Вимоги для роботи на аркушах А4
Лекции.Орг

Поиск:


Вимоги для роботи на аркушах А4
Текст виконується за допомогою компютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Робота розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 20 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм. Номера сторінок проставляють у правому верхньому куті без крапки. Відлік нумерації сторінок контрольної роботи слід починати з титульного листа, при цьому номер 1 сторінки на титульному аркуші не друкується. Нумерация работы заканчивается на последнем листе списка литературы, на котором автором работы ставится дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии. Нумерація роботи закінчується на останньому листі списку літератури. Відповідь на кожне питання необхідно починати з нової сторінки.На последней странице студент должен указать использованную литературу, дату окончания и поставить свою подпись.На останній сторінці студент повинен вказати використану літературу із зазначенням сторінок з книг і журналів, мМеста издания, года и издательства.ісця видання, року та видавництва. Список використовуваних джерел та літератури повинні починатися з нової сторінки. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни наведений у додатку

Підготовлена контрольна робота висилається або здається старшому інспектору-методисту Лешньовській Н.А. не пізніше, як за 10 днів до початку екзаменаційної сесії, або іспиту. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі екзамену.

3.1. ВАРІАНТИ контрольних робіт

Варіант №1

1. Поясніть, як Ви розумієте міжнародний поділ таких факторів виробництва, як земля, капітал, технологія, праця.

2. У 1981-1985 рр. Японiя погодилась на «добровiльнi» експортнi обмеження, якi привели до скорочення американського iмпорту японських автомобiлiв приблизно на 10%. Якими, на Вашу думку, були короткостроковi результати для американської та японської автомобiльної промисловостi? Якщо цi обмеження стануть постiйними, якi будуть довгостроковi наслiдки для:

а) розмiщення ресурсiв;

б) рiвня зайнятостi;

в) рiвня цiн;

г) рiвня життя в обидвох країнах?

3. США можуть продукувати товар Х бiльш ефективно, нiж Великобританiя. Проте США iмпортують Х iз Великобританiї. Пояснiть чому.

4. Українська фірма обговорює можливість закупівлі телефонів у ФРН. Вартість 1 телефону - 20ДМ, вартість перевезення 100 штук - 5ДМ за штуку, 500 штук - 4ДМ за штуку, 1000 штук – 3 ДМ за штуку, 10000 штук - 2ДМ за штуку, 20000 штук - 1ДМ за штуку. Такий апарат можна продати в Україні за 23,5 ДМ за штуку. Якщо уявити, що інших витрат немає, який мінімальний обсяг імпорту забезпечить прибуток в 10%?

 

Варіант №2

1. Що розуміється під міжнародним поділом праці? До якого типу поділу праці він відноситься?

2. Пояснiть та дайте оцiнку таким твердженням:

А. Американський капiталiзм проклав шлях економiчного розвитку. Економiчно вiдсталим країнам необхiдно лише йти цим шляхом.

Б. Економiчна нерiвнiсть сприяє зростанню заощаджень, а заощадження є необхiдною умовою для iнвестування. Таким чином, бiльша нерiвнiсть у розподiлi доходiв буде стимулювати накопичення капiталу та економiчне зростання.

В. Iндустрiально розвиненi країни побоюються ускладнень в результатi надлишку заощаджень; економiчно вiдсталi країни страждають вiд нестачi заощаджень.

3. Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності в країнах, що є головними торговими партнерами України. В українському уряді обговорюється новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендували б застосувати в цій ситуації? На які групи товарів? Чому?

4. Яка з наступних угод відноситься до портфельних інвестицій:

а) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства в Казахстані зі збуту тракторів з 35 до 50 %;

б) Приватбанк ввозить 100 млн. дол. готівкою з США для забезпечення попиту на долари своїх клієнтів;

в) «Світоч» розміщує 5 млн. дол. накороткостроковому депозиті в американському банку;

г) Укрсоцбанк вкладає 50 млн. дол. в облігації американського інвестиційного фонду;

д) Американський фонд сприяння конверсії надає пільговий кредит українському оборонному підприємству.

Обгрунтуйте свою відповідь.

 

Варіант №3

1. Дайте визначення товару в міжнародній економіці. У чому полягає двоїстість товару?

2. Пояснiть та дайте оцiнку таким твердженням:

А. Суть економiчного розвитку країни полягає у тому, що вiн потребує змiн людського фактору у бiльшому ступеню, нiж змiн у матерiальних умовах виробництва.

