Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема. ѕол≥тика доход≥в ≥ оплата прац≥
 

—истеми в≥др€дноњ форми зароб≥тноњ плати:

1. ѕр€ма в≥др€дна система:

де Ц пр€мий в≥др€дний зароб≥ток;

Ц в≥др€дний розц≥нок за виготовленн€ одного виробу ≥Цго виду;

Ц фактична к≥льк≥сть вироб≥в ≥Цго виду, виготовлених роб≥тником за певний час (за м≥с€ць, день, зм≥ну);

Ц к≥льк≥сть вид≥в вироб≥в.

–озц≥нок залежить в≥д виконанн€ норм вироб≥тку:

,

де Ц норма часу на роботу;

Ц годинна тарифна ставка роб≥т, що виконуютьс€;

або

де Ц годинна норма вироб≥тку.

 

2. ¬≥др€дно Ц прем≥альна система:

,

де Ц зароб≥ток роб≥тника при в≥др€дно Ц прем≥альн≥й систем≥;

Ц тарифний зароб≥ток роб≥тника при пр€м≥й в≥др€дн≥й систем≥ оплати прац≥;

Ц сума прем≥альних доплат.

,

де ѕ1 Ц процент доплати за виконанн€ плану;

ѕ2 Ц процент доплат за перевиконанн€ плану;

ѕпп − процент доплат за кожен процент перевиконанн€ плану.

,

де ќф, ќпл Ц в≥дпов≥дно фактичний ≥ розрахунковий обс€г випуску продукц≥њ за м≥с€ць, шт./м≥с.

 

3. ¬≥др€дно-прогресивна система Ц сутн≥сть системи пол€гаЇ в тому, що в межах норми вироб≥тку оплата прац≥ зд≥йснюЇтьс€ за основними (звичайними) розц≥нками, а понад Ц за п≥двищеними, прогресивно зростаючими по м≥р≥ перевиконанн€ норм.

,

де Ц зароб≥ток роб≥тника при в≥др€дно Ц прогресивн≥й систем≥;

Ц вих≥дна база дл€ нарахуванн€ доплат (встановлюЇтьс€ на р≥вн≥ 110 Ц 115 %);

Ц звичайний розц≥нок за вир≥б;

Ц п≥двищений розц≥нок за один вир≥б.

де Ц в≥дсоток зростанн€ розц≥нки (визначаЇтьс€ за шкалою, €ка розробл€Їтьс€ ≥ затверджуЇтьс€ самим п≥дприЇмством).

 

4. Ќепр€ма в≥др€дна система оплати прац≥ використовуЇтьс€ дл€ оплати прац≥ допом≥жних роб≥тник≥в ≥ п≥дсобник≥в, прац€ €ких значно впливаЇ на вироб≥ток основних роб≥тник≥в Ц в≥др€дник≥в.

де Ц зароб≥ток п≥дсобного роб≥тника при непр€м≥й в≥др€дн≥й систем≥;

Ц фактично виготовлена ≥Цм роб≥тником к≥льк≥сть продукц≥њ за зм≥ну;

Ц непр€мий в≥др€дний розц≥нок при обслуговуванн≥ ≥Цго роб≥тника.

де Ц зм≥нна тарифна ставка п≥дсобника;

Ц плановий випуск продукц≥њ ≥Цм роб≥тником на зм≥ну, шт./зм≥ну;

о Ц к≥льк≥сть основних роб≥тник≥в, що обслуговуютьс€ одним п≥дсобником, ос≥б.

,

де Ц зароб≥ток допом≥жного роб≥тника при непр€м≥й в≥др€дн≥й систем≥;

Ц фактично в≥дпрацьований допом≥жним роб≥тником час, год./м≥с.;

Ц годинна ставка допом≥жного роб≥тника, грн./год.;

Ц середн≥й коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм на д≥льниц≥, €ку обслуговуЇ допом≥жний роб≥тник.

 

5. јкордна система передбачаЇ встановленн€ розц≥нок не за одиницю виконаноњ роботи, а в≥дразу на весь обс€г роб≥т ≥з затвердженн€м терм≥ну його виконанн€.

 

6.  олективна (бригадна) система оплати прац≥ застосовуЇтьс€ на роботах, на €ких виробниче завданн€ виконуЇтьс€ сп≥льно вс≥ма членами колективу (при обслуговуванн≥ складних агрегат≥в; на роботах, де ≥ндив≥дуальна робота неможлива або недоц≥льна; на потокових л≥н≥€х тощо). «а колективною системою спочатку зд≥йснюЇтьс€ розрахунок зароб≥тку всього колективу €к при пр€м≥й в≥др€дн≥й систем≥, використовуючи бригадний розц≥нок. ѕот≥м цей зароб≥ток розпод≥л€Їтьс€ м≥ж членами бригади одним ≥з прийн€тих метод≥в.

,

де Ц в≥др€дний бригадний зароб≥ток;

Ц бригадна в≥др€дна розц≥нка за ≥Ций вир≥б;

Ц фактичний бригадний вироб≥ток ≥Цго виробу;

Ц к≥льк≥сть вид≥в вироб≥в.

,

де Ц годинна тарифна ставка jЦго члена бригади;

Ц число член≥в у бригад≥;

або

де Ц годинна тарифна ставка на kЦ≥й операц≥њ;

Ц трудом≥стк≥сть kЦоњ операц≥њ;

Ц к≥льк≥сть операц≥й.

«ароб≥тна плата окремого члена бригади в склад≥ загального бригадного зароб≥тку може визначатис€ наступними методами:

1) методом годиноЦкоеф≥ц≥Їнт≥в, €кщо ус≥ члени бригади працюють в однакових умовах:

,

де Ц зароб≥ток jЦго члена бригади;

Ц бригадний тарифний зароб≥ток;

Ц тарифний зароб≥ток jЦго члена бригади.

” свою чергу тарифний зароб≥ток бригади () та окремого њњ члена () розраховуЇтьс€ за формулами:

,

,

де Ц годинна тарифна ставка jЦго члена бригади;

Ц фактично в≥дпрацьований jЦм членом бригади час.

2) методом коеф≥ц≥Їнту трудовоњ участ≥ ( “”), €кщо в≥дбуваЇтьс€ сум≥щенн€ профес≥й у бригад≥.

 “” Ц це узагальнююча к≥льк≥сна оц≥нка реального внеску кожного роб≥тника в залежност≥ в≥д ≥ндив≥дуальноњ продуктивност≥ прац≥ та €кост≥ роботи за в≥дпов≥дний пер≥од часу. «а  “” може розпод≥л€тис€ прем≥€ та/або в≥др€дний прироб≥ток.

,

де Ц розпод≥лена частина зароб≥тку jЦго члена бригади;

Ц частина загального зароб≥тку бригади, €ка п≥дл€гаЇ розпод≥лу через  “”;

Ц фактичне значенн€  “”, встановлене jЦму члену бригади.

«агальний зароб≥ток окремого члена бригади () в раз≥ використанн€ ≥ншого методу розпод≥лу колективного зароб≥тку визначатиметьс€ €к сума його складових елемент≥в:

3) безтарифна (бальний метод):

де  “” Ц коеф≥ц≥Їнт трудовоњ участ≥;

ф Ц фактично в≥дпрацьований час;

 j Ц квал≥ф≥кац≥йний р≥вень прац≥вника.

—истеми погодинноњ форми зароб≥тноњ плати:

1. ѕр€ма погодинна система побудована на визначенн≥ зароб≥тноњ плати на основ≥ виключно фактично в≥дпрацьованого часу ≥ присвоЇного роб≥тников≥ тарифного розр€ду (ставки):

де Ц зароб≥ток роб≥тника при пр€м≥й погодинн≥й систем≥;

Ц фактично в≥дпрацьований за м≥с€ць час;

Ц годинна тарифна ставка за розр€дом роб≥тника.

 

2. ѕогодинноЦпрем≥альна система доповнюЇ пр€му погодинну систему оплати прац≥ прем≥юванн€м за дос€гнут≥ результати роботи:

,

де Ц зароб≥ток роб≥тника при погодинно Ц прем≥альн≥й систем≥;

Ц сума зароб≥тку, нарахованого за пр€мою погодинною системою оплати прац≥;

Ц сума прем≥альних доплат за дос€гненн€ певних €к≥сних або к≥льк≥сних показник≥в.

