Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬икористанн€ системи неформал≥зованих критер≥њв
ќкр≥м розгл€нутих формал≥зованих ознак, €к≥ дозвол€ють в≥днести п≥дприЇмство до ф≥нансово -неспроможного, ≥снують р≥зноман≥тн≥ неформал≥зован≥ критер≥њ, що дають можлив≥сть прогнозувати ≥мов≥рн≥сть потенц≥йного банкрутства п≥дприЇмства, серед €ких вид≥л€ють основн≥ та допом≥жн≥,

ƒо основних в≥днос€тьс€ показники з низьким (неспри€тливим) р≥внем або динам≥кою, €к≥ сьогодн≥ або в найближч≥й перспектив≥ можуть призвести до банкрутства. ƒо њх числа в≥днос€ть:

Ä прострочену кредиторську заборгован≥сть по кредитах банку та позиках;

Ä низьку €к≥сть деб≥торськоњ заборгованост≥;

Ä тенденц≥ю зниженн€ коеф≥ц≥Їнту автоном≥њ ≥ дос€гненн€ його критичного р≥вн€;

Ä тенденц≥ю зниженн€ коеф≥ц≥Їнту л≥кв≥дност≥;

Ä деф≥цит власного оборотного кап≥талу;

Ä низьку €к≥сть прибутку або значн≥ збитки тощо.

ƒо допом≥жних критер≥њв можна в≥днести показники та неформал≥зован≥ ознаки, низький (неспри€тливий) р≥вень або динам≥ка €ких не Ї п≥дставою дл€ розгл€ду поточного ф≥нансового стану €к критичного, але вони сигнал≥зують про можлив≥сть р≥зкого його пог≥ршенн€, €кщо не будуть прийн€т≥ в≥дпов≥дн≥ заходи. ƒо них можна в≥днести:

Ä порушенн€ ритм≥чност≥ виробництва;

Ä тривал≥ зупинки виробництва;

Ä непередбачливу ≥нвестиц≥йну пол≥тику;

Ä участь у судових розгл€дах сумн≥вного характеру тощо.

ѕерерахован≥ основн≥ та допом≥жн≥ критер≥њ використовуютьс€ при внутр≥шньому (дл€ своЇчасного прийн€тт€ в≥дпов≥дних заход≥в щодо усуненн€ ви€влених симптом≥в) та зовн≥шньому (дл€ адекватноњ оц≥нки укладених або передбачуваних договор≥в) анал≥з≥.

” €кост≥ додаткового (≥ досить суттЇвого) критер≥ю задов≥льного (незадов≥льного) ф≥нансового стану виступаЇ стан орган≥зац≥њ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмств≥. ƒосв≥д показуЇ, що у п≥дприЇмств, д≥€льн≥сть €ких характеризуЇтьс€ низькою €к≥стю обл≥ковоњ роботи (неповним ≥ несвоЇчасним в≥дображенн€м господарських операц≥й; незабезпечен≥стю обл≥кових даних документальним п≥дтвердженн€м; недбал≥стю ≥ заплутан≥стю обл≥ку тощо), част≥ше виникають ф≥нансов≥ труднощ≥, саме через в≥дсутн≥сть адекватноњ ≥нформац≥њ в ос≥б, що приймають управл≥нськ≥ р≥шенн€.

14.3. јнал≥з та оц≥нка реальних можливостей в≥дновленн€ платоспроможност≥ п≥дприЇмства

ѕокращанн€ ф≥нансового стану неплатоспроможного п≥дприЇмства можна дос€гти шл€хом рац≥онального використанн€ на€вних ресурс≥в ≥ вдосконаленн€ системи управл≥нн€. ѕерш≥ результати покращанн€ ф≥нансового стану збиткового п≥дприЇмства пов'€зан≥ з дос€гненн€м р≥вн€ беззбитковост≥, коли обс€г продажу дозвол€Ї покрити витрати на виробництво та реал≥зац≥ю продукц≥њ без отриманн€ прибутку (див. п. 10.6).

ѕлан руху грошових кошт≥в дозвол€Ї оц≥нити майбутню платоспроможн≥сть, оск≥льки в процес≥ його розробки весь ≥нтервал плануванн€ розбиваЇтьс€ на окрем≥ пер≥оди (тиждень, декада, м≥с€ць), за €кими розраховуютьс€ чотири групи позиц≥й: надходженн€, витрачанн€ (платеж≥, податки), позитивне (негативне) сальдо або баланс (€к р≥зниц€ надходжень та витрачанн€) ≥ сальдо наростаючим п≥дсумком (див. п. 9.5).

