Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ритер≥њ оц≥нюванн€ модульноњ контрольноњ роботи
ѕитанн€ дл€ модульноњ контрольноњ роботи представлен≥ трьома р≥вн€ми: р≥вень ј Ц репродуктивний, р≥вень Ѕ Ц анал≥тично-пошуковий, р≥вень ¬ Ц творчий. —туденти п≥д час ћ – мають виконати вс≥ запропонован≥ завданн€.

Ђ17-20ї при виконанн≥ завданн€ студент показав широку об≥знан≥сть у зм≥ст≥ теоретичного матер≥алу з дисципл≥ни, розум≥нн€ принцип≥в п≥дходу до емп≥ричного вивченн€ психолог≥чних феномен≥в, вм≥нн€ самост≥йно проводити анал≥з психолог≥чноњ ситуац≥њ або емп≥ричних даних та формулювати коректн≥ ≥ в≥рн≥ коментар≥ та висновки. ¬иставл€Їтьс€ за умови в≥дпов≥дност≥ зм≥сту виконаноњ роботи обран≥й тем≥. ƒотриманн€ визначеного обс€гу, повноти, лог≥чност≥, посл≥довност≥ викладу, самост≥йност≥ суджень, в≥дсутност≥ стил≥стичних та орфограф≥чних помилок.
Ђ13-16ї при виконанн≥ завданн€ студент показав достатню об≥знан≥сть у зм≥ст≥ теоретичного матер≥алу з дисципл≥ни, розум≥нн€ принцип≥в п≥дходу до емп≥ричного вивченн€ психолог≥чних феномен≥в, але ви€вл€Ї при цьому недостатнЇ вм≥нн€ самост≥йно проводити анал≥з психолог≥чноњ ситуац≥њ або емп≥ричних даних та формулювати коментар≥ ≥ висновки. ¬иставл€Їтьс€ за умови, що в≥дпов≥дь повна, лог≥чна. ѕосл≥довна за зм≥стом, маЇ достатн≥й обс€г, але маЇ незначн≥ помилки у викладенн≥ матер≥алу, р≥вень самост≥йност≥ суджень недостатн≥й.
Ђ9-12ї при виконанн≥ завданн€ студент показав обмежену об≥знан≥сть у зм≥ст≥ теоретичного матер≥алу з дисципл≥ни, низьке розум≥нн€ принцип≥в п≥дходу до емп≥ричного вивченн€ психолог≥чних феномен≥в, труднощ≥ у проведенн≥ анал≥зу психолог≥чноњ ситуац≥њ або емп≥ричних даних та формулюванн≥ коректних та в≥рних коментар≥в ≥ висновк≥в, в≥дпов≥дь неповна, Ї неточност≥ ≥ прогалини у висв≥тленн≥ проблеми, недостатн≥й р≥вень у самост≥йност≥ суджень, Ї мовленнЇв≥ помилки
Ђ0-8ї при виконанн≥ завданн€ студент показав обмежену об≥знан≥сть у зм≥ст≥ теоретичного матер≥алу з дисципл≥ни, нерозум≥нн€ принцип≥в п≥дходу до емп≥ричного вивченн€ психолог≥чних феномен≥в, невм≥нн€ проводити анал≥з психолог≥чноњ ситуац≥њ або емп≥ричних даних та формулювати коректн≥ ≥ в≥рн≥ коментар≥ та висновки. ¬иставл€Їтьс€ за умови в≥дсутност≥ вичерпноњ в≥дпов≥д≥ з обраноњ теми, на€вн≥сть прогалин у знанн€х, грубих фактолог≥чних помилок, що св≥дчать про поверхов≥сть знань студента. ¬≥дсутн≥й творчий п≥дх≥д до вир≥шенн€ проблеми та самост≥йн≥ висновки. «начна к≥льк≥сть мовленнЇвих помилок.

 

” раз≥ передбаченн€ навчальним планом зал≥ку €к п≥дсумковоњ форми контролю, прот€гом семестру студент може набрати максимальну к≥льк≥сть бал≥в 50. ћодульна контрольна робота оц≥нюЇтьс€ максимально у 50 бал≥в:

 

Ђв≥дм≥нної   бал≥в
Ђдобреї   бал≥в
Ђзадов≥льної   бал≥в
Ђнезадов≥льної   бал≥в
Ќе€вка на ћ –   бал≥в

 

—еместровий рейтенговий бал Ї сумою рейтингового балу за роботу прот€гом семестру ≥ рейтигнового балу за ћ –.

 

Ќаприк≥нц≥ семестру студенти складають екзамен або зал≥к.

«ал≥к

ќц≥нка в нац≥ональн≥й шкал≥ (Ђзарахованої, Ђне зарахованої) та оц≥нка в шкал≥ ™ “— виставл€ютьс€ на п≥дстав≥ семестрового рейтингового бала студента за дисципл≥ну таким чином:

 
 


90 Ц 100 бал≥в Ц ј   зараховано  
82 Ц 89 бал≥в Ц ¬
75 Ц 81 бал Ц —
66 Ц 74 бали Ц D
60 Ц 65 бал≥в Ц ≈
59 бал≥в ≥ нижче Ц FX


—туденти, €к≥ мають семестровий рейтинговий бал з дисципл≥ни 60 ≥ вище, отримують в≥дм≥тку про екзамен (зал≥к Ђзарахованої) ≥ в≥дпов≥дну оц≥нку в шкал≥ ™ “— без складанн€ екзамену / зал≥ку.

