Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 3. ”правл≥нн€ ф≥нансами ≥ ф≥нансовий контроль
 

ü —уть ≥ методи управл≥нн€ ф≥нансами.

ü ф≥нансове плануванн€ ≥ прогнозуванн€ в умовах ринковоњ економ≥ки.

ü Ќеобх≥дн≥сть ≥ суть ф≥нансового контролю.

ü ¬иди, методи ≥ форми ф≥нансового контролю.

 

ü —уть ≥ методи управл≥нн€ ф≥нансами.

 

”правл≥нн€ притаманне вс≥м сферам людськоњ д≥€льност≥, в тому числ≥ й ф≥нансов≥й. ѕ≥д управл≥нн€м розум≥ють св≥домий ц≥леспр€мований вплив на обТЇкт за допомогою сукупност≥ прийом≥в та метод≥в дл€ дос€гненн€ певного результату. ”правл≥нн€ ірунтуЇтьс€ на знанн≥ обТЇктивних законом≥рностей розвитку сусп≥льства. –азом з тим на управл≥нн€ суттЇво впливаЇ держава в особ≥ в≥дпов≥дних управл≥нських структур.

¬ажливою сферою управл≥нськоњ д≥€льност≥ Ї управл≥нн€ ф≥нансами. …ого зд≥йснюЇ спец≥альний апарат за допомогою особливих прийом≥в ≥ метод≥в, в тому числ≥ р≥зних стимул≥в ≥ санкц≥й.

¬ управл≥нн≥ ф≥нансами, €к ≥ в будь-€к≥й ≥нш≥й систем≥ вид≥л€ють обТЇкти ≥ субТЇкти управл≥нн€. ¬ €кост≥ обТЇкт≥в управл≥нн€ виступають р≥зноман≥тн≥ види ф≥нансових в≥дносин, повТ€зан≥ з формуванн€м грошових доход≥в, нагромаджень та њх використанн€м субТЇктами господарюванн€ та державою. —убТЇктами управл≥нн€ Ї т≥ орган≥зац≥йн≥ структури, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€. —укупн≥сть вс≥х орган≥зац≥йних структур, що зд≥йснюють управл≥нн€ ф≥нансами, називають ф≥нансовим апаратом.

—убТЇкти управл≥нн€ використовують в кожн≥й сфер≥ ≥ кожн≥й ланц≥ ф≥нансових в≥дносин специф≥чн≥ методи ц≥леспр€мованого впливу на ф≥нанси. ¬ той же час њм притаманн≥ ≥ Їдин≥ прийоми ≥ способи управл≥нн€. ¬ управл≥нн€ ф≥нансами можн≥ вид≥лити так≥ важлив≥ функц≥ональн≥ елементи, €к: плануванн€, оперативн≥ управл≥нн€ й контроль.

ѕлануванн€ займаЇ одне з найважлив≥ших м≥сць в систем≥ управл≥нн€ ф≥нансами. ѕри плануванн≥ будь-€кий субТЇкт господарюванн€ всеб≥чно оц≥нюЇ стан ф≥нанс≥в, оц≥нюЇ можливост≥ зб≥льшенн€ ф≥нансових ресурс≥в, визначаЇ напр€мки њх б≥льш ефективного використанн€. ѕланов≥ р≥шенн€ приймаютьс€ на основ≥ анал≥зу ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ, €ка базуЇтьс€ на бухгалтерськ≥й, статистичн≥й та оперативн≥й зв≥тност≥.

ќперативне управл≥нн€ представл€Ї собою комплекс заход≥в, що розробл€ютьс€ на основ≥ оперативного анал≥зу поточноњ ф≥нансовоњ ситуац≥њ ≥ мають на мет≥ отриманн€ максимального ефекту за м≥н≥мум≥ затрат за допомогою перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в. —уть оперативного управл≥нн€ пол€гаЇ в рац≥ональному використанн≥ ф≥нансових ресурс≥в з метою покращенн€ господарськоњ д≥€льност≥.

 онтроль €к елемент управл≥нн€ зд≥йснюЇтьс€ €к в процес≥ плануванн€, так ≥ в процес≥ оперативного управл≥нн€. ¬≥н дозвол€Ї сп≥вставл€ти фактичн≥ результати по використанню ф≥нансових ресурс≥в з плановими, ви€вл€ти резерви зростанн€ ф≥нансових ресурс≥в ≥ б≥льш ефективного њх використанн€.

–озр≥зн€ють стратег≥чне та оперативне управл≥нн€ ф≥нансами.

