Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


– о б о ч а п р о г р а м а

 

« дисципл≥ни "Ќац≥ональна економ≥ка"

√алузь знань 0305 "≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництво"

ƒл€ напр€му п≥дготовки 6.030502 Ц "≈коном≥чна к≥бернетика"

 

‘акультет ѕрикладноњ математики та менеджменту

 

 

 афедра ≈коном≥чноњ к≥бернетики

 

1 Ќќ–ћј“»¬Ќ≤ ƒјЌ≤ « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

  —еместр 4 ’арактеристика дисципл≥ни
 ≥льк≥сть годин   ÷икл: нормативна дисципл≥на циклу природничо-науковоњ та загальноеконо-м≥чноњ п≥дготовки   ‘орма навчанн€: денна    урс: 2   —еместр: 4 ƒисципл≥на вивчаЇтьс€ з 2008р.
 ≥льк≥сть зал≥кових кредит≥в (ECTS)  
јудиторних зан€ть   лк пз лб
    -
—амост≥йна робота  
 урсовий проект -
‘орма контролю ≤спит
   

–обоча програма розроблена на п≥дстав≥ осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ "бакалавр", затвердженоњ наказом ћќЌ ”крањни в≥д "7" червн€ 2006 р. є 444.

 

–обочу програму розробив _ доцент каф. ≈ ѕолозова “.¬.

(посада) (ѕ. ≤. Ѕ.)

" 28 "серпн€ 2008 р.

 

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри ≈коном≥чноњ к≥бернетики

протокол є 1 в≥д "2 " вересн€ 2008 р.

 

”згоджено

 

зав. кафедрою ___________ ¬.ќ. “≥мофЇЇв

(п≥дпис)

 

зав. проф≥люючою кафедрою ___________ ¬.ќ. “≥мофЇЇв

(п≥дпис)

 

 

”хвалено вченою радою факультету ѕћћ

ѕротокол є ____ в≥д "___"__________ 200__ р.

 

 


Ќавчальний граф≥к з дисципл≥ни

"Ќац≥ональна економ≥ка"

дл€ напр€му 6.030502 Ц "≈коном≥чна к≥бернетика"

 

ос≥нн≥й семестр

 

¬»ƒ» «јЌя“№ Ќј¬„јЋ№Ќ≤ “»∆Ќ≤
                                       
Ћекц≥њ обс€г, год                                        
Ћаборат. роботи обс€г, год                                        
ѕрактичн≥ зан€тт€ обс€г, год                                        
—амост. робота студент≥в обс€г, год                                        
“очка контролю       +       +       +       +     +  
 урсовий проект консультац≥€                                        
точка контролю                                        
 онсультац≥њ                                        
—троки проведенн€ зал≥к≥в, ≥спит≥в                                     ек-за-мен  

 


2 ћ≈“ј ≤ «ј¬ƒјЌЌя ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

2.1 ћета навчальноњ дисципл≥ни

 

ћета дисципл≥ни Ц вивченн€ законом≥рностей та особливостей функц≥онуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки пор≥вн€но з економ≥ками ≥нших крањн.

ѕредмет дисципл≥ни Ц сукупн≥сть ресурсних, економ≥чних, ≥нституц≥ональних та соц≥альних чинник≥в, що визначають в≥дм≥тн≥ риси нац≥ональноњ економ≥ки та њњ специф≥ку функц≥онуванн€.

¬ивченн€ дисципл≥ни "Ќац≥ональна економ≥ка" базуЇтьс€ на знанн€х, отриманих при вивченн≥ таких дисципл≥н: "ћакроеконом≥ка", "ќснови економ≥чноњ теор≥њ", "≈коном≥чний анал≥з", "ћ≥жнародна економ≥ка".

 

2.2 «авданн€ дисципл≥ни

 

«авданн€ дисципл≥ни Ц розкрити загальне та особливе в нац≥ональн≥й економ≥чн≥й систем≥, ≥нституц≥ональн≥ чинники та њх вплив на специф≥ку економ≥чного розвитку, функц≥ональну роль держави в управл≥нн≥ економ≥кою та њњ ≥нтеграц≥ю у св≥тове господарство.