 

3. —истема посадових оклад≥в Ї р≥зновидом пр€моњ погодинноњ системи. ѕри н≥й оплата прац≥ роб≥тник≥в зд≥йснюЇтьс€ не за погодинними тарифними ставками, а за м≥с€чними окладами:

,

де − зароб≥ток роб≥тника при окладн≥й систем≥;

− м≥с€чний оклад;

− м≥с€чний фонд робочого часу (робоч≥ дн≥ за граф≥ком);

− фактично в≥дпрацьован≥ дн≥ у тому ж м≥с€ц≥.

 

 

“ема. ѕлануванн€ прац≥.

 

4.  оеф≥ц≥Їнт спискового (обл≥кового) складу:

або ,

де ном, “еф Ц в≥дпов≥дно ном≥нальний та ефективний фонд робочого часу, год;

h Ц плановий в≥дсоток невиход≥в на роботу (%).

 

5. «агальна чисельн≥сть ѕ¬ѕ у плановому пер≥од≥:

,

де пл Ц чисельн≥сть ѕ¬ѕ, що необх≥дна дл€ забезпеченн€ планового обс€гу виробництва, ос≥б;

б Ц базова чисельн≥сть ѕ¬ѕ, ос≥б;

v Ц ≥ндекс зростанн€ (зменшенн€) обс€гу виробництва продукц≥њ у пор≥вн€нн≥ з базовим роком;

Inn Ц оч≥куване зростанн€ продуктивност≥ прац≥ у плановому роц≥.

6.  оеф≥ц≥Їнт обороту персоналу за зв≥льненн€м:

,

де з.п . Ц число зв≥льнених прац≥вник≥в;

п. Ц середньоспискова чисельн≥сть персоналу за розрахунковий пер≥од.

 

7.  оеф≥ц≥Їнт обороту персоналу за прийомом:

,

де пр. Ц число прийн€тих прац≥вник≥в.

 

8. «агальний коеф≥ц≥Їнт оборотност≥ персоналу:

.

 

9.  оеф≥ц≥Їнт плинност≥:

,

де з.пл Ц зв≥льненн€ з причин плинност≥ (за власним бажанн€м; за порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни).

 

10. ѕланова чисельн≥сть основних роб≥тник≥в:

а) за трудом≥стк≥стю роб≥т:

,

де “ћвир Ц планова трудом≥стк≥сть виробничоњ програми, нормо-год;

 вн Ц плановий коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм.

б) за нормами вироб≥тку:

де Q Ц обс€г виробництва в плановому роц≥;

Ќв Ц норма вироб≥тку одним роб≥тником, шт/год.

в) за робочими м≥сц€ми на основ≥ норм обслуговуванн€:

де  об Ц планова к≥льк≥сть одиниць обладнанн€ (площа цех≥в, прим≥щень);

 зм Ц коеф≥ц≥Їнт зм≥нност≥;

Ќо Ц норма обслуговуванн€ на одного роб≥тника.

 


ѕрактичн≥ завданн€

 

«адача 1

Ќа початок року чисельн≥сть населенн€ становила 820 тис. ос., з €ких 392 тис. чол. Ц трудов≥ ресурси. «а попередн≥ роки середньор≥чн≥ коеф≥ц≥Їнти становили: народжуваност≥ 19,4 Й, смертност≥ 10,4 Й, механ≥чного приросту 5,7Й.

«а даними обчислити:

1) коеф≥ц≥Їнт загального приросту населенн€;

2) перспективну чисельн≥сть населенн€ та трудових ресурс≥в на майбутн≥ три роки.

 

«адача 2

„исельн≥сть населенн€ м≥ста 800 тис. ос≥б, з €ких 520 тис. працездатного в≥ку. „исельн≥сть ≥нвал≥д≥в ≤ та ≤≤ груп у працездатному в≥ц≥ та ос≥б, що одержали пенс≥њ на п≥льгових умовах Ц 30 тис. ос≥б

¬ народному господарств≥ було зайн€то 430 тис. працездатних та 50 тис. пенс≥онер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в.

ѕрот€гом року дос€гли працездатного в≥ку 15 тис. ос≥б, пенс≥йного Ц 20 тис. ос., п≥шли працювати Ц 10 тис. пенс≥онер≥в та п≥дл≥тк≥в, а зв≥льнились 5 тис. ос.; стали ≥нвал≥дами або вмерли в працездатному в≥ц≥ Ц 400 ос≥б; на пост≥йне помешканн€ прињхали 7 тис. ос., а вињхали Ц 6 тис. ос≥б у працездатному в≥ц≥.

–озрахувати:

Ц чисельн≥сть трудових ресурс≥в демограф≥чним ≥ економ≥чним методам на початок року ≥ можливу на к≥нець року;

Ц коеф≥ц≥Їнти природного, механ≥чного та загального приросту трудових ресурс≥в;

Ц можливу чисельн≥сть трудових ресурс≥в через два роки.

 

«адача 3

Ќа обл≥ку в м≥ському центр≥ зайн€тост≥ на початок року перебувало 28,5 тис. ос≥б. ѕрот€гом року з п≥дприЇмств м≥ста було зв≥льнено 4,1 тис. ос≥б через скороченн€ штат≥в, 680 ос≥б Ц з причин плинност≥ кадр≥в. « 3560 випускник≥в денноњ форми навчанн€ середн≥х та вищих навчальних заклад≥в до центру зайн€тост≥ звернулос€ 1290 ос≥б.  р≥м того, ви€вили бажанн€ працювати за наймом 362 особи з числа зайн€тих у домашньому господарств≥.

–оботодавц≥ подали до центру зайн€тост≥ м≥ста за€вки на заповненн€ 1300 вакантних робочих м≥сць.

ƒосл≥дити структуру поточноњ пропозиц≥њ робочоњ сили. ¬изначити число трудоактивних ос≥б, дл€ €ких на к≥нець року не вир≥шене питанн€ працевлаштуванн€ при умов≥, що профес≥йн≥ характеристики на€вноњ на м≥сцевому ринку прац≥ незайн€тоњ робочоњ сили в≥дпов≥дають вимогам роботодавц≥в. ќбчислити навантаженн€ на одне в≥льне робоче м≥сце ≥ пор≥вн€ти його з аналог≥чним показником у середньому по крањн≥.

 

«адача 4

„исельн≥сть населенн€ в м≥ст≥ становить 200 тис. ос≥б; чисельн≥сть працюючих Ц 52 тис€ч, у тому числ≥ працююч≥ пенс≥онери - 3 тис. ос≥б.

” м≥ст≥ проживаЇ 57 тис. ос≥б молодше ≥ старше працездатного в≥ку, а також 7 тис€ч непрацездатних ос≥б працездатного в≥ку.

ќбчислити чисельн≥сть безроб≥тних та р≥вень безроб≥тт€ в м≥ст≥. ѕо€снити в≥дм≥нн≥сть м≥ж в≥тчизн€ним ≥ м≥жнародним п≥дходами до визначенн€ р≥вн≥ безроб≥тт€.

 

«адача 5

„исельн≥сть населенн€ району на початок року становила 800 тис. ос≥б, з €ких 450 тис€ч Ц особи працездатного в≥ку. „исельн≥сть ≥нвал≥д≥в I та ≤≤ груп у працездатному в≥ц≥ та ос≥б, що одержували пенс≥њ на п≥льгових умовах дор≥внювала 30 тис. ос≥б. ” народному господарств≥ було зайн€то 330 тис€ч працездатних ос≥б працездатного в≥ку та 50 тис€ч пенс≥онер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в.

ѕрот€гом року дос€гли працездатного в≥ку 10 тис. ос≥б, пенс≥йного Ц 20 тис. ос≥б, з €ких продовжили працювати 8 тис. ос≥б. «а р≥к зв≥льнилось 6 тис. пенс≥онер≥в, €к≥ ран≥ше працювали. «а цей же пер≥од стали ≥нвал≥дами або ж вмерли в працездатному в≥ц≥ 1400 ос≥б, на пост≥йне мешканн€ прињхало 7 тис. ос≥б, а вињхало Ц 6 тис. ос≥б працездатного в≥ку.

–озрахувати чисельн≥сть трудових ресурс≥в на початок ≥ к≥нець року, коеф≥ц≥Їнти природного, механ≥чного та загального приросту трудових ресурс≥в. ¬изначити прогнозовану середньор≥чну чисельн≥сть трудових ресурс≥в при терм≥ну прогнозу 2 роки.

