Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Твердість води та методи її усуненняЗагрузка...

Твердість води зумовлюють катіони Са2+, Mg2+ та катіони деяких важких металів. Оскільки в природних водах переважають іони Са2+ і Mg2+, а інші присутні не завжди і в незначних кількостях, то загальна твердість природних вод може бути охарактеризована сумою концентрацій іонів Са2+ та Mg2+ (ммоль∙екв/л). Один ммоль∙екв відповідає вмісту у воді 20,04 мг/л іонів Са2+ або 12,156 мг/л іонів Mg2+.

Твердість природних вод змінюється в широких межах. За величиною загальної твердості природні води поділяються на груди: вода дуже м'яка (менше ніж 1,5 ммоль∙екв/дм3), вода м'яка (від 1,5 до 3,0 ммоль∙екв/дм3), вода середньої твердості (від 3,0 до 5,4 ммоль∙екв/дм3), вода тверда (від 5,4 до 10,7 ммоль∙екв/дм3), вода дуже тверда (понад 10,7 ммоль∙екв/дм3).

Найбільш м'якими є води атмосферних осадів, твердість яких становить 0,07 - 0,1 ммоль∙екв/дм3. Найбільша твердість спостерігається в водах світового океану, для яких середнє значення твердості дорівнює 130,5 ммоль∙екв/дм3. Припустима твердість вода для господарчо-питного водопостачання становить не більше, ніж 7 ммоль∙екв/дм3.

Загальна твердість поділяється на карбонатну і некарбонатну. Перша з них зумовлена присутністю гідрокарбонатів та карбонатів кальцію і магнію (Са(НСО3)2, Mg(HCO3)2, СаСО3, MgCO3). Оскільки карбонати кальцію та магнію важкорозчинні речовини, то часто під карбонатною твердістю розуміють гідрокарбонатну твердість, зумовлену добре розчинними гідрокарбонатами Са(НСО3)2, Mg(HCO3)2. Ці солі при нагріванні розкладаються з виділенням оксиду Карбону (IV) і осаду карбонатів. Таким чином, при кип'ятінні твердість води, спричинена гідрокарбонатами кальцію та магнію, усувається. Тому така твердість називається усувною або тимчасовою.

Сульфати, хлориди, а також кальцієві та магнієві солі інших кислот характеризують некарбонатну або постійну твердість води. Солі, що зумовлюють твердість води, не шкідливі для живих організмів, однак наявність їх у великих кількостях небажана, оскільки вода стає непридатною для господарчо-побутових потреб. Тверда вода не дає піни з милом, оскільки розчинні натрієві солі жирних кислот, що входять до складу мила, переходять у нерозчинні кальцієві солі цих кислот.

У твердій воді погано розварюються овочі, крупи, м'ясо, скорочується термін служби тканин, утворюються осади у водопровідних трубах та ін. Тверду воду неможна використовувати у деяких технологічних процесах, наприклад, при фарбуванні. Вода, що містить солі твердості, цілком непридатна для постачання парових котлів через утворення накипу, що призводите до перегріву котла і сприяє його швидкому руйнуванню. Вода з підвищеною тимчасовою твердістю непридатна для охолодження теплообмінної апаратури, оскільки при нагріванні гідрокарбонати кальцію та магнію розкладаються до карбонатів, які осідають на стінках теплообмінника.

Наведені приклади вказують на необхідність видалення з води, що використовується з технічною метою, солей кальцію та магнію. Цей спосіб водопідготовки називають водопом'якшенням. Зниження концентрації іонів Са2+ і Mg2+ можна досягти термічними, реагентними та іонообмінним методами.

При кип'ятінні води усувається переважно тимчасова твердість через виділення осадів СаСО3 та MgCО3:

Крім того, частково усувається також сульфатна твердість, оскільки розчинність CaSO4 зменшується при підвищенні температури.

Такі методи як виморожування та дистиляція дозволяють позбутися не тільки солей твердості а і взагалі знесолити воду.