ѕ≥сл€ вивченн€ дисципл≥ни студенти мають:

знати:

- пон€тт€ нац≥ональноњ економ≥ки;

- економ≥чн≥ теор≥њ та базисн≥ ≥нститути нац≥ональноњ економ≥ки;

- основн≥ положенн€ теор≥њ соц≥ально-ринковоњ економ≥ки;

- складов≥ економ≥чного потенц≥алу нац≥ональноњ економ≥ки;

- елементи ≥нфраструктури нац≥онального ринку та особливост≥ його функц≥онуванн€;

- основи державного управл≥нн€ економ≥кою;

- методолог≥ю та методи прогнозуванн€ та програмуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки;

- ≥нституц≥ональн≥ форми ≥нтеграц≥њ у св≥тове господарство;

- основн≥ методи макроеконом≥чного анал≥зу;

- сучасн≥ тенденц≥њ розвитку теор≥њ та практики анал≥зу нац≥ональноњ економ≥ки;

- структуру та основн≥ сп≥вв≥дношенн€ нац≥ональноњ економ≥ки;

- методолог≥чн≥ основи анал≥зу та основн≥ ≥ндикатори стану товарного, грошово-кредитного, фондового, валютного ринк≥в ≥ ринку прац≥;

- макроаспекти економ≥чноњ безпеки крањни.

ум≥ти:

- використовувати методи економ≥чного анал≥зу дл€ розв'€занн€ економ≥чних задач на макрор≥вн≥;

- анал≥зувати основн≥ структурн≥ сп≥вв≥дношенн€ та умови економ≥чноњ р≥вноваги нац≥ональноњ економ≥ки;

- розраховувати та анал≥зувати показники секторноњ структури ¬¬ѕ;

- анал≥зувати динам≥ку макроеконом≥чних показник≥в товарного, грошово-кредитного, фондового, валютного ринк≥в ≥ ринку прац≥;

- робити коректн≥ висновки щодо отриманих результат≥в к≥льк≥сного анал≥зу;

- анал≥зувати тенденц≥њ розвитку нац≥ональноњ економ≥ки в ц≥лому.

 

3 ѕ≈–≈Ћ≤  «јЅ≈«ѕ≈„”ё„»’ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ

 

«абезпечуюча дисципл≥на ¬икористовуЇтьс€ у семестр≥
—еместр Ќазва –озд≥л
  ќснови економ≥чноњ теор≥њ    
  ћакроеконом≥ка    
  ≈коном≥чний анал≥з    
  ћ≥жнародна економ≥ка    

4 —“–” “”–ј «јЋ≤ ќ¬»’  –≈ƒ»“≤¬

4.1 –озпод≥л обс€гу зм≥стовних модул≥в за видами зан€ть

 

4.1.1 ќс≥нн≥й семестр

«ал≥к кред «м≥стов. мод. Ќазва та зм≥ст зм≥стовного модулю –озпод≥л часу за видами зан€ть, год. –ейт. оц≥нка
лк лб пз срс
  кз
                 
  1. Ќац≥ональна економ≥ка: загальне та особливе            
1.1. ѕон€тт€ нац≥ональноњ економ≥ки 1.2. ќзнаки нац≥ональноњ економ≥ки 1.3. “ипи нац≥ональних економ≥к 1.4. Ќац≥ональна економ≥ка €к система взаЇмод≥ючих економ≥чних механ≥зм≥в            
2.≈коном≥чн≥ теор≥њ та базисн≥ ≥нститути нац≥ональноњ економ≥ки            
2.1. —утн≥сть ≥нститут≥в, њх класиф≥кац≥€ 2.2. Ќеокласична економ≥чна теор≥€ 2.3.  ласичний ≥нституц≥онал≥зм 2.4. Ќова ≥нституц≥ональна економ≥чна теор≥€ 2.5. ≈волюц≥йний ≥нституц≥онал≥зм 2.6. Ќова французька ≥нституц≥ональна економ≥чна теор≥€            
ѕ≥дсумок         акр  
≤≤   3. “еор≥€ сусп≥льного добробуту та соц≥ально-ринковоњ економ≥ки            
3.1.ѕоказники сусп≥льного добробуту 3.2. —оц≥ально-економ≥чн≥ в≥дносини 3.3. —оц≥ально ор≥Їнтована ринкова економ≥ка 3.4. ”згодженн€ темп≥в виробництва ≥ соц≥ального захисту 3.5. ѕринципи ≥ проблеми соц≥ального захисту            
4. ’арактеристика економ≥чного потенц≥алу            
4.1. ѕон€тт€ ≥ оц≥нка нац≥онального багатства крањни. —кладов≥ економ≥чного потенц≥алу. 4.2. Ќац≥ональне багатство та конкурентоспроможн≥сть ”крањни. 4.3. ѕол≥тика економ≥чноњ збалансованост≥ ≥ стаб≥льност≥ 4.4. Ќац≥онально-економ≥чн≥ пропорц≥њ 4.5.  ритер≥њ збалансованост≥ ≥ стаб≥льност≥            
ѕ≥дсумок         акр  

