Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јлгебрањчний спос≥б розрахунку точки беззбитковост≥
“очка беззбитковост≥ у грошових одиниц€х може бути виведена з р≥вн€нн€:

де „ƒ - чистий дох≥д в≥д реал≥зац≥њ; ¬з¬п - зм≥нн≥ ≥ пост≥йн≥ витрати; ѕ -прибуток.

ќск≥льки прибуток у точц≥ беззбитковост≥ дор≥внюЇ нулю, то в≥дпов≥дно:

якщо чистий дох≥д представити €к добуток ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ (÷) на к≥льк≥сть одиниць реал≥зованоњ продукц≥њ (ќ–), а загальну суму зм≥нних витрат €к добуток зм≥нних витрат одиниц≥ продукц≥њ зо) на к≥льк≥сть одиниць реал≥зованоњ продукц≥њ, то:

¬≥дпов≥дно, обс€г реал≥зац≥њ в натуральних одиниц€х вим≥ру, що забезпечуЇ р≥вн≥сть чистого доходу ≥ витрат дор≥внюЇ:

 

ќск≥льки знаменник означаЇ маржинальний (граничний) дох≥д на одиницю реал≥зованоњ продукц≥њ, то:

де ƒм - маржинальний (граничний) дох≥д.

–озрахунок точки беззбитковост≥ Ї важливим елементом анал≥зу, але дл€ визначенн€ перспектив та альтернатив розвитку п≥дприЇмства необх≥дне обірунтуванн€ обс€гу реал≥зац≥њ, що забезпечить отриманн€ бажаноњ суми прибутку.

Ќеобх≥дний обс€г реал≥зац≥њ в натуральних одиниц€х вим≥ру (ќ–нат.од.) задл€ отриманн€ бажаного прибутку, розраховуЇтьс€ за формулою:

 

де ѕб - сума бажаного (необх≥дного) прибутку.

ƒл€ ≥люстрац≥њ практичного застосовуванн€ наведених вите формул розгл€немо наступний приклад.

ѕ≥дприЇмство виробл€Ї один вид продукц≥њ - столи, за ц≥ною реал≥зац≥њ 120 грн. за одиницю. ¬итрати п≥дприЇмства на виробництво продукц≥њ складають: зм≥нн≥ витрати па одиницю - 40 грн., загальн≥ пост≥йн≥ витрати -800 грн.  ер≥вництво бажаЇ знати, €кий обс€г реал≥зац≥њ дозволить:

1) дос€гти беззбитковост≥;

2) отримати прибуток в сум≥ 600 грн.;

3) визначити, €ким буде прибуток при реал≥зац≥њ 1100 стол≥в.

1. ƒл€ розрахунку точки беззбитковост≥ в натуральних та грошових одиниц€х використаЇмо формули ≤0.4 та 10.2 в≥дпов≥дно:

“Ѕнат.од = 800: (120 - 40) = 10 од.

ƒл€ розрахунку “Ѕгр.од необх≥дно знайти загальн≥ зм≥нн≥ витрати з):

¬з = ¬зо х ќ–

¬з = 40х 10 = 400 грн.

«в≥дси:

“Ѕгр.од = 400 + 800 =1200 грн.

ќтже, можна зробити висновок, що п≥дприЇмство в досл≥джуваному пер≥од≥ отримаЇ нульовий прибуток (тобто чистий дох≥д сп≥впаде з витратами) при реал≥зац≥њ 10 стол≥в на суму 1200 грн.

2. ƒл€ визначенн€ необх≥дного обс€гу реал≥зац≥њ стол≥в використаЇмо формулу 10.6:

ќ–нат.од = (800 + 600): (120 - 40) = 18 стол≥в

ќтже, п≥дприЇмство отримаЇ прибуток 600 грн., реал≥зувавши 18 стол≥в.

3.ƒл€ розрахунку суми прибутку перетворимо формулу 10.6:

ѕЅ = (ƒћ х ќ–нат.од) Ц ¬ѕ.

ѕ≥дставивши дан≥ прикладу, отримаЇмо:

ѕЅ = ((120 - 40) х 1100) - 800 = 87200 грн.

ќтже, п≥дприЇмство при реал≥зац≥њ 1100 стол≥в отримаЇ прибуток в розм≥р≥ 87200 грн.

–озрахунок точки беззбитковост≥ ускладнюЇтьс€ при оц≥нц≥ проекту, результатом €кого Ї виробництво дек≥лькох вид≥в продукц≥њ. јлгоритм розрахунку точки беззбитковост≥ наведено в таблиц≥ 10.30.

 

«а розрахованими даними табл. 10.30 можна зробити висновок, що п≥дприЇмство дос€гне точки беззбитковост≥ при реал≥зац≥њ: 13350 одиниць продукц≥њ ј на суму 53,3 тис.грн.; 26667 одиниць продукц≥њ Ѕ на суму 80,0 тис. грн. та 26680 одиниць продукц≥њ ¬ на суму 133,4 тис. грн.

√раф≥чний спос≥б проведенн€ анал≥зу взаЇмозвТ€зку Двитрати-обс€г-прибутокФ

јнал≥з взаЇмозв'€зку "витрати-обс€г-прибутокФ зд≥йснений за допомогою граф≥к≥в:

Ä беззбитковост≥;

Ä маржинального доходу.

Ќа граф≥ку беззбитковост≥ (рис. 10.12) на ос≥ абсцис в≥дображають обс€г реал≥зац≥њ у грошових або у натуральних одиниц€х вим≥ру, або в≥дсоток використанн€ виробничоњ потужност≥. Ќа ос≥ ординат в≥дображають витрати (з розпод≥лом њх на зм≥нн≥ та пост≥йн≥) та дох≥д в≥д реал≥зац≥њ.