 

«адача 6

Ќаселенн€ област≥ становить 15 млн. ос≥б, у тому числ≥: д≥ти до 16 рок≥в - 3,5 млн. ос≥б, з них працюють на с≥мейних п≥дприЇмствах Ц 50 тис. ос≥б; особи, €к≥ знаход€тьс€ у псих≥атричних л≥карн€х та виправних установах Ц 20 тис. ос≥б; пенс≥онери Ц 4,1 млн. ос≥б, з них працюють Ц 1,76 млн. ос≥б; безроб≥тн≥ Ц 1,8 млн. ос≥б; зайн€т≥ особи працездатного в≥ку Ц 11 млн. ос≥б; особи, €к≥ поЇднують роботу ≥ навчанн€ на умовах неповного робочого дн€ Ц 2,8 тис. ос≥б.

–озрахувати чисельн≥сть ≈јЌ в област≥ та обчислити р≥вень безроб≥тт€ за методолог≥Їю ћќѕ.

 

«адача 7

¬≥домо, що в м≥ст≥ нин≥ проживаЇ 45 тис. д≥тей в≥ком 14 рок≥в. ¬≥рог≥дн≥сть залишитись живими дл€ них при переход≥ до 15-р≥чного в≥ку дор≥внюЇ 0,985, в≥д 15 до 16-р≥чного в≥ку Ц 0,990. —ередн€ норма охопленн€ ос≥б 16 рок≥в навчанн€м в попередн≥ роки дор≥внювала 0,83 при динам≥ц≥ скороченн€ на 5 % щор≥чно.

¬изначити розм≥р поповненн€ реальних трудових ресурс≥в м≥ста через 2 роки.

 

«адача 8

„исельн≥сть населенн€ м≥ста на початок року становила 530 тис. ос≥б. „астка населенн€ працездатного в≥ку Ц 0,81; коеф≥ц≥Їнт працездатност≥ населенн€ працездатного в≥ку - 0,95. ” народному господарств≥ було зайн€то 8 тис€ч пенс≥онер≥в та п≥дл≥тк≥в. –ух трудових ресурс≥в характеризуютьс€ такими коеф≥ц≥Їнтами: природного поповненн€ Ц 10 Й; природного вибутт€ Ц 11 Й; механ≥чного поповненн€ Ц 7 Й; механ≥чного вибутт€ Ц 4 Й.

ќбчислити фактичну чисельн≥сть трудових ресурс≥в м≥ста на початок року ≥ њх прогнозовану чисельн≥сть через 5 рок≥в.

 

«адача 9

„исельн≥сть населенн€ району на початок року становить 880 тис. ос≥б, з €ких 510 тис. ос≥б працездатного в≥ку. „исельн≥сть ≥нвал≥д≥в I та II груп у працездатному в≥ц≥ та ос≥б, що одержували пенс≥њ на п≥льгових умовах, 55 тис. ос≥б ¬ народному господарств≥ було зайн€то 480 тис. ос≥б працездатних та 90 тис. пенс≥онер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в. ѕрот€гом року дос€гли працездатного в≥ку 12 тис. ос≥б; пенс≥йного Ц 16 тис.; п≥шли працювати 6 тис. пенс≥онер≥в та п≥дл≥тк≥в, а зв≥льнились Ц 3 тис.; стали ≥нвал≥дами або вмерли в працездатному в≥ц≥ 500 ос≥б, на пост≥йне помешканн€ прињхали 9 тис. ос≥б, а вињхали Ц 6 тис. ос≥б у працездатному в≥ц≥.

–озрахувати: 1) чисельн≥сть трудових ресурс≥в економ≥чним методом та демограф≥чним методами на початок та к≥нець року; 2) коеф≥ц≥Їнт механ≥чного приросту трудових ресурс≥в; 3) коеф≥ц≥Їнт загального приросту трудових ресурс≥в; 4) коеф≥ц≥Їнт вибутт€ населенн€; 5) коеф≥ц≥Їнт прибутт€ населенн€; 6)можливу чисельн≥сть трудових ресурс≥в через 3 роки.

 

«адача 10

„исельн≥сть населенн€ району на початок року Ц 940 тис. ос≥б. —ередньор≥чна чисельн≥сть чолов≥к≥в Ц 502 тис. чол. (44% усього населенн€). « середньор≥чноњ чисельност≥ ж≥нок: 34% - в≥ком до 15 Ц рок≥в, 36% - 15-49, 30% - в≥ком 50 рок≥в ≥ старше.

«а р≥к коеф≥ц≥Їнт народжуваност≥ становив 21Й, коеф≥ц≥Їнт смертност≥ Ц 17Й, вибуло з району 27 тис. чол.

¬изначити: 1) число народжених за р≥к; 2) природний прир≥ст населенн€; 3)спец≥альний коеф≥ц≥Їнт народжуваност≥ (фертильност≥); 4) коеф≥ц≥Їнт вибутт€ населенн€; 5) коеф≥ц≥Їнт загального приросту населенн€; 6) чисельн≥сть населенн€ на к≥нець року; 7) коеф≥ц≥Їнт життЇвост≥ населенн€; 8) коеф≥ц≥Їнт механ≥чного приросту населенн€.

 

«адача 11

—ередньор≥чна чисельн≥сть населенн€ м≥ста дор≥внюЇ 500 тис. ос≥б, а частка населенн€ працездатного в≥ку Ц 85%.  оеф≥ц≥Їнт працездатност≥ населенн€ працездатного в≥ку дор≥внюЇ 0,97. ” народному господарств≥ було зайн€то 25 тис€ч пенс≥онер≥в та п≥дл≥тк≥в. «агальна чисельн≥сть зайн€тих становила 230 тис. ос≥б, а незайн€тих працездатного в≥ку Ц 30 тис. ос≥б.

–озрахувати середньор≥чну чисельн≥сть трудових ресурс≥в м≥ста двома методами ≥ визначити сальдо ма€тниковоњ м≥грац≥њ. ѕо€снити вплив м≥грац≥йних процес≥в на €к≥сн≥ параметри розвитку ринку прац≥.

 

«адача 12

„исельн≥сть населенн€ району на початок року 726 тис. ос≥б. —ередньор≥чна чисельн≥сть чолов≥к≥в Ц 326 тис. чол. (46% усього населенн€). «а р≥к коеф≥ц≥Їнт народжуваност≥ становив 22 Й, коеф≥ц≥Їнт смертност≥ становив 9 Й, вибуло ≥з району 43 тис. ос≥б.

¬изначити: 1) середньор≥чну чисельн≥сть населенн€; 2) чисельн≥сть народжених ≥ померлих; 3) коеф≥ц≥Їнт вибутт€; 4) коеф≥ц≥Їнт природного приросту, 5) коеф≥ц≥Їнти природного, механ≥чного та загального приросту.

 

«адача 13

—ередньор≥чна чисельн≥сть населенн€ району становила 600 тис. ос≥б. „астка населенн€ працездатного в≥ку Ц 53%.  оеф≥ц≥Їнт працездатност≥ населенн€ працездатного в≥ку Ц 0,82. ” сфер≥ виробництва було зайн€то 27 тис. пенс≥онер≥в та п≥дл≥тк≥в, а незайн€тих працездатних Ц 31 тис. ос≥б.

ќбчислити чисельн≥сть трудових ресурс≥в та сальдо ма€тниковоњ м≥грац≥њ, €кщо загальна чисельн≥сть зайн€тих становила 278 тис. ос≥б.

 

«адача 14

Ќа початок року чисельн≥сть населенн€ област≥ становила 720 тис. ос≥б., з €ких 46% працездатного в≥ку.  оеф≥ц≥Їнт працездатност≥ населенн€ працездатного в≥ку становив 0,85. ¬ народному господарств≥ област≥ було зайн€то 260 тис. працездатних ос≥б. ѕри цьому, коеф≥ц≥Їнт зайн€тост≥ усього населенн€ становив 0,52. „исельн≥сть незайн€тих працездатних становила 25 тис. ос≥б.

¬изначити: 1) коеф≥ц≥Їнт працездатност≥ всього населенн€; 2)коеф≥ц≥Їнт зайн€тост≥ працездатного населенн€; 3) чисельн≥сть трудових ресурс≥в област≥ двома методами.

 

«адача 15

„исельн≥сть населенн€ району на початок року становила 700 тис. ос≥б, з €ких 400 тис€ч Ц особи працездатного в≥ку. „исельн≥сть ≥нвал≥д≥в I та ≤≤ груп у працездатному в≥ц≥ та ос≥б, що одержували пенс≥њ на п≥льгових умовах дор≥внювала 30 тис. ос≥б. ” народному господарств≥ було зайн€то 330 тис€ч працездатних ос≥б працездатного в≥ку та 50 тис€ч пенс≥онер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в.