 

 

                 
≤≤≤   5. ≤нституц≥ональн≥ чинники розвитку нац≥ональноњ економ≥ки            
5.1. ≤нституц≥йна система крањни 5.2. ≤нституц≥ональна структура економ≥ки 5.3. ≤нституц≥ональн≥ чинники, що впливають на економ≥ку            
6. ‘ункц≥онуванн€ ≥нфраструктури нац≥онального ринку            
6.1. елементи ≥ функц≥њ ≥нфраструктури нац≥онального ринку 6.2. —пец≥ал≥зована ринкова ≥нфраструктура 6.3. «агальна ринкова ≥нфраструктура 6.4. ≤нституц≥онал≥зац≥€ ринковоњ ≥нфраструктури            
7. ƒержавн≥сть та державне управл≥нн€ економ≥кою            
7.1. ‘ункц≥њ ур€ду в ринков≥й економ≥ц≥ 7.2. ≤нституц≥йне забезпеченн€ ринку 7.3. –егулюванн€ розвитку державних ≥нститут≥в 7.4. –егулюванн€ соц≥альних питань 7.5. «абезпеченн€ економ≥чноњ р≥вноваги ≥ збалансованост≥            
ѕ≥дсумок         акр  
IV   8. ƒемократ≥€, економ≥чна свобода та економ≥чний пор€док            
8.1. ƒемократ≥€ €к фактор функц≥онуванн€ ринковоњ економ≥ки 8.2. Ќац≥ональна демократ≥€ та соц≥ал-демократ≥€ 8.3. ≈коном≥чна свобода €к принцип ринковоњ економки 8.4. ≈коном≥чний, пол≥тичний та ≥деолог≥чний пор€дки            
9. —труктурна перебудова нац≥ональноњ економ≥ки            
9.1. ѕон€тт€ структурноњ перебудови 9.2. јктив≥зац≥€ кап≥таловкладень 9.3. ќптим≥зац≥€ структури нац≥ональноњ економ≥ки 9.4. –еструктуризац≥€ основного кап≥талу 9.5. –еструктуризац≥€ зайн€тост≥ 9.6. –еструктуризац≥€ нац≥онального продукту            
ѕ≥дсумок         тест  
                 
V   10. ѕрограмуванн€ та прогнозуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки            
10.1. ѕрогнозуванн€ та програмуванн€ €к форми державного регулюванн€ економ≥ки 10.2. ћетодолог≥€ прогнозуванн€ та програмуванн€ (макроеконом≥чне плануванн€) 10.3. —истема нац≥ональних рахунк≥в 10.4. —истема макроеконом≥чних показник≥в 10.5. ћетоди розробки прогноз≥в, план≥в та державних програм 10.6. ќрган≥зац≥€ прогнозуванн€ та програмуванн€ 10.7. ќсновн≥ напр€ми, пр≥оритети та розробка прогноз≥в розвитку економ≥ки 10.8. –озробка державних програм, економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни 10.9. ѕлануванн€ розвитку окремих вид≥в економ≥чноњ д≥€льност≥ (галузей економ≥ки) 10.10. ѕлануванн€ економ≥чно активного населенн€ соц≥альноњ та гуман≥тарноњ сфери 10.11. ѕрограмуванн€ (плануванн€) зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥            
11. ѕол≥тика економ≥чного зростанн€ в нац≥ональн≥й економ≥ц≥            
11.1. ѕол≥тика нац≥онально-економ≥чного зростанн€ 11.2. ѕоказники оц≥нюванн€ реального зростанн€ 11.3. ≈кстенсивний тип економ≥чного зростанн€ 11.4. ≤нтенсивний тип економ≥чного зростанн€            
12. ≤нституц≥ональн≥ форми ≥нтеграц≥њ у св≥тове господарство            
12.1. передумови економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ 12.2. —тад≥њ економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ 12.3. Ўл€хи економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ 12.4.¬иб≥р економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ дл€ ”крањни 12.5.≤нституц≥ональна основа ≥нтеграц≥њ у св≥тову економ≥чну систему 12.6.ћ≥жнародна п≥дтримка ринкових перетворень в ”крањн≥            
ѕ≥дсумок         дкр  
¬сього за 5-й семестр         тест  

 

4.2 Ћабораторн≥ роботи

4.2.1 ќс≥нн≥й семестр

 

є зм≥ст. модулю “еми зан€ть обс€г, год. рейт. оц≥нка або ваг. коеф. л≥тер. джер.
         
