Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Тема 1 Юридичні клініки: історія становлення та розвитку юридичних клінікПитання 1. Виникнення та розвиток клінічної юридичної освіти.

Питання 2. Загальна характеристика юридичних клінік .

Питання 3. Поняття мета і завдання юридичних клінік. Види юридичних клінік.

Ключові терміни: клініка, юридична клініка, клінічна юридична освіта, правова допомога, види юридичних клінік, спеціалізація юридичних клінік.

 

1. Виникнення та розвиток клінічної юридичної освіти.

Сьогодні юридичні клініки існують у всьому світі. Вони виконують часто різні завдання і мають суттєві відмінності та особливості.

Здійснімо короткий екскурс в історію юридичної клініки.

У перше термін «юридична клініка» було вжито в статті професора Фроммгольда, яка була опублікована 1881 року в одному німецькому журналі. Згодом російський професор А. Люблінський у своїй статті «О юридических клиниках» (журнал,Міністерства юстиції, січень 1901 р.) висловив власне бачення юридичної клініки, зокре­ма, обґрунтував необхідність створення таких закладів. Він писав: "У той час, як на медичних, математичних, філологічних факультетах значна частина учбового часу присвячена практичним заняттям, студенти-юристи мають постійно справу лише з книгами і лекціями, вивчаючи право виключно теоретично і залишаючись практично без будь-якого знайомства з юридичною практикою. Така система в результаті призводить до сумних наслідків. Юристи, які лише закінчили університетський курс, при першій спробі застосувати свої знання на практиці, працюючи адвокатами, службовцями, виявляються зовсім безпорадними, вони потребують вказівок інших осіб часто по самій азбуці юридичної практики".

У 20-30-ті роки XX століття термін «клінічна юридична освіта» вживається в США. Його поява визначила новий на­прям у сфері юридичної освіти - внесення соціальних аспе­ктів до вивчення права.

Одним із перших, хто зацікавився цим питанням, був Джером Франк, автор статті під ритори­чною назвою «Чому б не створити клініку для юристів?» (видання «Огляд правових питань», Університет Пенсільва­нії, США, 1933 рік). У своїй праці Джером Франк провів певні аналогії між клінічною юридичною та медичною осві­тою та запропонував започаткувати принципово новий вид навчання юристів, запозичивши з медицини ідею викорис­тання працюючих клінік як основи для підготовки молодих спеціалістів. Окремі люди матеріально допомагали юридичним клінікам. Сюди, зокрема, входило надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення та розвиток практичних навичок у студентів.

У 60 - ті роки минулого століття сприяння приватних фондів дало суттєвий поштовх до роз­витку клінічної юридичної освіти.

В США з'явилася ідея введення на юридичних факультетах вищих навчальних закладів практичного курсу, який би надавав можливість студентам практично застосовувати свої знання, які вони отримують на теоретичних курсах, і паралельно надавати кваліфіковану юридичну допомогу тим верствам населення, які не в змозі заплатити за юридичні послуги у вирішенні своїх проблем. З часом цей курс став дуже популярним не тільки серед університетів, але й серед населення. Люди почали звертатись до цих закладів за допомогою в юридичних питаннях у різних галузях суспільного життя.

Протягом наступного десятиріччя (70-ті роки XX століт­тя) клінічні програми набувають усе більшої популярності. Американська Асоціація юристів, відповідальна за здійснення нагляду за акредитацією юридичних навчальних закладів, пропонує американським школам права розглядати клініч­ну освіту як один із варіантів набуття студентами знань і закріплення їх на практиці.

Згодом клінічна освіта дістає широку підтримку в ін­ших країнах світу: Англії, Німеччині, Франції, Росії, інших європейських державах.

Отже, зараз в США мабуть не існує жодної юридичної школи, де б не було юридичної клініки. Ідея юридичної клініки пізніше стала дуже популярною по всій Європі.

Університети змагаються у залученні більшої кількості клієнтів та кращому наданні їм послуг, і темпи створення юридичних клінік просто вражаючі.

В Україні цей процес відбувається трохи повільніше, аніж хотілося б. В Україні перша юридична клініка з’явилася в 1996 році. Це юридична клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Рго bоnо “для добра”. Така назва юридичної клiнiки пояснюється спрямованiстю її дiяльностi - надання допомоги, творення добра найменш забезпеченим верствам населення.

Нині в Україні на базі провідних юридичних вузів успішно працюють клініки правової допомоги, де силами студентів старших курсів надається безоплатна кваліфікована допомога малозабезпеченому населенню.

Першою в Сумській області, з травня 2005 року почала функціювати юридична клініка сумської філії ХНУВС. Вона має найбільший досвід роботи і є членом Асоціації юридичних клінік України.

В березні 2006 року почала свою діяльність юридична клініка Банківської національної академії, в січні 2008 року - юридична клініка Сумського національного аграрного університету.

Самою молодшою із клінік є юридична клініка СумДУ, яка здійснює свою консультативну та іншу практичну діяльність лише з лютого 2009 року.

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 3579 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
 2. I. Місце і роль педагогічної науки в системі соціального розвитку України
 3. II 4. Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу
 4. II. Проблема психічного розвитку дитини
 5. II. Проблема психічного розвитку дитини. і стверджував, що дитина в своєму розвитку коротко повторює розвиток людського роду
 6. III. Проблема психічного розвитку дитини
 7. III. Проблема психічного розвитку дитини. Друга фаза розвитку дитини триває від 1,5 року до вступу до школи
 8. III. Проблема психічного розвитку дитини. Мають місце також суперечності між досягнутим рівнем психічного розвитку та способом життя особистості
 9. III. Проблема психічного розвитку дитини. Розвиток змісту, структури і механізмів свідомості.Перш за все це проявляється в зміні особливостей мисленнєвої діяльності дитини: до­шкільники відображають
 10. III. Проблема психічного розвитку дитини. Таким чином, при цьому підході допускається повна незалежність процесів розвитку від процесів навчання
 11. III. Проблема психічного розвитку дитини. Якщо дитина не спроможна вирішити запропоноване завдання (до­ступне для дітей даного віку) ні самостійно
 12. IV. Психологія дошкільного дитинства. становленням самолюбства, гордощів


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.