—тратег≥чне управл≥нн€ виражаЇтьс€ у встановленн≥ обс€г≥в ф≥нансових ресурс≥в через прогнозуванн€ на перспективу дл€ реал≥зац≥њ ц≥льових програм, повТ€заних з п≥днесенн€м економ≥ки, вир≥шенн≥ соц≥альних проблем тощо. …ого зд≥йснюють ¬ерховна –ада ”крањни,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ѕрезидент.

ќперативне управл≥нн€ ф≥нансами зд≥йснюють ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни; дирекц≥њ позабюджетних фонд≥в, страхових орган≥зац≥й; ф≥нансов≥ служби м≥н≥стерств, м≥сцевих орган≥в влади, п≥дприЇмств та орган≥зац≥й.

–озпод≥л функц≥й в управл≥нн≥ ф≥нансами м≥ж державними органами Ї наступним.

¬ерховна –ада ”крањни €к найвищий орган законодавчоњ влади приймаЇ закони, в тому числ≥ з ф≥нансових питань, затверджуЇ ƒержавний бюджет ”крањни та зд≥йснюЇ контроль за його виконанн€м в особ≥ –ахунковоњ палати, визначаЇ засади внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ пол≥тики в сфер≥ ф≥нанс≥в.

ѕрезидент ”крањни €к глава держави створюЇ у межах кошт≥в, передбачених ƒержавним бюджетом дл€ зд≥йсненн€ своњх повноважень, консультативн≥, дорадч≥ та ≥нш≥ допом≥жн≥ органи ≥ служби, п≥дписуЇ закони, прийн€т≥ ¬ерховною –адою, маЇ право вето щодо цих закон≥в ≥з наступним поверненн€м њх верховн≥й –ад≥ на повторний розгл€д.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни €к найвищий орган виконавчоњ влади забезпечуЇ проведенн€ ф≥нансовоњ, ≥нвестиц≥йноњ та податковоњ пол≥тики, пол≥тики у сферах прац≥ й зайн€тост≥ населенн€, соц≥ального захисту, осв≥ти, науки, культури, охорони природи, еколог≥чноњ безпеки ≥ природокористуванн€, орган≥зовуЇ розробку проекту закону про ƒержавний бюджет ≥ забезпечуЇ його виконанн€.

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни €к центральний орган виконавчоњ влади, п≥дв≥домчий  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в:

ü реал≥зуЇ державну ф≥нансову пол≥тику;

ü складаЇ проект ƒержавного бюджету;

ü орган≥зовуЇ виконанн€ ƒержавного бюджету;

ü контролюЇ виконанн€ ƒержавного бюджету та складаЇ зв≥т про його виконанн€;

ü забезпечуЇ захист ф≥нансових ≥нтерес≥в держави, зд≥йснюЇ контроль за дотриманн€м ф≥нансового законодавства;

ü проводить методичну роботу з питань ф≥нансового та бюджетного плануванн€;

ü зд≥йснюЇ управл≥нн€ державним внутр≥шн≥м ≥ зовн≥шн≥м боргом;

ü розробл€Ї пропозиц≥њ по удосконаленню податковоњ пол≥тики;

ü зд≥йснюЇ контроль за випуском ≥ об≥гом ц≥нних папер≥в, бере участь в робот≥ кер≥вних орган≥в фондових б≥рж;

ü вивчаЇ валютно-ф≥нансов≥ проблеми в сфер≥ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва, готуЇ ≥ подаЇ до  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в пропозиц≥њ щодо вступу ”крањни до м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й тощо.

ѕри ћ≥н≥стерств≥ ф≥нанс≥в ”крањни д≥ють ƒержавна контрольно-рев≥з≥йна служба та ƒержавне казначейство.

√оловними завданн€ми ƒержавноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби Ї:

ü зд≥йсненн€ державного контролю за витрачанн€м кошт≥в ≥ матер≥альних ц≥нностей в м≥н≥стерствах, в≥домствах, державних ком≥тетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥€х, €к≥ отримують кошти з бюджет≥в ус≥х р≥вн≥в;

ü зд≥йсненн€ контролю за станом ≥ достов≥рн≥стю бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥ в цих установах;

ü розробка пропозиц≥й щодо усуненн€ ви€влених недол≥к≥в ≥ порушень та запоб≥ганн€ њм у подальшому.