Реагентні методи пом'якшення води засновані на переведенні іонів Са2+ і Mg2+ у важкорозчинні сполуки (карбонати, фосфати та інші). 3 цією метою використовують вапно, соду, фосфати, поліфосфати та ін.:

Са(ОН)2 + Са(НСО3)2 → 2CaСО3 ↓ + 2H2O

Na2CO3 + СаС12 → СаСО3↓ + 2NaCl

2Na3РО4 + ЗСа(НСО3)2 → Са3(РО4)2↓ + 6NaHCO3.

Іонообмінний метод пом'якшення води полягає в обміні іонів Са2+, Mg2+ та інших металів, що знаходяться у воді, на іони Н+ або Na+, що входять до складу іоногенних груп катіонітів

Оскільки іонний обмін — оборотний процес, то відновити обмінні властивості катіонну можна, пропускаючи розчини NaCl або НСl через шар катіоніту, який насичений іонами Са2+, Mg2+ або інших металів.

Якщо природну воду пропустити не тільки через Н-катіоніт, а ще й через ОН--аніоніт, то можна позбутися всіх катіонів металів і аніонів, розчинених у воді, тобто повністю знесолити воду.

Приклад 1. Обчисліть загальну(ТЗ), карбонатну(ТК) і не карбонатну(ТН) твердість води: а) якщо на титрування 100 см3 води витрачено 7,6 см3 розчину комплексону ІІІ з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3; б) якщо на титрування 100 см3 води витрачено 2,5 см3 розчину HCl з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3.

Розв’язання. Загальну і карбонатну твердість обчислюють по формулі

де С(Х)- молярна концентрація титранту (розчинів комплексона III або НСl), моль/см3;

V(X) - об'єм титранту (розчинів комплексона III або НСl), моль/см3;

Тоді

ммоль/дм3.

ммоль/дм3.

ТЗ = ТН + ТК

ТН = 7,6 – 2,5 = 5,1 ммоль/дм3.

 

Приклад 2. Яку масу карбонату натрію необхідно додати до 1 м3 води для усунення жорсткості, рівної 5 ммоль/дм3?

Розв’язання. В 1 м3 води міститься 1000·5 = 5000 ммоль еквівалентів солей, що зумовлюють жорсткість води. Мольна масса еквівалента карбонату натрію:

(г/моль).

 

Для усунення твердості до 1 м3 води слід додати карбонату натрію:

5000·53 = 265000 мг (або 265 г).

 

Приклад 3. Обчисліть твердість води, знаючи, що в 500 л її міститься 202,5 г Са(НСО3)2.

Розв’язання. В 1 л води міститься 202,5:500=0,405 г Са(НСО3)2, що складає 0,405:81=0,005 еквівалентних мас або 5 мекв/л [81 г/моль — еквівалентна маса Са(НСО3)2]. Отже, твердість води 5 мекв.

 

Приклад 4. Скільки грамів CaSO4 міститься в 1 м3 води, якщо твердість, обумовлена присутністю цієї солі, дорівнює 4 мекв?

Розв’язання. Мольна маса CaSO4 136,14 г/моль; еквівалентна маса дорівнює 136,14:2=68,07 г/моль. В 1 мл води твердістю 4 мекв міститься 4·1000=4000 мекв, або 4000·68,07=272,280 мг = 272,280 г CaSO4.

 

Приклад 5.Яку масу соди треба додати до 500 л води, щоб усунути її твердість, яка дорівнює 5 мекв?

Розв’язання. В 500 л води міститься 500·5=2500 мекв солей, що обумовлюють твердість води. Для усунення твердості слід додати 2500·53=132500 мг = 132,5 г соди (53 г/моль - еквівалентна маса Na2CO3.

 

Приклад 6.Обчисліть карбонатну твердість води, знаючи, що на титрування 100 см3 цієї води, що містить гідрокарбонат кальцію, потрібно було 6,25 см3 0,08 н. розчину НС1.

