Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, види, причини банкрутства 1 страница
ќгл€д ключових пон€ть

јнал≥з ф≥нансового стану Ї необх≥дною умовою ефективного управл≥нн€ формуванн€м, розм≥щенн€м ≥ використанн€м ресурс≥в п≥дприЇмства.

‘≥нансовий стан характеризуЇтьс€ величиною, складом ≥ структурою актив≥в, власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань, в≥дпов≥дн≥ сп≥вв≥дношенн€ €ких обумовлюють ф≥нансову ст≥йк≥сть, платоспроможн≥сть ≥ ефективн≥сть використанн€ економ≥чного потенц≥алу п≥дприЇмства.

¬ умовах ринковоњ економ≥ки стратег≥чною метою управл≥нн€ п≥дприЇмством Ї п≥двищенн€ його ринковоњ вартост≥. ƒосл≥дженн€ джерел ф≥нансуванн€ €к основи формуванн€ актив≥в п≥дприЇмства, оц≥нка розм≥щенн€ та ефективност≥ використанн€ його ф≥нансових ресурс≥в Ї важливими завданн€ми ф≥нансового анал≥зу, вир≥шенн€ €ких забезпечуЇ органи управл≥нн€ необх≥дною ≥нформац≥Їю щодо на€вних резерв≥в розвитку п≥дприЇмства, спри€Ї п≥двищенню конкурентоспроможност≥ його продукц≥њ.

ћетою анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства Ї п≥двищенн€ його ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та платоспроможност≥ на основ≥ зб≥льшенн€ економ≥чного потенц≥алу та пол≥пшенн€ структури актив≥в, власного кап≥талу та зобовТ€зань.

ќсновн≥ напр€ми анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства визначаютьс€ його завданн€ми ≥ передбачають наступне:

1) загальний анал≥з економ≥чного потенц≥алу (анал≥з динам≥ки актив≥в, власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань за загальною величиною, складом ≥ структурою);

2) анал≥з джерел ф≥нансуванн€ п≥дприЇмства;

3) анал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства;

4) анал≥з платоспроможност≥ п≥дприЇмства.

‘ормал≥зац≥€ анал≥тичного процесу в управл≥нн≥ активами, власним кап≥талом ≥ зобовТ€занн€ми п≥дприЇмства на основ≥ побудови орган≥зац≥йно Ц ≥нформац≥йноњ модел≥ анал≥зу ф≥нансового стану ірунтуЇтьс€ на визначенн≥ мети ≥ завдань, субТЇкт≥в ≥ обТЇкт≥в досл≥дженн€, системи показник≥в, ≥нформац≥йного та методичного забезпеченн€ анал≥зу.

≈коном≥чний потенц≥ал п≥дприЇмства визначаЇтьс€ загальною величиною джерел ф≥нансуванн€ (власний кап≥тал ≥ зобовТ€занн€) ≥ дор≥внюЇ вартост≥ майна, що знаходитьс€ у його розпор€дженн≥ (активи).

ѕон€тт€ актив≥в ≥ зобовТ€заннь визначено «аконом ”крањни Ђѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥ї, прийн€тим ¬ерховною –адою ”крањни 16 липн€ 1999р. «г≥дно з цим законом:

  • јктивами Ї ресурси, контрольован≥ п≥дприЇмством у результат≥ минулих под≥й,

використанн€ €ких, €к оч≥куЇтьс€, приведе до отриманн€ економ≥чних вигод у майбутньому.

«обовТ€занн€ Ц це заборгован≥сть п≥дприЇмства, що виникла внасл≥док минулих под≥й ≥ погашенн€ €коњ в майбутньому, €к оч≥куЇтьс€, приведе до зменшенн€ ресурс≥в п≥дприЇмства, що вт≥люють у соб≥ економ≥чн≥ вигоди.

ѕон€тт€ власного кап≥талу визначаЇтьс€ ѕоложенн€м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 2 ЂЅалансї, затвердженим наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31 березн€ 1999р. є 87.

¬ласний кап≥тал Ц це частина в активах п≥дприЇмства, що залишаЇтьс€ п≥сл€ вирахуванн€ його зобовТ€зань.

јктив балансу, €кий призначено дл€ в≥дображенн€ майнового потенц≥алу п≥дприЇмства, можна розгл€дати, з одного боку, €к характеристику складу та ц≥льового використанн€ ресурс≥в за обТЇктами њх розм≥щенн€ ≥ характером участ≥ у виробництв≥, а з ≥ншого боку, - €к характеристику витрат, що утворились внасл≥док зд≥йсненн€ ф≥нансових операц≥й з метою отриманн€ певного доходу.

 ожен з визначених п≥дход≥в до анал≥зу п≥дприЇмства дозвол€Ї анал≥тику вид≥лити ≥ вир≥шити р€д окремих взаЇмоповТ€заних завдань.

јнал≥з актив≥в за ознакою ц≥льового використанн€ ресурс≥в дозвол€Ї визначити загальну варт≥сть ≥ склад майна та оц≥нити р≥вень л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства. ¬итратний п≥дх≥д до анал≥зу майнового потенц≥алу спр€мовано на визначенн€ доходност≥ актив≥в. ќск≥льки пон€тт€ л≥кв≥дност≥ та доходност≥ актив≥в Ї взаЇмоповТ€заними, у досл≥дженн≥ майнового потенц≥алу п≥дприЇмства доц≥льно поЇднувати обидва напр€ми анал≥зу.