ƒержавне казначейство ”крањни було створене у 1995 роц≥ з метою ефективного управл≥нн€ коштами ƒержавного бюджету. ќсновними завданн€ми казначейства Ї:

ü орган≥зац≥€ виконанн€ ƒержавного бюджету та зд≥йсненн€ контролю за цим процесом;

ü ф≥нансуванн€ видатк≥в ƒержавного бюджету;

ü веденн€ обл≥ку касового виконанн€ ƒержавного бюджету, складанн€ зв≥ту про виконанн€ ƒержавного бюджету;

ü зд≥йсненн€ управл≥нн€ державним внутр≥шн≥м та зовн≥шн≥м боргом тощо.

ƒо 1996 року в склад≥ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в знаходилас€ ƒержавна податкова служба ”крањни. јле п≥зн≥ше вона була в≥докремлена в≥д ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в (що було аргументовано метою посиленн€ контролю за справл€нн€м податк≥в) ≥ набула статусу окремого м≥н≥стерства. √оловними завданн€ми ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ Ї:

1. зд≥йсненн€ контролю за додержанн€м податкового законодавства, правильн≥стю обчисленн€, повнотою ≥ своЇчасн≥стю сплати податк≥в ≥ збор≥в;

2. розробка пропозиц≥й щодо вдосконаленн€ податкового законодавства, прийн€тт€ нормативних акт≥в ≥ методичних рекомендац≥й з питань оподаткуванн€;

3. формуванн€ та веденн€ державного реЇстру ф≥зичних ос≥б Ц платник≥в податк≥в та Їдиного банку даних про платник≥в - юридичних ос≥б;

4. проведенн€ розТ€снювальноњ роботи серед платник≥в податк≥в з питань оподаткуванн€;

5. попередженн€ та розкритт€ злочин≥в та ≥нших правопорушень у сфер≥ оподаткуванн€.

” 1997 роц≥ було прийн€то «акон Дѕро –ахункову палату ¬ерховноњ –ади ”крањниФ. ќсновними завданн€ми –ахунковоњ палати Ї:

1. контроль за своЇчасним виконанн€м ƒержавного бюджету, ф≥нансуванн€м загальнодержавних програм, укладанн€м угод про державн≥ позики ≥ кредити;

2. контроль за використанн€ золотого запасу, дорогоц≥нних метал≥в та камен≥в;

3. наданн€ кредит≥в та зд≥йсненн€ операц≥й з розм≥щенн€ золотого резерву та резерву в ≥ноземн≥й валют≥.

ќргани м≥сцевого самовр€дуванн€ у сфер≥ ф≥нанс≥в мають так≥ повноваженн€:

1. самост≥йно розробл€ють, затверджують ≥ виконують в≥дпов≥дн≥ м≥сцев≥ бюджети;

2. використовують в≥льн≥ бюджетн≥ кошти, додатково отриман≥ в процес≥ виконанн€ м≥сцевих бюджет≥в;

3. мають право встановлювати розм≥ри ставок м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в, перел≥к €ких затверджуЇтьс€ ¬ерховною –адою ”крањни;

4. мають повноваженн€ в галуз≥ ц≥ноутворенн€;

5. мають право зд≥йснювати м≥сцев≥ позики, випускати ц≥нн≥ папери та орган≥зовувати грошово-речов≥ лотерењ;

6. можуть виступати гарантами п≥д наданн€ кредит≥в п≥дприЇмствам ≥ установам, що належать до комунальноњ власност≥ тощо.

”правл≥нськ≥ р≥шенн€ в сфер≥ ф≥нанс≥в оформл€ютьс€ в юридичних законах, ф≥нансових прогнозах ≥ планах, постановах та ≥нших формах.

 

2. ‘≥нансове плануванн€ ≥ прогнозуванн€ в умовах ринковоњ економ≥ки.

 

‘≥нансове плануванн€ Ї важливим елементом управл≥нн€ ф≥нансами. ќбТЇктом ф≥нансового плануванн€ Ї ф≥нансова д≥€льн≥сть субТЇкт≥в господарюванн€ ≥ держави, а результатом його Ц складанн€ ф≥нансових план≥в, починаючи в≥д кошторису окремоњ установи до зведеного ф≥нансового балансу держави.

‘≥нансов≥ плани складають вс≥ ланки ф≥нансовоњ системи. ‘орма ф≥нансового плану, склад його показник≥в в≥дображаЇ специф≥ку в≥дпов≥дноњ ланки ф≥нансовоњ системи. «окрема, п≥дприЇмства, що функц≥онують на комерц≥йн≥й основ≥, складають баланси доход≥в ≥ видатк≥в; установи, що зд≥йснюють некомерц≥йну д≥€льн≥сть Ц кошториси; органи державноњ влади Ц бюджети р≥зних р≥вн≥в.

