Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтрольн≥ повноваженн€ орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€
¬иключно на пленарних зас≥данн€х с≥льськоњ, селищноњ, м≥ськоњ ради вир≥шуютьс€ так≥ питанн€:

1) заслуховуванн€ зв≥ту с≥льського, селищного, м≥ського голови про д≥€льн≥сть виконавчих орган≥в ради; 2) прийн€тт€ р≥шенн€ про недов≥ру с≥льському, селищному, м≥ському голов≥;

3) заслуховуванн€ зв≥т≥в пост≥йних ком≥с≥й, кер≥вник≥в виконавчих орган≥в ради та посадових ос≥б, €ких вона призначаЇ або затверджуЇ; 4) заслуховуванн€ пов≥домлень депутат≥в про роботу в рад≥, виконанн€ ними доручень ради; 5) розгл€д запит≥в депутат≥в, прийн€тт€ р≥шень по запитах; 6) прийн€тт€ р≥шень щодо дострокового припиненн€ повноважень депутата ради в пор€дку, встановленому законом; 7) скасуванн€ акт≥в виконавчих орган≥в ради, €к≥ не в≥дпов≥дають  онституц≥њ чи законам ”крањни, ≥ншим актам законодавства, р≥шенн€м в≥дпов≥дноњ ради, прийн€тим у межах њњ повноважень; 8) прийн€тт€ р≥шенн€ щодо дострокового припиненн€ повноважень с≥льського, селищного, м≥ського голови у випадках, передбачених цим «аконом; 9) затвердженн€ м≥сцевого бюджету, внесенн€ зм≥н до нього; затвердженн€ зв≥ту про виконанн€ в≥дпов≥дного бюджету; 10) встановленн€ м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в та розм≥р≥в њх ставок у межах, визначених законом;

61. «абезпеченн€ прозорост≥ та в≥дкритост≥ бюджетного процесу. ѕ≥двищенн€ ступен€ в≥дкритост≥ такоњ ≥нформац≥њ вважаЇтьс€ одним ≥з найважлив≥≠ших чинник≥в, €к≥ спри€ють б≥льш активному залученню громад€н до вир≥шенн€ найважлив≥ших сусп≥льних справ. «начну увагу питанню забезпеченн€ прозорост≥ в бюджетно-подат≠ков≥й сфер≥ прид≥л€Ї ћ≥жнародний валютний фонд. Ќа основ≥ рекомен≠дац≥й ц≥Їњ авторитетноњ ф≥нансовоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї й ”крањ≠на, можна сформулювати низку ключових принцип≥в, дотриманн€ €ких даЇ змогу дос€гти належного р≥вн€ прозорост≥ бюджетного процесу: ч≥тк≥сть розпод≥лу функц≥й ≥ обов'€зк≥в м≥ж учасниками бюджет≠них в≥дносин;доступн≥сть податково-бюджетноњ ≥нформац≥њ дл€ громадськост≥; забезпеченн€ високоњ €кост≥ даних; в≥дкрит≥сть бюджетного процесу на кожн≥й з його стад≥й. ќприлюднена ф≥нансова ≥нформац≥€ маЇ бути: точною; достов≥рною; методолог≥чно обірунтованою; зручною дл€ використанн€; достатньо повною та придатною дл€ проведенн€ ф≥скального анал≥зу.

