Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 3.2. √алицько-¬олинська держава
ƒенна форма навчанн€

Ћ№¬≤¬ Ц 2014

–озробники:

—ливка ё.ё., професор кафедри соц≥альних ≥ гуман≥тарних дисципл≥н, доктор ≥сторичних наук

 остишин ≈.≤., доцент кафедри соц≥альних ≥ гуман≥тарних дисципл≥н, кандидат ≥сторичних наук

 

–озгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ кафедри —√ƒ (протокол є6 в≥д 13.01.2014 р.) €к програму п≥дготовки бакалавр≥в галуз≥ знань 0306 Ђћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ї напр€му п≥дготовки 6.030601 Ђћенеджментї, складеноњ на основ≥ осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки бакалавра галуз≥ знань 0306 Ђћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ї за напр€мом 6.030601 Ђћенеджментї, розробленоњ робочою групою ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни та затвердженоњ наказом ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 09.02.2009 є79 з доповненн€ми та зм≥нами зг≥дно з наказами ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 09.07.2009 є642, в≥д 29.03.2010 є259, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни в≥д 05.08.2011 є939 ≥ на основ≥ програм нормативних навчальних дисципл≥н ≥ практик п≥дготовки бакалавра галуз≥ знань 0306 Ђћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ї за напр€мом 6.030601 Ђћенеджментї обговореноњ та схваленоњ на зас≥данн€х презид≥њ Ќћ  з менеджменту ≥ адм≥н≥струванн€ 22.04.2009 р., протокол є22 ≥з доповненн€ми та зм≥нами.

 

–озгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ кафедри —√ƒ (протокол є6 в≥д 13.01.2014 р.) €к програму п≥дготовки бакалавр≥в галуз≥ знань 0305 У≈коном≥ка та п≥дприЇмництвоФ, за напр€мами п≥дготовки 6.030508 У‘≥нанси кредитФ, 6.030509 Уќбл≥к ≥ аудитФ, 6.030502 У≈коном≥чна к≥бернетикаФ, 6.030503 Ућ≥жнародна економ≥каФ, складеноњ на основ≥ ќѕѕ п≥дготовки бакалавра; затвердженого ¬ченою радою Ћƒ‘ј в≥д 31.08.2012 р. (протокол є1 в≥д

31. 08.2012р.).

 

«ав≥дувач кафедри ______________ (—ливка ё.ё.)

 

«аступник зав≥дувача кафедри ______________ ( остишин ≈.≤.)

 

«ћ≤—“

1. ѕо€снювальна записка. ќпис предмета навчальноњ дисципл≥ни  
2. “ематичний план навчальноњ дисципл≥ни  
3. «м≥ст навчальноњ дисципл≥ни  
4. —писок рекомедованоњ л≥тератури.  
5. √раф≥к розпод≥лу навчального часу за темами навчальноњ дисципл≥ни та видами навчальноњ роботи за ќѕѕ  
6.  алендарно-тематичний план аудиторних зан€ть  
6.1.  алендарно-тематичний план лекц≥йних зан€ть  
6.2.  алендарно-тематичний план сем≥нарських зан€ть та зал≥кового модул€  
6.3. √раф≥к обовТ€зкових консультац≥й  
7. ѕлани сем≥нарських зан€ть  
7.1. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з п≥дготовки студент≥в до сем≥нарських зан€ть  
7.2. ѕлани сем≥нарських зан€ть  
8. —амост≥йна робота студент≥в (—–—)  
8.1. √раф≥к виконанн€ самост≥йноњ роботи студент≥в  
8.2. «авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи та методичн≥ рекомендац≥њ до њх виконанн€  
9. ≤ндив≥дуальна науково-досл≥дна робота студент≥в  
9.1. ћетодичн≥ вказ≥вки до написанн€ ≤Ќƒ«  
9.2. “ематика ≥ндив≥дуальних науково-досл≥дних завдань  
10. ѕерел≥к питань, що винос€тьс€ на п≥дсумковий контроль  
11. ћетоди оц≥нюванн€ знань студент≥в  
11.1. “аблиц€ оц≥нюванн€ (визначенн€ рейтингу) навчальноњ д≥€льност≥ студент≥в  
11.2. —истема нарахуванн€ рейтингових бал≥в та критер≥њ оц≥нюванн€ знань студент≥в  
11.3. Ўкала оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студента за результатами пром≥жного контролю за чотирибальною системою  
11.4. Ўкала оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студент≥в за результатами п≥дсумкового контролю  
12. ћетодичне забезпеченн€ дисципл≥ни  
12.1. ћетодичне забезпеченн€ дисципл≥ни У≤стор≥€ ”крањниФ  
12.2. ћетодики актив≥зац≥њ процесу навчанн€  
13. –есурси мереж≥ ≤нтернет  
14. «м≥ни ≥ доповненн€ до робочоњ програми  

 

ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј

≤стор≥€ ”крањни, €к одна з головних складових частин гуман≥тарноњ осв≥ти, спри€Ї розвитков≥ особистост≥, формуванню у студент≥в пол≥тичноњ в≥дпов≥дальност≥ та творчого п≥дходу до вир≥шенн€ проблем.

ѕредмет навчальноњ дисципл≥ни

ѕредметом навчальноњ дисципл≥ни Д≤стор≥€ ”крањниФ Ї ≥сторична д≥€льн≥сть ≥ сусп≥льне житт€ украњнського народу на р≥зних етапах його ≥снуванн€ в соц≥ально-пол≥тичн≥й та державотворч≥й сферах сусп≥льства.

ћета навчальноњ дисципл≥ни

ћетою навчальноњ дисципл≥ни Ї посл≥довне вивченн€ державно-пол≥тичного, соц≥ально-економ≥чного, духовного, етн≥чного культурного розвитку украњнського народу в контекст≥ розвитку св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ з урахуванн€м проф≥лю ун≥верситету.

ќсновн≥ завданн€:

Ø сформувати у студент≥в ц≥л≥сне у€вленн€ про ≥сторичний розвиток украњнського
народу на основ≥ джерел та науковоњ л≥тератури;

Ø закласти п≥двалини украњнськоњ св≥домост≥;

Ø виховати фах≥вц≥в, здатних анал≥зувати та використовувати ≥сторичний досв≥д
у вир≥шенн≥ актуальних проблем сучасноњ ”крањни.

ћ≥сце навчальноњ дисципл≥ни в структурно-лог≥чн≥й схем≥

¬их≥дна. ѕередуЇ вивченню - Ђ≤стор≥€ украњнськоњ культуриї, Ђ≤стор≥€ сучасного св≥туї.

¬имоги до знань ≥ вм≥нь

—туденти повинн≥ знати:

Ø основн≥ пер≥оди ≥сторичного розвитку ”крањни в≥д найдавн≥ших час≥в до сучасност≥,

Ø етапи генезису украњнського етносу та формуванн€ нац≥њ,

Ø розвиток нац≥онально-державницькоњ думки на украњнських земл€х в час перебуванн€ ”крањни у склад≥ ≥нших державних утворень,

Ø головн≥ етапи з ≥стор≥њ боротьби украњнського народу за власну державн≥сть та њњ розбудову на сучасному етап≥.

¬м≥ти:

Ø анал≥зувати пол≥тичний розвиток украњнського сусп≥льства в контекст≥ св≥товоњ ≥стор≥њ,

Ø лог≥чно викладати фактичний матер≥ал курсу,

Ø обгрунтовано оц≥нювати внесок украњнського народу у розвиток св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ.

Ø застосовувати набут≥ знанн€ дл€ прогнозуванн€ сусп≥льних процес≥в та €вищ,

Ø самост≥йно робити анал≥з джерел, документ≥в, науковоњ л≥тератури, пер≥одичних видань на основ≥ принцип≥в науковост≥, ≥сторизму, обТЇктивност≥, гуман≥зму та загальнолюдських ц≥нностей.

ќпануванн€ навчальною дисципл≥ною У≤стор≥€ ”крањниФ повинно забезпечувати необх≥дний р≥вень сформованост≥ вм≥нь:

 

Ќазва р≥вн€ сформованост≥ вм≥нн€ «м≥ст критер≥ю р≥вн€ сформованост≥ вм≥нн€
1. –епродуктивний ¬м≥нн€ в≥дтворювати знанн€, передбачен≥ даною програмою
2. јлгоритм≥чний ¬м≥нн€ використовувати знанн€ в практичн≥й д≥€льност≥ при розвТ€зуванн≥ типових ситуац≥й
3 “ворчий «д≥йснювати евристичний пошук ≥ використовувати знанн€ дл€ розвТ€занн€ нестандартних завдань та проблемних ситуац≥й

–обоча програма складена на 3 кредити.

‘орми контролю Ц ѕћ , екзамен.


