ЛЬВІВСЬКИЙ інституТ менеджменту
Лекции.Орг

Поиск:


ЛЬВІВСЬКИЙ інституТ менеджменту
 

Контрольна робота з дисципліни

“__________________________”

 

 

Виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

 

Студент групи_________________

 

 

Варіант_____________________________________

 

Перевірив:прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)

 

Львів 2014

 

3. Питання підсумкового контролю (ІСПИТ)

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

Дайте визначення товару в міжнародній економіці. У чому полягає двоїстість товару?

Які основні відмінності між торговими і неторговими товарами?

Сформулюйте поняття фактора виробництва. Які фактори виробництва Вам відомі?

Що розуміється під міжнародним поділом праці? До якого типу поділу праці він відноситься?

Поясніть, як Ви розумієте міжнародний поділ таких факторів виробництва, як земля, капітал, технологія, праця.

Дайте визначення світовому ринку. Які його характерні риси?

Дайте визначення світової торгівлі, експорту, імпорту, торгового сальдо, торгового обігу.

Що таке світове господарство? Які його характерні риси?

Які типи факторів виробництва Вам відомі? Які з них характеризуються високою мобільністю, а які низькою?

Дайте визначення міжнародної економіки. Які із її ознак притаманні також світовому ринку та світовому господарству, а які лише їй?

Яка структура світової економіки?

Назвіть конкретні форми міжнародних економічних відносин.

В чому відмінність між міжнародною макро- і міжнародною мікроекономікою?

Які причини існування міжнародного бізнесу?

Які переваги мають фірми, що беруть участь у міжнародному бізнесі?

Яку користь приносять теорії торгівлі?

В яких теоріях торгівлі враховується вплив державного втручання, а в яких описується, як держава повинна втручатися в товарний обмін для досягнення певних національних цілей?

Які відмінності між меркантилістською та неомеркантилістською теоріями? Що є їх основним завданням?

Який основний зміст теорії розміру країни? На що спрямована ця теорія?

Які основні допущення, зроблені у теоріях абсолютних та відносних переваг, можуть, на Вашу думку, викликати сумніви?

У чому полягає зміст і в чому обмеженість меркантилістської теорії міжнародної торгівлі?

Дайте визначення закону абсолютних переваг. За яких умов він виконується?

Що таке альтернативні витрати виробництва, і як вони пов’язані з теорією відносних переваг?

Дайте визначення закону порівняльних переваг. Яке його застосування?

Як визначається співвідношення цін при торгівлі згідно з законом порівняльних переваг?

Що таке виграш від торгівлі? Як він визначається з боку витрат праці і з боку збільшення споживання?

Чи застосовується закон порівняльних переваг до торгівлі декількома товарами між декількома країнами?

Як визначається рівень відносних зарплат згідно з законом порівняльних переваг?

У чому полягає обмеженість закону порівняльних переваг? Які типові помилки виникають на практиці в зв’язку з його незнанням або нерозумінням?

Які допущення лежать в основі теорії співвідношення факторів виробництва?

Дайте визначення фактороінтенсивності товарів і факторонасиченості країни.

Сформулюйте теорему Хекшера-Оліна. Доведіть графічно.

У чому сильні і слабкі сторони теорії співвідношення факторів виробництва? Чому можливе лише обмежене її застосування?

У чому полягає парадокс Леонтьєва? Чому його не можна вважати повним спростуванням теорії співвідношення факторів виробництва?

Чому існує міжнародна торгівля та інвестиції?

Які урядові інститути прискорюють або сповільняють торгову діяльність та мобільність факторів виробництва? Що сталось би, якби не було цих інститутів?

Покажіть переваги та недоліки спеціалізації країн у зв’язку із торгівлею.

Сформулюйте вихідні передумови розробки класичних теорій торгівлі.

Який основний зміст теорії життєвого циклу товару?

Про що йдеться у теорії подібності країн?

Чому компанії з різних країн торгують одне з одною? Які існують стимули до експорту та до імпорту?

Дайте характеристику концепціям залежності, незалежності та взаємозалежності країн. До чого вони можуть привести?

У чому подібність внутрішньої та зовнішньої торгівлі? У чому їх відмінність?

Які форми державного регулювання міжнародної торгівлі Вам відомі?

У чому відмінність політики лібералізації зовнішньої торгівлі і протекціонізму?

Перерахуйте основні інструменти торгової політики.

У чому відмінність понять “надлишкі споживача” та “надлишкі виробника”?

Що таке митний тариф?

Як класифікуються мита?

Як обчислюється рівень номінального, змінного та ефективного тарифу?

Що таке тарифна ескалація?

У чому відмінність впливу тарифу на економіку малої та великої країни?

Який тариф вважається оптимальним?

Що таке тарифна квота?

У чому полягає відмінність економіки експортного тарифу від економіки імпортного тарифу?

Які аргументи використовуються прибічниками та противниками тарифів?

Дайте оцінку обґрунтованості державної політики з розширення або обмеження торгівлі.