ѕрот€гом року дос€гли працездатного в≥ку 10 тис. ос≥б, пенс≥йного Ц 20 тис. ос≥б, з €ких продовжили працювати 8 тис. ос≥б. «а р≥к зв≥льнилось 6 тис. пенс≥онер≥в, €к≥ ран≥ше працювали. «а цей же пер≥од стали ≥нвал≥дами або ж вмерли в працездатному в≥ц≥ 1400 ос≥б, на пост≥йне мешканн€ прињхало 7 тис. ос≥б, а вињхало Ц 6 тис. ос≥б працездатного в≥ку. –озрахувати: 1) чисельн≥сть трудових ресурс≥в на початок ≥ к≥нець року; 2) обчислити коеф≥ц≥Їнти природного, механ≥чного та загального приросту трудових ресурс≥в; 3) визначити прогнозовану середньор≥чну чисельн≥сть трудових ресурс≥в при терм≥ну прогнозу 2 роки.

 

«адача 16

„исельн≥сть населенн€ м≥ста на початок року дор≥внювала 870 тис. ос≥б. „исельн≥сть чолов≥к≥в у середньому за р≥к склала 405 тис. ос≥б або 45 % до всього населенн€. ” загальн≥й середньор≥чн≥й чисельност≥ ж≥нок 30% становл€ть ж≥нки в≥ком до 15 рок≥в, 36 % - в≥ком 15-49 рок≥в, 34 % - в≥ком 50 рок≥в ≥ старше. «а р≥к коеф≥ц≥Їнт народжуваност≥ склав 25 Й, коеф≥ц≥Їнт смертност≥ Ц 10 Й. ѕрот€гом року вибуло з м≥ста 30 тис. ос≥б.

ќбчислити показники: середньор≥чна чисельн≥сть населенн€, число народжених за р≥к, число померлих прот€гом року, абсолютна ≥ в≥дносна величина природного приросту населенн€, коеф≥ц≥Їнт фертильност≥, загальний прир≥ст населенн€, механ≥чний прир≥ст населенн€, чисельн≥сть населенн€ на к≥нець року, коеф≥ц≥Їнт життЇвост≥ населенн€.

 

«адача 17

” селищ≥ з 1200 ос≥б працездатного в≥ку 14 ос≥б не мали роботу весь р≥к через закритт€ п≥дприЇмства; 65 ос≥б не працювали в середньому по одному м≥с€цю у звТ€зку ≥з пошуком високооплачуваноњ роботи; ще 4 особи не мали роботу 5 м≥с€ц≥в, прот€гом €ких проходили перенавчанн€ на курсах при центр≥ зайн€тост≥.

ќбчислити середньор≥чну чисельн≥сть безроб≥тних ≥ знайти р≥вн≥ безроб≥тт€

 

«адача 18

—ередньор≥чна населенн€ рег≥ону дор≥внювала 700 тис. ос≥б.  оеф≥ц≥Їнт природного приросту населенн€ Ц (-) 12 Й, сальдо м≥грац≥њ Ц (-) 6 тис. ос≥б.

ќбчислити, €кою буде чисельн≥сть населенн€ рег≥ону через 3 роки за умов збереженн€ ≥снуючих демограф≥чних ≥ м≥грац≥йних тенденц≥й. ¬изначити, €к може зм≥нитьс€ ситуац≥€ на рег≥ональному ринку прац≥ в поточному ≥ довгостроковому пер≥одах, €кщо в рег≥он≥ розроблена д≥йова програма щодо стимулюванн€ народжуваност≥.

 

«адача 19

—ередньор≥чна чисельн≥сть населенн€ рег≥ону Ц 345 тис. ос≥б. ѕрот€гом року у даному рег≥он≥ народилос€ 8500 д≥тей, померло Ц 6600 ос≥б. «агальний прир≥ст за р≥к склав 60 тис. ос≥б.

–озрахувати ус≥ можлив≥ показники к≥льк≥сноњ оц≥нки процесу в≥дтворенн€ рег≥ону. «робити висновки в≥дносно демограф≥чноњ ситуац≥њ в рег≥он≥ та пор≥вн€ти њњ з на€вними демограф≥чними тенденц≥€ми в ”крањн≥.

 

«адача 20

Ќеобх≥дно визначити зм≥нну €вочну чисельн≥сть слюсар≥в-збиральник≥в спец≥ал≥зованоњ бригади дл€ виконанн€ роб≥т V розр€ду, нормативна трудом≥стк≥сть €ких складаЇ 54,12 нормо-годин. ќч≥куваний в≥дсоток виконанн€ норм - 112 %, тривал≥сть робочоњ зм≥ни - 8 годин.

«адача 21

¬изначити зм≥нну €вочну чисельн≥сть спец≥ал≥зованоњ бригади слюсар≥в-збиральник≥в, €кщо на збиранн€ одного верстату за нормами встановлено: 18 нормо-годин - II розр€ду, 28 нормо-годин - III розр€ду та 51 нормо-годин - V розр€ду. ќч≥куване виконанн€ норм 110%, “ривал≥сть робочоњ зм≥ни 8 годин,

«адача 22

¬изначити необх≥дну €вочну чисельн≥сть бурильник≥в, €кщо обс€ги роб≥т з бур≥нн€ за зм≥ну складаЇ 400 т. руди. Ќорма вироб≥тку на одного бурильника Ч 50 т. за зм≥ну. ѕлановий коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм вироб≥тку дор≥внюЇ 1,14.

«адача 23

¬иробнич≥й д≥льниц≥ на збиранн€ верстат≥в встановлено планове завданн€ Ч з≥брати 3 верстата за зм≥ну, ¬итрати прац≥ на збиранн€ одного верстату за д≥льчими нормами часу складають: 6 нормо-годин - II розр€ду, 20 нормо-годинЧIII розр€ду, 14 нормо-годин - IV та 10 нормо-годин Ч V розр€ду. ѕлануЇтьс€ виконанн€ норм на 115 %. “ривал≥сть робочого дн€ 8 годин. ¬изначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в спец≥ал≥зованоњ бригади.

 

«адача 24

¬изначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в спец≥ал≥зованоњ бригади €кщо обс€г роб≥т завантаженн€ шихти в доменну п≥ч складаЇ 3000 т, за зм≥ну, норма вироб≥тку на одного роб≥тника - 80 т. за зм≥ну, а запланований коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм -110%.

«адача 25

¬изначити €вочний склад роб≥тник≥в комплексноњ бригади з проходки в≥дкаточного штреку. ¬их≥дн≥ дан≥:

 

¬иди роб≥т ѕрофес≥њ роб≥тник≥в ќбс€г роб≥т за добу... Ќорми вироб≥тку «апланований коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм
Ѕур≥нн€ ≥ розбиранн€ забою п≥сл€ п≥дривних роб≥т, пог. м. ѕрибиранн€ породи, т. Ѕурильники     1,15
ћашин≥сти навантажувальних машин     1,10
«акр≥пленн€ з нат€жкою та забутовкою бок≥в ≥ покр≥вл≥, рами; настилка рельсових шл€х≥в, пог. м. «акр≥плювач≥     1,15
–об≥тники шл€х≥в     1,10

«адача 26

¬иробниче завданн€ комплексноњ бригади з повним розпод≥лом прац≥ на очисних г≥рничих роботах характеризуЇтьс€ наступними даними:

 

¬иди роб≥т ѕрофес≥њ роб≥тник≥в ќбс€г роб≥т за добу Ќорми вироб≥тку «апланований коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм
Ѕур≥нн€, т. Ѕурильники     1,15
ƒоставка руди, т. —креперисти     1,03
«акр≥пленн€, рами «акр≥плювач≥     1,20

–озрахувати чисельн≥сть бригади.

«адача 27

Ќа проходку штольн≥ встановлено завданн€ 4,18 пог. м. за добу.  омплексна норма вироб≥тку на одного прох≥дника дор≥внюЇ 0,2 пог. м. штольн≥. «апланований процент виконанн€ норм вироб≥тку бригадою 110%. ¬изначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в комплексноњ бригади.

«адача 28

–озрахувати обл≥кову чисельн≥сть машин≥ст≥в баштового крану буд≥вельноњ орган≥зац≥њ ѕлановий обс€г буд≥вельно-монтажних роб≥т 1820 тис. грн. Ќорма витрат машино-зм≥н на 1 млн. грн. 760.  ≥льк≥сть зм≥н роботи крану на р≥к 500.  оеф≥ц≥Їнт зм≥нност≥ - 2.  оеф≥ц≥Їнт обл≥кового складу Ч 1,1.