“очка перетину л≥н≥њ загальних витрат та л≥н≥њ доходу в≥д реал≥зац≥њ Ї точкою беззбитковост≥.

ѕобудуЇмо граф≥к беззбитковост≥, використовуючи дан≥ прикладу наведеного вище.

« наведеного граф≥ка (рис. 10.12) видно, що при обс€гу реал≥зац≥њ менше 10 од. продукц≥њ, п≥дприЇмство за рахунок доходу в≥д њњ реал≥зац≥њ не може в≥дшкодувати понесен≥ витрати ≥ тому матиме збиток. ≤, навпаки, при обс€з≥ реал≥зац≥њ б≥льшому, н≥ж 10 од., п≥дприЇмство отримуЇ прибуток, €кий зростатиме при зб≥льшенн≥ обс€гу реал≥зац≥њ.

Ќа в≥дм≥ну в≥д граф≥ка беззбитковост≥, на граф≥ку маржинального доходу спочатку проводитьс€ л≥н≥€ зм≥нних витрат, до €коњ пот≥м додаютьс€ пост≥йн≥ витрати (рис. 10.13). ÷е забезпечуЇ можлив≥сть нагл€дного зображенн€ величини маржинального доходу, зона €кого знаходитьс€ м≥ж л≥н≥€ми доходу в≥д реал≥зац≥њ та зм≥нних витрат.

 

« граф≥ку видно, що маржинальний дох≥д зростаЇ при зб≥льшенн≥ обс€гу реал≥зац≥њ. ѕри обс€з≥ реал≥зац≥њ 10 одиниць (точка беззбитковост≥) маржинальний дох≥д дор≥внюЇ пост≥йним витратам, а при подальшому зростанн≥ обс€гу продажу забезпечуЇ отриманн€ ≥ зб≥льшенн€ прибутку.

јнал≥з чутливост≥ прибутку до зм≥ни витрат, ц≥ни та (або) обс€гу реал≥зац≥њ.

¬ажливим напр€мом анал≥зу взаЇмозв'€зку витрати-обс€г-прибуток Ї прогнозуванн€ чутливост≥ прибутку на зм≥ни ≥нших параметр≥в д≥€льност≥. ƒл€ визначенн€ впливу на прибуток зниженн€ обс€гу реал≥зац≥њ продукц≥њ можна використати запас м≥цност≥.

–≥зниц€ м≥ж фактичним обс€гом реал≥зованоњ продукц≥њ ≥ беззбитковим обс€гом продаж складаЇ зону безпеки або запас м≥цност≥ («ћ) тобто:

 

«апас м≥цност≥ в≥дображаЇ граничну величину можливого зниженн€ обс€гу продаж без ризику зазнати збитк≥в.

ѕор€д з абсолютним значенн€м показника запасу м≥цност≥ широко використовують коеф≥ц≥Їнт запасу м≥цност≥ ( зм), що розраховуЇтьс€ €к сп≥вв≥дношенн€ запасу м≥цност≥ та фактичного обс€гу реал≥зац≥њ:


 

 оеф≥ц≥Їнт запасу м≥цност≥ Ї вим≥рником ризику нерентабельноњ роботи п≥дприЇмства. «наченн€ цього коеф≥ц≥Їнту знаходитьс€ у межах:

 

„им б≥льше значенн€ коеф≥ц≥Їнту запасу м≥цност≥, тим менша ≥мов≥рн≥сть того, що п≥дприЇмство отримаЇ збитки при зменшенн≥ обс€гу реал≥зац≥њ.

Ќаприклад, п≥дприЇмство бажаЇ отримати прибуток у розм≥р≥ 1050 грн. ≥ розгл€даЇ дв≥ альтернативи дос€гненн€ цього (табл. 10.31).

 

–озрахуЇмо коеф≥ц≥Їнт запасу м≥цност≥ дл€ кожноњ альтернативи.

јльтернатива ≤.

ѕозначимо необх≥дний обс€г реал≥зац≥њ в к≥льк≥сному вираженн≥ через ј, тод≥:

100 ј = 70 ј + 1200+1050;

30 ј = 2250;

ј = 75 од.

¬иход€чи з цього, дл€ отриманн€ бажаного прибутку дох≥д в≥д реал≥зац≥њ повинен дор≥внювати:

75 х 100 = 7500 грн.;

“Ѕнат.од= 1200: (100 - 70) - 1200: 30 = 40 од.,

—користавшись формулою (10.25) знайдемо запас м≥цност≥:

«ћ = 75-40 = 35 од.;

¬икориставши формулу (10.26) знайдемо коеф≥ц≥Їнт запасу м≥цност≥:

 «ћ= 35: 75 = 0,47.

јльтернатива 2.

100 ј = 50 ј + 1500+ 1050;

50 ј = 2550;

ј = 51 од.;

51 х 100 = 5100 грн.

“Ѕнат.од = 1500: (100 - 50) = 30 од.,

«ћ= 51-30 = 21 од.

 «ћ =21:51=0,41.

ќтже, незважаючи на те, що обидв≥ альтернативи забезпечують отриманн€ однаковоњ суми прибутку, ризик зазнати збитк≥в у раз≥ недос€гненн€ необх≥дного обс€гу реал≥зац≥њ в умовах другоњ альтернативи виший. ÷е пов'€зано з тим, що перша альтернатива забезпечуЇ б≥льшу величину зм≥нних витрат ≥ б≥льшу питому вагу маржинального доходу. Ќа вищий ризик другоњ альтернативи, звичайно, вплинув ≥ б≥льший розм≥р пост≥йних витрат.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2092 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2101 - | 1828 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.