ќѕ»— ѕ–≈ƒћ≈“ј Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

У≤—“ќ–≤я ” –јѓЌ»Ф

 

’арактеристика навчальноњ дисципл≥ни У≤стор≥€ ”крањниФ
Ўифр та назва галуз≥ знань 0305У≈коном≥ка та п≥дприЇмництвоФ 0306 Ућенеджмент ≥ адм≥н≥стуванн€Ф ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень УбакалаврФ У≤стор≥€ ”крањниФ Ц нормативна дисципл≥на циклу гуман≥тарноњ п≥дготовки галуз≥ знань 0305 У≈коном≥ка та п≥дприЇмництвоФ   У≤стор≥€ ”крањниФ Ц нормативна дисципл≥на циклу соц≥ально-гуман≥тарноњ п≥дготовки галуз≥ знань 0306 Ућенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€Ф  урс: 1 —еместр: 1
Ќапр€м п≥дготовки  ≥льк≥сть кредит≥в  ≥льк≥сть годин за ќѕѕ  ≥льк≥сть аудиторних зан€ть Ћекц≥њ —ем≥нарськ≥ «ал≥ки по модул€х —–— ≤Ќƒ«
ЌЎ ≈—“S
6.030508 У‘≥нанси ≥ кредитФ, 6.030509 Уќбл≥к ≥ аудитФ, 6.030502 У≈коном≥чна к≥бернетикаФ, 6.030503 Ђћ≥жнародна економ≥каї 6.030601 УћенеджментФ                    
 ≥льк≥сть тижневих годин  ≥льк≥сть зм≥стових  ≥льк≥сть зал≥кових ¬ид контролю
  модул≥в модул≥в  
      ѕћ  екзамен
ћетоди навчанн€ лекц≥њ, сем≥нарськ≥ зан€тт€, самост≥йна робота (—–), ≤Ќƒ« (творч≥ завданн€), робота в б≥бл≥отец≥, ≤нтернет≥

2. “≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

 

“ема 1. ‘еномен украњнськоњ ≥стор≥њ

“ема 2. ƒо≥сторичний пер≥од в ≥стор≥њ ”крањни

“ема 3. ”крањна -–усь (IX ст. - перша половина XIV ст.)

“ема 4. Ћитовсько-польська доба украњнськоњ ≥стор≥њ (друга половина XIV ст. - перша половина XVII ст.)

“ема 5.  озацтво в ≥стор≥њ ”крањни (друга половина XVЧ’V≤≤≤ ст.)

“ема 6. ”крањна п≥д владою –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥й наприк≥нц≥ ’V≤≤≤ ст. - початку XX ст.

“ема 7. Ѕоротьба за в≥дродженн€ державност≥ ”крањни (1917-1920 рр.)

“ема 8. ”крањна в умовах становленн€ комун≥стичного режиму

“ема 9. ”крањна у ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥ та першому повоЇнному дес€тил≥тт≥

“ема 10. ”крањна у 60-80-т≥ роки XX ст.

“ема 11. –озвиток незалежноњ ”крањни

 

3. «ћ≤—“ Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

“ема 1. ‘еномен украњнськоњ ≥стор≥њ

≤стор≥€ ”крањни - частина всесв≥тньоњ ≥стор≥њ. ѕредмет ≥ завданн€ курсу Ђ≤стор≥€ ”крањниї.

ѕер≥одизац≥€ ≥стор≥њ ”крањни. ≤сторична схема ћ. √рушевського. ќсновн≥ етапи розвитку украњнськоњ нац≥ональноњ ≥сторичноњ думки. —тан та перспективи сучасноњ ≥сторичноњ науки в ”крањн≥.

“ема 2. ƒо≥сторичний пер≥од в ≥стор≥њ ”крањни

¬изначенн€ до≥сторичного пер≥оду розвитку людства. —тародавн€ ≥стор≥€ ”крањни. ѕерв≥сн≥ громадськ≥ та державн≥ утворенн€ на терен≥ ”крањни. ƒержава ант≥в. «ародженн€ праслов'€нського етногенезу. “рип≥льська культура. јвтохтонн≥сть украњнц≥в.

“ема 3. ”крањна -–усь (IX ст. - перша половина XIV ст.)

ѕоходженн€ стародавн≥х слов'€н. —х≥дн≥ слов'€ни: становленн€ та етногенез.

ѕочаток  ињвськоњ –ус≥. ¬нутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ фактори розвитку ƒавньоруськоњ держави. –оздроблен≥сть давньоруських земель. –озпад ”крањни-–уси. ѕродовженн€ процесу формуванн€ украњнськоњ народност≥. ¬иникненн€ украњнського етносу.

√алицько-¬олинське кн€з≥вство - спадкоЇмець державних ≥ соц≥окультурних традиц≥й  ињвськоњ –ус≥.

“ема 4. Ћитовсько-польська доба украњнськоњ ≥стор≥њ (друга половина XIV ст. - перша половина XVII ст.)

≤нкорпорац≥€ ”крањни-–уси Ћитвою. ƒержавно-пол≥тичний, економ≥чний, культурний ≥ рел≥г≥йний вплив украњнських земель на Ћитву.  ревська та √ородельська ун≥њ.

Ѕоротьба Ћитовського ≥ ћосковського кн€з≥вств за давньоруську спадщину. ¬заЇмов≥дносини з  римським ханством.

«ахопленн€ украњнських земель ѕольщею. Ћюбл≥нська ун≥€. ¬иникненн€ ≥ наростанн€ нац≥ональноњ, соц≥альноњ ≥ рел≥г≥йноњ конфронтац≥њ. «авершенн€ формуванн€ украњнськоњ народност≥.

“ема 5.  озацтво в ≥стор≥њ ”крањни (друга половина XVЧ’V≤≤≤ ст.)

¬иникненн€ та розвиток козацтва.

«апор≥зька —≥ч €к центр консол≥дац≥њ украњнських нац≥ональних сил.

Ќац≥онально-визвольна боротьба украњнського народу. ѕер≥одизац≥€ украњнськоњ нац≥ональноњ революц≥њ. ’арактер, мета ≥ насл≥дки ѕере€славськоњ угоди 1654 р. ƒ≥€льн≥сть Ѕ. ’мельницького: р≥зноман≥тн≥сть оц≥нок.

”крањнська козацька держава у геопол≥тичних ≥нтересах ѕольщ≥, –ос≥њ,  римського ханства, “уреччини. ¬елика –уњна. ≤. ћазепа. √етьманщина.

≤мперська пол≥тика –ос≥њ, ѕрусс≥њ та јвстр≥њ в ™вроп≥ у XVIII ст. “ри под≥ли ѕольщ≥.

“ема 6. ”крањна п≥д владою –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥й

наприк≥нц≥ ’”≤≤≤ ст. - початку XX ст.

¬ходженн€ ”крањни до державних структур –ос≥йськоњ та јвстр≥йськоњ ≥мпер≥й.

ƒержавно-правовий ≥ пол≥тичний статус ≥ стан ”крањни у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ. ”творенн€ Їдиного нац≥онально-господарського комплексу. ‘ормуванн€ модерноњ украњнськоњ нац≥њ.

Ќазр≥ванн€ загальнонац≥ональноњ кризи на початку XX ст. ”крањнський пол≥тичний рух та його основн≥ теч≥њ. Ќац≥онально-культурне в≥дродженн€ й боротьба за нац≥ональне визволенн€ украњнського народу в д≥€льност≥ р≥зних пол≥тичних сил.

”крањна в роки ѕершоњ св≥товоњ в≥йни: св≥товий баланс сил та нац≥ональн≥ ≥нтереси ”крањни. “рагед≥€ украњнського народу у св≥тов≥й в≥йн≥. јвстро-угорська пол≥тика у зах≥дноукрањнських земл€х. јнтивоЇнний рух народних мас. ѕошук шл€х≥в виходу ”крањни з в≥йни.

“ема 7. Ѕоротьба за в≥дродженн€ державност≥ ”крањни (1917-1920 рр.)

ѕ≥двалини украњнськоњ революц≥њ. Ќац≥онально-пол≥тичн≥ сили в украњнськ≥й рево≠люц≥њ. —творенн€ Їдиного нац≥онального фронту. ѕлатформа ”крањнськоњ ÷ентральноњ ради у в≥дносинах з –ос≥Їю. ƒипломатичне визнанн€ ”÷–.

“рансформац≥€ революц≥йних процес≥в у в≥йськове протиборство за владу в ”крањн≥. Ѕрестський мир. √етьманат та ƒиректор≥€. —ел€нський повстанський рух. ¬становленн€ влади рад в ”крањн≥.

ѕроцес державотворенн€ в ”крањн≥. ќсновн≥ насл≥дки украњнськоњ нац≥ональноњ революц≥њ.

“ема 8. ”крањна в умовах становленн€ комун≥стичного режиму

”крањна в систем≥ м≥ждержавних в≥дносин на початку 20-х рок≥в. ”—–– €к суб'Їкт м≥жнародного права. ”—–– у систем≥ Ђдогов≥рноњ федерац≥њї. ¬ходженн€ ”–—– до складу –ад€нського —оюзу.

