Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асоби проведенн€ поточного та п≥дсумкового контролю




 

ѕоточний контроль Ч проведенн€ практичних зан€ть, в≥дпрацюванн€ академ≥чних заборгованостей, тематичн≥ та ≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ.

ћодульний контроль Ч проводитьс€ руб≥жне атестуванн€ або виконуютьс€ тестов≥ завданн€.

ѕ≥дсумковий контроль -зд≥йснюЇтьс€ в форм≥ ≥спиту (4 семестр). ќсновна мета ≥спиту - встановленн€ д≥йсного р≥вн€ знань студент≥в за обс€гом, €к≥сно ≥ глибиною та вм≥нн€м застосовувати њх у практичн≥й д≥€льност≥.

 

—тудент вважаЇтьс€ допущеним до ≥спиту, €кщо в≥н виконав вс≥ види роб≥т, передбачених навчальним планом та граф≥ком навчального


ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ѕќ–јƒ»

«агальна психолог≥€ - дисципл≥на, що намагаЇтьс€ знайти в≥дпов≥д≥ на принципов≥ питанн€, €к≥ постають перед психолог≥Їю в ц≥лому, виробити теоретичн≥ принципи, обірунтувати методи психолог≥чного п≥знанн€, сформулювати основн≥ законом≥рност≥ ≥снуванн€ ≥ розвитку псих≥чноњ реальност≥. «агальна психолог≥€ вивчаЇ сукупн≥сть теоретичних ≥ експериментальних досл≥джень, що ви€вл€ють найб≥льш загальн≥ психолог≥чн≥ законом≥рност≥, теоретичн≥ принципи ≥ методи психолог≥њ, њњ основн≥ пон€тт€ ≥ категор≥альний склад.


ќсвоЇнн€ майбутн≥ми спец≥ал≥стами загальноњ психолог≥њ Ї важливою складовою частиною њх загальноњ профес≥йноњ осв≥ти, що буде спри€ти глибшому розум≥нню ними вс≥х дисципл≥н циклу профес≥йноњ п≥дготовки: "¬≥ковоњ психолог≥њ", "ƒиференц≥альноњ психолог≥њ", "—оц≥альноњ психолог≥њ"", "ѕедагог≥чноњ психолог≥њ"", "≤нженерноњ психолог≥њ", а також практично ор≥Їнтованих дисципл≥н.

ћетою викладанн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђ«агальна психолог≥€ї Ї наданн€ студентам систематизованих знань з загальноњ психолог≥њ, вивченн€ основних методолог≥чних та теоретичних засад, метод≥в досл≥дженн€ психолог≥чних €вищ, формуванн€ профес≥йноњ св≥домост≥ та самосв≥домост≥. ѕ≥сл€ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни студент повинен:

 

Х знати:

- основн≥ етапи становленн€ психолог≥њ €к науки;

- основн≥ теоретичн≥ напр€мки сучасноњ психолог≥њ;

- основн≥ категор≥њ, принципи, закони сучасноњ психолог≥њ;

методи психолог≥чного досл≥дженн€;

- теоретичне обірунтуванн€ проблеми виникненн€ та розвитку псих≥ки у ф≥логенез≥;

- виникненн€, онтогенетичний розвиток, особливост≥ св≥домост≥ людини;

- особливост≥ несв≥домих псих≥чних €вищ;

- пон€тт€ та теор≥њ особистост≥, типи особистост≥, структуру особистост≥ та ≥ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥: темперамент, характер, зд≥бност≥;

- загально-психолог≥чну теор≥ю д≥€льност≥, операц≥онально-техн≥чн≥ та мотивац≥йно-особист≥сн≥ аспекти д≥€льност≥;

- законом≥рност≥ та механ≥зми мотивац≥йного та емоц≥йно-вольового регулюванн€ д≥€льност≥ та повед≥нки людини;

- психолог≥чн≥ теор≥њ, механ≥зми та законом≥рност≥ п≥знавальних процес≥в: в≥дчутт€, сприйманн€, уваги, пам'€т≥, мисленн€ та мовленн€, у€ви людини.