         
  «агальна к≥льк≥сть      

 

 

4.3 ѕрактичн≥ зан€тт€

4.3.1 ќс≥нн≥й семестр

 

є зм≥ст. моду-лю “ема зан€ть обс€г, год. рейт. оц≥нка або ваг. коеф. л≥тер. джер.
         
  1. Ќац≥ональна економ≥ка: загальне та особливе   0,1 1,5,13
  2.≈коном≥чн≥ теор≥њ та базисн≥ ≥нститути нац≥ональноњ економ≥ки   0,2  
  3. “еор≥€ сусп≥льного добробуту та соц≥ально-ринковоњ економ≥ки   0,2  
–≥вень житт€ та соц≥альний захист населенн€: ≥ндикатори стану й методолог≥€ визначенн€     9,22,27, 29,30,31, 40,45,46, 48, 50
  4. ’арактеристика економ≥чного потенц≥алу   0,2  
ќсновн≥ структурн≥ сп≥вв≥дношенн€ нац≥ональноњ економ≥ки     5, 23, 37
ћетодика анал≥зу розвитку промисловост≥ та с≥льського господарства     1, 5, 8, 13
  5. ≤нституц≥ональн≥ чинники розвитку нац≥ональноњ економ≥ки   0,2 1,6
  6. ‘ункц≥онуванн€ ≥нфраструктури нац≥онального ринку   0,2  
ќсновн≥ ≥ндикатори стану товарного ринку: њхн€ структура та взаЇмозв'€зок     3, 5, 8, 11,13, 23
”мови функц≥онуванн€ та р≥вноваги товарного ринку     3, 5, 7, 8, 11,51,52
  7. ƒержавн≥сть та державне управл≥нн€ економ≥кою   0,2 15,44
  8. ƒемократ≥€, економ≥чна свобода та економ≥чний пор€док   0,2 1,43
  9. —труктурна перебудова нац≥ональноњ економ≥ки   0,2  
јнал≥з ф≥нансового ринку     4,14,15, 19,32,33,34,35,41,44,55,56
  10. ѕрограмуванн€ та прогнозуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки   0,3  
—утн≥сть, функц≥њ, показники ринку прац≥     2,5,19,49
«балансован≥сть та ефективне функц≥онуванн€ ринку прац≥     1,2,5,23,38
  11. ѕол≥тика економ≥чного зростанн€ в нац≥ональн≥й економ≥ц≥   0,1  
  12. ≤нституц≥ональн≥ форми ≥нтеграц≥њ у св≥тове господарство   0,2 1,6
  «агальна к≥льк≥сть      

 

 

4.4 —амост≥йна робота студента

 

є зм≥ст. модулю ¬ид самост≥йноњ роботи обс€г, год семестр л≥тер. джер.
1-5 ¬ивченн€ конспекту лекц≥й      
  ѕ≥дготовка до лабораторних роб≥т - -  
1-5 ѕ≥дготовка до практичних зан€ть      
1,2,3 ¬иконанн€ аудиторноњ контрольноњ роботи     5, 54
  ¬иконанн€ домашньоњ контрольноњ роботи     1, 5, 8, 53
  1-5 ¬ивченн€ додаткових тем за л≥тературними джерелами: 1. јнал≥з сфери послуг 2. Ќапр€ми та особливост≥ економ≥чного анал≥зу еколог≥чного середовища 3. јнал≥з кон'юнктури ринк≥в де€ких товар≥в та послуг                     8, 13, 23   12,18,20,24, 47   8, 13
  ¬иконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань (реферат)     в≥дпов≥дно до теми
  «агальна к≥льк≥сть      

 

4.5  урсовий проект

4.5.1 –ейтингова оц≥нка за курсовий проект

 

є етапу Ќайменуванн€ етапу –озпод≥л часу, год. рейт. оц≥нка або ваг. коеф. л≥тер. джер.
         
