Лекции.Орг

Тема 2. Розширення Європейського Союзу

Тема 1. Установчі договори європейської інтеграції

2 год.

 

1. Паризький та Римські договори про створення ЄОВС, ЄЕС, Євратом.

2. Єдиний Європейський Акт. Перехід до політичної інтеграції.

3. Маастрихтський договір. Три опори ЄС.

 

 

Література:

1. Браницкий А.Г. Интеграционные процессы в Западной Европе в 1955-1966 гг.: Успехи и болезни роста// Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: международные отношения/ политология, регионоведение. 2003. – № 1 // Режим доступу: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-0200_West_MO_2003_1/27.pdf

2. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. –К.: «К.І.С.», 2006.

3. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. - К., 2001.

4. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002

5. Седляр Ю. Інтеграційні процеси в Європі у ХХ ст.: ідейні засади та механізми реалізації// Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/22/39.pdf

6. Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу. – К., 2001.

7. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: «Апекс+», 2006.– 168 с.

8. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. – К.: «К.І.С.», 2006.

9. Дайсон К. Економічний і валютний союз як процес європеїзації// Європейська інтеграція/Уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.168-188

10. Друзенко Г. Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу. – К. Юстиніан, 2008.

11. Казаринова Д.Б. Конституция ЕС: сущность, причины провала и возможные перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2007. – № 1. – С. 84–93 // Режим доступу: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/87509

12. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – К. – 2009

13. Луканин Д.В. Амстердамский договор: новый этап институциональной реформы ЕС// Полис. – 2000. – № 5.

14. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.


Тема 2. Розширення Європейського Союзу

2 год.

1. Хвилі розширення Європейських Співтовариств: причини та особливості.

2. Процедура вступу до ЄС. Копенгагенські критерії.

3. Хвилі розширення ЄС: наслідки та перспективи.

 

Література:

1. Бочаров С.В. Передумови п’ятої хвили розширення Європейського Союзу// Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2010. – № 2. – С. 91-98// Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vdnuet/gum/2010_2/13.pdf

2. Вахудова А. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму/Пер. з англ.. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

3. Гауен Пітер. Європейський Союз та його східні партнери// Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби.- К., 1997.

4. Кіш Є. Європа в пошуках нової ідентичності. Інституціоналізація процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи// Нова політика. – 1998. – № 3.

5. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К., 2005.

6. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. – К., 2007.

7. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.

8. Фомін С. Розширення ЄС на схід: «рівні» та рівніші// Політика і час. - 1999.- № 3.

9. Шиммельфенніг Ф. Розширення на Схід:стратегічна дія та колективні ідеї// Європейська інтеграція/ Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.168-188

10. Шлях інтеграції у Європейський Союз: основні вимоги до членства. Етапи приєднання та інституційний механізм// http://www.comparativelaw.kiev/ua/

11. Водянніков О. Наднаціональність в праві Європейського Союзу// http://comparativelaw.kiev.ua

12. Воллес Г. Динаміка створення інституцій ЄС// Європейська інтеграція/Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.168-188;

13. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. Навч. посібник.- К.: К.І.С., 2004.

14. Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в Европейском Союзе. – М.: ИМЭМО РАН, 2009.

15. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. –К.: «К.І.С.», 2006.

16. Луканин Д.В. Амстердамский договор: новый этап институциональной реформы ЕС// Полис. – 2000. – № 5.

17. Паппі Ф.У та Геннінг К.Г. Логіка прийняття рішень у системі ЄС// Європейська інтеграція/Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.189-207.

18. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.

19. Роккан С., Урвин Д. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму// Логос. – 2003. – № 6.

20. Стрежнева М.В. Европейский союз и СНГ: Сравн. анализ институтов. – М., 1999.

21. Стрежнева М. Особенности институционального развития ЕС// МЭиМО. – 1999. – № 3.

22. Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Демократизация)// МЭиМО. – 2009. – № 12; 2010. – № 1.

23. Хохлов И.И. Субсилидарность как принцип и механизм политики Євросоюза // Режим доступу: http://www.edu.ru/db/portal/e-library/0000 0045/Hohlov.pdf

24. Шмиттер Ф. Зачем конституционализировать Европейский Союз// Прогнозис. – 2007. – № 2 (10). – С. 3-13// Режим доступу: http://intelros.ru/pdf/prognosis2_07/Shmitter.pdf

25. Лісабонський договір // http://znaimo.com.ua/Лісабонський_договір;

26. Бобицький Н. Лісабонський договір і майбутнє ЄС – “пацієнт швидше живий, ніж мертвий” / Н. Бобицький // Зовнішні справи. – 2008. – № 8. – С. 24–28;

27. Гладенко О. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу / О. Гладенко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1(11). – С. 73–77;

28. Гуцал С. Тенденції розвитку реформаторського процесу в ЄС: наслідки для євроінтеграції України / С. Гуцал. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Janyery/ 02.htm;

29. Кільманзегг П.Г. Інтеграція та демократія / П.Г. Кільманзегг // Європейська інтеграція / Укл.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – С. 33–55;


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Узкий луг был очень спокоен, очень пуст. Снежинки кружили и таяли надо мной, снегопад почти прошел. Элис видела, что его не будет еще несколько недель | по дисциплине ПСИХОСОМАТИКА

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 448 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес
 2. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу
 3. Вихідні ідеї європейського просвітництва
 4. Відскановано: Е. Гуссерль. Криза європейського людства і філософія. // Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрямки: Хрестоматія. – К.: Ваклер, 1996, с. 69-83
 5. Вправа 1. Для кожного твердження доберіть відповідні термін або поняття. 1. Узгоджене рішення країн про створення Європейсь­кого Союзу
 6. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах Європейського Союзу
 7. Етапи формування валютно-економічного союзу в ЄС
 8. Загальнотеоретична характеристика правової системи європейського союзу
 9. Імпресіонізм як стиль європейського мистецтва
 10. Інституції Європейського Союзу
 11. КІЛЬКІСТЬ УРОКІВ НА ТИЖДЕНЬ ТА ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО УРОКУ У ШКОДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА СТАРША СЕРЕДНЯ ШКОЛА
 12. Криза європейського людства і філософія


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.