Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодика проведенн€ контролю
¬ивченн€ курсу Ђѕсихолог≥€ї передбачаЇ контроль: ви€вленн€, вим≥рюванн€ ≥ оц≥нюванн€ знань, ум≥нь студент≥в. ќсновною дидактичною функц≥Їю контролю знань Ї забезпеченн€ зворотнього зв'€зку м≥ж викладачем ≥ студентом, отриманн€ педагогом об'Їктивноњ ≥нформац≥њ про ступ≥нь засвоЇнн€ навчального матер≥алу, своЇчасне ви€вленн€ недол≥к≥в ≥ прогалин в знанн€х.

 онтроль Ц це перев≥рка €кост≥ засвоЇнн€ навчального матер≥алу, встановленн€ зворотнього зв€'зку м≥ж студентом та викладачем.

 онтроль маЇ на мет≥ визначити не т≥льки р≥внь ≥ €к≥сть научуваност≥ студент≥в, але ≥ об'Їму його навчальноњ прац≥. ќкр≥м того, виконанн€ контрольних завдань формуЇ у студент≥в ум≥нн€ ≥ навички використанн€ теоретичних положень дл€ анал≥зу ≥ оц≥нюванн€ психолог≥чних €вищ, педагог≥чних ситуац≥й, конкретних факт≥в педагог≥чноњ д≥€льност≥.

ѕрограма дисципл≥ни включаЇ два вида контрол€ знань студент≥в:

1.  онтроль пром≥жних та поточних результат≥в засвоЇнн€ дисципл≥ни;

2. ѕ≥дсумковий контроль.

ѕром≥жний контроль не маЇ формальних обмежень. ¬≥н зд≥йснюЇтьс€ за задумом викладача. ¬ €кост≥ форми такого контролю можна використовувати:

- оперативний контроль п≥д час викладу лекц≥йного матер≥алу Ц за 5 хв. до зак≥нченн€ лекц≥њ викладач задаЇ студентам 2-3 питанн€. «ауваженн€ до в≥дпов≥дей викладач робить на наступному зан€т≥;

- бл≥цконтроль Ц за 5 хв. до зак≥нченн€ лекц≥њ пропонуЇтьс€ на окремому папер≥ записати слова, €к≥ студенти запам'€тали з теми. Ќа наступному зан€тт€ проводитьс€ анал≥з отриманих результат≥в,

- контрольн≥ завданн€ з письмовим зв≥том Ц завданн€ на пор≥вн€нн€, перерахуванн€, складанн€ чи заповненн€ таблиць. ‘орма контролю Ц групова, ≥ндив≥дуальна;

- виконанн€ творчих завдань,

- реферуванн€ та конспектуванн€ першоджерел.

ѕоточний контроль. ƒл€ поточного контролю використовуютьс€ результати практичних зан€ть.

ѕ≥дсумковий контроль Ц перев≥рка к≥нцевого результату навчальноњ роботи студента. ѕроводитьс€ у форм≥ зал≥ку чи екзамену п≥сл€ вивченн€ дисципл≥ни. ѕроведенн€ п≥дсумкового контролю ≥ отриманн€ позитивноњ оц≥нки включаЇ: а) оц≥нку пром≥жноњ атестац≥њ (результати модул€ 1), б) оц≥нку в≥дв≥дуваност≥ зан€ть ≥ активн≥сть в аудитор≥њ; в) оц≥нку виконанн€ лабораторних, творчих роб≥т; г) результати модульного контролю.

ѕ≥дсумкова атестац≥€ проводитьс€ у вигл€д≥ зал≥ку, п≥д час €кого необх≥дно набрати також певну к≥льк≥сть бал≥в за пройденими темами. ‘орми п≥дсумкового контролю:

1. традиц≥йна: питанн€- в≥дпов≥дь (≥ндив≥дуально, усно чи письмово),

2. колокв≥ум / у раз≥ зал≥ку /,

3. опитуванн€-≥нтерв'ю за тезаурусом чи питанн€м, €к≥ передбачають коротк≥ в≥дпов≥д≥. ќпитуванн€ проводитьс€ в присутност≥ вс≥Їњ групи усно або письмово.

