ТЕМА 1. Структура міжнародної економіки
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 1. Структура міжнародної економіки
План

1. Міжнародна економіка як складова частина економічної теорії. Предмет та методологія міжнародної економіки.

2. Попит та пропозиція у міжнародній економіці.

3. Міжнародний поділ факторів виробництва.

4. Міжнародний ринок і міжнародний рух товарів.

5. Світове господарство і міжнародний рух факторів виробництва.

6. Міжнародна економіка та її структура.

7. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

8. Групи країн у міжнародній економіці.

Література: 1, 2, 4, 5

ТЕМА 2. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами

План

1. Теорії міжнародної торгівлі: передумови та причини їх виникнення, їх призначення.

2. Класичні теорії міжнародної торгівлі: меркантилістська теорія, неомеркантилістська теорія, теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг.

3. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія співвідношення факторів виробництва та її тестування (парадокс Лєонт'єва та його пояснення), теорія розміру країни.

4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія життєвого циклу товару, теорія перетинаючогося попиту, теорія конкурентних переваг.

Література:.1 - 8

ТЕМА 3. Міжнародна торгова політика

План

1. Свобода торгівлі та протекціонізм. Роль держави у міжнародній торгівлі.

2. Інструменти торгової політики. Митні тарифи та мита. Специфічні випадки тарифної політики. Оптимальний тариф. Тарифна квота. Експортний тариф.

3. Аргументи за та проти тарифів.

4. Економічні наслідки введення тарифів.

5. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі: кількісні обмеження, приховані методи торгової політики, фінансові методи торгової політики.

6. Неекономічні методи регулювання.

7. Зовнішня торгівля України.

Література:.1 - 8

 

ТЕМА 4. Міжнародна торгівля послугами

План

1. Міжнародні угоди у сфері послуг. Класифікація послуг.

2. Теорії торгівлі послугами.

3. Послуги міжнародного транспорту. Міжнародні поїздки.

4. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами: регулювання доступу на ринок; обмеження на використання національного режиму.

5. Україна на світовому ринку товарів та послуг.

Література:.1, 2, 5

 

Змістовий модуль 2. .Форми міжнародних економчних відносин, в яких проявляється міжнародна економіка

ТЕМА 5. Міжнародний рух капіталу

План

1. Суть та форми міжнародного руху капіталу.

2. Правило Вальраса.

3. Прямі закордонні інвестиції (ПЗІ) та багатонаціональні корпорації. Економічні наслідки ПЗІ.

4. Портфельні закордонні інвестиції: міжнародні позики та кредити.

5. Міжчасова торгівля.

6. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.

7. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

Література:.1 - 8

 

ТЕМА 6. Міжнародна міграція робочої сили

План

1. Суть, види, масштаби та напрямки міжнародної трудової міграції.

2. Економічні наслідки міграції. Інші ефекти міграції робочої сили.

3. Державне регулювання міграції.

4. Україна у світових міграційних процесах.

Література:1 — 8

 

ТЕМА 7. Міжнародна передача технології

План

1. Міжнародний рух технології. Модель технічного прогресу.

2. Динамічні моделі технологічних відмінностей: модель технологічного розриву, модель циклу життя товару.

3. Механізми міжнародної передачі технології.

4. Міжнародне технічне сприяння.

5. Державне регулювання передачі технології.

Література:1, 2, 5, 8

ТЕМА 8. Міжнародна економічна інтеграція.

План

1. Становлення інтеграційних процесів: передумови та цілі інтеграції.

2. Типи інтеграційних об’єднань.

3. Сучасні інтеграційні угруповання країн. Західноєвропейська інтеграція.

4. Економічні наслідки інтеграції країн.

5. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему/

6. Глобалізація економічного розвитку.

Література:1,2, 5

ТЕМА 9. Міжнародна валютно-фінансова система. Міжнародні фінансові ринки

План

1. Світова валютна система: поняття, основні елементи, етапи становлення.

2. Європейська валютна система.

3. Вартість валюти та валютний курс.

4. Міжнародний ринок валют.

5. Міжнародний ринок боргових зобов’язань.

6. Міжнародний ринок титулів власності.

7. Міжнародний ринок фінансових дериватів.

8. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями

Література:1 — 8

2. Методичні поради до вивчення тем дисципліни та питання

для самостійного вивчення

Дивись окремий файл.

3.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.

Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу студент повинен уміти коротко викласти зміст теми роботи. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Варіант контрольної роботи визначається за номером списку у журналі. На обложке работы студент указывает шифр и номер варианта.На обкладинці роботи (додаток 1) студент вказує номер свого варіанту. На первой странице тетради следует повторить название варианта и план его изложения (вопросы задания). На першій сторінці зошита слід повторити назву варіанта та план його викладу (питання завдання). Контрольна робота, яка виконана не за своїм варіантом не рецензується і не зараховується.

Робота виконується в учнівському зошиті у лінійку, або на одній стороні аркуша А4 (210х297мм).

Вимоги для роботи в зошиті: загальний обсяг контрольної роботи, за винятком списку використаних літературних джерел і додатків, повинен бути не менше 15 сторінок. Текст повинен бути написаний українською мовою, чітким, розбірливим почерком, грамотно і без помарок (не повинен викликати труднощів при читанні). Работа должна быть написана чернилами, четким почерком, грамотно и без помарок (объем 18-20 страниц).Недбало оформлені роботи можуть не рецензуватися, а повертатися для акуратного оформлення із зазначенням причини повернення. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания и проверки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. Работа с большим количеством исправленных опечаток (более чем на 10 % от общего количества листов) или оформленная небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь, разводы на листах бумаги) не принимается методистом и не допускается к защите. Помилки, описки і неточності, виявлені в процесі написання та перевірки роботи, допускається виправленню коректором і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Робота з великою кількістю виправлених помилок (більш ніж на 10% від загальної кількості листів) або оформлена недбало не приймається методистом і не допускається до захисту. Сторінки повинні бути пронумеровані. Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки в конце. Сторінки контрольної роботи нумеруються арабськими цифрами в правому і лівому верхніх кутах без крапки в кінці. Отсчет нумерации страниц контрольной работы начитается с титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается. Відлік нумерації сторінок контрольної роботи слід починати з титульного листа, при цьому номер 1 сторінки на титульному аркуші не друкується. Нумерация работы заканчивается на последнем листе списка литературы, на котором автором работы ставится дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии. Нумерація роботи закінчується на останньому листі списку літератури. Відповідь на кожне питання необхідно починати з нової сторінки.На последней странице студент должен указать использованную литературу, дату окончания и поставить свою подпись.На останній сторінці студент повинен вказати використану літературу із зазначенням сторінок з книг і журналів, мМеста издания, года и издательства.ісця видання, року та видавництва. Список використовуваних джерел та літератури повинні починатися з нової сторінки. Список используемых источников и литературы должны начинаться с новой страницы.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.