ум≥ти:

- анал≥зувати психолог≥чн≥ факти та €вища;

- планувати та орган≥зовувати психолог≥чне досл≥дженн€;

- ор≥Їнтуватис€ в основних теоретичних напр€мках сучасноњ психолог≥њ;

- застосовувати знанн€ загальноњ психолог≥њ при вивченн≥ ≥нших дисципл≥н циклу профес≥йноњ п≥дготовки.

 

 

«ј—ќЅ» ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ѕќ“ќ„Ќќ√ќ “ј ѕ≤ƒ—”ћ ќ¬ќ√ќ  ќЌ“–ќЋё

ѕоточний контроль Ц проведенн€ практичних та сем≥нарських зан€ть, в≥дпрацюванн€ академ≥чних заборгованостей.

ћодульний контроль Ц виконанн€ самост≥йних завдань, руб≥жне атестуванн€, виконанн€ практичних завдань.

ѕ≥дсумковий контроль Ц семестровий зал≥к та ≥спит.

 

 ритер≥њ оц≥нки знань ≥ вм≥нь:

 

«а нац≥ональною шкалою «а 100 бальною шкалою «а шкалою ECTS
¬≥дм≥нно 90 Ц 100 A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоњв весь матер≥ал, посл≥довно, лог≥чно в≥рно його в≥дтворюЇ. ћоже повТ€зати теоретичн≥ та практичн≥ сторони дисципл≥ни (особливо у контекст≥ д≥€льност≥ правоохоронних орган≥в), в≥льно в≥дпов≥даЇ на нестандартн≥ запитанн€, показуЇ знанн€ монограф≥чного матер≥алу з питанн€, в≥рно обірунтовуЇ науков≥ пон€тт€, волод≥Ї навичками виконанн€ практичних завдань, ви€вл€Ї вм≥нн€ самост≥йно узагальнювати матер≥ал, не допускаЇ при цьому помилки.

 

«а нац≥ональною шкалою «а 100 бальною шкалою «а шкалою ECTS
ƒобре 83 Ц 89 B
75 - 82

у випадках, коли студент знаЇ програмний матер≥ал, не допускаЇ суттЇвих недол≥к≥в у в≥дпов≥д≥, може в≥рно використовувати теоретичн≥ положенн€ й волод≥Ї навичками при виконанн≥ практичних завдань.

 

«а нац≥ональною шкалою «а 100 бальною шкалою «а шкалою ECTS
«адов≥льно 68 Ц 74 D
60 - 67 E

у випадках, коли студент засвоњв лише основний матер≥ал, але погано ор≥ЇнтуЇтьс€ в окремих положенн€х, припускаЇтьс€ помилок або неточностей у формулюванн€х, порушуЇ лог≥ку та посл≥довн≥сть у викладенн≥ програмного матер≥алу та маЇ складнощ≥ при виконанн≥ практичних завдань.

 

«а нац≥ональною шкалою «а 100 бальною шкалою «а шкалою ECTS
Ќезадов≥льно з можлив≥стю повторного складанн€ 35 Ц 59 FX
Ќезадов≥льно з обовТ€зковим повторним курсом 0 Ц 34 f

у випадках, коли студент не волод≥Ї знанн€ми щодо значноњ частини програмного матер≥алу, припускаЇтьс€ суттЇвих помилок, з великими труднощами виконуЇ практичну роботу.

