Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдм≥н≥страц≥€ закладу осв≥ти Цкер≥вний персонал установи. јлфав≥тна книга запису учн≥вЦ книга, де Ї запис ус≥х учн≥в навчального зак≠ладу в алфав≥тному пор€дку
јлфав≥тна книга запису учн≥в Ц книга, де Ї запис ус≥х учн≥в навчального зак≠ладу в алфав≥тному пор€дку, незалежно в≥д класу, в €кому вони навчаю≠тьс€.

јтестац≥€ педагог≥чних прац≥вник≥в Ц визначенн€ квал≥ф≥кац≥њ спец≥ал≥ста, р≥вн€ його профес≥йно Ц техн≥чних знань, практичного досв≥ду, необх≥дних дл€ виконанн€ службових обовТ€зк≥в.

-Ѕ-

Ѕазова школа -загальноосв≥тн€ чи спец≥альна школа при педагог≥чних навчальних закладах. ¬ €к≥й проводитьс€ педагог≥чна практика студент≥в.

Ѕатьк≥вський ком≥тет школи Ц одна ≥з форм звТ€зку школи з батьками ≥ пропаганди серед них педагог≥чних знань.

-¬-

¬нутр≥шньошк≥льний контроль - це глибоке, всесторонне вивченн€ ≥ анал≥з навчально-виховного процесу в загальноосв≥тньому навчально≠му заклад≥ та координац≥€ на основ≥ цього вс≥х в≥дносин у колективу.

-

ƒецентрал≥зац≥€ управл≥нн€ -процес передач≥ делегуванн€ управл≥нських функц≥й м≥сцевим органам управл≥нн€.

ƒецентрал≥зац≥€ осв≥тн≥х заклад≥в - одночасний розвиток р≥зних тип≥в навчальних заклад≥в.

ƒиректор школи Ц кер≥вник школи, орган≥затор навчально Ц виховноњ ≥ господарськоњ д≥€льност≥.

ƒ≥лов≥ €кост≥- здатн≥сть знаходити найкращий п≥дх≥д до розв'€занн€ ситуац≥й, що виникають, ≥ найкоротший шл€х дос€гненн€ мети, самост≥йно мислити й оперативно приймати обірунтован≥ р≥шенн€, посл≥довно й ≥н≥ц≥ативно забезпечувати њх виконанн€.

-≈-

≈коном≥чн≥ методи управл≥нн€ -це методи матер≥ального стиму≠люванн€ (прем≥юванн€, п≥двищенн€ зарплати за результатамиатестац≥њ), економ≥чного плануванн€, бюджетного управл≥нн€ тощо.

-™-

™дина школа Ц принцип орган≥зац≥њ системи осв≥ти, €кий забезпечуЇ наступн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть ус≥х њњ ступен≥в в≥д нижчого до вищого.

-∆-

∆урнал класний -встановленоњ форми книга дл€ реЇстрац≥њ в≥дв≥дуванн€ та обл≥ку усп≥шност≥ учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л.

-«-

«агальноосв≥тн€ школаЦ масовий тип навчально Ц виховних заклад≥в, €к≥ дають загальну осв≥ту.

-≤-

≤Їрарх≥€ -система посл≥довно п≥дпор€дкованих елемент≥в управл≥нн€, розм≥щених у пор€дку в≥д нижчого до вищого: "службова драбина" - посади, званн€ ≥ т. п. у низц≥ п≥дпор€дкуванн€.

≤нспектуванн€ заклад≥в осв≥ти - це система державного контролю за виконанн€м осв≥тн≥ми закладами будь-€ких форм власност≥ постанов ≥ закон≥в ¬ерховноњ –ади, указ≥в ≥ розпор€джень ѕрезидента ”крањни, р≥шень ур€ду в галуз≥ осв≥ти, директивних ≥ нормативних документ≥в ≥нших кер≥вних орган≥в з одночасним наданн€м њм необх≥дноњ допомоги.

≤нтенсиф≥кац≥€ у педагог≥чн≥й технолог≥њ -застосуванн€ найнов≥ших форм, метод≥в та прийом≥в навчально-виховноњ д≥€льност≥ у середн≥й школ≥, л≥цењ, г≥мназ≥њ на основ≥ наукових рекомендац≥й, узагальненн€ кращого педагог≥чного досв≥ду роботи та застосуванн€ комп'ютерноњ техн≥ки

≤нструктаж - ознайомленн€ з умовами по роз'€сненн≥ зм≥сту роботи ≥ можливих труднощ≥в, попередженн≥ характерних помилок, роз'€сненн≥ р≥вн€ в≥дпов≥дальност≥ за доручену справу, передбачаЇ рекомендац≥њ ≥ поради щодо орган≥зац≥њ роботи.