Б. Програма американської iноземної допомоги є шахрайством. У дiйсностi це - неоколонiзацiя, тобто засiб, за допомогою якого економiчно вiдсталi країни, незалежнi у полiтичному сенсi, утримуються у повнiй економiчнiй пiдпорядкованостi.

В. Бiднiсть та свобода не можуть спiвiснувати одне за одним; щось має взяти гору.

3. Уряду України потрібно визначити економічні наслідки від введення імпортного тарифу на автомобілі. Якою мінімально необхідною інформацією повинен володіти уряд для цього?

4. Які кроки уряду США призведуть до більшого зростання міжнародної міграції і чому (розкрийте зміст та суть кожного кроку):

а)лібералізація правил виїзду громадян зі своєї країни за кордон;

б)лібералізація правил в’їзду в країну з-за кордону;

в)прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;

г)прийняття програми диверсифікації географічної структури іміграції?

 

Варіант№4

1. Які основні відмінності між торговими і неторговими товарами у міжнародній економіці?

2. Пояснiть та дайте оцiнку таким твердженням:

А. Найсерйознiшою перешкодою на шляху економiчного розвитку бiдних держав є нестача iнвестицiйних товарiв.

Б. Країни з високими показниками ВНП у розрахунку на душу населення зовсiм не обов»язково належать до iндустрiально розвинутих.

3. Які приховані методи торгової політики Ви знаєте, і в чому їх економічний зміст?

4. В Україні та в Росії існують два фактори виробництва – земля і праця, - за допомогою яких виробляється пшениця. На українській фермі виробництвом пшениці зайняті 11 робітників, на російській – 3. Зв’язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного робітника в кожній з країн, що виражений в кількості одиниць товару, такий:

Кількість робітників
Граничний продукт
Кількість робітників  
Граничний продукт  

Визначте:

а)граничний продукт праці в кожної з країн;

б)в якій з країн вища зарплата;

в)яким буде напрямок міграції робочої сили;

г)які будуть масштаби міграції;

д)коли міграція припиниться.

 

Варіант №5

1. Дайте визначення світовому ринку. Які його характерні риси?

2. Чи може експортне кредитування вважатися прихованим субсидуванням експорту? Чому так/ні?

3. Якщо країна має порівняльну перевагу у виробництві деякого товару, чи означає це, що вона має абсолютну перевагу у його виробництві? Якщо країна має абсолютну перевагу у виробництві деякого товару, чи означає це, що вона має порівняльну перевагу у його виробництві?

4. Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори виробництва - землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, виражений в доларах, скорочується зі зростанням їх кількості наступним чином:

Кількість працюючих
Граничний продукт

А. Від чого залежить реальна зарплата робітників?

Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, яка буде їх сукупна зарплата?

В. Якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з В’єтнаму, як зміняться його доходи?

 

Варіант №6

ñ Дайте визначення світової торгівлі, експорту, імпорту, торгового сальдо, торгового обігу.

ñ У чому полягає відмінність між режимом найбільшого сприяння і національним режимом?

ñ Українськи виробники харчування несуть втрати завдяки масовому імпорту. Який метод торгової політики - імпортний тариф, імпортну квоту або бюджетну субсидію українським виробникам - Ви запропонували би застосувати для обмеження імпорту і чому?

ñ 4. Якщо розглядати робочу силу не як фактор виробництва, а як товар, і міжнародну міграцію не як переміщення фактора виробництва, а як звичайну міжнародну торгівлю, в чому полягає специфіка такої торгівлі? В чому схожість і в чому відмінність між міжнародною трудовою міграцією і міжнародною торгівлею товаром "робоча сила"?

 

Варіант №7

1. Що таке світове господарство? Які його характерні риси?

2. Український уряд встановив 40% тариф на імпорт автомобільних шин, яких в країні не вистачає. Вона вважає важливим зберігти цю галузь, захистивши її від іноземної конкуренції, оскільки бачить її великий потенціал у майбутньому. Який найбільш розумний спосіб підтримати перспективну галузь в даному випадку?

3. Затрати праці на виробництво автомобіля в Україні завдяки застарілій технології вищі, ніж у ПРК Заходу. Але заробітна плата українського робітника значно нижче, ніж на Заході. За допомогою теорії порівняльних переваг розгляньте популярну тезу про необхідність захисту вітчизняної автомобільної промисловості від іноземної конкуренції.

4. Перед керівництвом великого підприємства виникла дилема: створити додаткове виробництво аналогічної продукції в країні, що розвивається, з дешевою робочою силою за рахунок власних прямих інвестицій чи спробувати розширити власне виробництво за рахунок залучення зовнішніх інвесторів. Яке буде ставлення профспілок даного підприємства до розв’язку цієї дилеми і чому? Проілюструйте свій висновок графічно.