Ќ≈ѕ в ”крањн≥: зм≥ст та насл≥дки. ѕрискорена ≥ндустр≥ал≥зац≥€ та примусова колек≠тив≥зац≥€. √олодомор 1932-1933 рр. ѕол≥тичн≥ репрес≥њ 30-х рок≥в.

“отал≥таризм €к пол≥тичний режим в ”крањн≥: його сутн≥сть та механ≥зм реал≥зац≥њ.

ѕосиленн€ ≥мперських тенденц≥й в ≥деолог≥њ та пол≥тиц≥. ”крањна ≥ св≥т у 20-30-т≥ роки.

“ема 9. ”крањна у ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥ та першому повоЇнному дес€тил≥тт≥

 риза ¬ерсальсько-¬ашингтонськоњ системи. ѕ≥дготовка до ƒругоњ св≥товоњ в≥йни. ”крањна в пол≥тиц≥ ≥нших держав. ѕочаток ƒругоњ св≥товоњ в≥йни та њњ х≥д. Ќапад нацистськоњ Ќ≥меччини на —–—–. –озгортанн€ руху опору в ”крањн≥.

–оль —–—– та антиг≥тлер≥вськоњ коал≥ц≥њ в розгром≥ фашистськоњ Ќ≥меччини. ћатер≥альна допомога союзник≥в —–—–.

¬изволенн€ ”крањни. ¬несок народу ”крањни та ≥нших народ≥в —–—– у перемогу над фашизмом.

”роки ƒругоњ св≥товоњ в≥йни та ѓѓ геопол≥тичн≥ насл≥дки. јктивна роль ”–—– у св≥тов≥й пол≥тиц≥. «авершенн€ збиранн€ основних етн≥чних земель украњнського народу в межах Їдиноњ держави.

ѕол≥тика холодноњ в≥йни. ‘ормуванн€ системи —х≥д-«ах≥д. ”творенн€ пол≥тико-в≥йськових блок≥в.

“руднощ≥ в≥дбудови народного господарства. ѕосиленн€ тотал≥тарно-бюрократичних тенденц≥й у громадсько-пол≥тичному житт≥ 40-50-х рок≥в.

“ема 10. ”крањна у 60-80-т≥ роки XX ст.

Ћ≥берал≥зац≥€ сусп≥льно-пол≥тичного житт€. ќбмеженн€ тотал≥таризму. –еформи ћ. ’рущова, њх суперечливий ≥ непосл≥довний характер.

«аст≥йн≥ тенденц≥њ в економ≥чному та соц≥ально-пол≥тичному житт≥ ”крањни. ƒ≥€льн≥сть ѕ.™. Ўелеста та ¬.¬. ўербицького.

«ародженн€ дисиденства в ”крањн≥. ѕравозахисний рух. –ел≥г≥йне дисиденство.

—проби ћ. √орбачова реформувати сусп≥льство на шл€хах демократ≥њ, гласност≥. Ќевдача реформ у —–—–, ≥нших соц≥ал≥стичних крањнах. Ќаростанн€ в≥дцентрових тенденц≥й ≥ розпад —–—–.

“ема 11. –озвиток незалежноњ ”крањни

ќб'Їктивн≥ та суб'Їктивн≥ причини розпалу —–—–.

Ѕоротьба ”крањни за незалежн≥сть. јктив≥зац≥€ сусп≥льно-пол≥тичного житт€. ¬ибори 1990 р. до ¬ерховноњ –ади ”–—–.

ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет ”крањни. јкт проголошенн€ незалежност≥ ”крањни. –еферендум ≥ президентськ≥ вибори 1991 р.

ќсобливост≥ ринкових реформ в ”крањн≥ в 90-х роках. —проби подоланн€ системноњ кризи в економ≥ц≥, пол≥тиц≥, соц≥альному та духовному житт≥.

ѕол≥тичн≥ та соц≥альн≥ трансформац≥њ 90-х рок≥в - перш≥й пол. XXI ст. в ”крањн≥.  онституц≥йний процес.

≈коном≥ка, культура, мистецтво, осв≥та на початку XXI ст. «овн≥шн€ пол≥тика ”крањнськоњ держави 90-х рок≥в XX ст.

 

4. —ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–»

1. јлексЇЇв ¬.¬. ≤стор≥€ ”крањни: 36 тест≥в. Ц  раматорськ, 2004.

2. Ѕ≥лоцерк≥вський ¬.я. ≤стор≥€ ”крањни. / урс лекц≥й/. ƒл€ студент≥в вуз≥в. Ц ’арк≥в, 1999.

3. Ѕойко ќ.ƒ. ≤стор≥€ ”крањни. ѕос≥бник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в. Ц  ., 1999.

4. Ѕойкоќ.ƒ. Ќариси з нов≥тньоњ ≥стор≥њ ”крањни (1985-1991 рр.): Ќавч. ѕос≥бник. Ц  ., 2004.

5. √≥сем ќ.¬., ћартинюк ќ.ќ. ≤стор≥€ ”крањни: ƒов≥дник дл€ учн≥в та аб≥тур≥Їнт≥в.- “ерноп≥ль: Ќавчальна книга Ц Ѕогдан, 2006. Ц 576 с.

6. √рицак я. Ќарис ≥стор≥њ ”крањни. ‘ормуванн€ модерноњ нац≥њ. ’≤’ Ц ’’ стол≥тт€.  .,1997, 2000.

7. √ончарук ѕ.—. ≤стор≥€ ”крањни:  урс лекц≥й з найдавн≥ших час≥в до початку ’’ ст._  ., 2005.

8. √рушевський ћ. ≤стор≥€ ”крањни-–ус≥. ¬ 10-ти тт. Ц  ., 1991-1998.

9. √унчак “. ”крањна: перша половина XX стол≥тт€. Ќариси пол≥тичноњ ≥стор≥њ. -  . 1993.

10. ƒавн€ ≥стор≥€ ”крањни в 3 т. Ц  ., 1997.

11. ƒанилюк ј. Ўл€хами украњни: ≈тнограф≥чний нарис. Ц Ћьв≥в, 2003.

12. ƒов≥дник з ≥стор≥њ ”крањни / «а заг. ред. ≤. ѕ≥дкови, –. Ўуста. Ц  ., 2001.

13. ƒорошенко ƒ.≤. Ќарис ≥стор≥њ ”крањни. ¬ 2-х т. - Ћьв≥в 1991.

14. ∆уковський ј., —убтельний 0. Ќарис ≥стор≥њ ”крањни. Ц Ћьв≥в, 1991.

15. «ал≥зн€к Ћ.ѕ. ѕерв≥сна ≥стор≥€ ”крањни. Ц  ., 2000.

16. ≈нциклопед≥€ ”крањнознавства /√ол. ред. ¬. уб≥йович. “. 1-10. Ћьв≥в, 1993- 2000.

17. ≤стор≥€ –ус≥в. - ., 1991.

18. ≤стор≥€ ”крањни / ер. авт. кол. ё.«айцев. Ц Ћьв≥в, 1998.

19. ≤стор≥€ ”крањни в≥д найдавн≥ших час≥в до початку ’’ ст. в запитанн€х ≥ в≥дпов≥д€х. Ц  ., 1998.

20.  рипТ€кевич ≤. ≤стор≥€ ”крањни. - Ћьв≥в, 1990.

21.  рипТ€кевич ≤., √натевич Ѕ., —тефан≥в 3. ≤стор≥€ украњнського в≥йська. Ц Ћьв≥в, 1992.

22. Ћановик Ѕ.ƒ. та ≥н. ≤стор≥€ ”крањни: Ќавчальний пос≥бник. Ц  ., 2000.

23. ЌагаЇвський ≤. ≤стор≥€ ”крањнськоњ держави XX стол≥тт€. -  . 1993.

24. Ќов≥тн€ ≥стор≥€ ”крањни. 1900-2000. / ј.√.—люсаренко та ≥н. Ц  ., 2000.

25. Ќовий дов≥дник: ≤стор≥€ ”крањни. Ц  .: “ќ¬ У ј« јФ, 2006. Ц 736 с.

26. ѕетровський ¬.¬., –адченко Ћ.ќ., —емененко ¬.≤. ≤стор≥€ ”крањни: Ќеупереджений погл€д: ‘акти. ћ≥фи.  оментар≥. Ц ’.: ¬ƒ УЎ ќЋјФ, 2007. Ц 592 с.

27. ѕолонська-¬асиленко Ќ. ≤стор≥€ ”крањни. ¬ 2-х т. -  ., 1995.

28. —емененко ¬.≤., –адченко Ћ.ќ. ≤стор≥€ ”крањни. « прадавн≥х час≥в до сьогоденн€. Ц ’арк≥в, 2000.

29. ‘едор≥в о. ёр≥й. ≤стор≥€ церкви в ”крањн≥. Ц Ћьв≥в, 2001.

