ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
І рівень складності

1. Предмет, метод і завдання регіональної економіки.

2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

3. Економічне районування та територіальна організація господарства.

4. Регіон у системі територіального поділу праці.

5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.

6. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах.

8. Природний та трудоресурсний потенціал України.

9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку та розміщення.

10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем.

11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.

12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.

13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

14. Наукові засади раціонального природокористування.

15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації.

16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.

17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

18. Світовий досвід та міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.

19. Національна економіка: загальне та особливе.

20. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.

21. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки.

22. Характеристика економічного потенціалу.

23. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.

24. Функціонування інфраструктури національного ринку.

25. Державність та державне управління економікою.

26. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.

27. Структурна перебудова національної економіки.

28. Програмування та прогнозування національної економіки.

29. Політика економічного зростання в національній економіці.

30. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.

31. Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства.

32. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

33. Населення, трудові ресурси та розселення.

34. Народногосподарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

35. Сутність регіональної економіки, її структура та особливості формування.

36. Сутність і форми зовнішньоекономічних зв’язків.

 

ІІ рівень складності

 

Завдання 1. Географічне положення України.

З’ясувати особливості географічного положення України.

1. Графи областей України.

2. Географічне положення району (за варіантом).

3. Площі областей України.

4. Позначити на контурній карті межі районів України.

Завдання 2.Природні умови і ресурси України.

1. Забезпеченість населення областей місцевими водними ресурсами в середній по водності рік (картограма).

2. Води постійних водотоків і водойм.

3. Споживання свіжої води по регіонах (картодіаграма).

4. Діаграма: Спожито свіжої води по Україні.

5. Скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об’єкти.

6. Споживання свіжої води по регіонах.

7. Обсяг оборотної і послідовно використаної води по регіонах.

8. Природно-ресурсний потенціал області (за вказівками викладача)

Завдання 3. Населення і трудові ресурси України.

1. Кількість населення, у тому числі міське і сільське, по регіонах. Щільність населення регіонів. (Картодіаграма і картограма). Міста з населенням більше 500 тис. чол.

2. Кількість наявного населення України (1913-2004 рр.) (діаграма): а) міське-сільське; б) чоловіки-жінки.

3. Питома вага чоловіків в населенні по регіонах (картодіаграма).

4. Розподіл постійного населення регіонів за основними віковими групами (картодіаграма).

5. Кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності (діаграма).

6. Населення області (за вказівками викладача).

Завдання 4. Промисловість України.

1. Структура галузей промисловості Україні в цілому (діаграма).

2. Структура галузей промисловості по регіонах району (картодіаграма).

3. Центри нафтопереробки (картосхема).

4. Атомні і гідроелектростанції України (картосхема).

5. Комбінати чорної металургії повного циклу. Родовища залізної та марганцевої руди.

6. Центри кольорової металургії. Родовища кольорових металів.

7. Центри виробництва мінеральних добрив.

Завдання 5. Промисловість України

1. Скласти перелік регіонів першої “десятки”.

2. Легка промисловість: виробництво тканин, трикотажних виробів, панчішно-шкарпетних, взуття.

3. Харчова промисловість: виробництво борошна, хліба і хлібо-булочних виробів, цукру піску, м’яса, продукції з незбираного молока, тваринного масла, олії, сирів жирних, консервів.

4. Центри транспортного машинобудування. Центри сільськогосподарського машинобудування.

5. Центри виробництва цементу. Центри целюлозно-паперової промисловості. Центри текстильної промисловості.

6. Промисловість області (за вказівками викладача).

Завдання 6. Сільське господарство України

1. Продукція сільського господарства України (1990, 1995, 1996, 1997–2004) (діаграми).

2. Земельна площа і площа сільськогосподарських угідь по регіонах (картодіаграма).

3. Посівні площі сільськогосподарських культур по регіонах (картодіаграма).

4. Скласти перелік регіонів першої “сімки” по валовому збору: зерна, цукрового буряка, насіння соняшника, картоплі, овочів.

5. Скласти перелік регіонів першої “сімки”: по наявності поголів’я худоби (велика рогата худоба, свині, вівці та кози); виробництво м’яса, молока, яєць.

6. Сільське господарство області (за вказівками викладача).

Завдання 7. Транспорт.

1. Щільність залізничних доріг по регіонах (картограма).

2. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям по регіонах (картограма).

3. Головні морські порти (картосхема).

4. Важливіші нафто- і газопроводи (картосхема).

3. Транспорт області (за вказівками викладача).

Завдання 8. Районування України.

Надати загальну характеристику економічному району України (за вказівками викладача) за планом:

1. Економіко-географічні показники району.

2. Економіко-географічне положення. Природні ресурси та природні умови.

3. Населення і трудові ресурси.

4. Господарство.

5. Проблеми розвитку району.

 

ІІІ рівень складності

Народногосподарський комплекс України має потребу в деякій продукції, для задоволення якою необхідно будівництво нових підприємств.

Розроблено N проектів нових підприємств, що відрізняються терміном будівництва, необхідним обсягом капіталовкладень, очікуваною собівартістю одиниці продукції, ціною одиниці продукції, а також річним обсягом виробництва.

Необхідно розробити економіко-математичну модель оптимального розміщення нових підприємств на території України з мінімальними капіталовкладеннями при виконанні обмеження по ліміту фінансових ресурсів, виділених на будівництво підприємства, а також на одержання кожним підприємством встановленого прибутку.

Умовні позначення:

А – річний обсяг потреби народного господарства в продукції, т;

Ф t – ліміт фінансових ресурсів, виділених на будівництво підприємств у році t, тис.грн.;

Кі t – обсяг капіталовкладень, необхідних для будівництва і-го підприємства у році t, тис.грн.;

Ті – тривалість будівництва і-го підприємства, років;

Сі, Ці, Qі – очікувана собівартість, ціна одиниці продукції та річний обсяг виробництва при реалізації і-го варіанту будівництва, тис.грн.;

Пі – очікуваний розмір прибутку, отриманого щорічно і-м підприємством, тис. грн.;

Х і – змінна, що визначає вибір і-го варіанту підприємства для будівництва (=1, коли і-е підприємство намічено до будівництва, = 0 – в іншому разі).

Необхідно:

Скласти цільову функцію і записати обмеження і загальному виді і по варіантах:

1) по ліміту фінансових ресурсів – Ф t;

2) по задоволенню річної потреби України в продукції – А;

3) по отриманню необхідного обсягу прибутку.

 

Вихідні дані приведені у таблицях № 5.1., 5.2.

 

Таблиця № 5.1

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.