 

Варіант №8

1. Які типи факторів виробництва Вам відомі? Які з них характеризуються високою мобільністю, а які низькою?

2. Представник американської сталеливарної промисловості закінчив своє прохання про встановлення імпортних квот такою заявою: "Чи хочуть і потребують Сполучені Штати мати сильну сталеливарну промисловість? Чи хочуть вони зберегти максимальну кількість робочих місць з високою зарплатою? Чи вірять вони у чесну конкуренцію за свої ринки? Чи потребують інтереси нашої національної безпеки найвищої якості сталі, яку тільки можна досягти? Якщо так, треба вживати відповідних заходів. Вірю, що запропоноване законодавство представляє реалістичне розв'язання цієї проблеми — справедливе по відношенню до всіх, — і що воно варте вашої дієвої підтримки". Які аргументи захисту маються на увазі в наведених запитаннях? Поясність кожну свою відповідь на поставлене запитання.

3. Згідно з теорією Девіда Рікардо, країна отримає максимальний виграш від міжнародної торгівлі за умови повної спеціалізації. Чому в дійсності повна спеціалізація не зустрічається? Чи можлива вона взагалі? Чому?

4. Ставка українського імпортного тарифу на телевізори складає 30%, на електронно-променеві трубки для телевізорів - 60%. Розрахуйте ефективний рівень митного захисту і визначіть, про що говорить отриманий результат, якщо:

а)вартість трубки складає 40%;

б)половину;

в)60% вартості телевізора.

 

Варіант №9

1. Дайте визначення міжнародної економіки. Які із ознак притаманні також світовому ринку та світовому господарству, а які лише їй?

2. Які фактори виробництва можна вважати в Україні надлишковими: капітал, технологію, землю або працю? На чому базуються Ваші міркування? Які товари у зв’язку з цим Україна має продукувати та продавати - капіталомісткі; ті, що потребують забезпеченості землею; трудомісткі?

3.В якій з країн буде більша схильність до поточного, а в якій до майбутнього споживання:

а)Туркменістані, де є великі запаси газу, які не вимагають значних інвестицій для їх розробки;

б)Японії, яка випереджує інші країни за темпами розвитку новітніх технологій;

в)Естонії, яка активно здійснює економічні реформи і швидко перейшла до ринкової економіки?

4. Завдання на розрахунок фактичного рiвня захисного тарифу: при вiльнiй торгiвлi кожний долар вартостi одиницi продукцiї у текстильнiй промисловостi розподiляється наступним чином: 40% - добавлена вартiсть; 30% - бавовняна пряжа; 30% - iнше волокно. Припустимо, що iмпорт текстилю оподатковується митом ad valorem у розмiрi 25%, а iмпорт бавовняної пряжi у розмiрi 1/6, або 16,7%.

Покажiть розподiл нової вартостi одиницi продукцiї, яка враховує тариф i яка дорiвнює через це на 1 дол., а 1.25 дол. Потiм розрахуйте норму фактичного рiвня захисного тарифу.

 

Варіант №10

1. Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин.

2. Українські шахтарі вимагають підвищення заробітної плати. Затрати праці на одиницю здобуваного вугілля залишаються на попередньому рівні. Поясніть за допомогою теорії порівняльних переваг, як підвищення зарплати вплине на зовнішню торгівлю України вугіллям.

3. Сформулюйте основні правила міжнародного інвестування..

4. У США існує 5% iмпортне мито на мотоцикли.

Вихідна інформація Поточний стан (при 5% миті) Прогнозований стан (без тарифу)
Свiтова цiна мотоциклу з доставкою в Сан- Франциско 2000дол. 2050 дол.
5% тариф 100 дол.
Внутрiшня цiна у США 2100 дол. 2050 дол.
Кiлькiсть мотоциклiв, що купуються у США
Кiлькiсть мотоциклiв, що продуктуються у США за рiк
Кiлькiсть мотоциклiв, що імпортуються у США за рiк

Визначити:

а) виграш американських споживачiв вiд скасування мита;

б) втрати американських виробникiв вiд скасування мита;

в) втрати у митних доходах для американського уряду;

г) сукупний вплив на добробут США.

Чому сукупний ефект для нацiї у цiлому має саме таке значення?

Дайте графічну інтерпретацію розв’язку.

 

Варіант №11

1. В чому відмінність між міжнародною макро- і міжнародною мікроекономікою?