ќсновним показником, €кий характеризуЇ на€вн≥сть реальноњ можливост≥ у п≥дприЇмства в≥дновити (або втратити) свою платоспроможн≥сть впродовж визначеного пер≥оду, Ї коеф≥ц≥Їнт в≥дновленн€ (втрати) платоспроможност≥.

якщо коеф≥ц≥Їнт покритт€ ≥ коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ власними засобами менше нормативу ѕ < 2, а  3 < 0,1), то розраховуЇтьс€ коеф≥ц≥Їнт в≥дновленн€ платоспроможност≥ за встановлений пер≥од (6 м≥с€ц≥в). ” раз≥ перевищенн€ нормативу даних коеф≥ц≥Їнт≥в розраховуЇтьс€ коеф≥ц≥Їнт втрати платоспроможност≥ за встановлений пер≥од (3 м≥с€ц≥).

 оеф≥ц≥Їнт в≥дновленн€ платоспроможност≥ ( ¬) знаходитьс€ €к в≥дношенн€ розрахункового коеф≥ц≥Їнта покритт€ до його нормативу. –озрахунковий коеф≥ц≥Їнт визначаЇтьс€ €к сума фактичного значенн€ коеф≥ц≥Їнту покритт€ на к≥нець зв≥тного пер≥оду ≥ зм≥на значенн€ цього коеф≥ц≥Їнту м≥ж к≥нцем ≥ початком зв≥тного пер≥оду в перерахунок на пер≥од в≥дновленн€ платоспроможност≥, що дор≥внюЇ шести м≥с€ц€м:

 

де  ѕѕ - коеф≥ц≥Їнт покритт€ па початок зв≥тного пер≥оду;  ѕ  - коеф≥ц≥Їнт покритт€ на к≥нець зв≥тного пер≥оду;  Ќѕ - нормативне значенн€ коеф≥ц≥Їнту покритт€; 6 - пер≥од в≥дновленн€ платоспроможност≥, м≥с; - тривал≥сть зв≥тного пер≥оду, м≥с.

 оеф≥ц≥Їнт в≥дновленн€ платоспроможност≥ з≥ значенн€м б≥льше 1 св≥дчить про реальну можлив≥сть п≥дприЇмства в≥дновити свою платоспроможн≥сть.  оеф≥ц≥Їнт в≥дновленн€ платоспроможност≥ з≥ значенн€м менше 1 св≥дчить про те, що у п≥дприЇмства у найближч≥ ш≥сть м≥с€ц≥в немаЇ реальноњ можливост≥ в≥дновити платоспроможн≥сть.

 оеф≥ц≥Їнт втрати платоспроможност≥ ( ¬) знаходитьс€ €к в≥дношенн€ розрахункового коеф≥ц≥Їнта покритт€ до його встановленого значенн€. –озрахунковий коеф≥ц≥Їнт визначаЇтьс€ аналог≥чно коеф≥ц≥Їнту в≥дновленн€ платоспроможност≥ в перерахунку на пер≥од втрати платоспроможност≥, що дор≥внюЇ трьом м≥с€ц€м:

 

де, « - пер≥од втрати платоспроможност≥ п≥дприЇмства, м≥с.

 оеф≥ц≥Їнт втрати платоспроможност≥ з≥ значенн€м б≥льше 1 св≥дчить про реальну можлив≥сть п≥дприЇмства не втратити платоспроможн≥сть. якщо значенн€ коеф≥ц≥Їнта втрати платоспроможност≥ менше за 1, то це св≥дчить про те, що п≥дприЇмство у найближч≥ три м≥с€ц≥ може втратити платоспроможн≥сть.

Ќа наступних етапах анал≥зу детально вивчаютьс€ шл€хи пол≥пшенн€ структури балансу п≥дприЇмства та його платоспроможност≥.

Ќеплатоспроможн≥сть п≥дприЇмства Ї передумовою до застосуванн€ процедури санац≥њ. ƒл€ того, щоб заради в≥дновленн€ платоспроможност≥ п≥дприЇмства застосовувалас€ процедура санац≥њ, необх≥дно, щоб один з коеф≥ц≥Їнт≥в ѕ або  «) на к≥нець кварталу перевищував нормативне значенн€ або прот€гом кварталу спостер≥галос€ њх зростанн€.