¬ пасив≥ балансу в≥дображаютьс€ джерела ф≥нансових ресурс≥в, абсолютна величина ≥ склад €ких характеризують ф≥нансових потенц≥ал п≥дприЇмства. ф≥нансов≥ ресурси Ц це Їдиний вид ресурс≥в п≥дприЇмства, що трансформуЇтьс€ безпосередньо ≥ з м≥н≥мальним часовим лагом у будь-€кий вид ресурс≥в. «агальна варт≥сть джерел ф≥нансуванн€ п≥дприЇмства визначаЇтьс€ на основ≥ балансу €к сума його кап≥талу та зобовТ€зань.

ћайно (активи) п≥дприЇмства ≥ джерела його формуванн€ (власний кап≥тал ≥ зобовТ€занн€) в≥дображають в баланс≥ у вигл€д≥ залишк≥в на в≥дпов≥дну дату.

≈коном≥чний потенц≥ал п≥дприЇмства Ї складним обТЇктом досл≥дженн€, отже його анал≥з передбачаЇ багатор≥вневу класиф≥кац≥ю актив≥в ≥ джерел ф≥нансуванн€ (власного кап≥талу та зобовТ€зань).

ѕерший р≥вень класиф≥кац≥њ актив≥в у баланс≥ зд≥йснюЇтьс€ за ознакою њх участ≥ в оборот≥. «а ц≥Їю ознакою активи розпод≥лено на оборотн≥ (моб≥льн≥) ≥ необоротн≥ (≥ммоб≥л≥зован≥) з вид≥ленн€м у окрему групу витрат майбутн≥х пер≥од≥в.

ѕоглиблене досл≥дженн€ актив≥в п≥дприЇмства вимагаЇ њх детал≥зац≥њ за ознаками ц≥льового використанн€ (нематер≥альн≥ активи; основн≥ засоби; ≥нш≥ довгостроков≥ активи; запаси; деб≥торська заборгован≥сть; поточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ; грош≥ та њх екв≥валенти; ≥нш≥ оборотн≥ активи; витрати майбутн≥х пер≥од≥в) та л≥кв≥дност≥ (1 група: абсолютно л≥кв≥дн≥ активи, терм≥н л≥кв≥дност≥ €ких визначаЇтьс€ терм≥нами деб≥торськоњ заборгованост≥, - деб≥торська заборгован≥сть, короткостроков≥ вексел≥ одержан≥, поточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ; 3 група: активи, терм≥н л≥кв≥дност≥ €ких залежить в≥д тривалост≥ виробничого циклу, - запаси; 4 група: необоротн≥ активи, терм≥н л≥кв≥дност≥ €ких визначаЇтьс€ умовами њх амортизац≥њ, терм≥нами довгостроковоњ деб≥торськоњ заборгованост≥, терм≥нами погашенн€ основного боргу за довгостроковими ф≥нансовими ≥нвестиц≥€ми).

ѕерший р≥вень класиф≥кац≥њ джерел ф≥нансуванн€ у баланс≥ зд≥йснюЇтьс€ за ознакою приналежност≥ кошт≥в(власний кап≥тал ≥ зобовТ€занн€) з вид≥ленн€м у окрем≥ групи забезпечень наступних витрат ≥ платеж≥в та доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в.

ѕодальша детал≥зац≥€ джерел ф≥нансуванн€ п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс€ за джерелами утворенн€ ф≥нансових ресурс≥в(власний кап≥тал; забезпеченн€ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в; кредити банк≥в; вексел≥ видан≥; кредиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги; поточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками; ≥нш≥ зобовТ€занн€; доходи майбутн≥х пер≥од≥в) та за терм≥нами њх залученн€ до ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства(1 група: терм≥н залученн€ необмежений Ц власний кап≥тал; 2група: терм≥н залученн€ б≥льше одного року(довгостроков≥ зобовТ€занн€; 3 група: терм≥н залученн€ до одного року включно Ц поточн≥ зобовТ€занн€.)

ћетодика анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства в умовах застосуванн€ сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й ірунтуЇтьс€ на визначенн≥ основних елемент≥в процесу досл≥дженн€ актив≥в, власного кап≥талу та зобовТ€зань. Ќа ц≥й основ≥ формуютьс€ взаЇмоповТ€зан≥ етапи виконанн€ в≥дпов≥дних анал≥тичних процедур й розробл€ютьс€ лог≥чно обірунтован≥ алгоритми узагальненн€ ≥ оц≥нки в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ з метою прийн€тт€ управл≥нських р≥шень щодо подальшого розвитку п≥дприЇмства.

≈лектронну ≥нформац≥йну систему управл≥нн€ активами, власним кап≥талом ≥ зобовТ€занн€ми п≥дприЇмства побудовано за трьома р≥вн€ми обробки економ≥чноњ ≥нформац≥њ.

