Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Опис лабораторної установкиЗагрузка...

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО СТАБІЛІЗАТРА

ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ

 

Мета роботи — дослідити основні якісні параметри схеми параметричного стабілізатора.

 

Короткі теоретичні відомості

Стабілізатори напруги характеризуються вхідною Uвх і вихідною Uвих напругами, їх приростами ∆Uвх і ∆Uвих, струмом навантаження Ін і його приростом ∆Ін, коефіцієнтом стабілізації Kст і вихідним опором Rвих. Крім того, важливими характеристиками є дрейф напруги, ККД, допусти­мий діапазон регулювання напруги і т.д.

Коефіцієнт стабілізації Kст визначається відношенням (при постій­ному струмі навантаження)

Вихідний опір, який характеризує величину зміни вихідної напруги при зміні струму навантаження і Uвx = const

Параметричні стабілізатори напруги (ПСН) застосовують у випадку малих вихідних струмів та невисоких вимог до стабільності вихідної на­пруги. Принцип дії ПСН ґрунтується на використанні елементів із неліній­ною вольт-амперною характеристикою, для чого найчастіше використову­ють стабілітрони, що працюють на зворотній ділянці вольт-амперної хара­ктеристики. Принципову схему ПСН зображено на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Принципова схема ПСН

 

Основними параметрами стабілітрона є: робочий діапазон струмів напруга стабілізації Uсm, що відповідає середині робочої ді­лянки, і диференціальний опір Rд, який характеризує нахил робочої ділян­ки

 
 


Особливістю зворотної ділянки ВАХ стабілітрона є те, що у разі змі­ни струму стабілітрона в межах робочої ділянки напруга на стабілітроні змінюється незначно, тому якщо при зміні напруги живлення або струму навантаження робоча точка стабілітрона знаходиться у межах робочої ді­лянки, напруга на навантаженні буде змінюватися у допустимих межах.

Для схеми, зображеної на рис. 10.1, згідно з другим законом Кірхгофа можна записати

При збільшенні вхідної напруги Е струм стабілітрона Іст збільшуєть­ся так, що завдяки збільшенню падіння напруги на Rб напруга на стабілі­троні (і навантаженні) збільшується незначно. При зменшенні Е падіння напруги на Rб зменшується внаслідок чого напруга на навантаженні зме­ншується незначно. Напруга на навантаженні не виходитиме за межі Ucm.mіn і Ucm.max, якщо струм стабілітрона буде знаходитися у межах робочої ділянки Icm.minIcm.max.

Коефіцієнт стабілізації ПСН визначається за формулою

де

Вихідний (внутрішній) опір ПСН відносно Rн невеликий і визнача­ється за формулою

Опис лабораторної установки

Робота проводиться на універсальному стенді 87Л-01 (схеми стенда №10). В роботі використовуються джерела живлення ГС, ГН3; вимірюва­льні пристрої PV1, PV2, ІВ. Діоди КД103А — 4 шт.; резистори R1 = 510 Ом, R2 = 510 Ом, 1 кОм, 2 кОм; конденсатори С1 = С2 = 50 мкФ × 25 В; ста­білітрон Д814А.

 

Програма роботи

Вивчити методику виконання роботи, розрахувати теоретичні вели­чини Kст і Kвих. Навчитися правильно складати схему для дослідження параметричного стабілізатора. Дослідити основні параметри схеми. Оформи­ти звіт роботи.

 

Порядок виконання роботи

1. Встановити на стенд змінну панель №10.

2. Зібрати схему для дослідження параметричного стабілізатора (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Схема дослідження параметричного стабілізатора

 

3. При визначенні Kст за допомогою тумблера ~15 встановлювати різні величини Uвх, вимірюючи Uвх між гніздами Х3 і Х4 та відповідні їм зна­чення Uвих між гніздами 3 і 4.

4. При визначенні Rвих виміряти значення R2 і кожного разу фіксувати ∆Uвих і ∆Iн.

5. Визначити Kст і Rвих, прирівняти з теоретичними значеннями.

Таблиця 1

Uвх, В U1, B   R2 = 510 Ом R2 = 1 кОм R2 = 2 кОм
~ 15 14,31 І2, мА 4,22 2,49 1,26
U2, B 6,92 7,88 7,93
~ 15 +15% 16,48 І2, мА 4,86 2,5 1,27
U2, B 7,71 7,91 7,94

 

 

 

 

Висновок:дослідили основні якісні параметри схеми параметричного стабілізатора.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 345 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. D) Файловые менеджеры, архиваторы, средства просмотра и воспроизведения, диагностики, мониторинга, коммуникации, мониторы установки
 2. I этап. Подготовка установки для сжигания серы в трубчатой печи
 3. I – защищаемый объект, II – место установки молниеотвода
 4. III. Ценности и установки как факторы, определяющие поведение человека в организации
 5. Авторулевые, принципы работы, режимы работы, типовые эксплуатационные регулировки и установки
 6. Алгоритм лабораторної роботи
 7. Базисні установки філософських і психолого-педагогічних концепцій
 8. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 7
 9. Вказівки до виконання лабораторної роботи
 10. Вказівки до виконання роботи. Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити такий теоретичний матеріал: будова атомного ядра; масове число та заряд ядра; енергія зв’язку та дефект
 11. Вказівки до виконання роботи. Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити такий теоретичний матеріал: малі коливання; математичний маятник; фізичний маятник
 12. Вказівки до виконання роботи. Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити такий теоретичний матеріал: радіоактивне випромінювання та його види; закономірності a


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.