Як впливають групи тиску на торгову політику і які існують компроміси між цими групами?

Порівняйте доводи на користь протекціонізму у промислово розвинутих країнах, країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

Дослідіть потенційний та фактичний вплив державного втручання на вільний торговий обмін.

Чому, на Вашу думку, незважаючи на потенційні вигоди вільної торгівлі, жодна з країн не допускає неконтрольованого потоку товарів та послуг?

Що відноситься до заходів регулювання торгівлі, які прямо впливають на ціни та непрямо - на кількість товарів?

Що відноситься до заходів регулювання торгівлі, які прямо впливають на кількість і непрямо - на ціни товарів?

Найбільш вагомі аргументи на користь тарифного захисту є у той самий час і найбільш уразливими. Які це аргументи? Чому вони уразливі? Дайте докладну оцінку штучним торговим бар’єрам, таким, як мита та імпортні квоти, з точки зору використання їх в якості засобів досягнення та підтримки повної зайнятості.

У чому полягають складності вимірювання нетарифних методів, і які інструменти існують для цього?

Які методи кількісних обмежень Вам відомі?

Який економічний зміст квотування, і які види квот Ви знаєте?

Що спільного і в чому відмінність між імпортним тарифом і імпортною квотою?

Що таке ліцензії і які методи розподілу ліцензій є кращими?

Чому "добровільне" обмеження експорту не може вважатися дійсно добровільним?

Які приховані методи торгової політики Ви знаєте, і в чому їх економічний зміст?

Чим відрізняється внутрішня субсидія від експортної?

Чи аналогічно впливають імпортний тариф і експортна субсидія на зовнішню торгівлю?

За яких умов виникає парадокс Метцлера?

Чи може експортне кредитування вважатися прихованим субсидуванням експорту? Чому так/ні?

За яких економічних умов демпінг може бути найбільш ефективним?

Які методи торгової політики дозволені міжнародними договорами, а які - заборонені?

У чому полягає відмінність між режимом найбільшого сприяння і національним режимом?

Який мінімум кількісної інформації необхідний Вам для розрахунку чистих національних втрат від введення тaрифу?

Чому протекціонізм є таким стійким, незважаючи на умовну економічну обґрунтованість аргументів захисту?

Дайте визначення справді молодої галузі. На основі цього визначення спробуйте віднайти молоді галузі в Україні.

Чому і як імпортні квоти створюють економічну ренту? Хто отримує цю ренту?

Порівняйте квоти і тарифи; вкажіть на їх подібні і відмінні риси.

Який аргумент на користь протекціонізму у зовнішній торгівлі є найсильнішим? Чому?

Що таке послуги і чим вони відрізняються від товарів?

Які види послуг виділяються в статистиці платіжного балансу?

В чому відмінність факторних і нефакторних послуг?

Які теорії торгівлі послугами Вам відомі?

Визначте поняття міжнародних транспортних послуг і наведіть їх класифікацію.

Що включається в транспортні витрати і як вони впливають на міжнародну торгівлю?

Як транспортні витрати впливають на розміщення підприємств?

Що таке міжнародні поїздки, і які їх види Вам відомі?

В чому, з точки зору міжнародної економіки, полягає відмінність між туристом і екскурсантом?

Які заходи державної політики використовуються для обмеження доступу іноземних послуг на внутрішній ринок імпортуючої країни?

Які вилучення з національного режиму вважаються дискримінацією проти іноземних послуг?

Чи можуть міжнародна торгівля і міжнародний рух факторів виробництва заміщати одне одного?

Як співвідноситься торгівля товарами і рух капіталу за правилом Вальраса?

Назвіть основні форми капіталу за джерелом його походження, за характером використання, за термінами вкладення і за виконуваними функціями.

Що таке інвестиційна позиція?

Дайте визначення основних понять в галузі прямих інвестицій (пряма іноземна інвестиція, підприємство з іноземними інвестиціями, прямий інвестор, трансфертні ціни).

Які причини експорту та імпорту прямих інвестицій?

Які економічні ефекти виникають в результаті прямих інвестицій?

Які є способи державної підтримки прямих інвестицій?

Дайте визначення основних понять, які відносяться до міжнародної кооперації (транснаціональна і багатонаціональна корпорація, країна базування, приймаюча країна).

Сформулюйте основні правила міжнародного інвестування.

Що таке портфельні інвестиції, і які існують види цінних паперів для їх здійснення?

Дайте визначення міжнародного позичання і кредитування.

В чому полягає концепція міжчасової торгівлі?

Чи потрібно обмежувати відплив прямих іноземних інвестицій із країни?

Чи потрібно обмежувати приплив прямих іноземних інвестицій до країни?

Що краще за все пояснює прибутковість прямих закордонних інвестицій?

Чому значна частка прямого закордонного інвестування представляє собою не фінансові вкладення (або кредит), а просто обмін управлінських послуг на ліцензійні платежі та гонорари?

Поясніть, чому інвестори та уряди по-різному ставляться до прямих та портфельних інвестицій?