 

“ематичний план дисципл≥ни

є з\п     “≈ћ» ¬сього годин « викладачем ≤ндив≥д. робота —амост. робота
разом лекц≥њ с\з,п/з конт р
                 
≤ семестр
  «м≥стовний модуль 1. психолог≥€ €к наука “ема 1. –озвиток погл€д≥в на предмет в ≥стор≥њ психолог≥њ              
  “ема 2. —учасний стан психолог≥чноњ науки              
  “ема 3. ѕсих≥ка ≥ мозок              
  «м≥стовний модуль 2. ¬иникненн€ ≥ розвиток псих≥ки ≥ св≥домост≥ “ема 4. ¬иникненн€ ≥ розвиток псих≥ки в ф≥логенез≥.              
  “ема 5. —в≥дом≥сть людини €к вищий р≥вень в≥дображенн€              
  “ема 6. Ќесв≥дом≥ псих≥чн≥ €вища              
  “ема 7 ѕсихолог≥€ особистост≥              
  “ема 8. ≤ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥ особистост≥              
ћодульний тест              
”сього годин за ≤ семестр              
≤≤ семестр
  «м≥стовий модуль 3. «агально-психолог≥чна теор≥€ д≥€льност≥ “ема 9. «агально-психолог≥чна теор≥€ д≥€льност≥              
  “ема 10. ќперац≥онально-техн≥чн≥ аспекти д≥€льност≥              
  “ема 11. ћотивац≥йно-особист≥сн≥ аспекти д≥€льност≥              
  «м≥стовий модуль 4. ѕсихолог≥€ мотивац≥њ та емоц≥йно-вольового регулюванн€ повед≥нки й д≥€льност≥ “ема 12. ќсновн≥ пон€тт€ та проблеми психолог≥њ мотивац≥њ              
  “ема 13. “еор≥њ мотивац≥њ              
  “ема 14. «агальна характеристика емоц≥йного в≥дображенн€              
  “ема 15. “еор≥њ емоц≥й              
  “ема 16. ѕсихолог≥€ вол≥              
ћодульний тест              
”сього годин за ≤≤ семестр              
≤≤≤ семестр
  «м≥стовний модуль 5. ѕсих≥чне в≥дображенн€ €к процес, його р≥вн≥ та форми. ѕсихолог≥€ уваги, памТ€т≥, у€ви “ема 17. —енсорно-перцептивн≥ процеси              
  “ема 18. ѕсихолог≥€ сприйманн€              
  “ема 19. ѕсихолог≥€ уваги              
  “ема 20. ѕсихолог≥€ памТ€т≥.              
  “ема 21. ѕсихолог≥€ у€ви.              
  «м≥стовий модуль 6. ѕсихолог≥€ мисленн€ та ≥нтелекту. “ема 22. ѕредмет психолог≥њ мисленн€.              
  “ема 23. “еор≥€ мисленн€              
  “ема 24. ѕсихолог≥€ ≥нтелекту              
  “ема 25. ћисленн€ ≥ мовленн€              
ћодульний тест              
”сього годин за ≤≤≤ семестр              
”сього годин              
                   

ѕрим≥тка: п≥сл€ зак≥нченн€ ≤≤ семестру студенти складають зал≥к, п≥сл€ вивченн€ курсу студенти складають ≥спит.

 

–ќ«ѕќƒ≤Ћ ЅјЋ≤¬, ѕ–»—¬ќё¬јЌ»’ —“”ƒ≈Ќ“јћ:

ћодуль 1 —еместровий модуль-контроль —ума бал≥в
«м≥стовний модуль 1 «м≥стовний модуль 2     ѕроводитьс€ за бажанн€м студента дл€ п≥двищенн€ рейтингу        
јудиторн≥ зан€тт€ (лекц≥њ, с/з, п/з, к/р, ≥ндив≥дуальна та самост≥йна робота тощо)
т1 т2 т3   т4 т5 т6 т7 т8 ћодульний тест
                 
   
 

 

ћодуль 2 —еместровий модуль-контроль —ума бал≥в  
«м≥стовний модуль 3 «м≥стовний модуль 4 ѕроводитьс€ за бажанн€м студента дл€ п≥двищенн€ рейтингу      
јудиторн≥ зан€тт€ (лекц≥њ, с/з, п/з, к/р, ≥ндив≥дуальна та самост≥йна робота тощо)  
т9 т10 т11 т12 т13 т14 т15 т16 ћодульний тест    
                       
         
   
                               

 

Ќј¬„јЋ№Ќј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. јнаньев Ѕ.√. ќ проблемах современного человекознани€.- —ѕб: ѕитер, 2001.