” табл. ≤4.5 подано вар≥анти зм≥ни структури балансу, €к≥ дозвол€ють зм≥нити коеф≥ц≥Їнт покритт€ ѕ).

 

як видно з таблиц≥ 14.5. дл€ зб≥льшенн€  ѕ необх≥дне зростанн€ оборотних актив≥в та / або зменшенн€ поточноњ заборгованост≥. ѕри цьому зростанн€ оборотних актив≥в повинно випереджати зростанн€ поточноњ заборгованост≥, а зниженн€ поточноњ заборгованост≥ - випереджати зменшенн€ оборотних актив≥в.

«б≥льшенн€ коеф≥ц≥Їнту забезпеченост≥ власними засобами 3) може бути дос€гнуте за рахунок (за ≥нших р≥вних умов):

Ä зб≥льшенн€ власного кап≥талу, тобто п≥дсумку розд≥лу ≤ пасиву балансу (‘ ≤ –380). ƒос€гаЇтьс€, насамперед, отриманн€м прибутку (зменшенн€м збитк≥в), зб≥льшенн€м статутного кап≥талу тощо;

Ä зменшенн€ величини необоротних актив≥в, особливо шл€хом переведенн€ частини необоротних актив≥в в оборотн≥, оск≥льки в цьому випадку буде зб≥льшуватис€ також ≥ коеф≥ц≥Їнт покритт€. ÷е можливо, коли п≥дприЇмство займаЇтьс€ виробництвом ≥ випускаЇ продукц≥ю (сума амортизац≥њ основних виробничих засоб≥в зменшить величину необоротних актив≥в ≥ буде включена в оборотн≥ активи у вигл€д≥ соб≥вартост≥ готовоњ продукц≥њ або незавершеного виробництва).

Ѕезумовно, б≥льш оптимальним вар≥антом сл≥д вважати отриманн€ п≥дприЇмством прибутку, оск≥льки це призводить до п≥двищенн€ обох коеф≥ц≥Їнт≥в. ќднак, €кщо за п≥дсумками року у п≥дприЇмства все ж в≥дсутн≥й прибуток ≥ коеф≥ц≥Їнт покритт€ менше одиниц≥, то р≥вень неплатоспроможност≥ такого п≥дприЇмства характеризуЇтьс€ €к надкритичний.

—тану надкритичноњ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмство, €ке бажаЇ працювати ≥ надал≥, повинно уникати. ÷е пов'€зано з тим, що на€вн≥сть ознак надкритичноњ неплатоспроможност≥ (за п≥дсумками року  ѕ 1 за в≥дсутност≥ прибутку) в≥дпов≥даЇ ф≥нансовому стану боржника, коли в≥н в≥дпов≥дно до законодавства зобов'€заний звернутис€ у м≥с€чний терм≥н до господарського суду ≥з за€вою про порушенн€ справи про банкрутство, тобто коли задоволенн€ вимог одного або к≥лькох кредитор≥в призведе до неможливост≥ виконанн€ його грошових зобов'€зань у повному обс€з≥ перед ≥ншими кредиторами. ” цьому випадку йдетьс€ про банкрутство, що передус≥м передбачаЇ л≥кв≥дац≥йну процедуру. “ому необх≥дно докласти немало зусиль, дл€ уникненн€ ц≥Їњ ситуац≥њ.

якщо не вдалос€ уникнути над критичноњ неплатоспроможност≥, то необх≥дно уважно проанал≥зувати вс≥ укладен≥ до виникненн€ такоњ неплатоспроможност≥ договори, щоб серед них не ви€вилось тих, €к≥ можуть квал≥ф≥куватись €к укладен≥ з корисливих мотив≥в ≥ виконанн€ €ких спричинило банкрутство п≥дприЇмства.

ќтже, платоспроможн≥сть боржника вважаЇтьс€ в≥дновленою, €кщо:

Ä забезпечено позитивне значенн€ поточноњ платоспроможност≥;

Ä коеф≥ц≥Їнт покритт€ перевищуЇ нормативне значенн€ за на€вност≥ тенденц≥њ до зб≥льшенн€ рентабельност≥.

–ќ«ƒ≤Ћ 3

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 484 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2156 - | 2064 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.