Продемонструйте, як можуть бути залучені прямі закордонні інвестиції.

Покажіть зв’язок між зовнішньою торгівлею та міжнародною мобільністю виробничих факторів, особливо щодо прямих інвестицій.

Як класифікуються основні мотиви прямого інвестування?

Проілюструйте обставини, які змушують компанії створювати джерела поставок за кордоном шляхом здійснення інвестицій.

Покажіть, як і чому дії держави впливають на рух прямих інвестицій.

Які переваги мають прямі інвестори?

Чому уряди стурбовані тим, хто контролює підприємства в межах кордонів їх країн?

Чому фірми часто намагаються контролювати закордонні виробничі потужності?

В якому вигляді здійснюються прямі закордонні інвестиції?

Яким чином прямі закордонні інвестиції (ПЗІ) можуть стимулювати торгівлю?

Що спонукає фірми робити ПЗІ?

Яку ланцюгову реакцію можуть іноді викликати ПЗІ?

Для чого потрібна вертикальна інтеграція?

Чому місце розташування виробництва товару з мінімальними витратами може з часом змінюватися?

Які переваги та недоліки мають обидва варіанти ПЗІ:

ñ шляхом придбання частки участі у діючому підприємстві;

ñ шляхом створення нового підприємства?

Чому фірми готові йти на великий ризик при операціях за кордоном?

Проаналізуйте суперечливі цілі ТНК.

Які виникають проблеми, пов’язані з оцінкою діяльності ТНК?

Покажіть вплив ТНК на найважливіші економічні показники (платіжний баланс та економічне зростання країн-донорів і країн-реципієнтів).

Визначте аспекти діяльності ТНК, які викликають найбільшу критику.

Проаналізуйте основні політичні розбіжності з приводу діяльності ТНК.

Як впливають іноземні інвестиції на платіжний баланс?

За допомогою яких засобів уряди багатьох країн намагаються використати інвестиції для поліпшення платіжних балансів?

Чи завжди вплив ТНК на економічний розвиток та витрати ресурсів в одніх країнах відбувається за рахунок інших?

Чим викликане занепокоєння політиків у зв’язку з ТНК?

Що означає “екстериторіальність”? До чого вона приводить?

Дайте визначення понять міграції робочої сили, еміграції, імміграції, рееміграції, міграційного сальдо, "відпливу інтелекту".

В чому полягають економічні наслідки міграції для міжнародної економіки в цілому?

Сформулюйте визначення наступних вартісних показників міграції:

а)трудовий дохід і виплата зайнятим;

б)переміщення мігрантів;

в)перекази робітників.

Які з вище наведених у п.3 статей платіжного балансу відносяться до приватних неоплачених переказів і чому?

В чому полягає вплив еміграції на економіку країни - експортера робочої сили?

В чому полягає вплив імміграції на економіку країни, яка приймає іноземну робочу силу?

Назвіть країни і регіони, які є особливо привабливими для мігрантів з-за кордону.

Назвіть основні категорії бажаних іммігрантів для більшості приймаючих країн.

Назвіть основні особливості державного регулювання імміграції

Які є способи державного стимулювання рееміграції?

Якi існують в різних країнах обмежувальні заходи щодо стримування зростання чисельності іммігрантів?

Які Ви знаєте програми країни експортера робочої сили по стимулюванню економічного зростання? Які їх плюси та мінуси?

Які існують державні програми з використання мігрантів у власній країні?

Які існують програми матеріального стимулювання мігрантів до повернення їх на батьківщину ? Чи вони реальні? В яких випадках?

Які організації займаються регулюванням міграції? Як вони це здійснюють?

Які проблеми стоять перед Україною у зв’язку з міграцією населення?

Які основні риси імміграційного законодавства приймаючих країн?

В яких випадках технологія може вважатися фактором виробництва?

Що таке міжнародна передача технології і в яких формах вона здійснюється?

Який технічний прогрес вважається нейтральним, який - працезберігаючим і який - капіталозберігаючим?

Який вплив кожного з типів технічного прогресу на умови торгівлі?

В чому полягає основна ідея динамічних моделей технологічного розвитку?

Опишіть технологічний цикл життя товару в міжнародній торгівлі.

Які існують механізми правового захисту технології і форми її міжнародної передачі?

В чому полягають економічні умови ліцензійних домовленостей?

Як визначається технологічна ємність торгівлі?

Які форми міжнародної технічної допомоги Вам відомі?

В чому полягає державне регулювання передачі технології?

Що таке економічна інтеграція? Які її передумови і цілі?

Які основні етапи інтеграційного процесу, що в них спільного і чим вони відрізняються?

Наведіть приклади інтеграційних групувань в різних частинах світу, які мають на меті створення зони вільної торгівлі, митного союзу і загального ринку.

Які критерії оцінки інтеграції з точки зору створення вільної від обмежень системи міжнародної торгівлі?

Які типи економічних ефектів виникають при створенні митного союзу?

Поясніть виникнення ефекту створення торгівлі.

Поясніть виникнення ефекту відхилення торгівлі.