ѕерший р≥вень електронноњ системи обробки економ≥чноњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥даЇ етапу первинного обл≥ку ф≥нансово-господарських операц≥й, €кий Ї джерелом фактограф≥чноњ ≥нформац≥њ, що застосовуЇтьс€ переважно в оперативному анал≥з≥.

¬их≥дн≥ документи анал≥тичного спр€муванн€, що формуютьс€ на першому р≥вн≥ електронноњ системи обробки ≥нформац≥њ складаютьс€ в≥дпов≥дно до мети оперативного управл≥нн€ на основ≥ даних первинного обл≥ку, правовоњ та нормативно-дов≥дковоњ ≥нформац≥њ.

ƒругий р≥вень електронноњ системи обробки ≥нформац≥њ в≥дпов≥даЇ етапу поточного обл≥ку ≥ дозвол€Ї узагальнити обл≥кову фактограф≥чну ≥нформац≥ю щодо активних ≥ пасивних операц≥й, перш за все, за в≥дпов≥дними пер≥одами, застосовуючи методичн≥ прийоми ретроспективного (поточного)анал≥зу.

“рет≥й (найвищий) р≥вень узагальненн€ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ у формах ф≥нансовоњ зв≥тност≥ дозвол€Ї зд≥йснити ретроспективний та перспективний анал≥з ф≥нансового стану п≥дприЇмства, оц≥нити його економ≥чний потенц≥ал, визначити ефективн≥сть ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥, оц≥нити рух та ≥нтенсивн≥сть використанн€ кошт≥в, розм≥щених в активах п≥дприЇмства, дати загальну оц≥нку ф≥нансовоњ стратег≥њ п≥дприЇмства.

‘ормуванн€ ≥нформац≥йних поток≥в електронноњ системи ірунтуЇтьс€ на класиф≥кац≥њ ≥нформац≥њ.

«а ознакою середовища з €кого вона надходить розр≥зн€ють зовн≥шню (правову ≥ нормативно-дов≥дкову) та внутр≥шню (планову ≥ фактограф≥чну) ≥нформац≥ю.

√рупуванн€ ≥нформац≥њ за джерелами утворенн€ спр€мовано на забезпеченн€ ≥Їрарх≥чноњ побудови вх≥дних поток≥в електронноњ ≥нформац≥йноњ системи, €ка ірунтуЇтьс€ на взаЇмн≥й п≥дпор€дкованост≥ ≥нформац≥йних джерел.

ѕравова ≥нформац≥€ м≥стить у законодавчих активах вищоњ юридичноњ сили, до €ких належать закони ”крањни, що регулюють д≥€льн≥сть субТЇкт≥в п≥дприЇмництва у галуз≥ ф≥нансових, господарських та трудових в≥дносин: Ђѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥ї, Ђѕро оподаткуванн€ прибутку п≥дприЇмствї тощо.

¬ажливим джерелом нормативноњ ≥нформац≥њ щодо ф≥нансового стану Ї затверджен≥ наказами ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в Ђѕлан розрахунк≥в бухгалтерського обл≥ку та ≤нструкц≥€ про його застосуванн€ї, ѕоложенн€ (стандарти) бухгалтерського обл≥ку, зокрема, ѕ—Ѕќ 2 ЂЅалансї, ѕ—Ѕќ 5 Ђ«в≥т про власний кап≥талї, ѕ—Ѕќ 7 Ђќсновн≥ засобиї, ѕ—Ѕќ 8 ЂЌематер≥альн≥ активиї, ѕ—Ѕќ 9 Ђ«апасиї, ѕ—Ѕќ 10 Ђƒеб≥торська заборгован≥стьї, ѕ—Ѕќ 11 Ђ«обовТ€занн€ї, ѕ—Ѕќ 12 Ђ‘≥нансов≥ ≥нвестиц≥њї, та де€к≥ ≥нш≥ документи.

ƒов≥дкова ≥нформац≥€ м≥ститьс€ у стандартах, прайслистах, дов≥дниках, каталогах тощо. —еред основних документ≥в даноњ групи, що м≥ст€ть ≥нформац≥ю про активи, власний кап≥тал ≥ зобовТ€занн€, треба назвати м≥жнародн≥ стандарти бухгалтерського обл≥ку, директиви –ади ™вропейського ≈коном≥чного —оюзу, рекомендац≥њ науково-практичних конференц≥й тощо.

ѕланова ≥нформац≥€ стосовно ф≥нансового стану формуЇтьс€ безпосередньо на п≥дприЇмств≥, виход€чи з потенц≥йних можливостей його розвитку, вимог чинного законодавства та в≥дпов≥дних нормативних документ≥в ≥ м≥ститьс€ у ф≥нансових планах, б≥знес-планах, ≥нвестиц≥йних проектах, кошторисах.

ќсновними джерелами фактограф≥чноњ ≥нформац≥њ щодо ф≥нансового стану Ї бухгалтерський та статистичний обл≥к.

ѕосл≥довн≥сть анал≥зу ф≥нансового стану визначаЇтьс€ потребою поетапного розкритт€ економ≥чноњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до його мети ≥ завдань.