2. јйсмонтас Ѕ.Ѕ. ќбща€ психологи€: “ест≥. Ц ћ.: ¬Ћјƒќ—_ѕ–≈——, 2003. -192с.

3. јктуальн≥ проблеми сучасноњ психолог≥њ: матер≥али ћ≥жнар. наук.-практ. конф. (ƒн-вськ, 29-30 жовтн€ 2009 р.) / ƒ√”. Ц ƒн-вськ: ƒ√”; ≤нновац≥€, 2009. Ц 270 с.

4. јктуальн≥ проблеми сучасноњ психолог≥њ: зб-к наук. праць. ¬ип. ≤≤ / ƒ√”; за ред. —.ƒ. ћаксименка, ѕ.я. ћ≥нки.Ц ƒн-вськ: ƒ√”; ≤нновац≥€, 2010. Ц 190 с.

5. јнастази ј. ѕсихологическое тестирование.-—ѕб: ѕитер, 2001.

6. Ѕенеш √. ѕсихолог≥€: dtv-Atlas: дов≥дник: пер. з н≥м. / √. Ѕенеш; ред. ¬.ќ. ¬асютинський. Ц  .: «нанн€-ѕрес, 2007. Ц 510 с.

7. Ѕондаренко ј.‘. ќсновы психолог≥њ: ”чебник. Ц  .: ќсв≥та ”крањни, 2009. Ц 328 с.

8. Ѕочарова —.ѕ. ѕсихологи€ и пам€ть: “еори€ и практика дл€ обучени€ и работы. Ц ’.: √уманитарный центр, 2007. Ц 384 с.

9. Ѕродовська ¬.…., √рушевський ¬.ќ. “лумачний рос≥йсько-украњнський словник психолог≥чних терм≥н≥в: Ц  .: ѕрофес≥онал, 2007. Ц 512 с.

10. ¬ар≥й ћ.…. «агальна психолог≥€: ѕ≥дручник. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури,2007. Ц 968с.

11. ¬ар≥й ћ.…. ѕсихолог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥т., 2007. Ц 288 с.

12. ¬идатн≥ психологи: б≥ограф≥чний дов≥дник/ сост. “. Ўаповал. Ц  .: ¬ид. д≥м ЂЎк≥л. св≥тї, 2005. Ц 120 с.

13. ¬иль€нуэва Ё. „то такое психологические свойства? ћетафизика психологии: ѕер. с испан. Ц ћ.: »де€-ѕресс, 2006. Ц 256 с.

14. √альперин ѕ.я. Ћекции по психологии: ”чеб. пособ. Ц ћ.:  ƒ”, 2005. -400с.

15. √альперин ѕ.я. Ћекции по психологи: ”чеб. пособ.- ћ.:  ƒ”, 2005.- 400 с.

16. √ейссельхарт –., Ѕуркарт  . ѕам€ть. “ренировка пам€ти и техники концентрации внимани€: ѕер. с нем.- ћ.: ќмега-Ћ, 2006. Ц 125 с.

17. √олов≥нський ≤.«. ѕрац≥ з психолог≥њ / ≤.«. √олов≥нський. Ц  .: јкон≥т, 2008. Ц 315 с.

18. √иппенрейтер ё.Ѕ. ¬ведение в общую психологию. - ћ., 2001.

19. √амезо ћ.¬. јтлас по психологии.- ћ., 2001.

20. √одфруа ∆. „то такое психологи€ в 2-х т.т. 3-е изд. ћ: изд-во ћир,2004.

21. ƒрозденко  .—. «агальна психолог≥€ в таблиц€х ≥ схемах: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ѕрофес≥онал, 2004. -304с.

22. ƒрозденко  .—. «агальна психолог≥€ у практичному вим≥р≥: ѕ≥дручник. Ц  .: ѕрофес≥онал, 2007. Ц 608с.