Від чого залежить зростання або зменшення загального рівня добробуту в результаті створення митного союзу?

В силу яких закономірностей інтеграція в більшості випадків спричинює загальне зростання добробуту країн, які приймають в ній участь?

Назвіть основні етапи розвитку ЄС.

Які головні механізми управління ЄС?

Які існують основні форми регіональної економічної інтеграції? Дайте їх коротку характеристику та наведіть приклади.

Які переваги регіональної економічної інтеграції?

Порівняйте різні типи інтеграції, наприклад ЄС та НАФТА.

Дайте характеристику товарних угод, та покажіть сучасні тенденції у цій сфері.

Які Ви знаєте найвідоміші дво та багатосторонні договори, що впливають на міжнародний бізнес? Дайте їх коротку характеристику.

Що виграють/програють країни від:

а) утворення зони вільної торгівлі;

б) складніші форми співробітництва;

Чому сприяє економічна інтеграція:

а) у статиці;

б) у динаміці?

В чому відмінності між глобальною та регіональною інтеграціями? Які їх переваги та недоліки?

Які існують основні типи інтеграційних об’єднань?

Які існують форми економічної інтеграції у Латинській Америці, Східній Європі, Африці та Азії?

Які заходи у зовнішній торгівлі використовують країни, що розвиваються, для стабілізації цін?

Дайте характеристику багатопрофільній угоді з текстилю (БУТ).

Яким чином ООН залучена у міжнародний бізнесу? За допомогою яких організацій, установ?

Дайте характеристику організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Які проблеми розв’язує Ліга арабських країн? Яким чином?

Дайте характеристику Програми розвитку ООН (ПРООН).

Які можливості надає ООН для розв’язку економічних проблем в різних країнах?

Які джерела ресурсів ПРООН? Який порядок їх використання?

Яка структура ООН?

Чому картелі з часом розпадаються?

Які теоретичні межі панування картелю?

Які фактори впливають на успіх ОПЕК?

Що звужує можливості картелізації ринків металів та інших (крім нафти) первинних товарів?

У чому полягають відмінності таких форм економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок та економічний союз.

Поясність суть зміни торговельних потоків та розширення торгівлі в теорії митного союзу. Визначте і поясніть динамічні ефекти митного союзу.

Назвіть інституції ЄС та опишіть їхні функції.

Які основні напрями спільної аграрної політики? Як вона впливає на імпорт сільськогосподарських продуктів в ЄС?

Що таке Єдиний європейський акт? Які країни його підписали?

Порівняйте переваги та недоліки концепцій гармонізації (узгодження) та взаємного визнання стосовно завершення формування єдиного ринку.

Які мікроекономічні ефекти Європи 1992 відповідно до Доповіді Кечіні? Макроекономічні ефекти? Які обставини можуть зменшити оцінку ефектів Європи 1992 Кечіні?

Опишіть найважливіші пункти Маастріхтської угоди. Які показники конвергенції вказані в Маастріхтській угоді? Чому для досягнення єдиної валютної системи (ЄВС) необхідне зближення макроекономічної політики?

Підготуйте доповідь про сучасні торговельні стосунки між Сполученими Штатами та ЄС.

Що таке NAFTA? Чому NAFTA не є звичайною (традиційною) зоною вільної торгівлі? Чим NAFTA відрізняється від ЄС?

Назвіть три звинувачення американських критиків, висунутих проти NAFTA. Яким чином Ви спростуєте ці три звинувачення?

У чому полягають особливості економічних відносин між країнами СНД?

Чим характеризується позиція України в СНД?

Чим відрізняється ЄС 15 країн від ЄС 25 країн?

Які кроки слід зробити Україні на шляху вступу до ЄС?

Які труднощі виникли в ЄС внаслідок приєднання до ЄС ще 10 країн у 2004р.?

Що таке міжнародна валютна-фінансова система і які її ключові елементи?

Дайте визначення валюти та її різновидів з точки зору її належності.

Що робить валюту резервною? В яких основних валютах країни тримають свої валютні резерви?

Які валюти вважаються вільно використовуваними? У чому полягають основні передумови для широкого застосування валют у міжнародних платежах?

У чому схожість і відмінність твердих і конвертованих валют?

Що передбачає конвертація за поточними операціями? Скільки країн має валюту, яка конвертується за такими операціями?

Чи достатня для повної конвертації валюти її конвертованість за поточними і капітальними операціями?

Які макроекономічні передумови переходу до конвертації національної валюти?

Чим відрізняються внутрішня і зовнішня конвертованості?

Чому виникає паралельний обіг валют, і в чому його макроекономічний сенс?

Поясніть схожість і відмінність між поняттями “доларизація” і “валютне заміщення”?

В чому позитивні і негативні сторони паралельного обігу?

Дайте визначення золотого стандарту і коротко опишіть його історію?

Чим золотодевізний стандарт відрізняється від золотого?

Які ключові елементи Бреттон-Вудської угоди?

Дайте характеристику Ямайської валютної системи. Назвіть її основні елементи?