«агальний анал≥з економ≥чного потенц≥алу ірунтуЇтьс€ на застосуванн≥ методичних прийом≥в вертикального ≥ горизонтального анал≥зу ≥ спр€мовуЇтьс€ на оц≥нку динам≥ки актив≥в, власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань за абсолютною величиною, складом ≥ структурою.

јнал≥з використанн€ актив≥в ≥ кап≥талу п≥дприЇмства передбачаЇ розрахунок ≥ оц≥нку динам≥ки показник≥в рентабельност≥ та ≥нтенсивност≥ використанн€ актив≥в та кап≥талу.

ѕоказники рентабельност≥ актив≥в та кап≥талу обчислюютьс€ €к в≥дношенн€ чистого прибутку до залишк≥в в≥дпов≥дноњ групи актив≥в або кап≥талу. ќсновними показниками рентабельност≥ Ї: рентабельн≥сть актив≥в; рентабельн≥сть оборотних актив≥в; рентабельн≥сть виробничого потенц≥алу; рентабельн≥сть власного кап≥талу тощо.

ќц≥нка ≥нтенсивност≥ використанн€ актив≥в та кап≥талу п≥дприЇмства ірунтуЇтьс€ на застосуванн≥ показник≥в, €к≥ обчислюютьс€ €к в≥дношенн€ доходу в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ до залишк≥в актив≥в або власного кап≥талу й умовно под≥л€ютьс€ на коеф≥ц≥Їнти навантаженн€ та оборотност≥. ѕоказники навантаженн€ застосовуютьс€ при анал≥з≥ ≥нтенсивност≥ використанн€ економ≥чного потенц≥алу та необоротних актив≥в п≥дприЇмства. ѕоказники оборотност≥ характеризують ≥нтенсивн≥сть використанн€ оборотних актив≥в та власного кап≥талу.

ќсоблив≥стю розрахунку показник≥в рентабельност≥ актив≥в ≥ кап≥талу та д≥ловоњ активност≥ п≥дприЇмства Ї те, що одна частина первинних показник≥в належить до пер≥одичних (прибуток), а друга Ц до момент них (активи, кап≥тал). Ќа цей час застосовують дв≥ методики поЇднанн€ пер≥одичних та момент них показник≥в. ѕерша з них вимагаЇ попереднього обчисленн€ середн≥х значень момент них показник≥в (залежно в≥д пер≥оду досл≥дженн€ можуть застосовуватись середньор≥чн≥, середньо квартальн≥, середньом≥с€чн≥ абсолютн≥ показники). «г≥дно з другою коеф≥ц≥Їнти визначаютьс€ €к кратне в≥д д≥ленн€ пер≥одичного показника (прибутку або доходу) на момент ний показник (залишки актив≥в або кап≥талу), обчислений на к≥нець анал≥тичного пер≥оду.

јнал≥з джерел ф≥нансуванн€ складаЇтьс€ з загального анал≥зу, анал≥зу руху власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань, оц≥нки впливу структурних зм≥н джерел ф≥нансуванн€ на показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та платоспроможност≥ п≥дприЇмства.

«агальний анал≥з власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань доц≥льно проводити за умови, €кщо оц≥нка динам≥ки економ≥чного потенц≥алу за складом ≥ структурою або не зд≥йснювалась взагал≥, або зд≥йснювалась з недостатньою детал≥зац≥Їю джерел ф≥нансуванн€.

јнал≥з руху власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань ірунтуЇтьс€ на застосуванн≥ балансового р≥вн€нн€, €ке Ї основою побудови адитивноњ факторноњ модел≥ й оц≥нки впливу њњ елемент≥в на зм≥ну залишк≥в джерел ф≥нансуванн€, а також розрахунку коеф≥ц≥Їнт≥в ≥нтенсивност≥ руху власного кап≥талу ≥ зобовТ€зань.

ќсновою анал≥зу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства Ї оц≥нка структурних сп≥вв≥дношень окремих складових власного кап≥талу та зобовТ€зань, €ка зд≥йснюЇтьс€ за системою ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в.

јнал≥з платоспроможност≥ п≥дприЇмства спираЇтьс€ на класиф≥кац≥ю актив≥в за ознакою л≥кв≥дност≥ ≥ дозвол€Ї оц≥нити здатн≥сть п≥дприЇмства розрахуватис€ за поточними зобовТ€занн€ми. ƒл€ оц≥нки платоспроможност≥ застосовуютьс€ коеф≥ц≥Їнти абсолютноњ л≥кв≥дност≥, швидкоњ л≥кв≥дност≥, поточноњ л≥кв≥дност≥ тощо.

≤нтегральна оц≥нка ф≥нансовоњ стратег≥њ п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ узагальненн€ результат≥в анал≥зу ≥з застосуванн€м системи критер≥њв оц≥нки окремих показник≥в та узагальнюючих (≥нтегральних) коеф≥ц≥Їнт≥в.