Розв’язання. Обчислюємо нормальність розчину гідрокарбонату кальцію. Позначивши число еквівалентів розчиненої речовини в 1 л розчину, тобто нормальність, через х, складаємо пропорцію:

Таким чином, в 1 л досліджуваної води міститься 0,005·1000=5 мекв гідрокарбонату кальцію або 5 мекв Са2+-іонів. Карбонатна твердість води 5 мекв. Наведені приклади розв’язують, застосовуючи формулу

Т = m/ЕV

де т - маса речовини, що зумовлює твердість води або вживаного для усунення твердості води, мг; Е - еквівалентна маса цієї речовини; V - об'єм води, л.

Розв’язання прикладу 1. Т = m/ЕV = 202500/81·500=5 мекв. 81 - еквівалентна маса Са(НСО3)2, яка дорівнює половині його мольної маси.

Розв’язання прикладу 2. З формули Т = m/ЕV, m=4·68,07·1000=272280 мг = 272,280 г CaSO4.

13.3. Запитання та задачі для самоконтролю

1. Яку масу Na3PO4 треба додати до 500 л води, щоб усунути її карбонатну твердість, яка дорівнює 5 ммоль екв?

2. Які солі обумовлюють твердість природної води? Яку твердість називають карбонатною, некарбонатною? Як можна усунути карбонатну, некарбонатну твердість? Напишіть рівняння відповідних реакцій. Чому дорівнює твердість води, в 100 л якої міститься 14,632 г гідрокарбонату магнію?

3. Обчисліть карбонатну твердість води, знаючи, що для реакції з гідрокарбонатом кальцію, що міститься в 200 см3 води, потрібно 15 см3 0,08 н розчину НСl.

4. В 1 л води міститься іонів магнію 36,47 мг і іонів кальцію 50,1 мг. Чому рівна твердість цієї води?

5. Яку масу карбонату натрію треба додати до 400 л води, щоб усунути твердість, що дорівнює 3 ммоль екв.

6. Вода, що містить тільки сульфат магнію, має твердість 7 ммоль екв. Яка маса сульфату магнію міститься в 300л цієї води?

7. Обчисліть твердість води, знаючи, що в 600 л її міститься 65,7 г гідрокарбонату магнію і 61,2 сульфату калію.

8. В 220 л води міститься 11 г сульфату магнію. Чому дорівнює твердість цієї води?

9. Твердість води, в якій розчинений тільки гідрокарбонат кальцію, дорівнює 4 ммоль екв. Який об'єм 0,1 н. розчину НCl потрібно буде для реакції з гідрокарбонатом кальцію, що міститься в 75 см3 цієї води?

10. В 1 м3 води міститься 140 г сульфату магнію. Обчисліть твердість цієї води.

11. Вода, що містить тільки гідрокарбонат магнію, має твердість 3,5 ммоль екв. Яка маса гідрокарбонату магнію міститься в 200 л цієї води?

12. До 1 м3 твердої води додали 132,5 г карбонату натрію. Наскільки знизилася твердість?

13. Чому дорівнює твердість води, якщо для її усунення до 50 л води потрібно було додати 21,2 г карбонату натрію?

14. Яка маса CaSO4 міститься в 200 л води, якщо твердість, обумовлена цією сіллю, дорівнює 8 ммоль екв?

15. Вода, що містить тільки гідрокарбонат кальцію, має твердість 9 ммоль екв. Яка маса гідрокарбонату кальцію міститься в 500 л води?

16. Які іони треба видалити з природної води, щоб зробити її м'якою? Введенням яких іонів можна пом'якшити воду? Складіть рівняння відповідних реакцій. Яку масу Са(ОН)2 треба додати до 2,5 л води, щоб усунути її твердість, що дорівнює 4,43 ммоль екв/л?

17. Яку масу карбонату натрію треба додати до 0,1 м3 води, щоб усунути твердість, що дорівнює 4 ммоль екв?

18. До 100 л жорсткої води додали 12,95 г гідроксиду кальцію. Наскільки знизилася карбонатна твердість?

19. Чому дорівнює карбонатна твердість води, якщо в 1 л її міститься 0,292 г гідрокарбонати магнію і 0,2025 г гідрокарбонату кальцію?

20. Яку масу гідроксиду кальцію треба додати до 275 л води, щоб усунути її карбонатну твердість, що дорівнює 5,5 ммоль екв?

 

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 4169 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.