30. Ўевчук ¬.ѕ., “ерещенко ћ.≤. ≤стор≥€ ”крањнськоњ державност≥:  урс лекц≥й. Ц  ., 1999.

31. яковенко Ќ. Ќарис ≥стор≥њ ”крањни з найдавн≥ших час≥в до к≥нц€ XVIII стол≥тт€. Ц  ., 1997.

32. яковенко Ќ. Ќарис ≥стор≥њ середньов≥чноњ та ранньомодерноњ ”крањни.  ., 2005.

INTERNET Cј…“»

 

33. 1. http: // www. history.org.ua Ц —айт ≤нституту ≥стор≥њ ”крањни Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни (пер≥одика з ≥стор≥њ ”крањни).

34. 2. http: //litopys.org.ua Ц ƒжерела, л≥тература з ≥стор≥њ ”крањни, карти.

35. 3. http: // www. history.iatp.org.ua Ц курс лекц≥й, джерела та л≥тература.

36. 4. http: // www.unitest.com Ц джерела та л≥тература з ≥стор≥њ ”крањни.

37. 5. http: // history.franko.lviv.ua Ц п≥дручники, дов≥дник з ≥стор≥њ ”крањни.

 

5. √–ј‘≤  –ќ«ѕќƒ≤Ћ” Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ „ј—” «ј “≈ћјћ» Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ≤ ¬»ƒјћ» Ќј¬„јЋ№Ќќѓ –ќЅќ“» «ј ќѕѕ

єзп Ќазва тем  ≥льк≥сть годин за ќѕѕ –озпод≥л аудиторних годин
¬сього у т. ч.
—–—/ ≤Ќƒ« аудиторн≥ зан€тт€ лекц≥њ см≥нари зал≥к по модулю
«јЋ≤ ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ є 1   24/12        
  “ема 1. ‘еномен украњнськоњ ≥сторњ.            
  “ема 2. ƒо≥сторичний пер≥од в ≥стор≥њ ”крањни.            
  “ема 3. ”крањна-–усь (IX-перша пол.XV ст.).            
  “ема 4. Ћитовсько-польська доба украњнськоњ ≥стор≥њ (друга пол. XIV ст.- перша пол. XVII ст.).            
  “ема 5.  озацтво в ≥стор≥њ ”крањни (друга пол. XV ст.- XVII≤ ст.).            
  “ема 6. ”крањна п≥д владою –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥й наприк≥нц≥ XVII≤ ст. Ц перш. пол. ’’ ст.)            
  “ема 7. Ѕоротьба за в≥дродженн€ державност≥ ”крањни (1917-1918 рр.).            
  “ема 8. ”крањна в ”мовах становленн€ комун≥стичного режиму.            
  “ема 9. ”крањна ≥ ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥ та першому повоЇнному дес€тил≥тт≥.            
  “ема 10. ”крањна у 60-80-т≥ роки ’’ ст.            
  “ема 11. –озвиток незалежноњ ”крањни.              
  «ал≥к по модулю є 1            
  ≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќќ-Ќј” ќ¬ќ-ƒќ—Ћ≤ƒЌ≈ «ј¬ƒјЌЌя ≤Ќƒ«   -/12        
–ј«ќћ   24/12        

 јЋ≈Ќƒј–Ќќ-“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ј”ƒ»“ќ–Ќ»’ «јЌя“№

6.1.  алендарно-тематичний план лекц≥йних зан€ть

є з/п “≈ћј «јЌя““я √од.
  “ема 1. ‘еномен украњнськоњ ≥сторњ.  
  “ема 2. ƒо≥сторичний пер≥од в ≥стор≥њ ”крањни.  
  “ема 3. ”крањна-–усь (IX-перша пол.XV ст.).  
  “ема 4. Ћитовсько-польська доба украњнськоњ ≥стор≥њ (друга пол. XIV ст.- перша пол. XVII ст.).  
  “ема 5.  озацтво в ≥стор≥њ ”крањни (друга пол. XV ст.- XVII≤ ст.).  
  “ема 6. ”крањна п≥д владою –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥й наприк≥нц≥ XVII≤ ст. Ц перш. пол.’’ ст.).  
  “ема 7. Ѕоротьба за в≥дродженн€ державност≥ ”крањни (1917-1918 рр.).  
  “ема 8. ”крањна в ”мовах становленн€ комун≥стичного режиму.  
  “ема 9. ”крањна ≥ ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥ та першому повоЇнному дес€тил≥тт≥.  
  “ема 10. ”крањна у 60-80-т≥ роки ’’ ст.  
  “ема 11. –озвиток незалежноњ ”крањни.  
  –азом  

6.2.  алендарно-тематичний план сем≥нарських зан€ть та зал≥кового модул€

є з/п “≈ћј «јЌя““я √од.
  2.1. ¬итоки украњнського народу та його державност≥.  
  3.1.  ињвська –усь  
  3.2. √алицько-¬олинська держава.  
  4.1. ”крањнськ≥ земл≥ у друг≥й половин≥ XIV- початку XVI ст.  
  5.1. ƒоба козаччини  
  5.2. ”крањнська нац≥ональна революц≥€ п≥д проводом Ѕогдана ’мельницького.  
  5.3. ”крањна на завершальному етап≥ нац≥ональноњ революц≥њ (1657-1678)  
  5.4. ”крањна наприк≥нц≥ XVII- у XVIII ст.  
  6.1. ”крањнськ≥ земл≥ п≥д владою –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ (к≥нець XVIII Ц ’≤’ ст.)  
  6.2. «ах≥дна ”крањна у склад≥ јвстро-”горщини (к≥н. XVIII- ’≤’ ст.)  
  6.3. —усп≥льно-пол≥тичний ≥ нац≥ональний рух в ”крањн≥ наприк≥нц≥ ’≤’ Ц поч. ’’ ст.  
  7.1. ”крањнська нац≥онально-демократична революц≥€ 1917-1921 рр.  
  8.1. «ах≥дноукрањнськ≥ земл≥ у 20-т≥-30-т≥ рр. ’’ ст.  
  8.1. –ад€нська ”крањна  
  9.1. ”крањна напередодн≥ та в роки ƒругоњ св≥товоњ в≥йни.  
  10.1. ”крањна у друг≥й половин≥ 40-х Ц поч. 90-х рр. ’’ ст.  
  «ал≥к по модулю є 1  
  –азом  

6.3. √раф≥к обовТ€зкових консультац≥й

є з/п «ћ≤—“  ќЌ—”Ћ№“ј÷≤ѓ √од.
   онсультац≥€ з п≥дготовки до сем≥нарських зан€ть  
2.  онсультац≥€ з написанн€ ≤Ќƒ«  
3.  онсультац≥€ з п≥дготовки до екзамену.  
–ј«ќћ  
 

7. ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’ «јЌя“№

 

7.1. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з п≥дготовки студент≥в до сем≥нарських зан€ть

—ем≥нар (Усем≥нарФ латинською мовою означаЇ УрозсадникФ, а в буквальному розум≥нн≥ Ц поширенн€ знань шл€хом усних виступ≥в ≥ обговорень) у вищ≥й школ≥ Ц це адекватна форма навчального процесу, вид практичних зан€ть, €кий передбачаЇ обговоренн€ п≥д кер≥вництвом викладача п≥дготовлених студентами допов≥дей ≥ пов≥домлень чи проблемного, заздалег≥дь не п≥дготовленого питанн€, участь студент≥в у дискус≥€х, виступи з доповненн€ми до в≥дпов≥дей колег. Ќа сем≥нарах студенти розширюють, поглиблюють ≥ зм≥цнюють набут≥ на лекц≥€х ≥ п≥д час самост≥йноњ роботи знанн€, накопичують у памТ€т≥ нов≥ факти, положенн€, вчатьс€ критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али, набувають навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в, виробл€ють ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

«алежно в≥д мети, завданн€ ≥ зм≥сту у вищ≥й школ≥ використовують р≥зн≥ типи сем≥нарських зан€ть.  ожний з них маЇ власну структуру ≥ методику проведенн€. ѕередус≥м сл≥д п≥дкреслити важлив≥сть проведенн€ вступних сем≥нарських зан€ть з метою викликати ≥нтерес до сем≥нарськоњ роботи, психолог≥чно п≥дготувати студент≥в до цього виду навчанн€, надати план зан€ть, список л≥тератури та джерел, методичн≥ поради тощо. ÷е спри€Ї усв≥домленню студентами важливост≥ сем≥нарськоњ роботи.

—ем≥нар Ц розгорнута бес≥да найб≥льш поширений на першому курс≥. …ого характерною особлив≥стю Ї ч≥тко сформульован≥, т≥сно повТ€зан≥ м≥ж собою питанн€ певноњ теми, €к≥ формулюютьс€ €к п≥знавальне завданн€ ≥ на €к≥ студенти мають давати в≥дпов≥д≥ в результат≥ самост≥йного вивченн€ програмного матер≥алу.