  «агальна к≥льк≥сть      

 

4.5.2 “ематика курсового проектуванн€

 

 

4.6 –ейтингова оц≥нка за дисципл≥ною

4.6.1 ќс≥нн≥й семестр

¬аговий коеф≥ц≥Їнт ¬ид зан€тт€ / контрольний зах≥д
пз є1 пз є 2 пз є 3 акр є1  “ 1 пз є 4 пз є 5 пз є 6 пз є 7 акр є2  “ 2
0,1 0,1 0,1 0,7   0,1 0,1 0,1 0,1 0,6  
  «ћ 1   «ћ 2  

 

¬аговий коеф≥ц≥Їнт ¬ид зан€тт€ / контрольний зах≥д
пз є8 пз є9 пз є 10 пз є 11 пз є12 пз є13 акр є3  “ 3 пз є14 пз є15 пз є16 пз є17 “ес-ту-ван-н€  “ 4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4   0,1 0,1 0,1 0,1 0,6  
  «ћ 3   «ћ 4  
¬аговий коеф≥ц≥Їнт ¬ид зан€тт€ / контрольний зах≥д
пз є18 пз є19 пз є 20 пз є 21 пз є22 пз є23 дкр  “ 5 ѕ≥дсумкове тестуванн€
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4    
  «ћ 5    

 

 

5 Ќј¬„јЋ№ЌќЦћ≈“ќƒ»„Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

5.1 ќсновна л≥тература

 

1. √радов ј.ѕ. Ќациональна€ экономика. Ц 2-е изд. Ц —ѕб.: ѕитер, 2005. Ц 240 с.

2. ћельникова ¬.≤.,  л≥мова Ќ.≤. ћакроеконом≥ка: Ќавч. пос≥бник / ћќЌ ”крањни, Ќац≥он. аерокосм. ун-т ≥м.. ћ.™. ∆уковського, "’арк. ав≥ац. ≥н-т", Ќац≥он. банк ”крањни, ”кр. јкадем≥€ банк. справи, ’арк. ф≥л≥€. Ц 2-ге вид., доп. Ц  .: ¬ƒ "ѕрофес≥онал", 2004. Ц 394 с.

3. ѕроблеми формуванн€ ≥ розвитку ф≥нансово-кредитноњ системи ”крањни: «б. наук. статей / ЌЅ”, ћон ”крањни, Ќћ÷¬ќ, ”јЅ— та ≥н. Ц ’.: ‘≥нарт, 2003. Ц 384 с.

4. ѕашута ћ.“. ѕрогнозуванн€ та програмуванн€ економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку: Ќавчальний пос≥бник / ћ.“. ѕашута. Ц  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005. Ц 408 с.

5. ѕутхаЇвич √.ќ. јнал≥з нац≥ональноњ економ≥ки: Ќавч.-метод. пос≥б. дл€ самост. вивч. диск. Ц  .:  Ќ≈”, 2005. Ц 248 с.

6. “кач ј.ј. ≤нституц≥ональна економ≥ка. Ќова ≥нституц≥ональна економ≥чна теор≥€ / ј.ј. “ккач. Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2007. Ц 304 с.

7. ”шакова Ќ.√., ѕом≥нова ≤.≤. —оц≥ально-економ≥чн≥ типи крањн: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ¬ƒ "ѕрофес≥онал", 2004. Ц 304 с.

 

5.2 ƒодаткова л≥тература

 

8. јнализ экономики. —трана, рынок, фирма. ѕод ред. проф. ¬.≈. –ыбалкина. ”чебник. Ц ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. Ц 304 с.

9. јртеменко ¬. ћетоди ≥нтегральноњ оц≥нки €кост≥ житт€ населенн€ в управл≥нн≥ рег≥ональним розвитком // –ег≥ональна економ≥ка. Ц 2002. - є 1. Ц —. 166-177.

10.Ѕагрова ≤.¬. та ≥н. ћ≥жнародна економ≥чна д≥€льн≥сть ”крањни: Ќавч. пос. / Ѕагрова ≤.¬., √етьман ќ.ќ., ¬ласик ¬.™.; ƒн≥пропетровський ун-т економ≥ки та права. Ц  .: ÷”Ћ, 2004. Ц 384 с.