23. ƒорфман Ћ.я. ћетодологические основы эмпирической психологии: от понимани€ к технологии: ”чеб. пос.- ћ.: —мысл, 2005.-288с.

24. ƒрозденко  .—. «агальна психолог≥€ в таблиц€х ≥ схемах: Ќавч. пос≥б.-  .: ѕрофес≥онал, 2004.- 304 с.

25. ƒрозденко  .—. «агальна психолог≥€ у практичному вим≥р≥: ѕ≥дручник. Ц  .: ѕрофес≥онал, 2007. Ц 608

26. ≈никеев ћ.». ѕсихологический энциклопедический словарь / ћ.». ≈никеев. Ц ћ.: ѕроспект, 2010. Ц 560 с.

27. «агальна психолог≥€: ѕрактикум: Ќавч. пос≥б./ ¬.¬. ¬олошина та ≥н. Ц  .: аравела, 2005. -280с.

28. «абродин ё.ћ. ѕсихологи€ личности и управление человеческими ресурсами. ”чебно-метод. ѕособие дл€ вузов. Ц ћ., 2002.

29. «агальна психолог≥€ / ≤.ћ. ÷имбалюк: Ќавчальний пос≥бник рекомендовано ћќ ”крањни.- .,¬.ƒ.Фѕрофес≥оналФ, 2004.

30. «агальна психолог≥€. ’рестомат≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .:  аравела, 2007. Ц 640 с.

31. «агальна психолог≥€ в таблиц€х ≥ схемах/  .—.ƒразденко: Ќавчальний пос≥бник -  :¬.ƒ.Фѕрофес≥оналФ, 2004.

32. «азнюк —. ѕсихолог≥€ мотивац≥њ. Ц  ., 2002

33. »льин ≈.ѕ. Ёмоции и чувства: учеб. пособ./ ≈.ѕ. »льин. Ц —ѕб.:ѕитер, 2011.-783 с.

34.  анеман ƒ. ¬нимание и усилие: ѕер. изд. Ц ћ.: —мысл, 2006. Ц 287 с.

35.  огнитивна€ психологи€: ”чебник/ѕод. ред. ¬.Ќ. ƒружинина. Ц ћ.: ѕ≈– —Ё, 2002. Ц 480с.

36.  овальчук ћ. ≤стор≥€ психолог≥њ. Ќавчальний пос≥бник.- .,2004.

37.  орольчук ћ.—.,  райнюк ¬.ћ. ѕсихолог≥€: —хеми, опорн≥ конспекти, методики: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ≈льга, 2007. -320с.

38.  лимов ≈.ј. ѕсихологи€: ”чеб.- ћ.: ёЌ»“», 1997. Ц 287 с.

39.  озлов ¬.¬. »нтегративна€ психологи€: ѕути духовного поиска, или осв€щение повседневности: ћоногр. ћ.: ѕсихотерапи€, 2007. Ц 528 с.

40.  орольчук ћ.—.,  райнюк ¬.ћ. ѕсихолог≥€: —хеми, опорн≥ конспекти, методики: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ≈льга, 2007. Ц 320 с.

41.  рысько ¬.√. ќбща€ психологи€ в схемах и комментари€х: учеб. пособ./ ¬.√.  рысько. Ц —ѕб.: ѕитер, 2006. Ц 254 с.

42.  узин ¬.—. ѕсихологи€.- ”чеб.- ћ.: ¬ысша€ школа, 1974. Ц 280 с.

43. Ћапп ƒ. »скусство помнить и забывать. Ц—ѕб.: ѕитер, 2002. Ц 224с.

44. Ћевин  . ƒинамическа€ психологи€: »збранные труды: ѕер. —нем./ ѕод. –ед. ƒ.ј. Ћеонтьева. Цћ.: —мисл, 2001.-572с.