¬ ”крањн≥ з часу здобутт€ нею незалежност≥ проблема п≥двищенн€ ступен€ в≥дкритост≥ та прозорост≥ бюджетного процесу була ≥ залиша≠Їтьс€ особливо актуальною. —т. 13 «акону ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥" визначен≥ так≥ ключов≥ положенн€: кожна територ≥альна громада маЇ право проводити громадськ≥ слухан≠н€ за участю депутат≥в м≥сцевоњ ради ≥ посадових ос≥б м≥сцевого самовр€ду≠ванн€;члени територ≥альноњ громади п≥д час слухань можуть заслухову≠вати депутат≥в ≥ посадовц≥в, ≥н≥ц≥ювати розгл€д питань м≥сцевого зна≠ченн€ та вносити пропозиц≥њ щодо њх розв'€занн€; громадськ≥ слуханн€ провод€тьс€ не р≥дше одного разу на р≥к; пропозиц≥њ, сформован≥ за результатами слухань, повинн≥ бути роз≠гл€нут≥ органами м≥сцевого самовр€дуванн€;пор€док орган≥зац≥њ громадських слухань визначаЇтьс€ статутом тери≠тор≥альноњ громади. √ромадськ≥ слуханн€ Ч загальн≥ збори значноњ частини чле≠н≥в територ≥альноњ громади, що скликаютьс€ дл€ розгл€ду най≠б≥льш важливих та актуальних питань, €к≥ торкаютьс€ ≥нтерес≥в ус≥Їњ громади або њњ переважноњ частини. ќсновним завданн€м громадських слухань Ї ви€вленн€ дом≥нуючих у громад≥ погл€д≥в щодо вир≥шенн€ найважлив≥ших ≥ найболюч≥ших м≥сцевих проблем та визначенн€ пр≥оритет≥в ≥ напр€м≥в бюджетноњ пол≥≠тики, соц≥ального та економ≥чного розвитку, €к≥ мають найб≥льшу п≥д≠тримку серед м≥сцевого населенн€. Ѕюджетн≥ слуханн€ виконують низку функц≥й: ≥нформац≥йну Ч проведенн€ бюджетних слухань даЇ змогу з'€су≠вати потреби й уподобанн€ член≥в територ≥альноњ громади; узгоджувальну Ч бюджетна пол≥тика органу м≥сцевого самовр€≠дуванн€ узгоджуЇтьс€ з ≥нтересами громади;дорадчу Ч депутати й посадов≥ особи м≥сцевоњ влади консульту≠ютьс€ з членами територ≥альноњ сп≥льноти з метою пошуку найб≥льш оптимальних р≥шень з питань бюджету;директивну Ч орган м≥сцевого самовр€дуванн€ змушений зд≥йс≠нювати свою д≥€льн≥сть з урахуванн€м волеви€вленн€ громади.

ѕрактика бюджетних слухань застосовуЇтьс€ в ”крањн≥ починаючи з 1995 р. ¬она засв≥дчила, що обов'€зковою передумовою результативно≠ст≥ таких заход≥в Ї своЇчасне забезпеченн€ населенн€ необх≥дною ≥нфор≠мац≥Їю, €ка маЇ бути повною, достатньо детал≥зованою ≥ наочною.

«астосуванн€ таких форм участ≥ населенн€ в бюджетному процес≥ даЇ змогу узгодити ц≥л≥ та завданн€ м≥сцевоњ бюджетноњ пол≥тики з по≠требами та бажанн€ми член≥в територ≥альноњ громади €к у коротко-, так ≥ довгостроков≥й перспектив≥, залучити громад€н до вир≥шенн€ не т≥льки стратег≥чних, а й багатьох поточних завдань.