—труктурно сем≥нар-бес≥да маЇ обовТ€зков≥ складов≥, €к≥ викладач прагне рац≥онально використати в процес≥ роботи:

І вступне слово викладача;

І основна частина сем≥нару, на €ку в≥дводитьс€ найб≥льше часу, Ц це бес≥да з питань, що винос€тьс€ на зан€тт€.

І заключне слово викладача, €кий оц≥нюЇ р≥вень п≥дготовки студент≥в до зан€тт€, виставл€Ї в≥дпов≥дн≥ бали, п≥дбиваЇ п≥дсумки та робить узагальненн€ з теми.

—ем≥нар допов≥дей ≥ пов≥домлень ставить вищ≥ вимоги до студент≥в на вс≥х етапах п≥дготовки до нього. —туденти ретельно готуютьс€ до сем≥нарського зан€тт€, грунтовно вивчають ≥ конспектують р≥зн≥ джерела та л≥тературу, продумують в≥дпов≥д≥ на питанн€, винесен≥ дл€ розгл€ду. ÷ей вид сем≥нарського зан€тт€ даЇ змогу обговорювати спец≥ально п≥дготовлен≥ студентами письмов≥ допов≥д≥ Ц реферати. —труктурно сем≥нар допов≥дей ≥ пов≥домлень складаЇтьс€ з таких елемент≥в:

І вступне слово викладача;

І допов≥д≥ студент≥в з окремих питань;

І обговоренн€ та оц≥нюванн€ кожного виступу;

І п≥дбитт€ п≥дсумк≥в викладачем.

—воњ особливост≥ маЇ ≥ сем≥нар-диспут Ц один ≥з найефективн≥ших метод≥в актив≥зац≥њ процесу самост≥йного мисленн€. ƒискус≥€, тобто колективне обговоренн€, спри€Ї виробленню в студент≥в ум≥нн€ обговорювати проблеми ≥ знаходити шл€хи њх вир≥шенн€, висловлювати й аргументувати своњ погл€ди, слухати один одного, виступати в рол≥ критик≥в.

7.2. ѕлани сем≥нарських зан€ть

—ем≥нар є1

“ема. 2.1. ¬итоки украњнського народу та його державност≥

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю; ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: ≥стор≥ограф≥€, етногенез, асим≥л€ц≥€ етн≥чна, Ќестор Ћ≥тописець, Уѕов≥сть временних л≥тФ, венеди, анти, зах≥дн≥ ≥ сх≥дн≥ словТ€ни, €зичництво.

ѕерсонал≥њ: Ќестор Ћ≥тописець, јтт≥ла, Ѕож, —амо.

 

ѕлан

1. ≤стор≥ограф≥€ ≥стор≥њ ”крањни: етапи досл≥дженн€.

2. ≈тногенез украњнц≥в.

3. ‘ормуванн€ державност≥.

“ематика реферат≥в:

1. “рип≥льська культура.

2. ¬елике переселенн€ народ≥в ≥ його вплив на формуванн€ словТ€нського

етносу.

3. ѕоходженн€ назв У ињвська –усьФ ≥ У–усь-”крањнаФ.

4. —в≥тогл€д давн≥х словТ€н.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. Ќа €к≥й територ≥њ формувалис€ словТ€ни?

2. як≥ основн≥ етапи формуванн€ словТ€н?

3. як≥ слов€нськ≥ обЇднанн€ були безпосередн≥ми предками украњнц≥в?

–екомендована л≥тература: 2, 3, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 27.

ƒодаткова л≥тература:

1. Ѕодрух≥н ¬.ћ. ”крањнська державн≥сть уд≥льноњ доби (’≤≤ Ц ’IV ст.). Ц Ћуганськ, 2002.

2. Ѕузина ќ. “аЇмна ≥стор≥€ ”крањни-–ус≥. Ц  ., 2004.

3. ¬≥вчарик ћ.ћ. ”крањнц≥: в≥д етносу до нац≥њ. Ц  ., 2004.

4. „айченко ќ.ќ. ”крањнськ≥ ар≥њ: досл≥дженн€ родоводу ”крањни. Ц  ., 2003.

 

 

—ем≥нар є2

“ема 3.1.  ињвська –усь

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€:  ињвська держава, кн€зь, дружина, централ≥зована держава, пол≥тична роздр≥блен≥сть, кн€з≥вськ≥ уособиц≥.

ѕерсонал≥њ: јскольд, —в€тослав, ¬олодимир ¬еликий, ярослав ћудрий.

 

ѕлан

1. —тановленн€ централ≥зованоњ держави.

2. ѕ≥днесенн€ та розкв≥т  ињвськоњ –ус≥.

3. ѕер≥од пол≥тичноњ роздробленост≥.

4. «анепад  ињвськоњ держави: причини та насл≥дки.

“ематика реферат≥в:

1. Д–уська правдаФ Ц видатна законодавча памТ€тка  ињвськоњ –ус≥.

2. ћоральне значенн€ Уѕовчанн€Ф ¬олодимира ћономаха.

3. ¬≥йсько кн€жих час≥в.

4. –анньофеодальна монарх≥€ ¬олодимира ¬еликого.

5.’рещенн€ –ус≥: причини та ≥сторичне значенн€.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. Ќазв≥ть основн≥ етапи державотворчого процесу в  ињвськ≥й –ус≥.

2. ќхарактеризуйте державну пол≥тику ярослава ћудрого.

3. якими були основн≥ причини занепаду –ус≥ у ’≤≤-’≤≤≤ ст.?

 

–екомендована л≥тература: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 16, 19, 22, 26.

ƒодаткова л≥тература:

1. Ѕодрух≥н ¬.ћ. ”крањнська державн≥сть уд≥льноњ доби (’≤≤ Ц ’IV ст.). Ц Ћуганськ, 2002.

2. Ѕузина ќ. “аЇмна ≥стор≥€ ”крањни-–ус≥. Ц  ., 2004.

3. ¬≥вчарик ћ.ћ. ”крањнц≥: в≥д етносу до нац≥њ. Ц  ., 2004.

4. ¬ласто ј. «апровадженн€ христи€нства у словТ€н: ¬ступ до середньов≥чноњ ≥стор≥њ словТ€нства. Ц  ., 2004.

5. √натюк ћ., √ромовенко Ћ., —емака Ћ., —корульська –., —тус ƒ. 100 найв≥дом≥ших украњнц≥в. Ц ћ.: ¬ече,  .: ќрфей, 2001. Ц 584 с.

—ем≥нар є3

“ема 3.2. √алицько-¬олинська держава

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: √алицьке кн€з≥вство, ¬олинське кн€з≥вство, €рлик, «олота ќрда, √алицький л≥топис, дуумв≥рат, хан, окупац≥€.

ѕерсонал≥њ: –оман ћстиславович, ƒанило –оманович

 

ѕлан

1. √алицьке ≥ ¬олинське кн€з≥вства напередодн≥ обТЇднанн€.”творенн€ √алицько-¬олинського кн€з≥вства.

2.  орол≥вство ƒанила √алицького. ¬нутр≥шн€ ≥ зовн≥шн€ пол≥тика.

3. «анепад √алицько-¬олинськоњ держави: причини ≥ насл≥дки.

“ематика реферат≥в:

1. ѕол≥тична д≥€льн≥сть кн€з€ –омана.

2. «овн≥шн€ пол≥тична д≥€льн≥сть корол€ ƒанила.

3. ќсновн≥ в≥хи пол≥тичного житт€ √алицько-¬олинськоњ держави у друг≥й половин≥ ’≤≤≤ Ц перш≥й половин≥ ’IV стол≥тт€.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. „ому п≥сл€ занепаду  иЇва саме √алицько-¬олинське кн€з≥вство стало основою украњнськоњ державност≥?

2. ” чому пол€гали причини завоюванн€ монголо-татарами  ињвськоњ –ус≥?

3. ” чому пол€гаЇ ≥сторичне значенн€ √алицько-¬олинськоњ держави?

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 7, 19, 20, 22, 27, 31.

—ем≥нар є4

“ема 4.1. ”крањнськ≥ земл≥ у друг≥й половин≥ XIV- початку XVI ст.

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: ¬елике кн€з≥вство Ћитовське, експанс≥€, √устинський л≥топис, схизма, опозиц≥€, √ородельська ун≥€, –≥ч ѕосполита, Ѕерестейська церковна ун≥€, кондом≥н≥мум, сюзерен≥тет.

ѕерсонал≥њ: ¬≥товт, √едим≥н, ∆игимонт, ќльгерд, ягайло.

 

ѕлан

1. Ћитовсько-–уська держава.

2. ѕольська експанс≥€ на украњнськ≥ земл≥ у друг≥й половин≥ XIV- початку XVI ст.

3. Ќац≥онально-культурний та рел≥г≥йний рух в ”крањн≥.

4. ѕравославна церква в ”крањн≥ напередодн≥ Ѕерестейського собору. Ѕерестейський собор.