 

«адача 29

Ќеобх≥дно визначити обл≥кову чисельн≥сть основних роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в €кщо планова трудом≥стк≥сть програми дор≥внюЇ 5816 тис. нормо-годин, ефективний фонд робочого часу одного роб≥тника Ч 1865 годин, запланований процент виконанн€ норм - 129,5 %.

 

«адача 30

¬изначити обл≥кову чисельн≥сть основних роб≥тник≥в д≥льниц≥, що виготовл€Ї вир≥б ј, виход€чи ≥з наступних даних: виробнича програма з виготовленн€ вироб≥в за р≥к Ч 120 тис. шт.; планова норма вироб≥тку за годину Ч 5 шт.; заплановане виконанн€ норм -110%; реальний фонд робочого часу одного роб≥тника - 1850 год,

 

«адача 31

¬иробнича програма з проплавки твердоњ шихти процесом випаленн€ - 510000 т. на р≥к; продуктивн≥сть кожноњ ≥з д≥ючих печей з проплаву твердоњ шихти Ч 750 т на добу; корисний фонд часу роботи кожноњ печ≥ - 340 д≥б; нормативний штат на зм≥ну з обслуговуванн€ 1 печ≥ Ч 15 роб≥тник≥в; режим роботи - тризм≥нний за чотирьох бригадним неперервним граф≥ком робот; фактичне число дн≥в роботи одного роб≥тника за плановим балансом робочого часу - 280 дн≥в. ¬изначити необх≥дну обл≥кову чисельн≥сть роб≥тник≥в.

«адача 32

«м≥нне завданн€ д≥льниц≥ з випуску виробу ј складаЇ 90 шт. Ќорма часу на вир≥б - 3 години; планове виконанн€ норм - 120 %; тривал≥сть робочоњ зм≥ни - 8 год. ¬изначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в на зм≥ну.

 

«адача 33

Ќеобх≥дно визначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в на зм≥ну за наступними умовами:

1) ¬иробнича програма з випуску вироб≥в ≥ норми часу характеризуютьс€ наступними даними:

 

¬ироби ѕлан виготовленн€ вироб≥в, шт. Ќорма часу на вир≥б, нормо-годин
ј   3,52
Ѕ   1,9
¬   1,3

 

2) „исло д≥б роботи виробництва на р≥к - 257, число зм≥н на добу Ц 2, тривал≥сть зм≥ни - 8 год,

3) «аплановане виконанн€ норм -120 %.

 

«адача 34

¬изначити €вочну чисельн≥сть машин≥ст≥в вуг≥льного комб≥нату та њх пом≥чник≥в (кожен комбайн обслуговують машин≥ст та його пом≥чник), €кщо обс€г роб≥т на добу дор≥внюЇ 1200 т., зм≥нна норма вироб≥тку комбайну Ц 190 т., плановий коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм вироб≥тку -1,2.

 

«адача 35

Ќа шихтовому двор≥ мартен≥вського цеху обс€г роботи з навантаженн€ шихти складаЇ 365 тис. т. на р≥к (365 д≥б). ƒ≥льниц€ працюЇ ц≥лодобово в три восьмигодинн≥ зм≥ни. «апланована норма вироб≥тку роб≥тника на зм≥ну 40 т., коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм -1,1. ¬изначити €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в на зм≥ну.

 

«адача 36

–озрахувати €вочну чисельн≥сть роб≥тник≥в на зм≥ну, €кщо з операц≥њ строч≥нн€ та перфорац≥њ загот≥вки дл€ взутт€ зм≥нне завданн€ складаЇ 1500 пар, норма вироб≥тку Ч 350 пар на зм≥ну, запланований коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм -

1,25.

 


 

«адача 37

Ќеобх≥дно розрахувати обл≥кову чисельн≥сть роб≥тник≥в, зайн€тих на д≥льниц≥ доменних печей металург≥йного заводу. ¬иробництво неперервне, цех працюЇ в 3 зм≥ни за чотирьохбригадним граф≥ком. “ривал≥сть зм≥ни 8 годин.

¬их≥дн≥ дан≥:

 

Ќайменуванн€ д≥льниц≥ вироб≠ництва та профес≥й роб≥тник≥в Ќорматив обслуговуванн€ печ≥ ѕ≥дм≥на вих≥дн≥, %
ƒоменн≥ печ≥ є 1 - 5   33,3
ѕерш≥ горнов≥   33,3
ƒруг≥ горнов≥   33,3
“рет≥ горнов≥   33,3
„етверт≥ горнов≥   33,3

 

«адача 38

¬ плановому роц≥ на дан≥й д≥льниц≥ виробництва €вочне число роб≥тник≥в на добу склало 60 ос≥б. Ќом≥нальний фонд робочого часу Ц 260 дн≥в, фактичне число робочих дн≥в на р≥к за плановим балансом робочого часу одного роб≥тника - 234 дн≥. ¬изначити необх≥дну обл≥кову чисельн≥сть роб≥тник≥в виробничоњ д≥льниц≥.

 

«адача 39

¬ цеху €вочна чисельн≥сть основних роб≥тник≥в на добу складаЇ 170 ос≥б, а невиходи з поважних причин до ном≥нального фонду робочого часу за плановим балансом робочого часу одного роб≥тника - 10 %. ¬изначити обл≥кову чисельн≥сть основних роб≥тник≥в цеху.

«адача 40

¬изначити обл≥кове число роб≥тник≥в заточного в≥дд≥лу ≥нструментального цеху на основ≥ наступних даних:

1. ѕрограма заточного в≥дд≥лу ≥ норми часу на заточку ≥нструменту наведеш в таблиц≥:

ќперац≥њ ѕрограма на плановий пер≥од (к≥льк≥сть заточок) ѕланова норма часу на заточку, нормо-годин.
«аточка нових р≥зц≥в   0,15
«аточка зношених р≥зц≥в   0,04
«аточка сверл   0,03
«аточка ун≥версального ≥нструменту   0,2
«аточка пил   1,7

2. ѕлановий процент виконанн€ норм Ч 120 %, а реальний фонд робочого часу

одного роб≥тника -1900 годин.

«адача 41

¬изначити обл≥кову чисельн≥сть допом≥жних роб≥тник≥в виход€чи ≥з наступних даних:

а) обс€г техн≥чного обслуговуванн€ неавтоматичного устаткуванн€ Ц 2800 одиниць ремонтноњ складност≥.

б) автоматичних ≥ полу автоматичних верстат≥в - 200 шт.

в) цех працюЇ в 2 зм≥ни, типов≥ норми обслуговуванн€ наведен≥ в таблиц≥:

 

Ќайменуванн€ профес≥й ќб'Їкт обслуговуванн€ “ипова норма обслуго≠вуванн€
—люсар-ремонтник Ќеавтоматичне устаткуванн€ 500 одиниць ремонтноњ складност≥
«мазувач Ќеавтоматичне устаткуванн€ 1000 одиниць ремонтноњ складност≥
Ќаладчик јвтомати ≥ полуавтомати 6 верстат≥в

 

г) ном≥нальний час - 260 дн≥в, корисний фонд робочого часу - 240 дн≥в.

«адача 42

¬ цеху використовують три мостових крани, кожен з €ких обслуговуЇтьс€ кран≥вником та стропальником. ÷ех працюЇ в дв≥ зм≥ни. Ќом≥нальний фонд робочого часу складаЇ 260 д≥б, а число робочих дн≥в - 240. ¬изначити необх≥дну обл≥кову чисельн≥сть кран≥вник≥в та стропальник≥в.

 

«адача 43

ѕ≥дприЇмство виготовл€Ї вироби з пластмаси шл€хом литт€. –≥чний обс€г виробництва вироб≥в - 1200 тис. шт., а трудом≥стк≥сть виробу 0,4 нормо-години. ѕлановий р≥к включаЇ 223 робочих дн≥. “ривал≥сть робочоњ зм≥ни 8 годин при однозм≥нному режим≥ роботи. ¬нутр≥шньозм≥нн≥ витрати часу з вини роб≥тник≥в 1,6 %, а на регламентован≥ простоњ Ч 3 %. ѕроцент виконанн€ норм вироб≥тку - 110 %. ¬изначити необх≥дну чисельн≥сть роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в.

 


«адача 44

¬изначити планову чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу ≥ роб≥тник≥в. ¬их≥дн≥ дан≥:

 

ѕоказники «в≥т ѕлан
ќбс€г продукц≥њ, тис. грн.    
„исельн≥сть промислово-виробничого персоналу, чол.    
ѕитома вага роб≥тник≥в в загальн≥й чисельност≥ 68,0 70,0
«ростанн€ продуктивност≥ прац≥, % 100,0 109,0

«адача 45

–озрахувати планову чисельн≥сть роб≥тник≥в за профес≥€ми на основ≥ наступних даних:

1. ¬иробнича р≥чна програма цеху Ч «0 тис. шт.