- -

 адри- основний (штатний) склад прац≥вник≥в закладу, п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, галуз≥ д≥€льност≥; ус≥ пост≥йн≥ прац≥вники.

 адрова пол≥тика - розрахована на тривалу перспективу л≥н≥€ вдосконаленн€ кадр≥в, генеральний напр€мок у робот≥ з персоналом, що визначаЇтьс€ сукупн≥стю найб≥льш важливих, принципових положень ≥ установок, виражених у державних р≥шенн€х.

 вал≥ф≥кац≥€ - ступ≥нь придатност≥ людини до €кого-небудь виду прац≥, р≥вень п≥дготовленост≥.

 ер≥вник - прац≥вник органу осв≥ти, €кий волод≥Ї правом приймати р≥шенн€, впливаючи на функц≥онуванн€ ≥ розвиток керованого об'Їкту.

 ласно-узагальнюючий контроль - це вивченн€ впливу р≥з≠них учител≥в на учн≥в одного класу.

 нига запису насл≥дк≥в внутр≥шнього контролю - це книга, де Ї записи результа≠т≥в внутр≥шньошк≥льного контролю.

 нига наказ≥в Ц встановленоњ форми книга, у €к≥й ведетьс€ запис наказ≥в ≥ розпор€джен≠нь з питань навчально-виховного процесу (про вивченн€ стану викла≠данн€ навчальних дисципл≥н, €к≥сть знань, ум≥нь ≥ навичок учн≥в, вико≠нанн€ нормативних документ≥в про осв≥ту тощо), розпод≥л посадо≠вих обов'€зк≥в м≥ж кер≥вництвом закладу, педагог≥чного навантаженн€ вчител≥в, класного кер≥вництва, стимулюванн€ њх прац≥.

 нига обл≥ку педагог≥чних прац≥вник≥в Ц встановленоњ форми книга, де Ї записи ус≥х педагог≥чних прац≥вники закладу, в≥дм≥тка результат≥в атестац≥њ вчител≥в (вказуЇть≠с€ дата ≥ номер р≥шенн€ атестац≥йноњ ком≥с≥њ).

 нига протокол≥в зас≥дань педагог≥чноњ ради- встановленоњ форми книга дл€записувс≥х пи≠таннь, €к≥ розгл€даютьс€ на зас≥данн≥ педагог≥чноњ ради, а також прий≠н€тих р≥шень.

 онтрольно-в≥зитац≥йна книга Ц книга, куди занос€ть≠с€ зауваженн€ ≥ пропозиц≥њ ос≥б, що перев≥р€ли роботу загальноосв≥тньо≠го навчального закладу

 онтроль за орган≥зац≥Їю позакласноњ роботи з предмета передбачаЇ перев≥рку виконанн€ плану роботи предметного гуртка, спостереженн€ ≥ анал≥з навчальних зан€ть, €к≥сть в≥дв≥дуванн€ гуртка учн€ми, результативн≥сть його роботи, а також врахуванн€ участ≥ учител€ в ор≠ган≥зац≥њ та проведенн≥ учн≥вських ол≥мп≥ад з предмета, дн≥в або тижн≥в, вечор≥в з даноњ навчальноњ дисципл≥ни та ≥нших заход≥в.

 ультура управл≥нн€ - це:

1) теор≥€ ефективного застосуванн€ управл≥нськоњ системи, структури;

2) теор≥€ рац≥ональноњ орган≥зац≥њ роботи апарату управл≥нн€, застосуванн€ найб≥льш ефективних засоб≥в, форм ≥ метод≥в прац≥, розкритт€ рол≥ культурного елемента в цьому процес≥;

3) теор≥€ управл≥нн€ €к важливоњ соц≥альноњ функц≥њ ≥ св≥домого ≥ власного впливу €к на окремих людей, так ≥ на всю сп≥льноту дл€ дос€гненн€ конкретноњ мети;

4) сукупн≥сть теоретичних ≥ практичних положень, принцип≥в ≥ норм, що мають загальний характер ≥ в≥днос€тьс€ т≥Їю чи ≥ншою м≥рою до р≥зних аспект≥в людськоњ д≥€льност≥;

-Ћ-

Ћаборатор≥€ Ц спец≥ально обладнане прим≥щенн€ дл€ проведенн€ науково Ц досл≥дноњ роботи, наукових або навчальних експеримент≥в, контрольних випробувань.