11.Ѕазилевич ¬.ƒ. ћакроеконом≥ка. ѕ≥дручник. Ц  .: «нанн€, 2004. Ц 851 с.

12.Ѕородавченко Ќ.ј., ∆аркова ».ј., ѕащенко “.¬. и др. ќценка вариантов компенсации неблагопри€тного воздействи€ загр€знени€ окружающей среды. Ц Ћуганск: »Ёѕ ЌјЌ ”краины, 1991. Ц 56 с.

13.Ѕункина ћ. . Ќациональна€ экономика: ”чебник дл€ вузов. Ц ћ.: издательство "ѕалеотип": »здательский дом "ƒелова€ литература": »здательство "Ћогос", 2002. Ц 488 с.

14.¬алова€ “. ¬алютный курс и его колебани€. Ц ћ., 1995. Ц 114 с.

15.¬асилик ќ.ƒ., ѕавлюк  .¬. ƒержавн≥ ф≥нанси ”крањни: ѕ≥дручник / ћќЌ ”крањни,  Ќ” ≥м.. “. Ўевченка, 2004. Ц 608 с.

16.√асанов ‘. ѕромышленный шпионаж на службе монополий. Ц ћ.: ћеждународные отношени€, 1986. Ц 256 с.

17.√олубев ¬,ќ. та ≥н. ѕроблеми боротьби з≥ злочинами у сфер≥ використанн€ комп'ютерних технолог≥й: Ќавч. пос. / √олубев ¬.ќ., ѕавловський ¬.ƒ., ÷имбалюк ¬.—.; «а ред. –.ј.  алюжного; √” "«≤ƒћ”". Ц «апор≥жж€: √” "«≤ƒћ”", 2002. Ц 292 с.

18.ƒанилов ƒаниль€н ¬,»., Ћосев  .—. Ёкологический вызов и устойчивое развитие. Ц ћ.: ѕрогресс Ц “радици€, 2000. Ц 416 с.

19. ƒол€ ¬.“. Ёкономический анализ: теори€ и практические методики: ”чеб. пос. Ц  .:  ондор, 2003. Ц 208 с.

20.ƒорогунцов —. »., –альчук ј.Ќ. ”правление техногенно-экологической опасностью в контексте парадигмы устойчивого развити€: концепци€ системно-динамического решени€. Ц  .: Ќаукова ƒумка, 2002. Ц 200 с.

21.ƒухов ¬.≈. Ёкономическа€ разведка и безопасность бизнеса. Ц  иев: »ћ—ќ ћќ ”краины, Ќ¬‘ "—тудцентр", 1997. Ц 176 с.

22.∆еребин ¬.ћ., –оманов ј.Ќ. ”ровень жизни населени€. Ц ћ.: ёЌ»“»-ƒјЌј, 2002. Ц 592 с.

23.«аболоцький Ѕ.‘. ѕерех≥дна економ≥ка: ѕос≥бник. Ц  .: ¬идавничий центр "јкадем≥€", 2004. Ц 512 с.

24.≤вашура ќ.ќ., ќрЇхов ¬.ћ. ≈колог≥€: “еор≥€ ≥ практикум: Ќавч. пос. / ћќЌ ”крањни, ’ƒ≈”. Ц ’.: ¬ƒ "≤Ќ∆≈ ", 2004. Ц 208 с.

25. озак ё.√. ћ≥жнародна економ≥ка. Ќавчальний пос≥бник. 2-ге виданн€. Ц  .: ÷”Ћ, 2004. Ц 656 с.

26. озик ¬.¬., ѕанкова Ћ.ј., ƒаниленко Ќ.Ѕ. ћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини: Ќавч. пос≥б. Ц 3-тЇ вид., перероб. ≥ доп. Ц  .: «нанн€-ѕрес, 2002. Ц 406 с.

27. ремлев Ќ.ƒ. ѕроблемы оценки уровн€ жизни населени€ // ¬опросы статистики. Ц 2000. - є 8. Ц —.18-23.

28. ривуц ё.Ќ. Ќекоторые аспекты экономической безопасности страны // ¬естник ћеждународного —лав€нского университета (г. ’арьков). —ери€ "Ёкономика" Ц ’арьков: ќќќ ѕ ‘ "яна". Ц 2002. Ц т. 5. - є 5. Ц C 27-29.