“ематика реферат≥в:

1. Ћюбл≥нська ун≥€ ≥ њњ ≥сторичне значенн€.

2. Ћитовськ≥ статути.

3. ћагдебурське право в ”крањн≥.

4. —оц≥альна структура ”крањни XIV- початку XVI ст.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. ўо означав ≥ €к вт≥лювавс€ у житт€ литовський пол≥тичний принцип У—тарини не рушимо, новини не вводимоФ?

2. як≥ насл≥дки  ревськоњ ун≥њ дл€ ”крањни?

3. „ому украњнськ≥ магнати виступали проти укладенн€ Ћюбл≥нськоњ ун≥њ, а украњнська шл€хта њњ активно п≥дтримувала?

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 5, 7, 14, 26, 29.

ƒодаткова л≥тература:

1. ≤стор≥€ ”крањни в особах: Ћитовсько-польська доба. Ц  ., 1997.

2. –усина ќ.¬. ”крањна п≥д татарами ≥ Ћитвою//”крањна кр≥зь в≥ки. Ц “.6. Ц  ., 1998.

3. —ас ѕ.ћ. ѕол≥тична культура украњнського сусп≥льства (к≥нець XIV- перша половина XVI≤ ст.). Ц  ., 1998.

 

—ем≥нар є5

“ема 5.1. ƒоба козаччини

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: козак, —≥ч, ’ортиц€, козацька республ≥ка, демократ≥€, к≥ш, клейноди, реЇстрове козацтво, козацьк≥ повстанн€, Їзуњти, чайка, €сир.

ѕерсонал≥њ: Ѕоплан,ƒорошенко ћихайло,  осинський  риштоф, Ќаливайко —еверин, ѕ≥дкова ≤ван, —агайдачний ѕетро.

 

ѕлан

1. «ародженн€ козацтва: причини та джерела виникненн€.

2. –еЇстрове козацтво на початку свого ≥снуванн€.

3. «апор≥зька —≥ч Ц козацька республ≥ка.

4.  озацько-сел€нськ≥ повстанн€ наприк≥нц≥ ’VI- першоњ половини ’VI≤ ст.

“ематика реферат≥в:

1.  озацьке звичаЇве право.

2. ¬≥йськове мистецтво козак≥в.

3. ѕобут ≥ кухн€ козак≥в.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. як≥ особлив≥ умови спри€ли виникненню украњнського козацтва?

2. як≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж реЇстровим ≥ низовим козацтвом позначилис€ на характер≥ та результатах козацько-сел€нських повстань к≥нц€ ’VI- першоњ половини ’VI≤ ст.?

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 7, 12, 13, 20, 21, 27, 32.

ƒодаткова л≥тература:

 

1. Ѕоплан √. ќпис ”крањни. Ц  ., 1990. Ц “.1-2.

2. ЋепТ€вко —.  озацьк≥ в≥йни к≥нц€ стол≥тт€ в ”крањн≥. Ц „ерн≥г≥в, 1996.

3. ўербак ¬.ќ. ‘ормуванн€ козацького стану в ”крањн≥. Ц  ., 1997.

 

—ем≥нар є6

“ема 5.2. ”крањнська нац≥ональна революц≥€ п≥д проводом Ѕогдана ’мельницького

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: коронний гетьман, «бор≥вський мирний догов≥р, Ѕ≥лоцерк≥вський мирний догов≥р, ѕере€славська козацька рада, Ѕерезнев≥ статт≥.

ѕерсонал≥њ: ¬иговський ≤ван, ’мельницький Ѕогдан, ≤ван Ѕогун.

ѕлан

1. —оц≥ально-економ≥чне та пол≥тичне становище ”крањни 20-30-их рр.

XVII cт. ѕричини ≥ передумови нац≥онально-визвольноњ революц≥њ.

1. ¬нутр≥шнЇ й зовн≥шнЇ становище √етьманщини наприк≥нц≥ 1653 року.

2. ”крањнська козацька держава Ѕогдана ’мельницького.

3. ѕол≥тичн≥ под≥њ 1654 року ≥ њх ≥сторичне значенн€.

ѕере€славська козацька рада. Ѕерезнев≥ статт≥.

4. ¬оЇнн≥ под≥њ 1654 Ц 1657 рр.

“ематика реферат≥в:

1. ƒраматизм житт€ Ѕогдана ’мельницького.

2. ≤ван Ѕогун Ц талановитий полководець.

3. ћолдовськ≥ походи козак≥в.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. як≥ зм≥ни в≥дбулис€ в соц≥ально-правовому становищ≥ козацтва у пер≥од ’мельниччини?

2. як≥ основн≥ причини ≥ передумови нац≥онально-визвольноњ революц≥њ?

3. ƒайте характеристику Ѕерезневим статт€м.

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 5, 7, 8, 13, 21, 26.

ƒодаткова л≥тература:

1. √олобуцький в. «апорозьке козацтво. Ц  ., 1994.

2.  ачмарчик я. √етьман Ѕогдан ’мельницький. Ц Ћ., 1990.

3. —мол≥й ¬.ј. —тепанков ¬.—. Ѕогдан ’мельницький: —оц≥ально-пол≥тичний портрет. Ц  ., 1995.

 

—ем≥нар є7

“ема 5.3. ”крањна на завершальному етап≥ нац≥ональноњ революц≥њ (пер≥од –уњни)

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: –уњна, √ад€цький трактат, ѕере€славськ≥ статт≥, Ћ≥вобережна ≥ ѕравобережна ”крањна,  оломацька рада, ¬≥чний мир.

ѕерсонал≥њ: ¬иговський ≤ван, ’мельницький Ѕогдан, ≤ван Ѕогун.

 

ѕлан

1. «агостренн€ кризи украњнськоњ державност≥. ѕричини –уњни.

2. √етьмануванн€ ≤вана ¬иговського: зовн≥шн€ ≥ внутр≥шн€ пол≥тика.

3. ѕере€славськ≥ статт≥ 1659 року. ѕод≥л ”крањни на Ћ≥вобережну ≥ ѕравобережну.

4. —проба гетьмана ѕравобережноњ ”крањни ѕетра ƒорошенка обТЇднати ”крањну. «овн≥шн€ ≥ внутр≥шн€ пол≥тика гетьмана.

5. «анепад державност≥ ѕравобережноњ ”крањни. У¬≥чний мирФ 1686 р.

“ематика реферат≥в:

1. √етьмануванн€ ѕавла “етер≥.

2. √етьман ≤ван Ѕрюховецький ≥ Ѕатуринськ≥ статт≥ 1663 року.

3. ѕ≥дпор€дкуванн€ украњнськоњ церкви московському патр≥архов≥.

4. ”крањна в мирних договорах сус≥дн≥х держав.

 онтрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€:

1. –озкрийте основн≥ передумови й причини –уњни.

2. як≥ з м≥жнародних угод, укладених Ївропейськими державами в останн≥й чверт≥ XVII cт., мали вир≥шальне значенн€ дл€ козацькоњ держави?

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 5, 7, 8, 13, 21, 26.

ƒодаткова л≥тература:

1. √олобуцький в. «апорозьке козацтво. Ц  ., 1994.

2. —мол≥й ¬.ј., —тепанков ¬.—. ”крањнська державна ≥де€ XVII- XVII≤ стол≥тт€: проблеми формуванн€, еволюц≥њ, реал≥зац≥њ. Ц  ., 1997.

 

—ем≥нар є8

“ема 5.4. ”крањна наприк≥нц≥ XVII Ц у XVIII ст.

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: —лоб≥дська ”крањна, слоб≥дськ≥ м≥ста,  оломацьк≥ статт≥, пал≥њвщина, л≥кв≥дац≥€ автоном≥њ «апор≥зькоњ —≥ч≥, Уѕакти й  онституц≥€ прав ≥ вольностей ¬≥йська «апор≥зькогоФ, решетил≥вськ≥ статт≥, ћалорос≥йська колег≥€, наказний гетьман.

ѕерсонал≥њ: ≤ван ћазепа, ќрлик ѕилип, –озумовський  ирило, ≤ван —коропадський.

 

ѕлан

1. √етьман ≤ван ћазепа. —проба в≥дновленн€ незалежност≥ ”крањни.

2. √етьман ѕилип ќрлик ≥ його Уѕакти й  онституц≥€ прав ≥ вольностей ¬≥йська «апор≥зькогоФ.

3. ≤ван —коропадський ≥ його Уѕросительн≥ статт≥Ф €к нового проекту м≥ждержавноњ угоди м≥ж √етьманщиною ≥ –ос≥йською ≥мпер≥Їю.

4. јнтиукрањнська пол≥тика ур€ду  атерини ≤≤. ќстаточне знищенн€ «апор≥зькоњ —≥ч≥ 1775 р. Ћ≥кв≥дац≥€ украњнськоњ автоном≥њ.

“ематика реферат≥в:

1. ѕол≥тична д≥€льн≥сть ѕавла ѕолуботка.