4. мозковий штурм (групова форма роботи) Ц група под≥л€Їтьс€ на п≥дгрупи по 3-4 особи.  ожн≥й груп≥ даЇтьс€ карточка з 3-4 питань проблемного характеру. ѕропонуЇтьс€ обговорити питанн€, спираючись на вивчений матер≥ал.  онтоль завершуЇтьс€ бес≥дою групи з викладачем, п≥д час €коњ уточнюЇтьс€ правильн≥сть в≥дпов≥дей ≥ €к≥сть засвоЇнн€ знань кожним студентом.

ѕ≥дсумкова атестац≥€ у форм≥ екзамену може проводитись у традиц≥йн≥й усн≥й чи письмов≥й форм.

’ј–ј “≈–»—“» ј ‘ќ–ћ  ќЌ“–ќЋё “ј  –»“≈–≤ѓ ќ÷≤Ќё¬јЌЌя:

Ќавчальною програмою вивченн€ дисципл≥ни передбачено самост≥йне опрацюванн€ студентами значноњ к≥лькост≥ учбового матер≥алу, а тому ур≥зноман≥тнено форми контролю за виконанн€м учбовоњ програми. ќкр≥м п≥дсумкового контролю у вигл€д≥ зал≥ку чи екзамену, прот€гом навчального пер≥оду зд≥йснюютьс€ форми поточного контролю, до €ких належать: поточний модульний контроль, поточн≥й контроль за темою та додатков≥ форми контролю: ≥ндив≥дуальн≥ завданн€, написанн€ реферат≥в, виконанн€ лабораторних роб≥т, конспектуванн€ першоджерел та словникова робота.

ѕоточний модульний контроль Ї обовТ€зковим структурним компонентом учбового процесу та зд≥йснюЇтьс€ у форм≥ модульноњ контрольноњ роботи. ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, що може бути набрана студентом за умови усп≥шного виконанн€ тесту, становить 20 бал≥в з дисципл≥ни у раз≥ передбаченого п≥дсумкового контролю у форм≥ екзамену або 50 бал≥в, €кщо з дисципл≥ни передбачено зал≥к.

ѕоточний контроль за темою (сем≥нарськ≥) припускаЇ ≥ндив≥дуальний виб≥рковий контроль за р≥внем знань студент≥в. ћетою поточного контролю за темою Ї в≥дстеженн€ р≥вн€ засвоЇнн€ знань окремоњ теми певним студентом, а також, окр≥м власне контролю, формуванн€ навичок творчого оперуванн€ засвоюваним матер≥алом.

 олокв≥ум передбачаЇ контроль за певною темою (чи темами), €к≥ винесен≥ на високий р≥вень самост≥йного опрацюванн€. …ого метою Ї в≥дстеженн€ р≥вн€ засвоЇнн€ знань з окремоњ теми (чи тем) кожним студентом.

≤ндив≥дуальне творче завданн€ (схеми, таблиц≥, план роботи, б≥бл≥ограф≥€, пошукове завданн€) передбачаЇ в≥дстеженн€ р≥вн€ засвоЇнн€ курсу загалом студентом, а також, окр≥м власне контролю, формуванн€ навичок творчого оперуванн€ засвоюваним матер≥алом. ћетою ц≥Їњ форми роботи Ї поглибленн€ знань та формуванн€ сфери науковоњ зац≥кавленост≥ студент≥в.

Ћабораторна робота передбачаЇ вивченн€ ≥ндив≥дуальних особливостей, формуванн€ практичних вм≥нь та профес≥йноњ компетенц≥й ≥ спри€Ї б≥льш глибокому, усв≥домленому оволод≥нню психолог≥чними знанн€м. «аданн€ дл€ лабораторного практикуму студенти обирають самост≥йно.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 323 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1453 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.