62. ¬заЇмозвТ€зок м≥сцевого господарства та м≥сцевих ф≥нанс≥в. Ѕ≥льш≥сть об'Їкт≥в комунальноњ власност≥ Ї неприбутковими п≥дпри≠Їмствами ≥ утримуютьс€ за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в. ” склад≥ об'Їкт≥в комунальноњ власност≥ розр≥зн€ють: об'Їкти, що ф≥нансуютьс€ з м≥сцевого бюджетуЧ ≥нш≥ об'Їкти.ѕри розробц≥ економ≥чними службами м≥сцевих орган≥в влади ”крањ≠ни стратег≥њ ≥ тактики розвитку рег≥ону та м≥сцевого господарства сл≥д враховувати так≥ принципи: 1. ожен населений пункт ≥ територ≥ю необх≥дно розгл€дати не €к в≥докремлену одиницю, а €к частину рег≥онального господарського комп≠лексу. 3. ≈фективн≥сть д≥€льност≥ п≥дприЇмницьких структур зростаЇ в ре≠зультат≥ створенн€ об'Їднань.4. –озвиваючи п≥дприЇмства м≥сцевого господарства, враховувати попит на продукц≥ю, €ка ними виробл€Їтьс€, ≥ мож≠ливост≥ щодо його задоволенн€.5. –озвиток територ≥й залежить в≥д демо≠кратизац≥њ економ≥ки й сусп≥льства.6. ћ≥сцев≥ органи влади не здатн≥ створювати будь-€к≥ ринки, вони можуть лише створювати умови дл€ розвитку ринкових в≥дносин. 63.ќсобливост≥ функц≥онуванн€ та ф≥нансова д≥€льн≥сть п≥дпримств комунальноњ власност≥ ƒва види комунального ун≥тарного п≥дприЇмства: 1) комунальне комерц≥йне п≥дприЇмство 2) комунальне некомерц≥йне п≥дприЇм≠ство  омунальне комерц≥йне п≥дприЇмство Ї суб'Їктом п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, д≥Ї на засадах господарськоњ автоном≥њ, комерц≥йного роз≠рахунку ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть за результатами своЇњ д≥€льност≥ ус≥м своњм майном.  омунальне некомерц≥йне п≥дприЇмство зд≥йснюЇ господарську д≥≠€льн≥сть в≥дпов≥дно до виробничих завдань органу, до сфери управл≥н≠н€ €кого воно належить. ћайно комунального некомерц≥йного п≥дприЇмства становл€ть основ≠н≥ фонди та оборотн≥ кошти, ѕ≥д ф≥нансовими ресурсами п≥дприЇмств комунальноњ форми власно≠ст≥ сл≥д розум≥ти сукупн≥сть грошових кошт≥в, резерв≥в ≥ надходжень ц≥льового призначенн€, що Ї в розпор€дженн≥ п≥дприЇмств, €к≥ закр≥п≠лен≥ за ними на правах оперативного управл≥нн€ або повного господар≠ського в≥данн€ ≥ використовуютьс€ на власн≥ статутн≥ потреби.ѕ≥дприЇмства комунальноњ форми власност≥ складають ф≥нансовий план на р≥к за кварталами за встановленою формою. 1) ‘ормуванн€ чистого прибутку, 2) ƒжерела формуванн€ та надходженн€ кошт≥в ≥ напр€≠ми використанн€, 3) ‘ормуванн€ доходу в≥д ф≥нансових ≥нвестиц≥й. 64. —учасн≥ проблеми та напр€мки реформуванн€ п≥дприЇмств комунального сектору. ќсновними напр€мами реформуванн€ галуз≥ мають бути:формуванн€ ринку послуг, створенн€ конкурентного середовища у комунальному сектор≥;Ч ≥стотне п≥двищенн€ €кост≥ послуг, €к≥ надають комунальн≥ п≥д≠приЇмства, розширенн€ њхнього перел≥ку;Ч проведенн€ економ≥чно обірунтованоњ ц≥новоњ пол≥тики;Ч п≥двищенн€ ефективност≥ управл≥нн€ об'Їктами комунальноњ влас≠ност≥;Ч формуванн€ соц≥ального партнерства п≥дприЇмств з органами м≥с≠цевого самовр€дуванн€, актив≥зац≥€ роботи в≥дпов≥дних дорадчих ≥ кон≠сультац≥йних служб. омплексне досл≥дженн€ цих проблем €к теоретично, так ≥ на прак≠тиц≥ дасть змогу ≥стотно пол≥пшити ф≥нансовий стан та оптим≥зувати ро≠боту п≥дприЇмств комунального господарства, максим≥зувати њх внесок у наповненн€ м≥сцевих бюджет≥в, а головне Ч вир≥шити низку важли≠вих соц≥альних проблем.

65. —клад м≥сцевого господарства зг≥дно чинного законодавства ”крањни ” комунальн≥й власност≥ перебуваЇ: житловий ≥ нежитловий фонд та об'Їкти зовн≥шнього благоустрою (парки, сквери, дороги, скульптури, трамвайн≥ кол≥њ, тролейбусна, водопров≥дна ≥ канал≥зац≥йна, електрич≠на, газова, теплопров≥дна мереж≥). ƒоходи в≥д об'Їкт≥в комунальноњ власност≥ зг≥дно з бюджетною кла≠сиф≥кац≥Їю на цей час включають:Ч податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥;Ч надходженн€ див≥денд≥в, нарахованих на акц≥њ (частки, пањ) госпо≠дарських товариств, що Ї у власност≥ територ≥альноњ громади;Ч кошти в≥д в≥дчуженн€ майна, €ке перебуваЇ в комунальн≥й влас≠ност≥, в тому числ≥ в≥д продажу земельних д≥л€нок нес≥льськогосподарського призначенн€, що перебуваЇ в комунальн≥й власност≥;Ч плату за оренду майнових комплекс≥в, що перебувають у комуналь≠н≥й власност≥;Ч власн≥ надходженн€ бюджетних установ, що утримуютьс€ за раху≠нок кошт≥в в≥дпов≥дного бюджету.