—туденти, €к≥ не набрали необх≥дноњ к≥лькост≥ бал≥в, можуть до дн€ зал≥ку ≥ндив≥дуально в≥дпрацювати невиконан≥ завданн€ з викладачем у години, призначен≥ дл€ консультац≥й.

—туденти, €к≥ мають семестровий рейтинговий бал з дисципл≥ни 59 ≥ нижче, складають зал≥к ≥ в раз≥ усп≥шного складанн€ њм виставл€Їтьс€ в≥дм≥тка про зал≥к Ђзарахованої в нац≥ональн≥й шкал≥, а в шкал≥ ™ “— Ц E та бал 60. якщо студент п≥д час зал≥ку отримав в≥дм≥тку про зал≥к Ђне зарахованої, то йому в зал≥кову в≥дом≥сть виставл€Їтьс€ в≥дм≥тка про зал≥к Ђне зарахованої в нац≥ональн≥й шкал≥, оц≥нка FX Ц у шкал≥ ™ “— та його семестровий рейтинговий бал за дисципл≥ну.

—тудентам, €к≥ мають семестровий рейтинговий бал з дисципл≥ни 63 Ц 70, за р≥шенн€м кафедри може бути виставлена п≥дсумкова оц≥нка за дисципл≥ну за нац≥ональною шкалою Ђв≥дм≥нної, за шкалою ™ “— Ц ј.

 

—туденти, €к≥ не набрали необх≥дноњ к≥лькост≥ бал≥в Ц менше 42 бал≥в, можуть до дн€ зал≥ку / екзамену ≥ндив≥дуально в≥дпрацювати невиконан≥ завданн€ з викладачем у години, призначен≥ дл€ консультац≥й.

≈кзамен

—тудентам, €к≥ мають семестровий рейтинговий бал з дисципл≥ни 63 Ц 70 за р≥шенн€м кафедри може бути виставлена п≥дсумкова оц≥нка за дисципл≥ну за нац≥ональною шкалою Ђв≥дм≥нної, за шкалою ™ “— Ц ј. ѕ≥дсумкоњ рейтинговий бал виставл€Їтьс€ шл€хом додаванн€ до семестрового рейтингового бала студента 30 бал≥в.

≈кзамен з психолог≥њ може в≥дбуватис€ в усн≥й форм≥, письмов≥й форм≥ або складатис€ з письмовоњ та усноњ частин. ћаксимальний екзаменац≥йний бал становить 30. ¬икладач може оц≥нювати в≥дпов≥дь студента на екзамен≥ у 4-бальн≥й шкал≥. ÷€ оц≥нка трансформуЇтьс€ в екзаменац≥йний рейтинговий бал у такий спос≥б:

Ђв≥дм≥нної Ц 30 бал≥в;

Ђдобреї Ц 23 бали;

Ђзадов≥льної Ц 18бал≥в;

Ђнезадов≥льної Ц 0 бал≥в.

 

ќц≥нка за нац≥ональною шкалою  ≥льк≥сть бал≥в ’арактеристика в≥дпов≥д≥
незадов≥льно 0 бал≥в часткове структуроване в≥дтворенн€ матер≥алу у межах поданого на лекц≥њ
задов≥льно 18 бал≥в несистематизований виклад матер≥алу за межами поданого у лекц≥њ
добре 23 бали лог≥чний виклад матер≥алу у межах обовТ€зкового матер≥алу та обовТ€зковоњ л≥тератури
в≥дм≥нно 30 бал≥в. вичерпний виклад матер≥алу за межами обовТ€зкового матер≥алу, використанн€ додаткових джерел та ≥нформац≥њ, творче оперуванн€ матер≥алом

 

якщо студент на екзамен≥ з психолог≥њ, з €коњ в≥н мав семестровий рейтинговий бал менше 42 бал≥в, отримуЇ позитивну екзаменац≥йну оц≥нку (Ђв≥дм≥нної (Ђ5ї), Ђдобреї (Ђ4ї), Ђзадов≥льної (Ђ3ї); 18 Ц 30 бал≥в Ч €кщо оц≥нюванн€ зд≥йснюЇтьс€ в багатобальн≥й систем≥), то такому студенту виставл€Їтьс€ п≥дсумкова оц≥нка з дисципл≥ни за нац≥ональною шкалою Ђзадов≥льної, за шкалою ™ “— - , а у в≥домост≥ обл≥ку усп≥шност≥ в граф≥ Ђ ≥льк≥сть бал≥в за 100-бальною шкалоюї виставл€Їтьс€ 60 бал≥в.

 

”с≥ бали, €к≥ були набран≥ студентом п≥д час засвоЇнн€ дисципл≥ни та екзамену / диференц≥йованого зал≥ку сумуютьс€. ѕ≥дсумкова оц≥нка за дисципл≥ну виставл€Їтьс€ €к сума семестрового рейтингового бала та балу за екзамен за таблицею:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 408 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1428 - | 1358 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.