29. узнецова ≈.¬., ƒмитриева ≈.ƒ. »ндекс развити€ человеческого потенциала и другие показатели социально-экономического развити€ –оссии и отдельных зарубежных стран // ¬опросы статистики. Ц 2000. - є 3. Ц —. 14-18.

30.Ћевцун ј., Ћысак Ќ. ѕоказатели социального неблагополучи€ украинских регионов // —оциологи€: теори€, методы, маркетинг. Ц 2001. - є 1. Ц —. 99-107.

31.Ћ≥пиг Ћ. ѕовед≥нка населенн€ на ринку продовольчих товар≥в // –ег≥ональна економ≥ка. Ц 2002. Ц є 2. Ц —.124-133.

32.Ћ€шенко ¬.». ‘ондовые индексы и рейтинги. Ц ƒ.: —талкер, 1998. Ц 320 с.

33.ћайорова “.¬. ≤нвестиц≥йна д≥€льн≥сть: Ќавч. пос. Ц 3-тЇ, перероб. та доп. Ц  .: ÷”Ћ, 2004. Ц 376 с.

34.ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ: Ќавч. пос. /  овалевський ¬.¬.,  озак ё.√., √рищенко —.√., Ќовацький ¬.ћ.; «а ред.  озака ё.√.,  овалевського ¬.¬. Ц  .: ÷”Ћ, 2003. Ц 288 с.

35.ћ≥жнародн≥ ф≥нанси: ѕ≥дручник / –огач ќ.≤., ‘≥л≥пченко ќ.—., Ўемет “.—. та ≥н.; «а ред. ќ.≤.–огача. Ц  .: "Ћиб≥дь", 2003. Ц 784 с.

36.ћних ™.¬. ≈коном≥чний анал≥з: ѕ≥дручник / ћќЌ ”крањни, ЋЌ” ≥м. ≤. ‘ранка. Ц  .: ÷”Ћ, 2003. Ц 412 с.

37.Ќ≥к≥т≥на ћ.√. —в≥тове господарство ≥ м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини: просторов≥ аспекти розвитку: Ќавч. пос. / ћќЌ ”крањни, “авр≥йський нац≥он. ун-т ≥м.. ¬.≤. ¬ернадського. Ц  .: ÷”Ћ, 2004. Ц 192 с.

38.ѕетрова ≤. ћетодолог≥чн≥ проблеми узгодженн€ робочих м≥сць ≥ робочоњ сили // ≈коном≥ка ”крањни. Ц 2000. Ц є 7. Ц —. 40-47.

39.ѕлотн≥ков ќ.¬. Ultima ratio економ≥чних реформ. Ц  .:  ондор, 2003. Ц 240с.

40.ѕономаренко ¬.—.,  изим ћ.ќ., ”зунов ‘.¬. –≥вень ≥ €к≥сть житт€ населенн€ ”крањни: ћонограф≥€. Ц ’.: ¬идавничий ƒ≥м "≤Ќ∆≈ ", 2003. Ц 226 с.

41.—азонець ≤.Ћ. та ≥н. ћ≥жнародна ≥нвестиц≥йна д≥€льн≥сть: Ќавч. пос. / —азонець ≤.Ћ., ƒжусов ќ.ќ., —азонець ќ.ћ.; ћќЌ ”крањни, ƒн≥пропетровський нац≥он. ун-т ≥н-т економ≥ки. Ц  .: ÷”Ћ, 2003. Ц 156 с.

42.—алл≥ ¬.≤. та ≥н. ќснови зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥: навч. пос. / —алл≥ ¬.≤., “рифонова ќ.¬., Ўвець ¬.я.; ћќЌ ”крањни. Ќац. г≥рничий ун-т. Ц  .: ¬ƒ "ѕрофес≥онал", 2003. Ц 176 с.

43.—елезнев ¬. ќсновы рыночной экономики ”краины / ”чеб. пособие. Ц 2-е изд., доп. и перераб. Ц  .: »здательство ј.—. ., 2003. Ц 656 с.

44.—крипник ќ.¬. ƒержавне регулюванн€ економ≥ки (податки, бюджет, корупц≥€, вибори): Ќавч. пос. Ц  .: ÷”Ћ, 2005. Ц 296 с.