ѕерел≥к питань дл€ ≥спиту з курсу У‘≥нансовий анал≥зФ ƒл€ студент≥в 6 -го курсу, спец. Фќбл≥к та аудит Ф

1. –оль ф≥нансового анал≥зу в сучасних умовах господарюванн€

2. ћета, завданн€, предмет, ≥ принципи та обТЇкти ф≥нансового анал≥зу

3. ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ ф≥нансового анал≥зу

4. «овн≥шн≥ та внутр≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

5. ¬иди ф≥нансового анал≥зу ≥ основн≥ њх завданн€

6. ‘≥нансовий анал≥з в робот≥ ф≥нансового менеджера

7. ћетоди ф≥нансового анал≥зу

8. «м≥ст,структура ≥ принципи складанн€ Ѕалансу зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 2

9. Ѕаланс €к основне джерело дл€ ф≥нансового анал≥зу

10. –оль анал≥тичного балансу дл€ оц≥нки ф≥нансового стану ≥ методика його складанн€*

11. ¬ажлив≥ш≥ характеристики, €к≥ можна отримати з експрес-анал≥зу балансу

12.–иси, €к≥ Ї ознаками хорошого балансу

13. ѕоказники, €к≥ Ї обТЇктами експрес-анал≥зу

14. јнал≥з структури актив≥в. та пасив≥в. —утн≥сть методики анал≥зу

15. √рупуванн€ актив≥в за ступенем л≥кв≥дност≥ та пасив≥в за терм≥нами погашенн€ зобовТ€зань

16. —утн≥сть пон€тт€ Ђл≥кв≥дн≥сть балансуї. ”мови л≥кв≥дност≥ балансу*

17. ѕоказники плато спроможност≥ п≥дприЇмства та методика њх визначенн€*

18. ћетодика анал≥зу платоспроможност≥ п≥дприЇмства* (17-18)

19. ѕон€тт€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, њњ види ≥ фактори, що впливають на нењ*

20. јбсолютн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ≥ методика њњ визначенн€*

21. “ипи ф≥нансових ситуац≥й, €к≥ можуть виникнути на п≥дприЇмств≥

22. ¬≥дносн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ≥ методика њх визначенн€*

23. ћетодика анал≥зу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥* (22-23)

24. ѕон€тт€ д≥ловоњ активност≥ ≥ роль анал≥зу в њњ оц≥нц≥*

25. ¬нутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ фактори, що впливають на тривал≥сть кошт≥в в оборот≥

26. ќсновн≥ показники д≥ловоњ активност≥ ≥ методика њх розрахунку*

27. ћетодика анал≥зу оборотност≥ об≥гових кошт≥в*

28. ћетодика визначенн€ вив≥льненн€ з обороту або додаткового залученн€ кошт≥в в оборот

29 ѕон€тт€ виробничо-комерц≥йного циклу ≥ методика його розрахунку*

30. ѕон€тт€ ф≥нансового циклу ≥ методика його розрахунку*

31. ѕоказники деб≥торськоњ ≥ кредиторськоњ заборгованост≥, њх розрахунок ≥ методика анал≥зу*

32. «м≥ст, структура та принципи складанн€ Ђ«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 3

33. ÷≥л≥, ≥нформац≥йна база та напр€мки анал≥зу ф≥нансових результат≥в

34. јнал≥з динам≥ки прибутку за даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥*

35. ћетодика анал≥зу фактор≥в, що впливають на величину прибутку в≥д реал≥зац≥њ

36 јнал≥з ≥нших доход≥в ≥ витрат в≥д ≥нших вид≥в д≥€льност≥

37. јнал≥з формуванн€ ≥ використанн€ прибутку *

38. ¬иди рентабельност≥ ≥ методика њх розрахунку

39. ћетодика анал≥зу р≥вн€ рентабельност≥*

40. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ Ђ«в≥ту про рух грошових кошт≥вї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 4

41. ќсновн≥ джерела дл€ складанн€ зв≥ту про рух грошових кошт≥в

42. ћетодика анал≥зу зв≥ту про рух грошових кошт≥в

43. ѕоказники, що характеризують €к≥сть управл≥нн€ грошовими потоками на п≥дприЇмств≥*

44. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ зв≥ту Ђѕро власний кап≥талї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 5

45. ѕоказники,що характеризують рух кап≥талу ≥ методика њх анал≥зу*

46. ѕоказники ефективност≥ використанн€ кап≥талу

47. —утн≥сть показника рентабельност≥ ≥нвестованого кап≥талу ≥ методика його визначенн€

48. —утн≥сть показника рентабельност≥ власного кап≥талу ≥ методика його визначенн€

49. —утн≥сть показника рентабельност≥ позикового кап≥талу ≥ методика його визначенн€

50.≈фект ф≥нансового важел€ ≥ методика його визначенн€

51.≈коном≥чна сутн≥сть показника Ђплече ф≥нансового важел€ї

52.ћетоди ≥нвестиц≥йних розрахунк≥в

53.ќбгрунтуванн€ ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в на основ≥ оц≥нки строку окупност≥ ≥нвестиц≥й ≥ строку в≥ддач≥ ≥нвестиц≥йного кап≥талу

54. ќбірунтуванн€ ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в на основ≥ середньоњ ставки доходу

55. ќбірунтуванн€ ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в на основ≥ дисконтуванн€ грошових надходжень

56. ќбірунтуванн€ ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в на основ≥ чистоњ поточноњ вартост≥