2. “рудом≥стк≥сть виконанн€ окремих вид≥в роб≥т на один вир≥б:

токарн≥ роботи - 10 нормо-годин;

свердлильн≥ роботи -17 нормо-годин; фрезерн≥ роботи - 8 нормо-годин; шл≥фувальн≥ роботи - 6 нормо-годин; складальн≥ роботи-16 нормо-годин;

3. —ередн≥й процент виконанн€ норм -104 %.

4. –≥чний реальний фонд робочого часу одного роб≥тника - 1780 годин.

5. „исельн≥сть допом≥жних роб≥тник≥в складаЇ Ч 30 % в≥д основних роб≥тник≥в в≥др€дник≥в

«адача 46

¬ механ≥чному цеху Ї 32 автомати. ÷ех функц≥онуЇ в три зм≥ни. Ќорма обслуговуванн€ дл€ наладчика 9 одиниць обладнанн€. Ќом≥нальний фонд роб≥тника 260 дн≥в, чергов≥ ≥ додатков≥ в≥дпустки 30 дн≥в, невиходи через хворобу - 3 дн≥. –озрахувати обл≥кову потребу в наладчиках.

 

«адача 47

” зв≥тному роц≥ трудом≥стк≥сть виробничоњ програми п≥дприЇмства склала 1882000 нормо-годин. ѕередбачаЇтьс€, що в наступному роц≥ у зв'€зку з ускладненн€м технолог≥њ виготовленн€ продукц≥њ њњ загальна трудом≥стк≥сть маЇ зб≥льшитис€ на 11%. ќч≥куЇтьс€, що р≥чний фонд робочого часу одного роб≥тника, €кий становив у зв≥тному роц≥ 1785 нормо-годин; за рахунок скороченн€ внутр≥шньозм≥нних простоњв маЇ зб≥льшитис€ приблизно на 6 %, а передбачуване виконанн€ норм вироб≥тку кожним роб≥тником складе в середньому 117 %. ¬изначити необх≥дну чисельн≥сть роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в дл€ виконанн€ виробничоњ програми.

 


«адача 48

¬изначити обл≥кову к≥льк≥сть основних роб≥тник≥в загот≥вельного цеху за наступними даними:

 

ѕоказники  
“ехнолог≥чна трудом≥стк≥сть випуску на початок планового пер≥оду, тис. нормо-годин.  
ѕланове зниженн€ технолог≥чноњ трудом≥сткост≥, % 12,0
ѕлановий корисний фонд часу роб≥тник≥в, год.  
ѕлановий коеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм вироб≥тку 1,056

«адача 49

¬изначити необх≥дну чисельн≥сть машин≥ст≥в екскаватор≥в та машин≥ст≥в бульдозер≥в буд≥вельноњ орган≥зац≥њ за наступними даними:

 

ѕоказники ќд. вим. ≈кскаватори Ѕульдозери
Ќорма часу на 1 тис. м3 маш-год 25,4  
 ≥льк≥сть робочих дн≥в дн≥    
“ривал≥сть робочоњ зм≥ни год.    
 оеф≥ц≥Їнт зм≥нност≥ зм≥н    
 оеф≥ц≥Їнт використанн€ за часом   0,87 0,92
 оеф≥ц≥Їнт виконанн€ норм   1,2 1,25
 оеф≥ц≥Їнт обл≥кового складу   1,1 1,1
ќбс€г земельних роб≥т тис. м3   670.

 

«адача 50

ƒо перегл€ду норм на обробку детал≥ витрачалось 26 хв., а п≥сл€ перегл€ду Ч 20 хв. ќбчисл€ти на ск≥льки в≥дсотк≥в знизилась трудом≥стк≥сть роб≥т ≥ зросла продуктивн≥сть прац≥.

 

«адача 51

” зв≥тному роц≥ обс€г випуску продукц≥њ склав 24000 тис. грн., а вироб≥ток одного працюючого 32000 грн. ¬ поточному роц≥ (238 робочих дн≥в) трудом≥стк≥сть виробничоњ програми знизилась на 900 людино-дн≥в. ¬изначити вироб≥ток на одного працюючого в поточному роц≥ ≥ його в≥дносне зростанн€.

«адача 52

ќбс€г виробничоњ програми п≥дприЇмства в базовому пер≥од≥ становив 38,0 млн. грн, ≥ зросте в плановому пер≥од≥ на 9 %, ¬ироб≥ток на одного працюючого в базовому пер≥од≥ становив 23000 грн. «а рахунок вдосконаленн€ орган≥зац≥њ виробництва чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу зменшитьс€ в плановому роц≥ на 11 ос≥б. ¬изначити темпи зростанн€ продуктивност≥ прац≥ та чисельн≥сть працюючих на п≥дприЇмств≥ в плановому пер≥од≥.

 

«адача 53

¬ базовому пер≥од≥ обс€г виробництва продукц≥њ склав 32400 тис. грн., а чисельн≥сть прац≥вник≥в п≥дприЇмства Ч 730 ос≥б. ¬ плановому пер≥од≥ чисельн≥сть персоналу зросте до 748 ос≥б, а обс€г виробництва - на 1200 тис. грн. ¬изначити частку приросту обс€гу продукц≥њ за рахунок п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥.

 

«адача 54

„исельн≥сть зв≥льнених за причинами плинност≥ склала: на першому п≥дприЇмств≥ 85 ос≥б, на другому - 100 ос≥б, на третьому - 60 ос≥б, а на четвертому - 90 ос≥б, а втрати робочого часу на одного зв≥льненого через плинн≥сть в≥дпов≥дно - 4, 6, 7 та 5 дн≥в. «апланований денний вироб≥ток прац≥вника складаЇ на першому п≥дприЇмств≥ - 40000 грн., на другому - 45000 грн., на третьому - 41000 грн., а на четвертому - 42000 грн. –озрахувати економ≥ю робочого часу ≥ можливий додатковий випуск продукц≥њ в результат≥ усуненн€ плинност≥ по об'Їднанню.

«адача 55

Ќа основ≥ анал≥зу р≥вн€ годинноњ, денноњ ≥ за пер≥од продуктивност≥ прац≥ зроб≥ть в висновки про можлив≥ резерви виробництва.

 

«а даними таблиц≥ визначити виконанн€ плану продуктивност≥ прац≥ (годинноњ, денноњ та за пер≥од); ѕоказники ѕлан ‘акт
ќбс€г виробництва, тис. грн. 1728,0 1932,0
—ередн≥ обл≥кова чисельн≥сть роб≥тник≥в, ос≥б    
ќбс€г роботи, людино-дн≥в    
—ередн€ тривал≥сть робочого дн€ 7,8 7,7

«адача 56

” зв≥тному роц≥ середньо обл≥кова чисельн≥сть прац≥вник≥в п≥дприЇмства становила 1100 ос≥б, а чисельн≥сть зв≥льнених за власним бажанн€м прот€гом року склала 40 ос≥б. —укупн≥ витрати часу на зам≥щенн€ зв≥льнених роб≥тник≥в 32 дн≥. «апланований вироб≥ток одного працюючого в наступному роц≥ складе 46000 грн. ¬изначили коеф≥ц≥Їнт плинност≥ та можливий додатковий випуск продукц≥њ внасл≥док усуненн€ плинност≥.

 

«адача 57

¬изначити вироб≥ток на одного працюючого в плановому роц≥ (230 робочих дн≥в) та його в≥дносне зростанн€, €кщо в базисному роц≥ цей показник складав 36000 грн. ѕлановий обс€г випуску продукц≥њ - 6850 тис. грн., а зниженн€ трудом≥сткост≥ виробничоњ програми - 1850 людино-дн≥в.

 


«адача 58

Ќа п≥дстав≥ наведених даних визначити абсолютний ≥ в≥дносний прир≥ст продукц≥њ за рахунок п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ та зб≥льшенн€ чисельност≥ персоналу по кожн≥й д≥льниц≥ ≥ цеху в ц≥лому.