в чому полягає сенс європейської валютної системи (ЄВС), і які її основні параметри?

Охарактеризуйте механізм регулювання валютних курсів в рамках ЄВС?

Назвіть етапи руху країн ЄС до валютно-економічного союзу.

У чому полягає вимога конвергенції основних макроекономічних показників, і які це показники?

Які функції має Європейський валютний інститут в рамках переходу до валютно-економічного союзу?

Як здійснюється нагляд за використанням критеріїв конвергенції?

В чому полягають потенційні вигоди для країн, які користуються спільною валютою?

Як встановлюється курс євро?

На якому етапі знаходиться процес переходу до валютно-економічного союзу на даний момент?

Покажiть, як валютний ринок впливає на коротко-та довгостроковi угоди.

Розгляньте приклади контролю країнами своїх валютних надходжень за допомогою:

а) ліцензування;

б) введення декількох валютних курсів;

в) встановлення імпортних депозитів;

г) встановлення кількісних обмежень.

Вкажіть шляхи використання операцій на валютних ринках у комерційних та фінансових операціях.

Яка була система міжнародних валютних відносин у кожному із зазначених чотирьох періодів:

а) золотий стандарт, 1870-1914рр;, 1925-1931рр.;

б) міжвоєнний період, 1915-1925рр.; 1932-1939рр.;

в) Бреттон-вудзька система, 1944-1971рр.;

г) епоха плаваючих валютних курсів з 1971р. (включаючи період зростання курсу USD на початку 80-х рр.)?

У кожному періоді відзначте:

а) основні струси міжнародної валютної системи;

б) докази стабілізуючої або дестабілізуючої ролі окремих спекулятивних операцій;

в) роль країни ключової валюти в успіху або невдачах валютної системи.

Чим відрізняється конвертована валюта від частково конвертованої валюти?

Які існують механізми контролю доступу до своєї валюти з боку урядів?

Які причини існування “чорного” або паралельного ринку в багатьох країнах?

Докладно поясніть, як дефіцит платіжного балансу може бути врегульовано в умовах дії:

а) золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудзької системи;

в) вільно плаваючих валютних курсів?

Які переваги та недоліки кожної із систем? Паризько-Генуезької (золотого стандарту); Бреттон-Вудзької (золотодевізного стандарту); Ямайської?

Що мається на увазі, коли кажуть, що США переживають “кризу” зовнішньої торгівлі? Які основні причини цієї кризи?

Чому рекордне підвищення інтернаціональної вартості долара всередині 80-х рр. викликало серйозні проблеми для слаборозвинених країн?

Що таке валютний (обмінний) курс, спот-курс, форвард-курс?

Які види валютних котировок вам відомі? В чому їх відмінності?

Чим відрізняються номінальний і реальний валютний курси?

Як розраховуються номінальний ефективний і реальний ефективний валютні курси?

В чому причини виникнення множинної валютної практики, і в яких формах вона проявляється?

Які основні способи фіксації валютного курсу?

Якими основними способами встановлюється обмежено гнучкий валютний курс?

Які різновиди плаваючого валютного курсу вам відомі?

В яких випадках і в яких формах здійснюється політика гібридних валютних курсів?

Які основні параметри валютного коридору?

Як здійснюється політика повзучої фіксації валютного курсу?

Що визначає попит і пропозицію на іноземну валюту?

Як визначається рівноважний валютний курс?

Як відбувається адаптація валютного курсу в умовах плаваючого валютного курсу?

Як відбувається адаптація валютного курсу в умовах фіксованого валютного курсу?

Як називаються зміни вартості валюти при фіксованому і плаваючому валютному курсі?

Як зростання або падіння валютного курсу впливає на ціни вітчизняних та іноземних товарів?

Як вимірюється еластичність попиту і пропозиції іноземної валюти, і чому вона важлива для економічної політики?

В якому випадку девальвація призводить до покращення торгового балансу? Сформулюйте і поясніть умову Маршалла-Лернера.

Які параметри стабільного і нестабільного валютного ринку?

Що показує джей-крива?

Чим відрізняється “веслування проти вітру” від “веслування за вітром”?

Які форми міжнародної торгівлі валютою Вам відомі?

Яка структура міжнародного валютного ринку і які його обсяги?

Торгівля якими валютами відіграє основну роль на міжнародному валютному ринку? Хто виступає основними партнерами по торгівлі?

Що таке валютний арбітраж, як і для чого він здійснюється? Які його основні форми?

Які ризики відносяться до валютних, і які способи захисту від цих ризиків використовують у ринковій практиці?

Чим незахищений процентний арбітраж відрізняється від захищеного?

Опишіть структуру міжнародного кредитного ринку.

Які основні джерела міжнародного боргового фінансування? Які з них відіграють основну роль для державного і приватного фінансування?

Що таке синдикативні кредити і в чому полягає механізм традиційного синдикування?

Поясніть економічний сенс єврокомерційних паперів.

Які основні аналітичні інструменти використовуються для оцінки рівня зовнішньої заборгованості?