2. Якi вiдмiнностi мiж меркантилистською та неомеркантилистською теорiями? Що є їх основним завданням?

3. Чи може міжнародна торгівля і міжнародний рух факторів виробництва заміщати одне одного? Поясніть свою відповідь.

4. Яка з 5 фірм може бути звінувачена в демпінгу?

Фірма
Середні питомі витрати фірми, дол.
Ціна товару на внутрішньому ринку країни фірми-експортера, дол.
Експортна ціна товару, дол.
Ціна товару в країні-імпортера, дол.

 

Варіант №12

1. На які групи діляться країни в міжнародній економіці з точки зору ступеня зрілості в них ринкових відносин?

2. Дайте визначення фактороінтенсивності товарів і факторонасиченості країни. В якій теорії торгівлі використовуються ці поняття? Сформулюйте її.

3. Ви є радником уряду Польщі (малої країни), яка виготовляє промислові товари, використовуючи капіталоємні фактори виробництва, і сільськогосподарську продукцію, використовуючи трудомісткі фактори виробництва. Значна частка сільгосппродукції експортується.

А.Уряд хоче стимулювати виробництво промислових товарів і збирається обкласти їх імпорт тарифом. Ваша думка?

Б.Уряд вирішив ввести тариф. Що відбудеться з рівнем зарплати в країні?

В.Як введення тарифу вплине на обсяг торгівлі та загальне економічне становище країни?

Г.Що станеться з масштабами виробництва промислової та сількогосподарської продукції в результаті введення тарифу?

4. Використайте просту модель попиту та пропозицiї, щоб визначити прибутки та збитки пов’язанi з мiграцiєю населення iз країн з низькими доходами в країни з високими доходами. Пояснiть, як впливають на Вашi висновки:

а) безробiття;

б) грошовi перекази iз приймаючої країни;

в) зворотнi потоки мiгрантiв на батькiвщину;

г) особистi риси мiгрантiв ;

Якщо мiгранти є висококвалiфiкованими робiтниками, чи є якiсь пiдстави у випускаючої країни оподатковувати податком емiгрантiв за «відплив інтелекту».

 

Варіант №13

1. Які функції виконують експортні/імпортні ліцензії? Які методи розподілу ліцензій є кращими?

2. Сформулюйте вихiднi передумови розробки класичних теорiй торгiвлi.

3. Торгово-промислова палата розглядає методи просування українських товарів на світовий ринок: збільшення обсягу реклами, створення зарубіжних консультаційних пунктів ТПП, розробка типових зовнішньоекономічних контрактів. Який з цих способів негативно вплине на баланс торгівлі послугами і чому?

4. Якщо людина схвалює вiльне перемiщення робочої сили у межах США, чи буде логiчно з її боку схвалювати обмеження для мiжнародного перемiщення робочої сили? Чому?

 

Варіант №14

1. На які основні групи діляться країни в міжнародній економіці, з точки зору рівня їх економічного розвитку?

2. Чи треба додавати в найпростішу схему міжнародної економіки, ще одну економічну силу - уряд чи державу? Який буде вплив цієї сили? Покажіть графічно.

3. Найбiльш вагомi аргументи на користь тарифного захисту є у той самий час i найбiльш уразливими. Якi це аргументи? Чому вони уразливi? Дайте докладну оцiнку штучним торговим бар’єрам, таким, як мита та iмпортнi квоти, як засобiв досягнення та пiдтримки повної зайнятостi.

4. Дайте оцiнку твердженню: «Якщо ми депортували 1 млн. нелегальних емiгрантiв iз Америки то загальна кiлькiсть безробiтних у нашiй країнi зменшилась би на 1млн.

 

Варіант №15

1. Який основний змiст теорiї життевого циклу товару? Дайте графічну інтерпретацію.

2. Якщо товар - це використаний фактор виробництва, то чи може фактор виробництва бути товаром? Чи охоплює поняття світової торгівлі тільки торгівлю товарами або і торгівлю факторами виробництва?

3. Дайте докладну оцiнку таким висловам:

А. «Захиснi мита обмежують як iмпорт, так i експорт країни, яка вводить мита».

Б. «Широке застосування захисних мит пiдриває здатнiсть системи свiтового ринку ефективно розмiщувати ресурси».

В. «Явне безробiття нерiдко може бути зменшене за допомогою захисних мит, але при цьому приховане безробiття, як правило, збiльшується».

4. Які основні риси іміграційного законодавства приймаючих країн?

ДОДАТОК 1

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 603 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.