¬и х≥дн≥ дан≥:

ƒ≥льниц€ цеху ќбс€г продукц≥њ, тис. грн. „исельн≥сть персоналу, ос≥б
ѕлан ‘акт ѕлан ‘акт
ѕерша        
ƒруга        

«адача 59

—ередньообл≥кова чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу п≥дприЇмства у зв≥тному роц≥ склала 260 ос≥б, випуск продукц≥њ Ц 10800 тис. грн. «аплановано в наступному роц≥ обс€г продукц≥њ довести до 12900 тис. грн. ѕри п≥двищенн≥ продуктивност≥ прац≥ на 4 %. ќбчислити р≥вень продуктивност≥ прац≥ в обох пер≥одах та оч≥кувану чисельн≥сть персоналу в наступному роц≥.

«адача 60

–озрахувати зростанн€ продуктивност≥ прац≥ в умовно-натуральному вим≥р≥ на миловарному завод≥. ¬их≥дн≥ дан≥:

ѕоказники Ѕазовий р≥к «в≥тний р≥к  оеф≥ц≥Їнт пере≠рахунку в умовн≥ одиниц≥
¬ироблено мила, т. - господарського - туалетного - мильноњ стружки 400 40 90 100 150 1,0 1,8 2,2
¬≥дпрацьовано людино-годин      

«адача 61

«атрати живоњ та уречевленоњ прац≥ в≥днос€тьс€ в базовому пер≥од≥ €к 1:5,7. ¬ результат≥ техн≥чного прогресу питома вага живоњ прац≥ знизилась на 20 %. якою стала питома вага витрат живоњ та уречевленоњ прац≥ в зв≥тному пер≥од≥.

 

«адача 62

–об≥тник на прот€з≥ м≥с€ц€ виконав роботу в обс€з≥ 250 нормо-годин, в наступному м≥с€ц≥, п≥сл€ зниженн€ норм вироб≥тку на 5 % в результат≥ њх перегл€ду, вироб≥ток роб≥тника склав 270 нормо-годин. ¬изначити зростанн€ продуктивност≥ прац≥ роб≥тника.

 


«адача 63

–об≥тник прот€гом м≥с€ц€ за 180 годин роботи виготовл€Ї 360 деталей. ѕри зд≥йсненн≥ заход≥в з п≥двищенн€ ефективност≥ використанн€ робочих м≥сць трудом≥стк≥сть деталей знизилась на 0,1 год. —к≥льки деталей в≥н виготовить в нових умовах прац≥ ≥ на ск≥льки в≥дсотк≥в п≥двищитьс€ його продуктивн≥сть прац≥?

 

«адача 64

¬изначити можливе п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ на п≥дстав≥ наступноњ ≥нформац≥њ:

¬ зв≥тному роц≥ випуск продукц≥њ склав 9200 тис. грн, а чисельн≥сть персоналу -250 ос≥б.

¬ розрахунковому роц≥ випуск продукц≥њ зросте на 3%, а оч≥куване вив≥льненн€ персоналу внасл≥док впровадженн€ орган≥зац≥йно-техн≥чних заход≥в складаЇ 17 ос≥б.

«адача 65

„исельн≥сть промислово-виробничого персоналу на п≥дприЇмств≥ в базовому пер≥од≥ становила 4600 чол. ” зв≥тному роц≥ обс€г виробництва зр≥с на 6,0 %, а в≥дносна економ≥€ працюючих склала 46 чол. ќбчислити њх прир≥ст продуктивност≥ прац≥ у зв≥тному роц≥.

 

«адача 66

ќбчислити запланований прир≥ст продуктивност≥ прац≥ на машинобуд≥вельному п≥дприЇмств≥ та частку обс€гу виробленоњ продукц≥њ за рахунок зростанн€ продуктивност≥ прац≥. ¬их≥дн≥ дан≥:

 

ѕоказники «в≥т ѕлан
ќбс€г нормативно-чистоњ продукц≥њ, тис. грн.    
„исельн≥сть промислово-виробничого персоналу    

«адача 67

¬изначити прир≥ст продуктивност≥ прац≥ в плановому пер≥од≥ за рахунок зниженн€ трудом≥сткост≥ продукц≥њ. ¬их≥дн≥ дан≥:

 

¬ироби “рудом≥стк≥сть виробу, нормо-год. ќбс€г випуску продукц≥њ по плану, шт.    
«в≥тний р≥к ѕлановий р≥к
ј 1,2 1,1  
Ѕ 0,86 0,79  
¬ 1,05 0,9  

«адача 68

ќбс€г п≥др€дних роб≥т, виконаних власними силами буд≥вельно-виробничого об'Їднанн€ у зв≥тному пер≥од≥ складаЇ 46000 тис. грн., а вироб≥ток на одного працюючого - 42000 грн. ¬ результат≥ запланованих орган≥зац≥йно-техн≥чних заход≥в передбачаЇтьс€ вив≥льненн€ персоналу в розм≥р≥ 63 ос≥б. ¬изначити оч≥куване зростанн€ продуктивност≥ прац≥.

 

«адача 69

¬изначити на ск≥льки в≥дсотк≥в повинна зрости продуктивн≥сть прац≥, щоб за рахунок нењ було забезпечено 50% приросту обс€гу продукц≥њ. Ќа найближч≥ два роки б≥знес-планом п≥дприЇмства передбачаЇтьс€ зб≥льшити обс€г виробництва на «0%.

 

«адача 70

ќхарактеризувати динам≥ку продуктивност≥ прац≥ й обс€гу продукц≥њ за рахунок зм≥ни:

а) чисельност≥ роб≥тник≥в;

б) к≥лькост≥ робочих дн≥в;

в) тривалост≥ зм≥ни;

г) середньогодинного вироб≥тку одного роб≥тника.

¬их≥дн≥ дан≥:

 

ѕоказник –оки
Ѕазисний «в≥тний
ќбс€г продукц≥њ, тис. грн.    
„исельн≥сть роб≥тник≥в, ос≥б    
¬≥дпрацьовано роб≥тниками: - людино-дн≥в - людино-годин 70990 542120 83940 642140

«адача 71

¬изначити зростанн€ продуктивност≥ прац≥ в результат≥ впровадженн€ новоњ техн≥ки ≥ технолог≥њ. ќбс€г продукц≥њ минулого року дор≥внюЇ 3800 тис. грн., а чисельн≥сть персоналу 120 ос≥б. ¬ наступному роц≥ оч≥куЇтьс€ обс€г продукц≥њ довести до 4560 тис. грн., а чисельн≥сть усього персоналу скоротити на 14 ос≥б, у т.ч. за рахунок впровадженн€ новоњ техн≥ки ≥ технолог≥њ на 6 ос≥б.

 

«адача 72

¬изначити п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ всього персоналу внасл≥док зб≥льшенн€ обс€г≥в виробництва. ¬≥домо, що обс€г виробництва пор≥вн€но з базисним пер≥одом зросте на 6%, а чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу, кр≥м основних роб≥тник≥в, складаЇ 300 ос≥б ≥ зросте в плановому роц≥ на 3%. «а рахунок ус≥х оргтехзаход≥в передбачаЇтьс€ скоротити весь персонал на 26 ос≥б. „исельн≥сть персоналу, розрахована виход€чи ≥з обс€г≥в виробництва планового пер≥оду ≥ вироб≥тку базисного пер≥оду р≥вна 360 ос≥б.

 

«адача 73

¬изначити економ≥ю чисельност≥ основних роб≥тник≥в у зв'€зку з структурними зрушенн€ми в склад≥ продукц≥њ та зростанн€ продуктивност≥ прац≥ за рахунок цього фактору.

Ќа машинобуд≥вельному п≥дприЇмств≥ у зв≥тному роц≥ виготовлено верстат≥в ус≥х тип≥в (ј, Ѕ, ¬, √) 780 шт. варт≥стю 13180 тис. грн.; витрати прац≥ основних роб≥тник≥в склали 603 тис. нормо-годин. ¬ наступному роц≥ випуск верстат≥в складе 880 шт., але в ≥ншому сп≥вв≥дношенн≥, њх трудом≥стк≥сть складе (за нормами зв≥тного року) 650 нормо-годин, а варт≥сть - 14960 тис. грн. ќч≥куваний процент виконанн€ норм в плановому роц≥ - 110, а корисний фонд часу роботи одного роб≥тника 1800 год.

«агальна економ≥€ робочоњ сили в результат≥ проведенн€ ус≥х оргтехзаход≥в -52 особи. ƒл€ запланованого виробництва при збереженн≥ вироб≥тку зв≥тного року необх≥дно 430 ос≥б виробничого персоналу.

