≥мет≥ белг≥леген “∆ сыныптау нег≥з≥нде айқындайды.

“абиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ жою кез≥нде шұғыл медициналық жәрдем көрсету қызмет≥ дереу ≥ске қосылады, ал ол жетк≥л≥кс≥з болған жағдайда орталық мемлекетт≥к органдардың және ұйымдардың медициналық күштер≥ мен құралдары тартылады (21-бап).

’алықтың, қоршаған ортаның және шаруашылық жүрг≥зу объект≥лер≥н≥ң табиғи және техногенд≥к сипаттағы “∆ кеп≥лд≥ қорғалуын қамтамасыз ету үш≥н алдын ала материалдық-техникалық, азық-түл≥к, медициналық және басқа ресурстардың мемлекетт≥к резерв≥ жасалады (24-1 бап).

јудан, және ауыл әк≥мдер≥н≥ң төтенше жағдай саласы бойынша атқаратын м≥ндеттер≥. ’алықты, қоршаған ортаны және шаруашылық жүрг≥зуш≥ объект≥лерд≥ төтенше жағдайлар мен олар туғызған зардаптардан қорғау мемлекетт≥к са€сатты жүрг≥зуд≥ң басым салаларының б≥р≥ болып табылады.

Қазақстан –еспубликасының табиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы заңдары мемлекет  онституци€сына нег≥зделед≥ және өзге де мемлекетт≥к нормативт≥к Цқұқықтық акт≥лерден түз≥лед≥.

“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар кез≥нде халықты, аумақты және шаруашылық жүрг≥зуш≥ объект≥лерд≥ қорғаудың нег≥зг≥ принциптер≥ мыналар:

Ј жари€лылық және халық пен ұйымдарды болжанып отырған және пайда болған төтенше жағдайлар, олардың алдын алу мен оларды жою жөн≥ндег≥ шаралар туралы хабардар ету;

Ј төтенше жағдайлар кез≥ндег≥ құтқару, авари€лық- қалпына келт≥ру және басқа да кезек күтт≥рмейт≥н жұмыстарды жүрг≥зу м≥ндетт≥л≥г≥, шұғыл медициналық жәрдем көрсету, тұрғындарды және зардап шеккен қызметкерлерд≥ әлеуметт≥к қорғау, төтенше жағдайлар салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлк≥не, қоршаған ортаға және шаруашылық жүрг≥зуш≥ объект≥лерге келген зи€нды өтеу болып табылады.

—онымен қатар бұл жерде Қазақстан –еспубликасының заңдары нег≥з≥нде жерг≥л≥кт≥ халықтың төтенше жағдайлар саласында мемлекетт≥к әлеуметт≥к сақтандырылуға м≥ндетт≥ екен≥н ескеруге болады.

Қазақстан –еспубликасының Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар туралыї заңының 13 бабына сәйкес, аудандардағы, ауыл әк≥мд≥ктер≥ндег≥ жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар ти≥ст≥ аумақтардағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою үш≥н жауапты.

Ј јудан әк≥мдер≥ мен ауыл әк≥мдер≥ жерг≥л≥кт≥ ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөн≥ндег≥ шараларды ұйымдастырады;

Ј “өтенше жағдайлардың туындауына әкеп соққан авари€ны, з≥лзала мен апатты тергеуге (зерттеуге) қатысады;

Ј ’алықты (тұрғындарды) және ұйымдарды қауiпс≥зд≥к, төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөн≥ндег≥ шаралар туралы хабардар етед≥; (Қызметкерлер күш≥мен, ЅјҚ арқылы, байланыс және хабар беру құралдары арқылы, т.б.)

Ј “өтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөн≥ндег≥ шараларды ауданның бюджет≥нен, ауыл әк≥мд≥ктер≥н≥ң қорларынан қаржыландырылады;

Ј ћатериалдық-техникалық, азық-түл≥к, медициналық және басқа ресурстардың жерг≥л≥кт≥ қорларын құрады және пайдаланады;

Ј “өтенше жағдайлар салдарынан зардап шеккен тұрғындардың және қызметкерлерд≥ң әлеуметт≥к қорғалуын қамтамассыз етед≥;

Ј јзаматтардың денсаулығы мен мүлк≥не, қоршаған ортаға және шаруашылық жүрг≥зуш≥ объект≥лерге келт≥рген зи€нның өтелу≥н қамтамасыз етед≥;

Ј ћедициналық қызмет көрсетуд≥ ұйымдастырады;

Ј јзаматтар мен қызметкерлер төтенше жағдайлар аймақтарында тұрғаны және жұмыс ≥стеген≥ үш≥н өтемақылары мен жең≥лд≥ктер алуды өз құз≥рет≥ шег≥нде қамтамасыз етед≥;

Ј “өтенше жағдайлар жойылғаннан кей≥н қоршаған ортаны сауықтыру бағытында шаралар жүрг≥зед≥;

Ј Ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық қызмет≥н қалпына келт≥ру бойынша шаралар жүрг≥зед≥.

Ђ“абиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайлар туралыї Қ– «аңы є19-1 1996ж. 5 ш≥лде (2006.10.01 бер≥лген өзгер≥стер мен толықтырулар )

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3418 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1398 - | 1337 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.066 с.