57.¬иди ризик≥в ≥ посл≥довн≥сть њх анал≥зу

58.ћетоди анал≥зу ризику та способи њх зниженн€

ѕерел≥к питань дл€ ≥спиту з курсу У‘≥нансовий анал≥зФ дл€ студент≥в 2 -го курсу, спец. Ф‘≥нансиФ факультету п≥сл€дипломноњ осв≥ти ”жЌ”

1. –оль ф≥нансового анал≥зу в сучасних умовах господарюванн€

2. ћета, завданн€, предмет, принципи та обТЇкти ф≥нансового анал≥зу

3. ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ ф≥нансового анал≥зу

4. «овн≥шн≥ та внутр≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

5. ¬иди ф≥нансового анал≥зу ≥ основн≥ њх завданн€

6. ћетоди ф≥нансового анал≥зу

8. «м≥ст,структура ≥ принципи складанн€ Ѕалансу зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 2

9. –оль анал≥тичного балансу дл€ оц≥нки ф≥нансового стану ≥ методика його складанн€

10 ¬ажлив≥ш≥ характеристики, €к≥ можна отримати з експрес-анал≥зу балансу та риси, €к≥ Ї ознаками хорошого балансу

11. јнал≥з структури актив≥в. та пасив≥в. —утн≥сть методики анал≥зу

12. √рупуванн€ актив≥в за ступенем л≥кв≥дност≥ та пасив≥в за терм≥нами погашенн€ зобовТ€зань

13. —утн≥сть пон€тт€ Ђл≥кв≥дн≥сть балансуї. ”мови л≥кв≥дност≥ балансу

14. ѕоказники плато спроможност≥ п≥дприЇмства та методика њх визначенн€ та анал≥зу

15. ѕон€тт€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, њњ види ≥ фактори, що впливають на нењ

16.јабсолютн≥ та в≥дносн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, методика њх визначенн€ та анал≥зу

17. ѕон€тт€ д≥ловоњ активност≥ ≥ роль анал≥зу в њњ оц≥нц≥ та фактори, що впливають на тривал≥сть кошт≥в в оборот≥

18. ќсновн≥ показники д≥ловоњ активност≥ ≥ методика њх розрахунку та анал≥зу

19 ѕон€тт€ виробничо-комерц≥йного та ф≥нансового циклу ≥ методика њх розрахунку

20. «м≥ст, структура та принципи складанн€ Ђ«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 3

21. ÷≥л≥, ≥нформац≥йна база та напр€мки анал≥зу ф≥нансових результат≥в

22. јнал≥з динам≥ки прибутку за даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥ та фактор≥в, що впливають на величину прибутку в≥д реал≥зац≥њ

23 јнал≥з ≥нших доход≥в ≥ витрат в≥д ≥нших вид≥в д≥€льност≥

24. јнал≥з формуванн€ ≥ використанн€ прибутку

25. ¬иди рентабельност≥ ≥ методика њх розрахунку та методика анал≥зу

26. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ Ђ«в≥ту про рух грошових кошт≥вї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 4

27. ћетодика анал≥зу зв≥ту про рух грошових кошт≥в

28. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ зв≥ту Ђѕро власний кап≥талї зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 5

29. ѕоказники,що характеризують рух кап≥талу ≥ методика њх анал≥зу

30. ѕоказники ефективност≥ використанн€ кап≥талу

31.ћетоди ≥нвестиц≥йних розрахунк≥в

32.ќбгрунтуванн€ ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в на основ≥ р≥зних критер≥њв

33.¬иди ризик≥в ≥ посл≥довн≥сть њх анал≥зу

34.ћетоди анал≥зу ризику та способи њх зниженн€

–екомендована л≥тература:

1.Ѕланк ј.».‘инансова€ стратеги€ предпри€тий.- .,Ќика-центр,2005.-414с.

2.Ѕутинець ‘.‘., ћних ™.¬.,ќл≥йник ќ.¬. ≈коном≥чний анал≥з. ѕрактикум: Ќавч. пос≥б. дл€ студент≥в вуз≥в.-∆итомир:∆≤“≤,2000.-416 с.

3. ƒонцова Ћ.¬., Ќикифорова Ќ.ј. јнализ бухгалтерской отчетности. Ц ћ.: ƒ»—, 2004.

4. ≈коном≥чний анал≥з: Ќавч. пос≥бник за ред. јкад. ЌјЌ”, проф. ћ.√.„умаченка.- .:  Ќ≈”, 2002

5. овалев ¬.¬. ‘инансовый анализ: ”правление капиталом. ¬ыбор инвестиций. јнализ отчетности.-ћ.: ‘инансы и статистика, 2002

6. рейнина ћ.ћ. јнализ финансового состо€ни€ и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговли. Цћ.:јќ УƒисФ, 1994

7. оробов ћ.я. ‘≥нансово-економ≥чний анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмства, - .:«нанн€,2000

8. €р€н ”олт.  лючов≥ ф≥нансов≥ показники. јнал≥з та управл≥нн€ розвитком п≥дприЇмства. ѕер. з англ.. Ц  .: ¬сеувито; Ќаукова думка, 2001.-367 с.

9.Ћакт≥онова Ћ.ј.‘≥нансовий анал≥з субТЇкт≥в господарюванн€.- .: Ќ≈”,2001.-312 с.