66. ћайнов≥ права комунальноњ власност≥ ћайнов≥ операц≥њ, €к≥ зд≥йснюютьс€ органами м≥сцевого самовр€дуванн€ з обТЇктами права комунальноњ власност≥, не повинн≥ ослаблювати економ≥чних основ м≥сцевого самовр€дуванн€, зменшувати обс€г та пог≥ршувати умови наданн€ послуг населенню.—≥льськ≥, селищн≥, м≥ськ≥, районн≥ в м≥стах (у раз≥ њх створенн€) ради мають право:1) вносити пропозиц≥њ про передачу або продаж у комунальну власн≥сть в≥дпов≥дних територ≥альних громад п≥дприЇмств;2) на переважне придбанн€ в комунальну власн≥сть прим≥щень, споруд, ≥нших обТЇкт≥в, розташованих на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, €кщо вони можуть бути використан≥ дл€ забезпеченн€ комунально-побутових та соц≥ально-культурних потреб територ≥альних громад;3) мати обТЇкти комунальноњ власност≥ за межами в≥дпов≥дних адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць.

67. —утн≥сть та мета корпоративного управл≥нн€ п≥дприЇмством. 68. ѕринципи корпоративного управл≥нн€ в галуз≥ комунального господарства √оловна мета корпоративного управл≥нн€ пол€гаЇ у п≥двищенн≥ ефек≠тивност≥ функц≥онуванн€ товариства та задоволенн≥ ≥нтерес≥в учасник≥в корпоративних в≥дносин. ƒо таких принцип≥в сл≥д зарахувати так≥:1.  орпоративне управл≥нн€ в комунальн≥й сфер≥ маЇ спри€ти дос€г≠ненню головних його ц≥лей4.  орпорац≥€ маЇ враховувати у своњй д≥€льност≥ законн≥ ≥нтереси зац≥кавлених ос≥б, у тому числ≥ територ≥альноњ громади, орган≥в само≠вр€дуванн€ та м≥сцевоњ виконавчоњ влади.5. ƒ≥€льн≥сть корпорац≥й маЇ бути в≥дкритою та прозорою. 6. ѕредставники органу м≥сцевого самовр€дуванн€ обов'€зково ма≠ють бути включен≥ до складу нагл€довоњ ради корпорац≥њ, а один з них маЇ очолювати нагл€довий орган.8. ” корпорац≥€х, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть у стратег≥чних сферах д≥€льност≥, зокрема в галуз€х водо-, енерго- ≥ теплопостачанн€, водопров≥дно-канал≥зац≥йно≠го господарства, осв≥ти, охорони здоров'€, соц≥ального захисту, еколог≥њ та ≥н., частка комунальноњ власност≥ маЇ становити не менше н≥ж 50 % корпоративного кап≥талу.9. ѕредставники орган≥в м≥сцевоњ влади та самовр€дуванн€ мають забезпечувати в≥дстоюванн€ ≥нтерес≥в корпорац≥й, учасниками €ких вони Ї, в органах судовоњ влади, в тому числ≥ п≥д час розгл€ду справ про банк≠рутство товариств. 11. ћеж≥ регул€тивного впливу держави на д≥€льн≥сть суб'Їкт≥в при≠родних монопол≥й у сфер≥ тепло-, газо-, електро-, водопостачанн€ ≥ водов≥дведенн€ та ≥н. мають бути ч≥тко законодавче визначен≥.

69. —утн≥сть, види та галузева структура житлово-комунального господарства. ∆итлово-комунальне господарство Ч соц≥альне зор≥Їнтова≠на ланка економ≥ки крањни, багатогалузевий господарський ком≠плекс, функц≥ональним призначенн€м €кого Ї задоволенн€ житлово-комунальних потреб населенн€, п≥дприЇмств ∆итлове господарство Ч складова соц≥альноњ ≥нфраструкту≠ри адм≥н≥стративно-територ≥альних формувань, покликана задо≠вольн€ти потреби громад€н у житл≥.  омунальне господарство Ч складова житлово-комунально≠го комплексу, €ка забезпечуЇ наданн€ необх≥дного обс€гу сан≥тар≠но-техн≥чних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, енергетичних ≥ транспорт≠них послуг жител€м населених пункт≥в, а також зд≥йснюЇ в≥дпо≠в≥дне комунальне обслуговуванн€ суб'Їкт≥в господарюванн€. ћетою комунального господарства Ї дос€гненн€ нормативного р≥вн€ забезпеченн€ населенн€ в≥дпов≥дними видами послуг та пол≥пшенн€ €кост≥ обслуговуванн€ споживач≥в.