45. Ћевин  . ƒинамическа€ психологи€: »збранные труды: ѕер. с нем./ ѕод ред. ƒ.ј. Ћеонтьева.-ћ.: —мысл, 2001.- 572 с.

46. Ћеонтьев ƒ.ј. ѕсихологи€ смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности: ћоногр.: ”чеб. пособ.- ћ.: —мысл, 2007. Ц 511 с.

47. Ћури€ ј.–. Ћекции по общей психологи: ”чеб. пособ.- —ѕб.: ѕитер, 2004.-320с.

48. Ћури€ ј.–. Ћекции по общей психологи: ”чеб. пособ. Ц —ѕб.:ѕитер, 2004. Ц 320с.

49. ћаклаков ј.√. ќбща€ психологи€: ответы на экзаменационные билеты / ј.√. ћаклаков. Ц —ѕб.: ѕитер, 2011. Ц 224 с.

50. ћаклаков ј.√. ќбща€ психологи€: ”чеб.Ц —пб.: ѕитер, 2005.Ц 583 с.

51. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: Ќавч. пос≥б.- 2-е вид.-  .: ÷ентр навч. л≥т., 2004.- 272 с.

52. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€ (англ≥йською мовою): навч. пос≥б./ —.ƒ. ћаксименко. Ц ¬≥нниц€: Ќова книга, 2005. Ц 288 с.

53. ћещер€ков Ѕ.√. ѕсихологи€: “емат. словарь: Ѕолее 3300 статей! Ц —ѕб.: ѕрайм-≈врознак, 2007. Ц 439 с.

54. ћожгинский ё.Ѕ. јгрессивность детей и подростков: –аспознавание, лечени. Ц 2-е изд. Ц ћ.:  огито-÷ентр, 2008. Ц 181 с.

55. ћТ€соњд ѕ.ј. «адач≥ з курсу загальноњ психолог≥њ: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ¬ища школа, 2000. Ц 183 с.

56. ћТ€соњд ѕ.ј.  урс загальноњ психолог≥њ у 2-х томах. “.1.: п≥дручник / ѕ.ј. ћТ€соњд. Ц  .: јлерта, 2011. Ц 496 с.

57. Ќемов –.—. ќбща€ психологи€: ”чебник.- ћ.: √уманит. центр ¬Ћјƒќ—, 2003.- 400 с.

58. Ќемов –.—. ѕсихологи€: ¬ 3-х кн.  н.1. ќбщие основы психологии: ”чеб.-5-е изд.- ћ.: √уманит. центр ¬Ћјƒќ—, 2004.- 687 с.

59. Ќемов –.—. ѕсихологи€: ¬ 3 кн.  н..1 ќбщие основы психологи: ”чеб. Ц 5-е изд. Ц ћ.: √уманит. изд. ÷ентр ¬Ћјƒќ—, 2004. -687с.

60. Ќемов –.—. ќбща€ психологи€: ”чебник -ћ.: √уманит. изд. ÷ентр ¬Ћјƒќ—, 2003. Ц 400с.

61. ќбща€ психологи€: Ёнциклопедический словарь в 6-ти томах/ ѕод ред. ј.¬. ѕетровського. Цћ.: ѕ≈–—Ё, 2005. Ц 250с.

62. ќрганизационна€ психологи€/ ѕод ред. √.¬. —уходольского. Ц ’.: √уманит. центр, 2004.- 256с.

63. ѕальм √.ј. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / √.ј. ѕальм. Ц  .: ÷”Ћ, 2009. Ц 256 с.

64. ѕеллерен ћ., Ѕрес ћ. ѕсихосинтез: ѕер. с фран. Ц ћ.: ј—“, јстрель, 2004. Ц 160 с.

65. ѕрисн€кова Ћ.ћ. —истемный синтез психофизических процессов: моногр. / Ћ.ћ. ѕрисн€кова. Ц  .: »н-т психологии им. √.—.  остюка, 2008. - 357 с.

66. ѕсихолог≥чна енциклопед≥€. Ц  .: јкадемвидав, 2006. Ц 424 с.