10. ћец ¬.ќ. ≈коном≥чний анал≥з ф≥нансових результат≥в ≥ ф≥нансового стану п≥дприЇмства. Ц .:¬ища школа, 2003

11. ћетодичн≥ положенн€ по оц≥нц≥ ф≥нансового стану п≥дприЇмства та встановленн€ незадов≥льноњ структури балансу, затведженн€ –озпор€дженн€м федерального управл≥нн€ про неплатоспроможн≥сть (банкрутство) є 31 в≥д 12.08.1994р., є 56 в≥д 12.09.1994р., є 67 в≥д 19.10.1994

12. ћних ™.¬.≈коном≥чний анал≥з:ѕ≥дручник.- .:÷ЌЋ,2003.-412 с.

13. ѕодольська ¬.ќ., яр≥н ќ.¬. ‘≥нансовий анал≥з. Ќавч. пос≥б.  / ÷ЌЋ, 2007.-488с

14. —авицька √.¬. јнал≥з господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства: Ќавч. пос≥б. Ц .: «нанн€, 2004,2007,2009

15.‘≥нансовий анал≥з: Ќавч.пос≥бн. /√.¬.ћитрофанов, √.ќ. равченко, Ќ.—.Ѕарабаш та ≥н. /«а ред. проф.. √.¬..ћитрофанова.- .: Ќ≈”, 2002.-301 с.

16.Ўморгун Ќ.ѕ, √оловко ≤.¬.‘≥нансовий анал≥з.- .:÷ ЌЋ,2006.-514 с.

 

 

ѕерел≥к питань дл€ державного ≥спиту з курсу У‘≥нансовий анал≥зФ ƒл€ студент≥в 2 -го курсу, Ђќбл≥к та аудитї

 

 

1. «овн≥шн≥ та внутр≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

2. ¬иди ф≥нансового анал≥зу ≥ основн≥ њх завданн€

3. –оль анал≥тичного балансу дл€ оц≥нки ф≥нансового стану ≥ методика його складанн€

4 ¬ажлив≥ш≥ характеристики, €к≥ можна отримати з експрес-анал≥зу балансу

5.–иси, €к≥ Ї ознаками Ђхорошогої балансу

6 —утн≥сть пон€тт€ Ђл≥кв≥дн≥сть балансуї. ”мови л≥кв≥дност≥ балансу

7. ѕоказники плато спроможност≥ п≥дприЇмства та методика њх визначенн€

8. ћетодика анал≥зу платоспроможност≥ п≥дприЇмства

9. ѕон€тт€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, њњ види ≥ фактори, що впливають на нењ

10 јбсолютн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ≥ методика њњ визначенн€

11. “ипи ф≥нансових ситуац≥й, €к≥ можуть виникнути на п≥дприЇмств≥

12. ¬≥дносн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ≥ методика њх визначенн€

13. ћетодика анал≥зу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥

14. ѕон€тт€ д≥ловоњ активност≥ ≥ роль анал≥зу в њњ оц≥нц≥

15. ќсновн≥ показники д≥ловоњ активност≥ ≥ методика њх розрахунку

16. ћетодика анал≥зу оборотност≥ об≥гових кошт≥в

17 ѕон€тт€ виробничо-комерц≥йного циклу ≥ методика його розрахунку

18. ѕон€тт€ ф≥нансового циклу ≥ методика його розрахунку

19. ѕоказники деб≥торськоњ ≥ кредиторськоњ заборгованост≥, њх розрахунок ≥ методика анал≥зу

20. јнал≥з динам≥ки прибутку за даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥

21. јнал≥з формуванн€ ≥ використанн€ прибутку

22 ¬иди рентабельност≥, методика њх розрахунку та анал≥зу

23. ѕоказники ефективност≥ використанн€ кап≥талу

24.ћетоди оц≥нки ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в

25.ћетоди анал≥зу ризику та способи њх зниженн€

 

ћќƒ”Ћ№ 1 “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ќ—Ќќ¬» ‘≤ЌјЌ—ќ¬ќ√ќ јЌјЋ≤«÷”

«м≥стовний модуль 1 “еоретичн≥ основи та ≥нформац≥йне забезпеченн€ ф≥нансового анал≥зу

“ема 1. “еоретичн≥ основи ф≥нансового анал≥зу

“ема 2 ћетоди ф≥нансового анал≥зу

“ема 3 ≤нформац≥йне забезпеченн€ ф≥нансового анал≥зу

«м≥стовний модуль 2

“ема 4 Ѕаланс €к основне джерело ф≥нансового анал≥зу

“ема 5 «агальна оц≥нка ф≥нансового стану на основ≥ Ѕалансу п≥дприЇмства.