70. ‘≥нансова д≥€льн≥сть п≥дприЇмств комунального обслуговуванн€. «а джерелами утворенн€ оборотн≥ кошти три групи: 1) власн≥ Ч створюютьс€ за рахунок бюджетних асигнувань та отриманого прибутку; 2) прир≥вн€н≥ до власних Ч ф≥нансуютьс€ за рахунок ст≥йких пасив≥в ≥ 3) позичен≥ Ч формуютьс€ з кошт≥в, залучених на ф≥нансовому ринку.–озм≥р тарифу на житлово-комунальн≥ послуги визначаЇтьс€ за формулою: де —од Ч планова соб≥варт≥сть одиниц≥ послуги;ѕод Ч плановий прибуток п≥дприЇмства на одиницю послуги ќтже, необх≥дну величину прибутку, що враховуЇтьс€ при формуванн≥ тарифу, можна розрахувати у так

де ѕн Ч частина прибутку, що спр€мовуЇтьс€ у фонд накопиченн€;‘– Ч фонд розвитку п≥дприЇмства житлово-комунального господар≠ства,;

ј Ч амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€.

де “ср Ч середн≥й (середньозважений) тариф на продукц≥ю (послуги);n Ч число категор≥й споживач≥в (напр€м≥в ц≥льового призначенн€ або р≥вн≥в €кост≥) продукц≥њ (послуг);T≥ Ч тариф дл€ ≥-њ категор≥њ споживач≥в (напр€му ц≥льового призна≠ченн€ або р≥вн€ €кост≥) продукц≥њ (послуг);”≥ Ч частка ≥-њ категор≥њ споживач≥в (напр€му ц≥льового призначен≠н€ або р≥вн€ €кост≥) у загальному обс€з≥ реал≥зованоњ продукц≥њ (послуг).

71.—утн≥сть та особливост≥ орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в житлово-експлуатац≥йних п≥дприЇмств. ∆итловий фонд Ч сукупн≥сть ус≥х вид≥в ≥ категор≥й житла Ч житлових будинк≥в, квартир ≥нших прим≥щень, призначених ≥ придатних дл€ пост≥йного проживанн€ у них.

де ‘3об Ч нагромаджений ф≥зичний знос об'Їкта житлового фонду у грошовому вираженн≥, грн.;n Ч к≥льк≥сть конструктивних елемент≥в, з €ких кладаЇтьс€ об'Їкт; ≥ Ч коеф≥ц≥Їнт зносу ≥-го конструктивного елемента;¬≥ Ч повна варт≥сть в≥дновленн€ ≥-го конструктивного елемента об'Їк≠та житлового фонду.

ќбс€г житлового фонду, €кий плануЇтьс€ ввести у плановому пер≥од≥ (∆‘пл), обчислюЇтьс€ за формулою

де ѕжпкп Ч потреба у житлов≥й площ≥ на к≥нець планового пер≥оду за вс≥ма джерелами ф≥нансуванн€;Ќжпп Ч на€вна житлова площа на початок планового пер≥оду;¬ж Ч втрати загальноњ площ≥ в житлових будинках внасл≥док стар≥н≠н€, зносу ≥ реконструкц≥њ житлових буд≥вель.

–озм≥р середньор≥чноњ оплачуваноњ житловоњ площ≥ (∆) у плановому роц≥ обчислюЇтьс€ за формулою

де ѕ Ч розм≥р житловоњ площ≥ на початок року;¬ Ч розм≥р житловоњ площ≥, €ка вводитьс€ в д≥ю;Ќ Ч розм≥р житловоњ площ≥, €ка вибуваЇ з експлуатац≥њ;ћ Ч к≥льк≥сть м≥с€ц≥в функц≥онуванн€ житловоњ площ≥ за р≥к, €ка обчислюЇтьс€ починаючи з 1 числа м≥с€ц€, наступного за м≥с€цем њњ вве≠денн€ в експлуатац≥ю (аналог≥чний п≥дх≥д застосовуЇтьс€ ≥ при розра≠хунку терм≥ну використанн€ житловоњ площ≥, що вибуваЇ);12 Ч к≥льк≥сть м≥с€ц≥в у роц≥.

сума збор≥в з орендатор≥в Ч «ор, розраховуЇтьс€ за допомо≠гою формули

де ¬з Ч загальн≥ витрати на експлуатац≥ю житлового фонду за р≥к, грн.;¬кр Ч р≥чн≥ витрати на кап≥тальний ремонт ≥ реконструкц≥ю житло≠вого фонду, грн.;ѕж Ч середньор≥чна експлуатована житлова площа, кв. м;ѕн Ч середньор≥чна орендована нежитлова площа, кв. м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 652 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2269 - | 2169 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.