67. ѕсихолог≥чний тлумачний словник найсучасн≥ших терм≥н≥в: близько 3000 сл≥в / сост. ¬.Ѕ. Ўапарь.- ’.: ѕрапор, 2009. Ц 672 с.

68. ѕсихологи€: комплексный подход: перев. / ѕод ред. ћ. јйзенка. Ц ћинск: Ќовое знание, 2002. Ц 832 с.

69. ѕсихолог≥€: ѕ≥дручник / «а ред. ё.Ћ. “роф≥мова. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 560 с.

70. ѕсихологи€: ”чеб./ ѕод ред. ј.ј. рылова. Ц ћ.: ѕроспект, 2000. Ц 584 с.

71. ѕсихологи€ пам€ти: ’рестомати€ / –ед. ё.Ѕ. √иппенрейтер, ¬.я. –оманов. Ц 2-е изд., испр. и доп. Ц ћ.: ј—“; јстрель, 2008. Ц 656 с.

72. –убинштейн —.Ћ. ќсновы общей психологии: ”чеб. пособ.- —ѕб.: ѕитер, 2004.- 713 с.

73. –усинка ≤. ѕсихолог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: «нанн€, 2007. Ц 367 с.

74. —крипченко ќ.¬. ¬≥кова та педагог≥чна психолог≥€. Ц  ., 2002.

75. —итуационна€ и личностна€ детерминаци€ дискурса: сб-к трудов / ред. Ќ.ƒ. ѕавлова, ».ј. «ачесова. Ц ћ.: »н-т психологии –јЌ, 2007. Ц 384 с.

76. —пиридонов ¬.‘. ѕсихологи€ мышлени€: –ешение задач и проблем: ”чеб. пособ.- ћ.: √енезис, 2006. Ц 319 с.

77. —тат≥онова Ќ.ѕ. ѕсихолог≥€. ќпорний конспект лекц≥й..-  .,2004.

78. —тол€ренко Ћ.ƒ. ќсновы психологии. Ц –остов-на-ƒону, 2004.

79. —тат≥онова Ќ.ѕ. ѕсихолог≥€. ќпорний конспект лекц≥й.- .,2004.

80. —екреты выдающихс€ экспериментов. 40 исследований, которые потр€сли психологию. ќлма-ѕресс,2003.

81. “рофимова Ќ.ћ. ќбща€ психологи€: практикум: учеб. пособ./ Ќ.ћ. “рофимова, ≈.¬. ѕолен€кина, Ќ.Ѕ. “рофимова. Ц —ѕб.: ѕитер, 2005.- 320 с.

82. ’алперн. ѕсихологи€ критического мышлени€. Ц ћ., 2000.

83. ’олодна€ ћ.ј. ѕсихологи€ интеллекта. ѕарадоксы исследовани€. Ц 2-е изд., перер. и доп. Ц ћ., 2002.

84. ÷имбалюк ≤.ѕ.ѕсихолог≥€: Ќавчальний пос≥бник.-  .:¬.ƒ.Фѕрофес≥оналФ, 2004.

85. ÷имбалюк ≤.ѕ. ѕсихолог≥€ сп≥лкуванн€. Ќавчальний пос≥бник рекомендовано ћќЌ ”крањни.-  .:¬.ƒ.Фѕрофес≥оналФ,2004.

86. ÷имбалюк ≤.ѕ., яницька ќ.ё. «агальна психолог≥€: Ќавч. пособ. ћ дульно-рейтинг. курс дл€ студент≥в ¬Ќ« Ц  .: ѕрофес≥онал, 2004. -304с.

87. Ўтейнмец ј.Ё. ќбща€ психологи€: учеб. пособ./ ј.Ё. Ўтейнмец.Ц 2-е изд., перераб. - ћ.: јкадеми€, 2010. - 288 с.

ѕЋјЌ ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя «јЌя“№

≤ —≈ћ≈—“–





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2056 - | 1936 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.077 с.