Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 13. ‘≥нансовий ринок
 

1. —утн≥сть та необх≥дн≥сть функц≥онуванн€ ф≥нансового ринку.

2. —труктура ф≥нансового ринку.

3. ¬алютний ринок та валютн≥ операц≥њ.

4. –инок кредитних ресурс≥в.

5. –инок ц≥нних папер≥в.

6. ¬иди ц≥нних папер≥в, њх характеристика.

7. ‘ондова б≥ржа в ”крањн≥.

  1. —утн≥сть та необх≥дн≥сть функц≥онуванн€ ф≥нансового ринку.

≈фективне функц≥онуванн€ економ≥ки держави потребуЇ добре розвинутого ф≥нансового ринку. ‘≥нансовий ринок Ц це сфера реал≥зац≥њ ф≥нансових актив≥в та економ≥чн≥ в≥дносини, €к≥ виникають м≥ж продавц€ми ≥ покупц€ми цих актив≥в. ‘≥нансовий актив Ц це товар на ф≥нансовому ринку, в €кост≥ €кого виступають грош≥ (гривн≥ та ≥ноземна валюта), ц≥нн≥ папери, дорогоц≥нн≥ метали.

‘≥нансовий ринок значно впливаЇ на ефективн≥сть, ст≥йк≥сть та еластичн≥сть ф≥нансовоњ системи. ¬≥н покликаний посилювати та пол≥пшувати моб≥л≥зац≥ю та розпод≥л ф≥нансових ресурс≥в, що сконцентрован≥ в державних грошових фондах, у розпор€дженн≥ п≥дприЇмств та населенн€.

ќбТЇктивною передумовою функц≥онуванн€ ф≥нансового ринку Ї розб≥жн≥сть потреби у ф≥нансових ресурсах з на€вн≥стю джерел задоволенн€ ц≥Їњ потреби. як правило, кошти Ї в на€вност≥ в одних власник≥в, а ≥нвестиц≥йн≥ потреби Ц в ≥нших. ƒл€ акумулюванн€ тимчасово в≥льних кошт≥в та ефективного њх використанн€ ≥ призначений ф≥нансовий ринок.

ћожуть виникати й ≥нш≥ ситуац≥њ, наприклад, певн≥ субТЇкти економ≥чноњ д≥€льност≥ використовують на€вн≥ в них ресурси з метою отриманн€ доходу.

‘ункц≥њ ф≥нансового ринку:

1) моб≥л≥зац≥€ тимчасово в≥льних кошт≥в з р≥зних джерел;

2) ефективний розпод≥л акумульованого в≥льного кап≥талу;

3) визначенн€ найефективн≥ших напр€м≥в використанн€ кап≥талу з позиц≥й забезпеченн€ високого р≥вн€ його доходност≥.

 

—убТЇктами ф≥нансового ринку Ї:

- позичальники Ц ф≥зичн≥ або юридичн≥ особи, €к≥ залучають грошов≥ кошти кредитор≥в, щоб моб≥л≥зувати частину фонд≥в, необх≥дну дл€ розвитку б≥знесу;

- ≥нвестори Ц ф≥зичн≥ або юридичн≥ особи ”крањни чи заруб≥жних держав, а також держави в особ≥ њх ур€д≥в, €к≥ приймають р≥шенн€ про вкладенн€ власних ф≥нансових ресурс≥в в обТЇкти ≥нвестуванн€. ¬они продають своњ грошов≥ фонди на ринку дл€ того, щоб ц≥ фонди приносили дох≥д. ≤нвестори можуть виступати в рол≥ вкладник≥в, кредитор≥в, покупц≥в;

- ф≥нансов≥ ≥нститути Ц це посередники, що забезпечують зустр≥ч позичальника та ≥нвестора. ƒо ф≥нансових посередник≥в належать: банки, страхов≥ компан≥њ, ≥нвестиц≥йн≥ фонди та компан≥њ, б≥рж≥ тощо.

‘≥нансовий ринок ефективно функц≥онуЇ лише за певних умов:

- низьк≥ темпи ≥нфл€ц≥њ;

- усп≥шний розвиток економ≥ки;

- спри€тливий пол≥тичний кл≥мат;

- стаб≥льна законодавча база.

 

  1. —труктура ф≥нансового ринку.

¬ економ≥чн≥й л≥тератур≥ немаЇ Їдиноњ думки в≥дносно того, за €кими ознаками можна класиф≥кувати ф≥нансовий ринок. “ому розгл€немо класиф≥кац≥ю за дек≥лькома критер≥€ми.