Як класифікуються країни за рівнем зовнішньої заборгованості?

Що показує боргова крива Лаффера?

Як працює механізм реструктуризації зовнішнього боргу?

Яка структура міжнародного ринку титулів власності?

Охарактеризуйте загальні риси і відмінності між зрілими ринками титулів власності?

Дайте визначення фінансовим дериватам. До яких основних активів вони можуть бути прив’язані?

Які фінансові деривати продаються на міжнародному ринку на підставі контрактів типу форвардів?

Як розраховується чиста поточна вартість фінансового інструменту?

Які фінансові деривати продаються на міжнародному ринку на підставі контрактів типу опціонів?

Які основні типи свопів Вам відомі, і в чому їх економічна сутність?

Які основні типи опціонів Вам відомі, і в чому їх економічна сутність?

Від яких факторів залежить ціна опціону?

Яка структура біржової торгівлі фінансовими дериватами?

Яка структура позабіржової торгівлі фінансовими дериватами?

ТЕСТИ:

1.Міжнародний поділ праці це:

а) це вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості;

б) форма поділу праці між країнами, при якій збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктів праці різних галузей виробництва;

г) об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

2.Форми протекціонізму:

а) селективний, галузевий, колективний, прихований;

б) тарифний та нетарифний;

в) односторонній, двосторонній, багатосторонній

3.Прямий інвестор – це:

а) акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому резиденту іншої країни належить понад 10% акцій та голосів;

б) державні та приватні органи, фізичні та юридичні особи, а також їх об’єднання, які володіють підприємством з інвестиціями з-за кордону;

в) підприємства, в яких іноземному інвестору належить більше 50%.

4.Міграція робочої сили – це:

а) в’їзд працездатного населення в дану країну з-за кордону;

б) виїзд працездатного населення з даної країни за кордон;

в) переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру;

г)переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного характеру.

5.Міжнародні економічні відносини вивчає:

а) закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

б) вивчає закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їх ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

в) вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

6.Якщо міжнародна торгівля зростає такими ж темпами як виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва:

а) нейтральний;

б) позитивний;

в) негативний.

7.Надання інформації і досвіду, переважно незапатентованих винаходів, називається:

а) ноу-хау;

б) інжиніринг;

в) ліцензування

8.Що відноситься до переваг інтеграції країн:

а) зростаюча конкуренція між виробниками інших країн;

б) близкість рівнів економічного розвитку та ступеня рівня зрілості країн, що інтегруються;

в) розв’язок завдань торгової політики

9.Класифікація валютних системи базується на:

а) тому, який саме актив визнається резервним;

б) золотому вмісті;

в) виникненні паралельного обігу валют на ринку країни

10.Валютне котування буває:

а) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

б) зовнішнє, внутрішнє;

в) пряме, непряме;

г) поточне, форвардне

11.До фінансових елементів МВФС належать:

а) міжнародні фінансові ринки, механізми торгівлі фінансовими інструментами, міжнародні розрахунки, які обслуговують рух товарів, факторів виробництва та фінансових інструментів;

б) міжнародні фінансові ринки, міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу, національні валюти;

в) валютний курс і паритет, міжнародні фінансові ринки, валютний курс

12.Валюта вільного використання це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території даної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

д) валюта, котра широко використовується для здійснення платежів по міжнародних угодах і активно продається і купується на головних валютних ринках;

е) валюта, котра характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються і переважно через фундаментальні макроекономічні закономірності.

13.Міжнародна ліквідність це:

а) сукупність усіх платіжних інструментів;

б) склад валютного курсу та валютних парітетів;

в) складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж окремих валют;

г) готівкова чистина грошової маси, яка циркулює з рук в руки.

14. Паризький клуб - це:

а) створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

б) створене в 1965р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку;

в) консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає в зв'язку з їхніми переговорами з урядами країн-боржників із питань реструктуризації їхньої приватної заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені і за дорученням інших банків, що беруть участь у консультативній раді

15.Міжнародні економіка розглядає такі види ринку:

а) світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній;

б) міжнародний, світовий, національний, внутрішній;

в) внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний.

16.До факторів виробництва належать:

а) праця, технологія, земля, капітал;

б) праця, технологія, земля, капітал, інформація;

в) земля, праця та капітал.

17.В результаті використання мита виникають такі ефекти:

а) втрати бюджету, виграш виробників, програш споживачів;

б) доходів, захисту, переділу, споживання;

в) доходів, захисту, споживання

18.Адвалорні мита – це:

а) мита, які вводяться на основі односторонніх рішень органів державної влади країн;

б) мита, які нараховуються в процентах до митної вартості оподатковуваних товарів;

в) мита, які застосовуються у випадку ввезення на територію країни товарів за ціною більш низькою, ніж їх нормальна ціна в країні експорту, якщо такий імпорт наносить шкоду місцевим виробникам подібних товарів або заважає організації і розширенню національного виробництва таких товарів;

г) мита, які накладаються на експортні товари при випуску їх за межі митної території держави;

д) мита, ставки якого можуть змінюватись у встановлених органами державної влади випадках.

