Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Лекции.Орг

Поиск:


Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Львівський інститут менеджменту

Кафедра фундаментальних економічних та природничих дисциплін

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для самостійного вивчення

дисципліни «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

студентами заочної форми навчання

напряму 6.030601 «Менеджмент»

(шифр, назва спеціальності)

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри фундаментальних економічних та

природничих дисциплін

доцент_____________Н.Б.Даниленко

Протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.

 

 

ЛЬВІВ 2013


Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ” (для студентів заочної форми навчання). – Львів : ЛІМ, 2013. – 28 с.

 

 

Видання вміщує навчальну програму курсу, тематичний план дисципліни, методичні поради щодо самостійного вивчення програмного матеріалу, перелік питань підсумкового контролю на іспиті, критерії оцінювання знань, а також список рекомендованої літератури.

 

 

Розробник:Панкова Людмила Архіпівна, доцент кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

 

Схвалено науково-методичною радою

Львівського інституту менеджменту

Протокол № 1 від 29 серпня 2013р.

 

ВСТУП

На Землі налічується понад 200 різних самостійних країн, певним чином пов’язаних між собою найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що вимагає зіставлення або узгодження дій держав, прийняття спільних рішень. Для цього необхідні спеціальні знання у сфері міжнародної економіки. У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Міжнародна економіка” є актуальним. Мета такого курсу полягає у вивченні теоретичних основ та набутті навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі відносин міждержавного економічного спілкування.

За останні роки на книжкових прилавках з’явилась низка монографій, навчальних посібників та підручників такого спрямування. Але більшість з них, на жаль, є працями зарубіжних авторів, переважно російських. Тому і виклад у них матеріалу відображає специфіку цих країн або ринкове середовище, яке сформувалось давно і стало невід’ємною частиною повсякденної дійсності. Серед вітчизняних робіт слід визначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка “Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини” та “Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин”. З фундаментальних праць при вивченні дисципліни найкращим в користуванні є навчальний посібник А.Кирєєва “Международная экономика” .

Актуальність проблеми та динаміка міждержавних стосунків вимагають швидкого реагування на всі зміни у світовому господарстві, поглибленого вивчення їх причин та наслідків.

У пропонованому курсі сконцентрована увага на найважливіших питаннях теорії і практики міжнародної економіки. У першому модулі розглянуто теоретичні засади міжнародної економіки та міжнародну торгову політику, у другому - форми міжнародних економічних відносин, в яких проявляється міжнародна економіка, а саме: міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна передача технології, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна валютно-фінансова система., міжнародні фінансові ринки.

Об’єктивна необхідність вимагає поступового, неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових інтеграційних процесів. Тому знання майбутніми фахівцями теоретичних основ та особливостей міжнародної економіки сприятиме формуванню надійних зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими країнами світу.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета: дисципліна «Міжнародні економічні відносини" орієнтована на вивчення закономірностей взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної належності у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики держав а також на розвиток умінь та навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.

 

Завдання викладання курсу полягають у тому, щоб показати та розглянути:

ñ сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку;

ñ методи аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності;

ñ основні форми міжнародних економічних відносин, в яких виявляється міжнародна економіка;

ñ інструменти регулювання міжнародних економічних відносин;

ñ тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки;

ñінституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та шляхи вдосконалення.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

ñ закономірності функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;

ñ закономірності формування сукупного попиту та сукупної пропозиції на товари та фактори виробництва, які перебувають у міжнародному обігу;

ñ основні теорії міжнародної торгівлі, особливості їх застосування;

ñ особливості формування та функціонування міжнародної валютно - фінансової системи системи;

ñ міжнародні інтеграційні процеси та їх наслідки для України;

ñ інструменти аналізу та програмування відкритої національної економіки, особливо її реального, бюджетного та зовнішнього секторів, в умовах їх взаємодії з економікою інших країн;

ñ тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки;

ñінституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та шляхи вдосконалення;

 

вміти:

ñ використовувати отримані знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік, міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики;

ñ аналізувати зовнішньоекономічну політику України;

ñаналізувати проблеми та передбачати перспективи міжнародного бізнесу в Україні..

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна вивчається після вивчення “Мікроекономіки” та “Макроекономіки”, але перед вивченням “Основ зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародного маркетингу”

 

 

1.2. Тематичний план дисципліни

№ з/п Назви тем  
Тема 1. Структура міжнародної економіки
Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами.
Тема 3. Міжнародна торгова політика.
Тема 4. Міжнародна торгівля послугами.
Тема 5. Міжнародний рух капіталу.
Тема 6. Міжнародна міграція робочої сили.
Тема 7. Міжнародна передача технології.
Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція.
Тема 9. Міжнародна валютно-фінансова система. Міжнародні фінансові ринки .

Зміст тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади міжнародної економіки та міжнародна торгова політика

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.