Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒо сем≥нарських зан€ть та самост≥йноњ роботи
«ј√јЋ№Ќј ѕ—»’ќЋќ√≤я

 

 

ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’, ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№

“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

 

дл€ студент≥в факультету Ђѕсихолог≥њї

 

ƒн≥пропетровськ

 

 

ƒЌ≤ѕ–ќѕ≈“–ќ¬—№ »… √”ћјЌ≤“ј–Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 

Д«атверджуюФ

ѕроректор з навчальноњ роботи

√.ћ. Ѕогуславський

 

Д_____Ф__________2009р.

 

 

ѕЋјЌ»

—≈ћ≤Ќј–—№ »’, ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№

“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

 

ƒисципл≥на «агальна психолог≥€

Ќапр€м п≥дготовки 6.030102 Ђѕсихолог≥€ї

 

‘орма навчанн€ денна

 

 

ѕлани сем≥нарських, практичних зан€ть та самост≥йноњ роботи з дисципл≥ни У«агальна психолог≥€Ф / ”кладач: кандидат психолог≥чних наук, професор ѕр≥сн€кова Ћюдмила ћакар≥вна Ц ƒн≥пропетровський гуман≥тарний ун≥верситет, 2009.- 11 с.

 

 

–ецензенти:

 

Ѕочелюк ¬.…. Ц доктор психолог≥чних наук, професор ( ласичний приватний ун≥верситет)

Ўев€ков ќ.¬. - кандидат психолог≥чних наук, доцент (ƒн≥пропетровський гуман≥тарний ун≥верситетї

 

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ѕќ–јƒ»

ƒќ —≈ћ≤Ќј–—№ »’ «јЌя“№ “ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

 

 

«агальна психолог≥€ Ї нормативною дисципл≥ною, €ка в≥дноситьс€ до фундаментальних та профес≥йно ор≥Їнтованих навчальних дисципл≥н.

¬ процес≥ вивченн€ кожноњ теми студент повинен в≥дпрацювати в≥дпов≥дн≥ положенн€ конспект≥в лекц≥й, п≥дручник≥в, наукових коментар≥в та навчальних пос≥бник≥в, щоб забезпечити теоретичну базу дл€ засвоЇнн€ б≥льш складного матер≥алу ≥ можливост≥ самост≥йного поглибленого засвоЇнн€ проблемних питань психолог≥чноњ практики.

” випадку виникненн€ окремих труднощ≥в при вивченн≥ теми, студент може заздалег≥дь звернутись за допомогою до викладача, €кий проводить зан€тт€, або до ≥ншого викладача кафедри.

« урахуванн€м загальних вимог, а також певноњ специф≥ки дисципл≥ни сл≥д враховувати наступне.

—ем≥нарськ≥ зан€тт€ провод€тьс€ з метою поглибленого курсу У«агальна психолог≥€Ф. ÷ей вид зан€ть Ї важливим чинником не т≥льки дл€ перев≥рки знань студент≥в, але й культивуванн€ високого р≥вн€ знань на основ≥ правильних суджень ≥ висновк≥в.

—ем≥нар Ц це вид навчального зан€тт€, на €кому викладач орган≥зовуЇ обговоренн€ студентами питань програмного матер≥алу.

ќсновн≥ завданн€ сем≥нар≥в з У«агальноњ психолог≥њФ пол€гають у засвоЇнн≥ теоретичних положень, набутт€ навичок, опануванн€ њх з позиц≥й сучасноњ науки. ” процес≥ обговоренн€ питань студенти навчаютьс€ формулювати ≥ викладати своњ думки та застосовувати теоретичн≥ положенн€ в≥дпов≥дно до вимог д≥€льност≥ практичного психолога.

—ем≥нари мають спри€ти розвитку творчоњ самост≥йност≥ студент≥в, ≥нтересу до наукових досл≥джень, формуванню навичок та вм≥нь публ≥чного виступу ≥ участ≥ в дискус≥њ, вихованню педагог≥чного такту, розвитков≥ культури мовленн€, що Ї дуже важливим в д≥€льност≥ психолога.

√отуючись до сем≥нару необх≥дно привернути увагу до ключових пон€ть, €к≥ притаманн≥ вказаним темам та засвоњти њх. ѕри в≥дпов≥д≥ на сем≥нарському зан€тт≥ сл≥д так будувати св≥й виступ, щоб в ньому, по можливост≥, м≥стилось:

- ч≥тке формулюванн€ теоретичного положенн€;

- обгрунтуванн€ цього положенн€ ≥ розкритт€ його найб≥льш характерних ознак ≥ властивостей;

- аргументац≥ю та ≥люстрац≥ю теоретичних положень конкретними фактами.

ќбговоренн€ питань теми на сем≥нар≥ може в≥дбуватись в р≥зних формах:

сп≥вбес≥ди, загальногруповоњ дискус≥њ, заслуховуванн€ реферат≥в, проведенн€

письмових контрольних роб≥т "бл≥ц" опитуванн€ ≥ т.п.

¬ивченн€ курсу зак≥нчуЇтьс€ складанн€м ≥спиту.

ѕо завершенню навчанн€ студент повинен знати:

- розвиток наукових погл€д≥в на псих≥чне житт€ людини;

- методи ≥ принципи ≥сторико-психолог≥чного досл≥дженн€;

”м≥ти:

- працювати з першоджерелами, з≥ знанн€м основних теор≥й ≥сторико-психолог≥чного процесу;

- ор≥Їнтуватис€ в ≥стор≥њ окремих психолог≥чних проблем в галуз≥ психолог≥њ;

- використовувати знанн€ з ≥стор≥њ психолог≥њ дл€ усв≥домленн€ актуальних завдань подальшого розвитку ц≥Їњ науки в ц≥лому.

—амост≥йну роботу варто починати з вивченн€ тексту лекц≥њ, пот≥м почати й законспектувати в зошит з п≥дготовки до сем≥нар≥в в≥дпов≥дний матер≥ал п≥дручника та ≥нших джерел. „итати треба уважно, всеб≥чно та критично анал≥зувати прочитане. «устр≥вши нове, незрозум≥ле слово, вираз, обов'€зково необх≥дно з'€сувати його зм≥ст. Ќе зробивши цього, студент ризикуЇ сприйн€ти неправильно значенн€ слова, виразу або й всього тексту. “ут варто скористатис€ словниками чи оф≥ц≥йними джерелами.

ѕерел≥к рекомендованоњ л≥тератури не Ї вичерпним. —туденти мус€ть опановувати ≥нш≥ джерела ≥ особливо статт≥ €к≥ публ≥куютьс€ у сучасних пер≥одичних виданн€х.

ѕ≥сл€ розгл€ду певних блок≥в тем можуть проводитись зан€тт€ з метою модульного контролюванн€ знань. ¬становлений при цьому р≥вень засвоЇнн€ матер≥алу враховуЇтьс€ викладачем при вир≥шенн≥ питанн€ про допуск до ≥спиту. ÷е стосуЇтьс€ ≥ тих тем, що вивчаютьс€ студентами самост≥йно.

ѕерел≥к питань, €к≥ винос€тьс€ на ≥спит складаЇтьс€ з питань, що розгл€даютьс€ на зан€тт€х та питань дл€ самост≥йного вивченн€ ≥ включаЇ окрем≥ теми реферат≥в, €к≥ готувалис€ по завданню викладача.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 338 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2106 - | 1838 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.