19.Школа раціональних очікувань в макроекономіці твердить, що:

а) зміна макроекономічних показників пояснюється очікуваннями суб’єктів господарювання щодо коливання рівнів попиту і пропозиції на світових ринках;

б) очікування уряду щодо макроекономічних коливань приводять до зміни конкурентного середовища окремих суб’єктів господарювання;

в) пояснити поведінку суб’єктів господарювання можна тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб’єктів і розвиток макроекономічних показників

20.Причини еміграції діляться на:

а) економічні та неекономічні;

б) економічні та соціальні;

в) економічні та політичні.

21.Копірайт - це:

а) право автора винаходу на відтворення своєї технології та продаж його третім особам;

б) символ, що використовується для індивідуалізації виробника товару;

в) право автора на показ і відтворення своєї роботи.

22.Ліцензія- це:

а) свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу і діє протягом 15-20 років на території даної країни;

б) дозвіл власника технології зацікавленій стороні на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату протягом певного часу;

в) право автора винаходу на відтворення своєї технології та продаж його третім особам

23.Повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження національних митних тарифів щодо третіх країн веде до утворення:

а) спільний ринок;

б) зона вільної торгівлі;

в) митний союз;

г) економічний союз;

д) преференційна торгова угода.

24.Система міждержавних органів, що координують діяльність інтеграційних об’єднань, створюються на етапі:

а) преференційної торгової угоди;

б) митного союзу;

в) зони вільної торгівлі.

25.Валюта конвертована це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території даної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів, на іноземну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

д) валюта, котра широко використовується для здійснення платежів по міжнародних угодах і активно продається і купується на головних валютних ринках;

е) валюта, котра характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно через фундаментальні макроекономічні закономірності.

26.Лондонський клуб - це:

а) створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

б) створене в 1965р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку;

в) консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає в зв'язку з їхніми переговорами з урядами країн-боржників із питань реструктуризації їхньої приватної заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені і за дорученням інших банків, що беруть участь у консультативній раді.

27.Спот курс – це:

а) курс, за яким обмінюються валюти протягом 1 доби з моменту укладання угоди про курс;

б) курс, за яким обмінюються валюти протягом 10 діб з моменту укладання угоди про курс;

в) курс, за яким обмінюються валюти протягом 2 діб з моменту укладання угоди про курс.

28.До кількісних методів торгової політики належать:

а) квотування, ліцензування, правові режими, добровільні обмеження;

б) квотування, ліцензування, добровільні обмеження;

в) субсидії, кредитування, ліцензування

29.Специфічні митні тарифи – це:

а) мита, які стягуються з певних товарів державного споживання;

б) мита, які нараховуються у встановленому розмірі з фізичної характеристики продукції;

в) мита, які встановлюються на імпорт продукції спеціальними органами влади;

г) мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю вартості продукції;

д) мита, які встановлюються на імпорт продукції з найбільш дружніх країн

30.У платіжному балансі показники, що характеризують міграцію робочої сили, класифікуються за такими статтями:

а) зарплата нерезидентів, перекази робітників, податки, отримані від нерезидентів;

б) трудовий дохід, переміщення мігрантів, перекази робітників;

в) зарплата нерезидентів, перекази нерезидентів, оподаткування нерезидентів

31.Демпінг це:

а) продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від нормального рівня цін, існуючого на цих ринках;

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики;

в) плата за товар, який перетинає митний кородон

32.Надання технічних послуг, необхідних для монтажу та експлуатації устаткування, підготовка техніко-економічних обгрунтувань проектів називається:

а) ноу-хау;

б) інжиніринг;

в) франчайзинг.

33.Повна ліцензія:

а) ліцензію використовує тільки ліцензіат у встановлених часових рамках;

б) ліцензіар вільно продає ліцензії, не зберігаючи за собою право самостійно використовувати технологію, що є предметом ліцензії;

в) ліцензію використовує тільки ліцензіат у встановлених часових і територіальних рамках.

34.Якщо міжнародна торгівля зростає швидше ніж споживання, то ріст споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:

а) нейтрально;

б) позитивно;

в) негативно

35.Функція нагляду міжнародних організацій – це:

а) більш жорстка форма спостереження, яка пов’язана з зобов’язанням країн повідомляти на регулярній основі і за встановленою формою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації по суті поточного економічного розвитку;

б) нагляд, який спирається на примушення краї до виконання рекомендацій міжнародної спільноти через розробку відповідних норм і механізмів;

в) допомога з можливістю формування і опублікування офіційної точки зору організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки яка може діяти на економічну політику країни.

