Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Лекции.Орг

Поиск:


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
 

Студенти дистанційної форми навчання виконують домашню контрольну роботу з дисципліни “Мікроекономіка”, яка дає змогу підсумувати отримані знання під час вивчення дисципліни.

Варіант контрольної роботи обирається за останньою цифрою номеру залікової книжки студента. Кожний варіант контрольної роботи включає 3 теоретичних питання та 5 практичних завдань.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному листі необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контро­льна робота; курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Відповіді на питання повинні мати посилання на від­повідні літературні джерела або матеріали практичного характеру, а також з чітким розмежуванням параграфів, що до­помагає студентові розділити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Відповідь на теоретичні питання контрольної роботи повинні бути чіткими, обґрунтованими та правильними і базуватися на додатковій літературі. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ для відповідей на теоретичні питання НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

Виконуючи практичне завдання, необхідно показати ХІД РОЗРАХУНКІВ, НАВЕСТИ НЕОБХІДНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО НИХ ТА КОМЕНТАРІЇ, за результатами розв’язання обов'язково зробити ВИСНОВКИ.

У кінці контрольної роботи студент повинен записати використану літературу, якою він користувався для написання даної контрольної робо­ти. Список використаної літератури обов'язковий і повинен містити не менше семи використаних джерел. Оформлення списку літературних джерел повинно відповідати вимогам вищої школи.

Після списку використаної літератури ставиться підпис автора і дата виконання роботи.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 30-35 сторінок формату А4. Розв’язання практичних завдань допускається від руки.

Своєчасно виконану контрольну студент здає на кафедру за два тижня до початку екзаменаційної сесії, на перевірку. Уразі негативної рецен­зії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку по дисципліні "Мікроекономіка" студент допуска­ється лише за умови зарахування контрольної роботи.

 

Таблиця вибору варіантів контрольної роботи

Остання цифра номеру залікової книжки Номери теоретичних питань Варіанти практичних завдань

Теоретичні питання до контрольної роботи

 

1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів.

2. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

3. Взаємодія індивідуальних особливостей споживача та зовнішнього середовища у формуванні оптимального споживацького вибору.

4. Теорія поведінки споживача та можливості її практичного застосування

5. Ефект доходу та ефект заміщення. Криві Енгеля і можливості їх практичного використання

6. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Механізм їх збалансування

7. Цінові та нецінові фактори впливу на попит та пропозицію.

8. Еластичність попиту і конкуренція виробників.

9. Еластичність попиту та можливості її використання для розробки цінової стратегії в умовах різних моделей ринку

10. Закон спадаючої граничної продуктивності та його врахування у виробничій діяльності фірми

11. Варіації факторів виробництва та оптимум товарови­робника.

12. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства.

13. Критерії ефективного поводження фірми. Умови максимізації прибутку.

14. Економічний прибуток і його роль в ефективному функціонуванні фірми.

15. Поведінка фірми і соціальні наслідки функціонування ринку в умовах досконалої конкуренції

16. Рівновага фірми досконалого конкурента в коротко­строковому та довгостроковому періодах.

17. Монополія та монопольна дискримінація.

18. Природна монополія та особливості її регулювання

19. Поведінка фірми та соціальні наслідки функціонування ринку в умовах чистої монополії

20. Функціонування фірми монополіста в короткостро­ковому та довгостроковому періодах.

21. Цінова стратегія фірми в умовах олігополії.

22. Олігополія та економічні наслідки функціонування ринку в умовах олігополії

23. Функціонування фірми монополістичного конкурента в короткостроковому та довгостроковому періодах.

24. Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку монополістичної конкуренції.

25. Земельна рента: умови та механізм її отримання.

26. Особливості встановлення ціни на ринках ресурсів

27. Попит та ціноутворення на фактори виробництва

28. Діяльність держави та профспілок на ринку праці

29. Формування заробітної плати в умовах різних моделей ринку праці

30. Ринок факторів виробництва та утворення похідного попиту.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.