2. √етьмануванн€ ƒанила јпостола.

3.  ирило –озумовський Ц останн≥й гетьман ”крањни.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. ƒайте визначенн€ головних автономних прав ≥ прив≥лењв, €кими користувалас€ √етьманщина у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ.

2. ” чому пол€гала антиукрањнська пол≥тика ур€ду  атерини ≤≤?

3. ≤ван ћазепа Ц зрадник чи патр≥от ”крањни? ¬≥дпов≥дь обгрунтуйте.

 

–екомендована л≥тература: 2, 3, 5, 7, 8, 13, 21, 26.

ƒодаткова л≥тература:

1. ¬олодар≥ гетьманськоњ булави. Ц  ., 1994.

2. √оробець ¬.ћ. ¬≥д союзу до ≥нкорпорац≥њ: украњнсько-рос≥йськ≥ в≥дносини другоњ половини XVII Ц першоњ чверт≥ XVIII ст. Ц  ., 1995.

—ем≥нар є9-10

“ема 6.1. ”крањнськ≥ земл≥ п≥д владою –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ

(к≥нець XVIII Ц ’≤’ ст.)

(4 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: ≥нкорпорац≥€, революц≥йн≥ теч≥њ ≥ рухи,  ирило-ћефод≥њвське товариство, громада, громад≥вський рух, Ѕратство тарас≥вц≥в.

 

ѕлан

1. ≈коном≥чне ≥ пол≥тичне становище ”крањни у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ.

2. ѕочатки нац≥онального в≥дродженн€. ƒжерела украњнського нац≥онального в≥дродженн€. –ух украњнських автоном≥ст≥в. ћасонськ≥ лож≥. ћалорос≥йське товариство. ƒекабристи.

3. –еволюц≥йн≥ теч≥њ ≥ рухи другоњ половини XIX ст.

3.1.  ирило-ћефод≥њвське товариство.

3.2. √ромад≥вський рух.

3.3. Ѕратство тарас≥вц≥в.

“ематика реферат≥в:

1. ”стим  армалюк.

2. “рудова украњнська ем≥грац≥€ у XIX ст.

 онтрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€:

1. як були ≥нкорпорован≥ украњнськ≥ ел≥тн≥ земл≥ у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ?

2. ƒжерела украњнського нац≥онального в≥дродженн€.

 

–екомендована л≥тература: 2, 5, 6, 9, 18, 26, 31.

—ем≥нар є11

“ема 6.2. «ах≥дна ”крањна в склад≥ јвстро-”горщини

(к≥н. XVIII- XIX ст.)

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: јвстро-”горська ≥мпер≥€, народовц≥, Уѕросв≥таФ, наукове товариство ≥м. “. Ўевченка.

 

ѕлан

1. ѕол≥тичне становище зах≥дноукрањнських земель у склад≥ јвстро-угорськоњ ≥мпер≥њ.

1.1. —тан розвитку промисловост≥ ≥ с≥льського господарства.

1.2. јдм≥н≥стративн≥ зм≥ни на територ≥њ јвстр≥йськоњ ≥мпер≥њ у друг≥й пол.

XIX ст.

2. –еволюц≥йн≥ под≥њ 1848-1849 рр. на зах≥дноукрањнських земл€х.

3. ѕол≥тичний рух на зах≥дноукрањнських земл€х у друг≥й пол. XIX ст. Ќародовц≥. ƒ≥€льн≥сть культурно-просв≥тницького товариства Ђѕросв≥таї. Ќаукове товариство ≥м. “. Ўевченка.

 

“ематика реферат≥в:

1. ≈коном≥чний розвиток зах≥дноукрањнських земель у XIX ст.

2. Ѕоротьба сел€н —х≥дноњ √аличини протии феодального гн≥ту в перш≥й половин≥ XIX ст.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. як були ≥нкорпорован≥ украњнськ≥ ел≥тн≥ земл≥ у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ?

2. ƒжерела украњнського нац≥онального в≥дродженн€.

3. як можна охарактеризувати перш≥ кроки ≥нтеграц≥њ украњнських земель у державнийм прост≥р јвстр≥йськоњ ≥мпер≥њ?

 

–екомендована л≥тература: 2, 5, 6, 9, 18, 26, 31.

ƒодаткова л≥тература:

1. «адорожний ¬.™. “оварне виробництво ≥ торг≥вл€ на зах≥дноукрањнських земл€х. Ц Ћ., 1989.

2.  овальчак √.≤. ≈коном≥чний розвиток зах≥дноукрањнських земель. Ц  ., 1988.

 

—ем≥нар є12

“ема 6.3. —усп≥льно-пол≥тичний ≥ нац≥ональний рух в ”крањн≥

наприк≥нц≥ ’≤’ Ц поч. ’’ ст.

(2 год.)

 

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: украњнський рух, –”ѕ, ”—ѕ, ”Ќѕ, ”—ƒ–ѕ, ѕерша св≥това в≥йна, “роњстий союз.

 

ѕерсонал≥њ: ƒрагоманов ћихайло,  апн≥ст ¬асиль, √рушевський ћихайло, ћ≥хновський ћикола, ‘ранко ≤ван.

 

ѕлан

1. «ростанн€ орган≥зованост≥ украњнського руху в Ќаддн≥пр€нщин≥. —творенн€ украњнських пол≥тичних парт≥й: –”ѕ, ”—ѕ, ”Ќѕ, ”—ƒ–ѕ.

2. Ќаростанн€ украњнського нац≥онально-визвольного руху на зах≥дноукрањнських земл€х.

3. —усп≥льно-пол≥тичний рух в ”крањн≥ в роки ѕершоњ св≥товоњ в≥йни.

3.1. ѕерша св≥това в≥йна ≥ украњнський пол≥тичний рух на територ≥њ Ќаддн≥пр€нськоњ ”крањни.

3.2. ѕозиц≥€ зах≥дноукрањнських пол≥тичних сил п≥д час ѕершоњ св≥товоњ в≥йни.

 

“ематика реферат≥в:

1. —тудентський рух в ”крањн≥ на початку ’’ ст.

2. ”крањнськ≥ с≥чов≥ стр≥льц≥.

–екомендована л≥тература: 3, 5, 6, 9, 19, 24, 30.

ƒодаткова л≥тература:

1. ≤стор≥€ с≥чових стр≥льц≥в. ¬оЇнно-≥сторичний нарис. Ц  ., 1992.

2. Ћитвин ¬. ”крањна: доба в≥йн ≥ революц≥й (1914-1920). Ц  ., 2003.

3. Ћитвин ћ., Ќауменко  . ≤стор≥€ галицького стр≥лецтва. Ц Ћ., 1990.

4. ”крањнськ≥ пол≥тичн≥ парт≥њ к≥нц€ ’≤’-поч. ’’ ст. ѕрограмов≥ ≥ дов≥дников≥ матер≥али. Ц  ., 1993.

—ем≥нар є13

“ема 7.1. ”крањнська нац≥онально-демократисчна революц≥€

–р.

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: украњнська революц≥€, самост≥йники, ”крањнська ÷ентральна –ада, украњн≥зац≥€ арм≥њ, ¬≥льне козацтво, ƒиректор≥€, «”Ќ–, јкт —оборност≥ ”крањни.

ѕерсонал≥њ: √рушевський ћихайло, ѕетлюра —имон, ¬инниченко ¬олодимир, —коропадський ѕавло.

 

ѕлан

1. ƒоба ÷ентральноњ –ади: зовн≥шн€ ≥ внутр≥шн€ пол≥тика.

2. ”крањнська держава ѕ. —коропадського.

3. ¬становленн€ влади ƒиректор≥њ: в≥дродженн€ ≥ занепад ”Ќ–.

4. ѕроголошенн€ «ах≥дноукрањнськоњ Ќародноњ –еспубл≥ки. јкт —оборност≥ ”крањни.

 

“ематика реферат≥в:

1. ”н≥версали ”крањнськоњ ÷ентральноњ –ади про державний устр≥й ”крањни та њњ соц≥ально-економ≥чну пол≥тику.

2. ”крањнська Ќародна –еспубл≥ка та рад€нська –ос≥€: проблеми взаЇмов≥дносин.

3. —имон ѕетлюра Ц головний отаман.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€::

1. ѕол≥тична програма ÷ентральноњ –ади?

2. ѕричини пад≥нн€ ÷ентральноњ –ади?

3. ќсновн≥ напр€ми пол≥тичного курсу ƒиректор≥њ?

4. ” чому пол€гали причини поразки ƒиректор≥њ?

5. як≥ ≥сторичн≥ под≥њ називають УзлукоюФ?

6. як≥ причини поразки «”Ќ–?

–екомендована л≥тература: 3, 5, 6, 9, 19, 24, 30.

ƒодаткова л≥тература:

1. ≤стор≥€ с≥чових стр≥льц≥в. ¬оЇнно-≥сторичний нарис. Ц  ., 1992.