36.Валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом:

а) тверда;

б) вільноконвертована;

в) фіксована;

г) резервна

37.Форми паралельного обігу:

а) доларизація, євроризація, валютне заміщення;

б) доларизація, євроризація;

в) валютне переміщення, валютне заміщення;

г) доларизація, євроризація, валютне заміщення; валютне переміщення

38.До валютних елементів МВФС належать:

а) валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки;

б) національний паритет, національні валюти, валютний курс;

в) міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами, цінними паперами, міжнародні розрахунки;

г) національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації та обгу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу.

39.Конвертованість валюти – це:

а) можливість переказу національної валюти за кордон;

б) показник, що характеризує здатність валюти поміщатись у конверт;

в) здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземну;

г) здатність резидентів вільно обмінювати іноземну валюту на національну

40.Валюта тверда це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території даної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

д) валюта, котра широко використовується для здійснення платежів по міжнародних угодах і активно продається і купується на головних валютних ринках;

е) валюта, котра характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно через фундаментальні макроекономічні закономірності

41. Неокейнсіанська макроекономічна школа твердить, що:

а) основною турботою уряду повинно бути підтримання обсягу грошової маси на достатньому рівні, тоді ціни приводитимуть попит і пропозицію до рівноваги;

б) основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції, а це викликає необхідність державного регулювання економіки;

в) поведінка суб’єктів господарювання цілком залежить від макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою.

42.Засновниками теорії меркантилізму були:

а) Дейвід Х’юм і Томас Ман;

б) Адам Сміт та Вільям Петті;

в) Томас Ман, Чарльз Дейвнант, Жан-Батіст Колберт, Вільям Петті.

43.Конвенційні мита – це:

а) мита, ставки якого можуть змінюватись у встановлених органами державної влади випадках;

б) мита, які встановлюються на базі двосторонньої або багатосторонньої угоди;

в) мита, ставки яких одночасно встановлені органами державної влади і не можуть змінюватись в залежності від обставин;

г) мита, які мають біль низьки ставки в порівнянні зі звичайно діючими митами, які накладаються на підставі багатосторонніх угод на товари, виготовлені в країнах, що розвиваються;

д) мита, які нараховуються у встановленому розмірі з фізичної характеристики товару

44.Країни-іІмпортери робочої сили отримують такі вигоди:

а) отримання переказів з-за кордону, надходження податків з фірм по працевлаштуванню, збільшення інвестицій з-за кордону, зменшення витрат на соціальне забезпечення, підвищення кваліфікації працюючих, зменшення безробіття;

б) збільшення кількості висококваліфікованих фахівців, зменшення питомих витрат на оплату праці, збільшення обсягів виробництва, звільнення місцевих робітників від виконання некваліфікованої або непрестижної роботи;

в) отримання переказів з-за кордону, надходження податків з фірм по працевлаштуванню, збільшення інвестицій з-за кордону, збільшення обсягів виробництва, зменшення витрат на соціальне забезпечення, підвищення кваліфікації працюючих

45.Регулювання імміграції орієнтоване на те, щоб не допустити в’їзду до країни таких груп мігрантів:

а) працівники, які готові дешево виконувати важку роботу; спеціалісти для нових і перспективних галузей; представники рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем; крупні бізнесмени;

б) злочинці, наркомани, пенсіонери, інваліди, студенти, вихідці з країн третього світу;

в) працівники, які готові дешево виконувати важку роботу; спеціалісти для нових і перспективних галузей; представники рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем; студенти та молоді сім’ї, особи передпенсійного віку.

46.Причини обмеження міжнародної передачі технологій:

а) відсутність економічних стимулів, політичні та соціальні фактори, слабке юридичне забезпечення, небезпека використання прогресивних технологій у військових цілях;

б) бажання утримати технологічне лідерство та міркування національної безпеки, політичні та соціальні фактори;

в) бажання утримати технологічне лідерство, міркування національної безпеки, міжнародні домовленості.

47.Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип НТП приводить до:

а) зростання обсягу виробництва працемістких товарів;

б) зростання обсягу виробництва;

в) зростання обсягу виробництва капіталомістких товарів

48.До основних цілей інтеграції належить:

а) спільність економічних та інших проблем, розв’язок завдань торгової політики, усунення митних бар’єрів;

б) створення зони вільної торгівлі, підтримка молодих галузей національної промисловості, географічна близькість країн;

в) використання переваг економіки масштабу, сприяння структурної перебудови економіки, створення сприятливого зовнішньополітичного середовища.

49.Використання іноземної валюти, як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу збереження, це:

а) доларизація;

б) валютне заміщення;

в) конвертованість

50.Золотий паритет існував при такій системі валютних відносин:

а) Ямайська валютна система;

б) Паризько - Генуезька валютна система;

в) Бреттон-Вудська валютна система;

г) Лондонська валютна система;

д) не існував взагалі

51.Валютний (обмінний) курс - це:

а) ціна одиниці іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти;

б) ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти;

в) ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти;

г)ціна одиниці однієї валюти, виражена в одиницях іншої.

52.Параметри валютного курсу, до яких країна вважає необхідним прямувати, це:

а) оптимальний валютний простір;

б) валютний коридор;

в) цільові зони

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 558 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.09 с.