45.—оц≥альна захищен≥сть населенн€ ”крањни / ќ.‘. Ќов≥кова, ќ.√. ќсауленко, ≤.¬.  алачева та ≥н. Ц ƒонецьк,  ињв: ≤≈ѕ ЌјЌ ”крањни, ƒержкомстат  рањни, 2001. Ц 360 с.

46.—оц≥альн≥ ≥ндикатори р≥вн€ житт€ населенн€: —тат. зб. Ц  .: ƒержавний ком≥тет статистики ”крањни, 2002. Ц 227 с.

47.“ихомиров Ќ.ѕ., ѕотравный ».ћ., “ихомирова “.ћ. ћетоды анализа и управлени€ эколого-экономическими рисками. Ц ћ.: ёЌ»“»-ƒјЌј, 2003. Ц 350 с.

48. “олстих Ќ. —учасн≥ показники р≥вн€ житт€ населенн€ ≥ методики њх вим≥рюванн€ // —оц≥олог≥€: теор≥€, методи, маркетинг. Ц 1999. - є 1. Ц —.108-113.

49.”крањна ≥ св≥това економ≥ка: ќц≥нка ризик≥в та рекомендац≥њ щодо економ≥чноњ пол≥тики / ≤н-т ≈коном. ƒосл≥джень та ѕол≥т.  онсультац≥й. Ќ≥мецька  онсульт. √рупа з ѕитань ≈коном. –еформ при ”р€д≥ ”крањни. Ц  ињв: "јльфа-ѕринт", 2002. Ц 85 с.

50.’арченко Ќ. —равнение методологических подходов к измерению уровн€ бедности // —оциологи€: теори€, методы, маркетинг. Ц 2000. - є 3. Ц —. 86-99.

51.Ўнипко ќ.—. Ќац≥ональна конкурентоспроможн≥сть: сутн≥сть, проблеми, механ≥зми реал≥зац≥њ. Ц  .: Ќаукова думка, 2003. Ц 343 с.

52.ёщенко ¬., Ћисицький ¬. Ќадм≥рне державне споживанн€ Ц головний фактор ф≥нансовоњ нестаб≥льност≥ ”крањни // ¬≥сник ЌЅ”. Ц 1998. - є 8. Ц —. 3-10.

5.3 Ќавчальн≥ пос≥бники та науков≥ прац≥

 

53. ћетодичн≥ вказ≥вки до самост≥йноњ роботи з дисципл≥ни "јнал≥з нац≥ональноњ економ≥ки" дл€ студент≥в ус≥х форм навчанн€ спец≥альност≥ 7.050102 Ц ≈коном≥чна к≥бернетика / ”пор€д. “.¬. ѕолозова Ц ’арк≥в: ’Ќ”–≈, 2005. Ц 44 с.

54. ћетодичн≥ вказ≥вки до практичних зан€ть з дисципл≥ни "јнал≥з нац≥ональноњ економ≥ки" дл€ студент≥в ус≥х форм навчанн€ спец≥альност≥ 7.050102 Ц ≈коном≥чна к≥бернетика / ”пор€д. “.¬. ѕолозова Ц ’арк≥в: ’Ќ”–≈, 2005. Ц 36 с.

 

5.4 ѕрограмне забезпеченн€ ≈ќћ з дисципл≥ни

 

5.5 ѕосиланн€ на електронн≥ джерела

 

55. ћетоды финансовой диагностики // ”правление 3000, www. bizoffice. ru

56. ћетоды финансовой диагностики // www. management.com.ua

 

5.6 ѕрограмне забезпеченн€ з дисципл≥ни

 

57. Ќац≥ональна економ≥ка.  онспект лекц≥й дл€ студент≥в ус≥х форм навчанн€ спец≥альност≥ економ≥чна к≥бернетика (електронна б≥бл≥отека ’Ќ”–≈) / ”кладач “.¬. ѕолозова. Ц 200 с.

58. Ќац≥ональна економ≥ка.  онтрольн≥ тести. ≈лектронний вар≥ант (150 запитань).


ƒоповненн€ та зм≥ни

у робоч≥й програм≥

 

 

ƒоповненн€ до робочоњ програми

п≥дготував______________________________________________

(п≥дпис, посада, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

"”згоджено"

зав. кафедрою

______________________

(п≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
“ема 3.2. √алицько-¬олинська держава | —писок рекомендованих джерел. ƒл€ студент≥в, як≥ навчаютьс€ за галуз€ми знань
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 280 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2049 - | 1856 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.096 с.