 

«адача 74

¬ипуск запчастин майстернею за м≥с€ць характеризують наступн≥ данн≥

 

«апасн≥ частини ¬ипуск, шт. Ќормативна трудом≥стк≥сть виробу, нормо-год.    
ѕлан ‘акт
      5,2
      10,0
      11,4
      2,0

 

„исельн≥сть роб≥тник≥в за планом - 22, а фактично - 21. —ередньом≥с€чна к≥льк≥сть виход≥в за планом 22, фактично 21,6. ¬изначити виконанн€ плану роб≥т майстернею та плану зм≥нноњ продуктивност≥ прац≥ роб≥тника.

 

«адача 75

Ќа машинобуд≥вельному п≥дприЇмств≥ обс€г виробництва продукц≥њ склав 54570 тис. грн., вироб≥ток на одного прац≥вника - 32100 грн., чисельн≥сть основних роб≥тник≥в - 800 ос≥б, краги в≥д браку - 2 % в≥д соб≥вартост≥ виробництва. ¬ наступному роц≥ передбачаЇтьс€ скоротити втрати в≥д браку на 2 % при зростанн≥ обс€гу продукц≥њ на 10 %, ¬насл≥док впровадженн€ комплексу оргтехзаход≥в економ≥€ персоналу складаЇ 48 ос≥б. ќбчислити можливе п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ внасл≥док скороченн€ втрат в≥д браку в виробництв≥.

 

«адача 76

Ќа обробку детал≥ витрачалось 26 хв. Ќорму часу перегл€нули ≥ встановили дл€ даноњ детал≥ на р≥вн≥ 23 хв. Ќа ск≥льки в≥дсотк≥в знизилась трудом≥стк≥сть роботи ≥ п≥двищилась продуктивн≥сть прац≥.

Ќа машинобуд≥вельному п≥дприЇмств≥ обс€г виробництва продукц≥њ склав 54570 тис. грн., чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу 1700 ос≥б.

¬ плановому роц≥ оч≥куЇтьс€ економ≥€ персоналу внасл≥док впровадженн€ комплексу оргтехзаход≥в в розм≥р≥ 52 особи. ќдним ≥з результат≥в цих заход≥в Ї зб≥льшенн€ к≥лькост≥ робочих дн≥в фактично в≥дпрацьованих одним роб≥тником в плановому роц≥ пор≥вн€но ≥з зв≥тним з 219 до 222.

¬изначити можливе п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ за рахунок зб≥льшенн€ числа робочих дн≥в.

 

«адача 77

Ќа машинобуд≥вельному п≥дприЇмств≥ в минулому роц≥ обс€г виробництва продукц≥њ склав 54570 тис. грн., а вироб≥ток одного прац≥вника Ч 32100 грн.

¬ наступному роц≥ обс€г виробництва продукц≥њ зросте на 7 %, а внасл≥док впровадженн€ ус≥х оргтехзаход≥в чисельн≥сть персоналу буде скорочена на 48 д≥б.

ќдним ≥з результат≥в цих заход≥в Ї скороченн€ втрат робочого часу з 6 % до 4%. «а даними зв≥тного року частина основних роб≥тник≥в в загальн≥й чисельност≥ персоналу становила 48 %.

¬изначити можливе п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ за рахунок скороченн€ втрат робочого часу.

 

«адача 78

¬ минулому роц≥ обс€г виробництва продукц≥њ склав 54570 тис. грн., а вироб≥ток одного прац≥вника - 32100 грн. ¬ плановому роц≥ внасл≥док впровадженн€ комплексу оргтехзаход≥в економ≥€ персоналу складаЇ 46 ос≥б.

¬изначити: можливе п≥двищенн€: продуктивност≥ пращ за рахунок зменшенн€ чисельност≥ роб≥тник≥в, €к≥ не виконують норми вироб≥тку за наступних умов.

Ќа п≥дприЇмств≥ 20 роб≥тник≥в (10 % роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в) виконують норму вироб≥тку на 90%. „астина роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в в загальн≥й чисельност≥ роб≥тник≥в 70%. ¬ плановому пер≥од≥ р≥вень виконанн€ норм вироб≥тку роб≥тниками, що в≥дстають дос€гне 100 %. „астина роб≥тник≥в-в≥др€дник≥в в загальн≥й чисельност≥ виробничого персоналу 78 %.

 


«адача 79

ѕ≥дсобний роб≥тник обслуговуЇ трьох основних роб≥тник≥в. …ого годинна тарифна ставка 99,8 грн. при 8-год. робочому дн≥. «м≥нна норма вироб≥тку кожного ≥з основних роб≥тник≥в становить 70 шт. / зм., а фактичне виконанн€ ц≥Їњ норми за зм≥ну становило: першим роб≥тником 99,5 %; другим - 115%; трет≥м -109%. ¬изначити фактичний денний зароб≥ток п≥дсобника.

 

«адача 80

ћ≥с€чний оклад економ≥ста 5240 грн. при тривалост≥ робочого дн€ 8,2 год. «а граф≥ком в≥н повинен в≥дпрацювати 22 дн≥, один з €ких св€тковий, що не сп≥впадаЇ з вих≥дним, фактично йому був наданий лист непрацездатност≥ на 4 дн≥, один з €ких передсв€тковий. ≈коном≥сту нараховуЇтьс€ прем≥€ у розм≥р≥ 30% фактичного зароб≥тку. ќбчислити м≥с€чну зароб≥тну плату економ≥ста.

 

«адача 81

«а м≥с€ць (172 години) роб≥тник виготовив 500 деталей. Ќорма часу на одну деталь 25 хв., годинна тарифна ставка 16,9 грн. «а виконанн€ м≥с€чноњ норми нараховуЇтьс€ прем≥€ у розм≥р≥ 15 % в≥др€дного зароб≥тку; 1,5 % за кожен в≥дсоток перевиконанн€ плану. ќбчислити м≥с€чний зароб≥ток за в≥др€дно-прем≥альною системою оплати прац≥.

 

«адача 82

«а м≥с€ць (22 робочих дн≥) роб≥тник виготовив 800 вироб≥в. “ривал≥сть зм≥ни 8 год. Ќорма часу на один вир≥б - 14 хв., розр€д роботи VI. «а виконанн€ норми нараховуЇтьс€ прем≥€ в розм≥р≥ 20 %. а за кожний процент перевиконанн€ норми - 2 % в≥др€дного зароб≥тку. √одинна тарифна ставка 17,9 грн. ¬изначити: 1). Ќорму вироб≥тку за м≥с€ць; 2). ¬≥др€дну розц≥нку на вир≥б; 3). —уму в≥др€дно-прем≥ального зароб≥тку за м≥с€ць.

«адача 83

¬изначити зароб≥тну плату при в≥др€дно-прогресивн≥й систем≥ оплати прац≥, €кщо роб≥тник за м≥с€ць виготовив 230 вироб≥в при завданн≥ 200 вироб≥в. ¬их≥дна база дл€ нарахуванн€ прогресивноњ доплати 110% виконанн€ норм. “рудом≥стк≥сть виготовленн€ виробу 0,8 нормо-години. –озр€д роб≥тника V, умови прац≥ нормальн≥, тарифна ставка Ц 9,5 грн. при перевиконанн≥ вих≥дноњ норми в≥д 1 до 10 % в≥др€дна розц≥нка зб≥льшуЇтьс€ на 50%.

 

«адача 84

¬изначити загальну суму зароб≥тноњ плати вод≥€ вантажного автомоб≥л€ за повний м≥с€ць, €кщо його оклад 4890 грн., клас - другий. …ому встановлене завданн€ 800 т. вантажоперевезень за м≥с€ць. ‘актично в≥н перев≥з 900т при цьому заощадив 80 л бензину. ѕрем≥€ за виконанн€ завданн€ виплачуЇтьс€ 10%, за кожний процент перевиконанн€ - 1,5%в≥др€дного зароб≥тку, надбавка за класн≥сть - 10% окладу, за економ≥ю палива виплачуЇтьс€ 30% вартост≥ заощадженого палива. ÷≥на бензину 10,7 грн. за л≥тр.

 

«адача 85

–об≥тник з денною тарифною ставкою 82,58 грн. обслуговуЇ дв≥ бригади роб≥тник≥в: перш≥й бригад≥ встановлене зм≥нне виробниче завданн€ в обс€з≥ 105 одиниць роботи, а друг≥й Ч 70 одиниць роботи. Ќа прот€з≥ повного м≥с€ц€ за 22 зм≥ни роботи перша бригада виконала 3000 одиниць €к≥сноњ роботи, а друга - 2010 одиниць роботи. ¬изначити м≥с€чний зароб≥ток допом≥жного роб≥тника за непр€мою в≥др€дною системою оплати прац≥.

 

«адача 86

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 926 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2021 - | 1985 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.509 с.