ѕри ф≥нансовому плануванн≥ за основу берутьс€ вимоги ф≥нансовоњ пол≥тики, €ка проводитьс€ на тому чи ≥ншому етап≥ економ≥чного розвитку. ¬изначаЇтьс€ обс€г грошових засоб≥в та њх джерел, необх≥дних дл€ виконанн€ планових завдань, ви€вл€ютьс€ резерви зростанн€ доход≥в та економ≥€ у витратах, встановлюютьс€ оптимальн≥ пропорц≥њ в розпод≥л≥ кошт≥в м≥ж централ≥зованими ≥ децентрал≥зованими фондами.

ќтже, ф≥нансове плануванн€ Ц це процес визначенн€ джерел створенн€ ≥ напр€мк≥в використанн€ ф≥нансових ресурс≥в в економ≥ц≥ держави з метою забезпеченн€ стаб≥льного економ≥чного та соц≥ального розвитку.

ќсновними функц≥€ми ф≥нансового плануванн€ Ї:

ü в≥дображенн€ основних напр€мк≥в ф≥нансовоњ пол≥тики, що зд≥йснюЇтьс€ органами законодавчоњ ≥ виконавчоњ влади;

ü встановленн€ к≥льк≥сних ≥ €к≥сних параметр≥в сусп≥льного виробництва на плановий пер≥од;

ü виб≥р рац≥ональних шл€х≥в ф≥нансового забезпеченн€ передбачуваного р≥вн€ економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку на основ≥ ефективного використанн€ на€вних у сусп≥льств≥ ресурс≥в;

ü встановленн€ рац≥ональних форм моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в ≥ на њх основ≥ визначенн€ њх оптимальноњ структури.

ќсобливост≥ функц≥онуванн€ економ≥ки в умовах ринку дають п≥дставу вид≥лити три аспекти ф≥нансового плануванн€: загальнодержавний, територ≥альний, окремих господарських структур.

¬ажлив≥сть загальнодержавного плануванн€ ≥ прогнозуванн€ пол€гаЇ в тому, що держава на макрор≥вн≥ за його допомогою визначаЇ своњ ф≥нансов≥ можливост≥ загалом ≥ можливост≥ використанн€ ф≥нанс≥в дл€ прийн€тт€ р≥шень у сфер≥ розвитку економ≥ки ≥ соц≥альноњ структури вс≥Їњ держави, певних рег≥он≥в ≥ галузей виробництва. ƒл€ дос€гненн€ поставленоњ мети повинна бути розроблена загальнодержавна програма економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку, а також певн≥ програми ≥нвестуванн€, прискореного розвитку де€ких виробництв, охорони довк≥лл€ та ≥нших загальнодержавних програм.

«а умов переходу до ринку зростаЇ роль ф≥нансового плануванн€ на р≥вн≥ окремих господарських субТЇкт≥в, оск≥льки д≥€льн≥сть п≥дприЇмств, орган≥зац≥й повТ€зана з певними економ≥чними ризиками, тому обс€ги доход≥в ≥ витрат повинн≥ бути попередньо розрахован≥ за р≥зними вар≥антами дл€ прийн€тт€ оптимального р≥шенн€. ¬≥д на€вност≥ ф≥нансових ресурс≥в, напр€мк≥в њх витрат залежить ф≥нансове становище п≥дприЇмства, к≥нцев≥ результати його д≥€льност≥. √оловним призначенн€м ф≥нансового плануванн€ на р≥вн≥ господарських субТЇкт≥в Ї розрахунки потреб у ф≥нансових ресурсах, обс€гу ≥ напр€мк≥в њх використанн€, визначенн€ ефективност≥ кожноњ ф≥нансовоњ операц≥њ й результат≥в д≥€льност≥ такого субТЇкта.

ўодо територ≥ального ф≥нансового плануванн€, то його вдосконаленн€ повинно йти шл€хом розробки план≥в ф≥нансового забезпеченн€ комплексного розвитку рег≥ону при ефективному використанн≥ м≥сцевих природних, трудових ≥ ф≥нансових ресурс≥в, рац≥ональному розм≥щенн≥ виробництва й вир≥шенн≥ низки ≥нших територ≥ально-економ≥чних питань. ќбТЇктом територ≥ального плануванн€ Ї господарство, розм≥щене на територ≥њ окремих адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 615 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2080 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.