«а сферою поширенн€ розр≥зн€ють св≥тов≥, нац≥ональн≥, рег≥ональн≥ та м≥сцев≥ ф≥нансов≥ ринки.

‘≥нансов≥ ринки под≥л€ютьс€ також на первинн≥ ≥ вторинн≥. ѕервинн≥ Ц це так≥, на €ких нов≥ випуски зобовТ€зань продаютьс€ та купуютьс€ вперше. ¬торинн≥ Ц так≥, на €ких в≥дбуваЇтьс€ подальший продаж ≥ куп≥вл€ непогашених зобовТ€зань. ѕод≥л на первинн≥ ≥ вторинн≥ може бути зд≥йснений дл€ ринк≥в, на €ких обертаютьс€ зобовТ€занн€ у вигл€д≥ ц≥нних папер≥в, а також де€ких вид≥в позик. √оловною особлив≥стю первинного ринку Ї те, що ≥нвестори, купуючи ц≥нн≥ папери, своњ грошов≥ кошти передають безпосередньо ем≥тенту цих папер≥в. ¬торинн≥ ринки не зб≥льшують обс€гу ф≥нансових актив≥в, але њх ≥снуванн€ п≥двищуЇ л≥кв≥дн≥сть ц≥нних папер≥в ≥ тим сам спри€Ї розвитку первинного ринку. ¬ свою чергу, в≥н под≥л€Їтьс€ на б≥ржовий ≥ позаб≥ржовий.

Ѕ≥ржовий (орган≥зований) ринок представлений системою фондових та валютних б≥рж.

Ќа орган≥зованому ринку забезпечуЇтьс€:

- висока концентрац≥€ попиту ≥ пропозиц≥њ в одному м≥сц≥ (встановлюЇтьс€ найб≥льш обТЇктивна система ц≥н на окрем≥ ф≥нансов≥ ≥нструменти);

- проводитьс€ перев≥рка ф≥нансового становища ем≥тент≥в ц≥нних папер≥в, €к≥ допущен≥ до торг≥в;

- процедура торг≥в носить в≥дкритий характер;

- гарантуЇтьс€ виконанн€ укладених угод.

ќднак б≥ржовий ринок маЇ окрем≥ слабк≥ сторони:

- в≥н б≥льш суворо регулюЇтьс€ державою, що знижуЇ його гнучк≥сть;

- виконанн€ вс≥х нормативно-правових акт≥в щодо його функц≥онуванн€ зб≥льшуЇ витрати на зд≥йсненн€ операц≥й куп≥вл≥-продажу;

ѕозаб≥ржовий (неорган≥зований, УвуличнийФ) Ц це ринок, на €кому зд≥йснюЇтьс€ куп≥вл€-продаж ф≥нансових ≥нструмент≥в ≥ послуг, угоди щодо €ких не реЇструютьс€ на ринку.

÷ей ринок характеризуЇтьс€:

- б≥льш високим р≥внем ф≥нансового ризику (оск≥льки багато ф≥нансових ≥нструмент≥в ≥ послуг, €к≥ котируютьс€ на ньому, не проходили процедури перев≥рки на б≥ржах або були ними в≥дхилен≥ в процес≥ л≥стингу);

- б≥льш низьким р≥внем юридичноњ захищеност≥ покупц≥в;

- торг≥влею ц≥нних папер≥в нижчоњ €кост≥;

- б≥льш низьким р≥внем ≥нформованост≥ про зд≥йснен≥ угоди тощо

–азом з тим цей ринок:

- забезпечуЇ обс€г б≥льш широкоњ номенклатури ф≥нансових ≥нструмент≥в ≥ послуг;

- задовольн€Ї потреби окремих ≥нвестор≥в у ф≥нансових ≥нструментах з високим р≥внем ризику ≥, в≥дпов≥дно, б≥льшим доходом;

- у б≥льш≥й м≥р≥ забезпечуЇ таЇмницю зд≥йснених окремих угод.

‘≥нансовий ринок Ц це ринок ф≥нансових ресурс≥в. ¬≥н складаЇтьс€ ≥з взаЇмоповТ€заних ≥ доповнюючих один одного, але окремо функц≥онуючих ринк≥в:

- валютний ринок;

- ринок кредитних ресурс≥в;

- ринок ц≥нних папер≥в;

- ринок ф≥нансових послуг,

¬ рамках ≥ншого п≥дходу вид≥л€ють так≥ складов≥ ф≥нансового ринку:

- ринок грошей (ринок короткострокових кредитних операц≥й, валютний ринок)

- ринок кап≥тал≥в (ринок ц≥нних папер≥в, ринок середньо - та довгострокових кредит≥в).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2071 - | 1876 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.