-ћ-

ћетод управл≥нн€ - спос≥б впливу на учасник≥в управл≥нського процесу.

ћетодичн≥ обТЇднанн€ вчител≥в - при на€вност≥ в школ≥ не менше 5 вчител≥в одного ≥ того ж предмета створюютьс€ шк≥льн≥ методичн≥ об'Їднанн€ (предметн≥).

-Ќ-

Ќормуванн€ - нормативи навчального навантаженн€, нормативи витрат часу, чисельност≥ педагог≥чного ≥ обслуговуючого персоналу та ≥н.

-ќ-

ќгл€довий контроль - це ознайомленн€ за короткий пер≥од з≥ станом справ у навчальному заклад≥ (з профес≥йним р≥внем учител≥в, з роботою над загальноосв≥тньою проблемою та ≥н.).

ќрган≥зац≥йн≥ методи управл≥нн€ - система орган≥зац≥йних ≥ розпор€дчих вплив≥в, спр€мованих на дос€гненн€ поставленоњ мети.

-ѕ-

ѕерсональний контроль -це наданн€ допомоги окре≠мим педагогам, зокрема молодим ≥ малодосв≥дченим вчител€м, а та≠кож вчител€м, €к≥ одержали рекомендац≥њ за насл≥дками атестац≥њ.

ѕопередн≥й контроль - це попередженн€ можливих по≠милок учител€ в п≥дготовц≥ та проведенн≥ уроку, виховного заходу, за≠н€ть гуртка, вивченн≥ окремих тем, розд≥л≥в навчальноњ програми

ѕринципи управл≥нн€ - це вих≥дн≥ положенн€, €ких дотримуютьс€ в управл≥нн≥ системою осв≥ти.

-–-

–егламентуванн€ - штатний розклад прац≥вник≥в даного навчального закладу або окремо виданим нормативним доку≠ментом.

 

–озпор€дч≥ акти - система орган≥зац≥йних ≥ розпор€дчих вплив≥в, що Ї обов'€зковими дл€ даного закладу осв≥ти.

-—-

—тажуванн€ - набутт€ випускни≠ками практичних та орган≥заторських навичок, необх≥дних дл€ педагог≥≠чноњ роботи на посад≥, €ку займають.

—пец≥альн≥ функц≥њ управл≥нн€ - це посадов≥ функц≥ональн≥ обов'€зки педагог≥чних прац≥вник≥в.

-“-

“ематичний контроль - це контроль за розв'€занн€м окремих педагог≥чних проблем.

“ематичне ≥нспектуванн€ -глибоке ≥ всеб≥чне вивченн€ лише одного питанн€ роботи школи чи групи шк≥л.

-”-

”правл≥нн€ - це д≥€льн≥сть, що забезпечуЇ планом≥рний ≥ ц≥леспр€мо≠ваний вплив на управл≥нську систему з метою њњ максимального функц≥онуванн€.

-‘-

‘ронтальний контроль - це перев≥рка в повному обс€з≥ вс≥Їњ системи роботи вчител€, групи вчител≥в.

‘ронтальне ≥нспектуванн€ - перев≥рка вс≥х стор≥н д≥€льност≥ загальноосв≥тнього навчального закладу.

‘ункц≥њ управл≥нн€ - певний розпод≥л прац≥, спец≥ал≥зац≥ю у сфер≥ управл≥нн€.

-Ў-

Ўколознавство -галузь педагог≥чноњ науки, що досл≥джуЇ принципи та орган≥зац≥йн≥ засади д≥€льност≥ загальноосв≥тн≥х навчально-виховних заклад≥в, зм≥ст ≥ методи управл≥нн€ шк≥льною справою, особливост≥ кер≥вництва школою, орган≥зац≥њ њњ роботи.

Ўкола передового педагог≥чного досв≥ду Ц одна з форм передаванн€ й поширенн€ кращого педагог≥чного досв≥ду шл€хом безпосередньоњ демонстрац≥њ зразк≥в навчальноњ ≥ виховноњ роботи.

ѕерел≥к рекомендованоњ л≥тератури до курсу Ђѕедагог≥каї

–озд≥л ≤. «агальн≥ основи педагог≥ки

ќсновна л≥тература

1. ¬олкова Ќ.ѕ. ѕедагог≥ка: ѕос≥бник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в. Ц  .: ¬идавничий центр Ујкадем≥€Ф, 2001. Ц 576 с.

2. ƒержавн≥ стандарти загальноњ середньоњ осв≥ти в ”крањн≥. Ц  ., 1997.