 

ћќƒ”Ћ№ 2 јЌјЋ≤« ‘≤ЌјЌ—ќ¬ќ√ќ —“јЌ” ѕ≤ƒѕ–»™ћ—“¬ј

«м≥стовний модуль 1

“ема 6 јнал≥з структури актив≥в ≥ пасив≥в та л≥кв≥дност≥ балансу

“ема 7. јнал≥з платоспроможност≥ та ф≥нансовоњ ст≥йкост≥

“ема 8 јнал≥з д≥ловоњ активност≥

«м≥стовний модуль 2

“ема 8 јнал≥з ефективност≥ використанн€ кап≥талу

“ема 9. јнал≥з грошових поток≥в

“ема 10 јнал≥з неплатоспроможност≥ та д≥агностика банкрутства

 

“ема 1. ‘≤ЌјЌ—ќ¬»… јЌјЋ≤« ≤ …ќ√ќ ћ≤—÷≈ ¬ —»—“≈ћ≤ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя

1.1. (1) –оль ф≥нансового анал≥зу в сучасних умовах господарюванн€

1.2. (2) ћета, завданн€, предмет, принципи та обТЇкти ф≥нансового анал≥зу

1.3. (3) ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ ф≥нансового анал≥зу

1.4.(4)  ористувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу:

1.4.1.(4.1.) «овн≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу:

1.4.2.. (4.2.)¬нутр≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

1.5..(5) ¬иди ф≥нансового анал≥зу ≥ основн≥ њх завданн€

(7) 1.6.‘≥нансовий анал≥з в робот≥ ф≥нансового менеджера

(1) 1.1.–оль ф≥нансового анал≥зу в сучасних умовах господарюванн€

≈коном≥ка нашоњ держави розвиваЇтьс€ за законами ринку. –инок Ц це сфера про€вленн€ економ≥чних в≥дносин м≥ж виробниками ≥ споживачами товар≥в.  ожен з них маЇ своњ економ≥чн≥ ≥нтереси, котр≥ можуть ≥ не сп≥впадати. якщо вони сп≥впадають, то в≥дбуваютьс€ акт куп≥вл≥-продажу товар≥в, тому ринок Ї своЇр≥дним ≥нструментом узгодженн€ ≥нтерес≥в виробництва ≥ споживанн€ ≥ вища стад≥€ розвитку. ќдним з важлив≥ших ознак ринковоњ економ≥ки Ї на€вн≥сть конкуренц≥њ €к умови економ≥чного прогресу ≥ економ≥чного регулюванн€.

≤ндикатором конкурентоспроможност≥ господарюючого субТЇкта Ї його ф≥нанси. “ому ст≥йкий ф≥нансовий стан господарюючого субТЇкта Ї запорукою його життЇд≥€льност≥ в умовах ринковоњ економ≥ки.

‘≥нанси п≥дприЇмства Ц це система грошових в≥дносин, що виникають при формуванн≥ ≥ використанн≥ грошових фонд≥в ≥ при об≥гу грошових засоб≥в. —п≥вв≥дношенн€, динам≥ка ≥ пропорц≥њ управл≥нн€ грошовими потоками вивчаютьс€ за допомогою ф≥нансового анал≥зу.

‘≥нансовий анал≥з у ринков≥й економ≥ц≥ Ї одн≥Їю з важлив≥ших функц≥й управл≥нн€.

‘≥нансовий анал≥з представл€Ї собою метод оц≥нки ретроспективного (тобто того, що було у минулому) ≥ перспективного (тобто, що буде у майбутньому) ф≥нансового стану субТЇкта господарюванн€ на основ≥ вивченн€ залежност≥ ≥ динам≥ки показник≥в ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ. ќдноразово ф≥нансовий анал≥з Ї нев≥дТЇмною частиною ф≥нансового плануванн€.

‘≥нансовий анал≥з в≥дображаЇ ф≥нансов≥ в≥дносини субТЇкта ринку ≥ його здатн≥сть ф≥нансувати свою д≥€льн≥сть за станом на певну дату; характеризуЇ забезпечен≥сть ф≥нансовими ресурсами, що необх≥дн≥ дл€ нормального функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, доц≥льн≥сть њх розм≥щенн€ та ефективн≥сть використанн€.

¬ ранков≥й економ≥ц≥ роль ф≥нансового анал≥зу не т≥льки посилюЇтьс€, але ≥ €к≥сно зм≥нилась. ÷е повТ€зано перш за все з тим, що ф≥нансовий анал≥з з р€довоњ ланки економ≥чного анал≥зу перетворивс€ в умовах ринку у головний метод оц≥нки ус≥Їњ економ≥ки. ≤ншими с ловами, ф≥нансовий анал≥з з придатку економ≥чного анал≥зу вт≥ливс€ в комплексний анал≥з вс≥Їњ господарськоњ д≥€льност≥ будь-€коњ сфери економ≥чноњ д≥€льност≥, рег≥ону, господарюючого субТЇкта, приватного п≥дприЇмц€.. буль0€уий1 вид господарськоњ д≥€льност≥ (комерц≥йноњ ≥ некомерц2≥йноњ починаЇтьс€ з вкладанн€ грошей, прот≥каЇ через рух грошей ≥ зак≥нчуЇтьс€ результатами, що мають грошову оц≥нку. “ому т≥льки ф≥нансовий анал≥з спроможний у комплекс≥ досл≥дити ≥ оц≥нити ус≥ аспекти ≥ результати руху грошових поток≥в, р≥вень в≥дносин67, повТ€заних з грошовим потоком, а також можливий ф≥нансовий стан даного обТЇкту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 430 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2042 - | 2005 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.117 с.