2. Ћитвин ¬. ”крањна: доба в≥йн ≥ революц≥й (1914-1920). Ц  ., 2003.

3. Ћитвин ћ., Ќауменко  . ≤стор≥€ галицького стр≥лецтва. Ц Ћ., 1990.

4. —олдатенко ¬.‘. ”крањнська революц≥€.  онцепц≥€ та ≥стор≥ограф≥€: у 2 т. Ц  ., 1997.

—ем≥нар є14

“ема 8.1. «ах≥дноукрањнськ≥ земл≥ у 20-30-т≥ роки ’’ ст.

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: осадники, пациф≥кац≥€, ”¬ќ, ќ”Ќ, татарбунарське повстанн€,  арпатська ”крањна.

 

ѕлан

1. ”крањнськ≥ земл≥ у склад≥ ѕольщ≥. ѕол≥тичний та нац≥онально-визвольний рух у «ах≥дн≥й ”крањн≥.

2. ”крањнськ≥ земл≥ п≥д владою –умун≥њ.

3. —тановище «акарпатт€ у склад≥ „ехословаччини.

ѕитанн€ дл€ перев≥рки знань:

1. якою булла економ≥чна пол≥тика ѕольщ≥ щодо украњнських земель?

2. ўо таке пациф≥кац≥€?

3. «а €ких умов виникла ”¬ќ?

4. який характер мала пол≥тика румунського ур€ду щодо украњнц≥в?

5. яким чином булла надана автоном≥€  арпатськ≥й ”крањн≥?

–екомендована л≥тература: 3, 5, 6, 9, 19, 24, 30.

ƒодаткова л≥тература:

1. «адорожний ¬.™. “оварне виробництво ≥ торг≥вл€ на зах≥дноукрањнських земл€х. Ц Ћ., 1989.

2.  овальчак √.≤. ≈коном≥чний розвиток зах≥дноукрањнських земель. Ц  ., 1988.

—ем≥нар є15

“ема 8.2. –ад€нська ”крањна (1918-1939 рр.)

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: УвоЇнний комун≥змФ, продрозкладка, Ќ≈ѕ, украњн≥зац≥€, розкуркуленн€, колектив≥зац≥€, У–озтр≥л€не в≥дродженн€.Ф

ѕерсонал≥њ: —крипник ћикола, —тал≥н …осиф.

 

ѕлан

1. ¬ходженн€ ”крањни до складу —–—–.

2. ѕол≥тика украњн≥зац≥њ: причини та насл≥дки.

3. ѕримусова колектив≥зац≥€. √олодомор 1932-33 рр.

4. —тал≥нський террор в ”крањн≥ в 30-т≥ рр. ’’ ст. У–озстр≥л€не в≥дродженн€.Ф

“ематика реферат≥в:

1. ѕлан ≥ ринок в добу Ќ≈ѕу.

2. ”крањнський нац≥онал-комун≥зм у 1920-х роках.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. як≥ основн≥ риси характеризували м≥жнародне ≥ внутр≥шнЇ становище ”крањни на початку 20-х рок≥в?

2. ўо таке украњн≥зац≥€ ≥ за €ких обставин вона булла проголошена?

3. „и можна погодитись з думкою, що колектив≥зац≥€ Уфактично означала розселюванн€Ф. якщо так, то чому?

4. як≥ причини голоду в ”крањн≥ у 1932-33 рр.? ” чому суть Узакону про пТ€ть колоск≥вФ?

–екомендована л≥тература: 2, 3, 9, 23, 26, 32.

ƒодаткова л≥тература:

1.  ульчицький —.¬. ”крањна м≥ж двома в≥йнами (1921-1939 рр.). Ц  ., 1999.

2. Ўатал≥на ™.ѕ. —ел€нськ≥ виселки п≥д час колектив≥зац≥њ в ”крањн≥ (1928-1932 рр.). Ц  ., 1997.

 

—ем≥нар є16

“ема 9.1. ”крањна напередодн≥ та в роки ƒругоњ св≥товоњ в≥йни

(2 год.)

ћета зан€тт€: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: ѕакт ћолотова-–≥ббентропа, Увизвольний пох≥дФ „ервоноњ јрм≥њ, Ќародн≥ «бори «ах≥дноњ ”крањни, рад€н≥зац≥€, Уновий пор€докФ, рух ќпору, колаборац≥он≥зм.

ѕерсонал≥њ: Ѕандера —тепан, Ѕоровець “арас,  овпак —идор, Ўухевич –оман.

 

ѕлан

1. ”крањна в геопол≥тичних планах зах≥дноЇвропейських держав та —–—–.

ѕакт ћолотова-–≥ббентропа.

2. ¬становленн€ –ад€нськоњ влади в «ах≥дн≥й ”крањн≥. ¬ходженн€ Ѕессараб≥њ та ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини до складу —–—–.

3. –ух ќпору в ”крањн≥ в роки ƒругоњ св≥товоњ в≥йни. –ад€нський рух ќпору. ”крањнський нац≥ональний рух ќпору.

4. Ќ≥мецький Уновий пор€докФ.

“ематика реферат≥в:

1. ƒ≥€льн≥сть ќ”Ќ у 1939-1941 рр.

2. —тепан Ѕандера ≥ украњнський нац≥ональний рух.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. ” результат≥ €ких под≥й зах≥дноукрањнськ≥ земл≥ ув≥йшли до складу ”–—–?

2. ” чому суть г≥тлер≥вського окупац≥йного режиму?

3. „ому в ”крањн≥ в роки в≥йни ≥снувало к≥лька р≥зновид≥в –уху ќпору? Ќазв≥ть ц≥ види.

–екомендована л≥тература: 2, 3, 9, 23, 26, 32.

ƒодаткова л≥тература:

1.  осик ¬. ”крањна ≥ Ќ≥меччина у ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥. Ц ѕариж; Ќью-…орк; Ћ., 1993.

2. “рофимович ¬. ”крањна в роки ƒругоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945). Ц Ћ., 1995.

—ем≥нар є17

“ема 10.1. ”крањна у друг≥й половин≥ 40-хЧпоч. 90-х рр. ’’ ст.

(2 год.)

ћета: розвивати навички самост≥йного здобутт€ знань за аналог≥Їю, ум≥нн€ вид≥л€ти головне ≥ суттЇве; критично анал≥зувати документи ≥ матер≥али; набутт€ навик≥в публ≥чних виступ≥в, веденн€ полем≥ки, обстоюванн€ власних погл€д≥в; виробленн€ ум≥нн€ користуватис€ науковою терм≥нолог≥Їю й пон€тт€ми.

ќсновн≥ пон€тт€: раднаргосп, вертикальна ≥ горизонтальна системи управл≥нн€, дестал≥н≥зац≥€, в≥длига, реаб≥л≥тац≥€, заст≥й, перебудова.

ѕерсонал≥њ: ’рущов ћикита, ЅрежнЇв Ћеон≥д, Ўелест ѕетро, ўербицький ¬олодимир, √орбачов ћихайло,  равчук Ћеон≥д.

 

ѕлан

1. —усп≥льно-пол≥тичне житт€ в ”крањн≥ в друг≥й половин≥ 40-х Ц початку

50-х рр.

1.1. ∆дановщина в ”крањн≥.

1.2. √ромад€нська в≥йна в зах≥дних област€х ”крањни. ќперац≥€ У¬≥сла.Ф

2. ”крањна в пер≥од У¬≥длигиФ.

3. ѕер≥од УзастоюФ в ”крањн≥: соц≥ально-пол≥тичний аспект.

4. ѕеребудова ≥ ”крањна. ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет ”крањни.

“ематика реферат≥в:

1. ќсобливост≥ нац≥онального питанн€ в ”крањн≥ в 70-х рр.

2. ѕол≥тичн≥ портрети ѕ. Ўелеста, ¬. ўербицького.

 онтрольн≥ запитанн€ та завданн€:

1. ўо таке дестал≥н≥зац≥€? ’то був ≥н≥ц≥атором њњ проведенн€?

2. ” чому суть хрущовських реформ?

3. ўо таке УждановщинаФ?

4. Ќасл≥дки перебудови дл€ ”крањни?

–екомендована л≥тература: 1, 2, 3, 9, 24, 26, 30.

 

8. —јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј —“”ƒ≈Ќ“≤¬ (—–—)

8.1. √раф≥к виконанн€ самост≥йноњ роботи студент≥в

є зп Ќазва теми √од.
  “ема 2.1. ¬итоки украњнського народу та його державност≥  
  “ема 3.1.  ињвська –усь  
  “ема 3.2. √алицько-¬олинська держава  
4. “ема 4.1. ”крањнськ≥ земл≥ у друг≥й половин≥ XIV- друг≥й пол. XVI cт.  
  “ема 5.1. ƒоба козаччини  
  “ема 5.2. ”крањнська нац≥ональна революц≥€ п≥д проводом Ѕогдана ’мельницького  
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 476 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2136 - | 1897 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.497 с.