3.  узьм≥нський ј.≤., ќмел€ненко ¬.Ћ. ѕедагог≥ка: ѕ≥дручник. Ц  .: «нанн€-ѕрес, 2003. Ц 418 с

4. Ћихачев Ѕ.“. ѕедагогика.  урс лекций.- ћ., 1998.

5. Ћутай ¬.—. ‘≥лософ≥€ сучасноњ осв≥ти.-  ., 1996.

6. Ћуцик ƒ.¬. ѕедагог≥ка. Ц ƒрогобич, 2001. Ц 100 с.

7. ћазоха ƒ.—., ќпанасенко Ќ.≤. ѕедагог≥ка.: Ќавчальний пос≥бник. Ц ., 2005. Ц 232 с.

8. ћартиненко —.ћ., ’оружа Ћ.Ћ. «агальна педагог≥ка: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ћј”ѕ, 2002. Ц 176 с.

9. ћойсеюк Ќ.™. ѕедагог≥ка. Ќавч. пос≥бник. -  ., 2001. Ц 608 с.

10. ќмель€ненко —.¬. ѕедагог≥ка: тестов≥ завданн€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц 391с.

11. ѕедагог≥ка / «а ред. ћ.ƒ. ярмаченка.-  ., 1986.

12. ѕедагог≥ка: Ќавч. пос≥бник / ¬.ћ.√алуз€к, ћ.≤.—метанський, ¬.≤.Ўахов. Ц ¬≥нниц€: –¬¬ ¬ј“ У¬≥нницька обласна друкарн€Ф, 2001. Ц 200 с.

13. ѕедагог≥ка початковоњ школи: ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни (за вимогами кредитно-модульноњ системи) / ”кл. я.ѕ. одлюк, «.ћ.ќнишк≥в. Ц “ерноп≥ль: “Ќѕ” ≥м. ¬.√натюка, 2007. Ц 70 с.

14. ѕедагог≥ка: ’рестомат≥€ / ”клад. ј.≤. узьм≥нський, ¬.Ћ., ¬.Ћ. ќмел€ненко. Ц  .: «нанн€-ѕрес, 2003.- 700 с.

15. ѕодласый ».ѕ. ѕедагогика. Ќовый курс. Ц ћ., 1999. Ц  н. 1. Ц 576 с.

16. ѕодласый ».ѕ. ѕедагогика: 100 вопросов Ц 100 ответов: ”чеб. пособие дл€ студ. высш. учеб. заведений. Ц ћ.: »зд-во ¬Ћјƒќ—-ѕ–≈——, 2001. Ц 368 с.

17. —ивашинска€ ≈.‘. Ћекции по педагогике: интегрированный курс. ¬ двух част€х. „асть 1. Ц ћинск: ∆асскон, 2007. Ц 192 с.

18. —тельмахович ћ.√. ”крањнська народна педагог≥ка. -  ., 1997.

19. —тол€ренко ј.ћ. ќбща€ педагогика. ћ., 2006. Ц 479 с.

20. ‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥ка.Ц  .: ¬идавничий центр Ујкадем≥€Ф, 2000. Ц 544 с.

21. ‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥ка.Ц “ерноп≥ль, 1997. Ц 192 с.

22. ’арламов ».‘. ѕедагогика. Ц ћн., ”ниверситетское, 2001. Ц 272 с.

23. Ўейко ¬.ћ.,  ушнаренко Ќ.ћ., ќрган≥зац≥€ та методика науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥. Ц  ., 2003. Ц 295 с.

24. ягупов ¬.¬. ѕедагог≥ка: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2002. Ц 560 с.

 

ћетодичн≥ пос≥бники

1. јгафонова ј.—. ѕрактикум по общей педагогике: ”чебное пособие. Ц —ѕб.: ѕитер, 2003. Ц 416 с.

2.  узьм≥нський ј.≤., ќмел€ненко ¬.Ћ. ѕрактикум з педагог≥ки. Ц  .: «нанн€-ѕрес, 2003. Ц 418 с.

3. ѕрактикум з педагог≥ки: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ќ.ј.ƒубасенюк. Ц  .: У÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004. Ц 464 с.

4. —идорчук Ќ.√. ≤нструктивно-методичн≥ матер≥али до курсу педагог≥ка: методичний пос≥бник. Ц ∆итомир, 2005. Ц 168 с.

5. ўербань ѕ.ћ. ѕрикладна педагог≥ка: Ќавчально-методичний пос≥бник.Ц  ., 2002.Ц 215 с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 593 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2066 - | 1942 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.