Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: урок музики в загальноосв≥тн≥й школ≥
 

ѕЋјЌ

”рок музики в загальноосв≥тн≥й школ≥.

¬имоги до уроку музики.

—труктура уроку музики.

”рок музики в загальноосв≥тн≥й школ≥

—еред предмет≥в естетичного циклу в початков≥й школ≥ все б≥льш значне м≥сце займаЇ музика. ”рок музики Ч нев≥д'Їмна частина загальноњ системи навчанн€; в≥н покликаний розвивати д≥тей емоц≥йно, творчо, збагатити њх художн≥ враженн€. ј це Ч ефективний шл€х формуванн€ особистост≥ дитини.

Ќеодм≥нна умова усп≥шного навчанн€ Ч зац≥кавлен≥сть д≥тей, њх живе, емоц≥йне в≥дношенн€ до всього того, про що вони д≥знаютьс€ на уроц≥ музики, слухаючи музичн≥ передач≥ по рад≥о, телебаченню, на зан€тт€х музикою в позакласний час. ” свою чергу, прищепити школ€рам ≥нтерес до музичного мистецтва можна, систематично розвиваючи њх музичний слух, творч≥ зд≥бност≥, навички сприйн€тт€ музики. ќтже, завданн€ музичного вихованн€ в школ≥ пов'€зуютьс€ з комплексним розвитком етично-естетичних в≥дчутт≥в дитини, його у€ви, творчих й спец≥альних музичних зд≥бностей.

” робот≥ висуваютьс€ наступн≥ актуальн≥ питанн€ музичноњ педагог≥ки: 1) розвиток сприйн€тт€ музики; 2) розвиток музичного слуху й виконавських навичок; 3) розвиток засобами музики творчого потенц≥алу дитини.

”чбовий процес включаЇ дек≥лька вид≥в д≥€льност≥: слуханн€ музичних твор≥в, виконанн€ (хоровий сп≥в на слух ≥ по нотах), елементи музичноњ грамоти, гру на дит€чих музичних ≥нструментах, музично-ритм≥чн≥ рухи та ≥мпров≥зац≥ю.

ќсновна завданн€ пол€гаЇ в тому, щоб одн≥ й т≥ ж законом≥рност≥ музичноњ мови д≥ти освоювали на р≥зному музичному матер≥ал≥: посп≥вках, п≥сн€х, ≥нструментальн≥й та вокальн≥й музиц≥.

ќб'Їднанн€ урок≥в музики по темах допомагаЇ зосередити увагу д≥тей на зм≥ст≥ музичних твор≥в, що в свою чергу спри€Ї розвитку спостережливост≥ учн≥в ≥ п≥дводить њх до усв≥домленн€ засоб≥в музичноњ виразност≥.

ѕрактика показуЇ, що реальний життЇвий досв≥д дитини, пов'€заний з музикою, безпосередн≥ враженн€ про оточуючий можуть з'€витис€ благодатним середовищем дл€ залученн€ його до музичного мистецтва.

ћузичний розвиток д≥тей зд≥йснюють в р≥зних формах музичноњ роботи на основ≥ њх взаЇмозв'€зку.

Ќа уроках музики, €к ≥ на ≥нших, зан€тт€х зд≥йснюЇтьс€ загально-виховна робота, розвиваютьс€ спец≥альн≥ зд≥бност≥, формуЇтьс€ творче, ≥н≥ц≥ативне ставленн€ до навчального матер≥алу. ¬имоги до €кост≥ засвоЇних навичок ускладнюютьс€ ≥ зростають в≥д класу до класу. ¬≥дм≥нним Ї те, що д≥тей тут навчають одразу к≥лькох вид≥в музичноњ д≥€льност≥ (сп≥ву, рух≥в ≥ т. ≥н.), чого немаЇ, скаж≥мо, на уроках малюванн€, ф≥зкультури, математики та ≥н. «азначимо, що ф≥зкультурн≥ зан€тт€ також включають р≥зноман≥тну дит€чу д≥€льн≥сть Ч вправи г≥мнастичного типу, ≥гри, перешиковуванн€, але вони спр€мован≥ т≥льки на розвиток рух≥в.

—кладн≥сть побудови зан€ть пол€гаЇ в тому, що педагогов≥ треба вм≥ло переключати увагу д≥тей з одного виду д≥€льност≥ на ≥нший, не знижуючи емоц≥йного п≥днесенн€, коли звучать твори, р≥зн≥ за тематикою, настроЇм. ƒруга складн≥сть Ч посл≥довн≥сть розучуванн€ навчального матер≥алу: попереднЇ ознайомленн€, засвоЇнн€ навичок у процес≥ навчанн€, повторенн€, закр≥пленн€, виконанн€ вивченого. Ќа одному зан€тт≥ етапи розучуванн€ того чи того твору можуть не зб≥гатис€. Ќаприклад, з трьох п≥сень, над €кими ведетьс€ робота, одна добре засвоЇна ≥ виразно виконуЇтьс€, друга прослуховуЇтьс€ вперше, трет€ т≥льки розучуЇтьс€. јналог≥чний процес навчанн€ ритм≥ки Ч в новому танц≥ д≥ти засвоюють окрем≥ його елементи, а знайому музичну гру повторюють.

 

¬имоги до уроку музики.

 

√отуючи урок музики педагог повинен враховувати так≥ вимоги:

1. розумове, ф≥зичне, емоц≥йне навантаженн€ д≥тей;

2. посл≥довний розпод≥л вид≥в д≥€льност≥, розучуваного репертуару;

3. наступн≥сть у розвитку музичних зд≥бностей, освоЇнн≥ навичок, знань, розучуванн≥ музичного репертуару;

4. вар≥ативн≥сть ≥ в≥дпов≥дн≥сть в≥ковим можливост€м д≥тей.

–озгл€немо ц≥ вимоги. Ќавчальний матер≥ал р≥зний за ступенем складност≥. «авданн€, €к≥ вимагають достатньоњ розумовоњ активност≥, великоњ уваги, сл≥д давати д≥т€м на початку зан€тт€, враховуючи ступ≥нь навантаженн€, ≥ в ход≥ його. ѕеред сп≥вами, наприклад, не сл≥д виконувати ф≥зично важк≥ вправи, бо вони порушують ритм диханн€ ≥ заважають €к≥сному сп≥вов≥. Ќеобх≥дно також до к≥нц€ зан€тт€ знизити ≥нтенсивн≥сть рух≥в та загальне навантаженн€.

’арактер д≥€льност≥ викликаЇ в д≥тей р≥зн≥ емоц≥њ. ¬есела, ц≥кава гра п≥двищуЇ активн≥сть, тому њх краще провести не на початку уроку, а п≥сл€ виконанн€ складн≥ших завдань

” практиц≥ навчанн€ вважаЇтьс€ доц≥льним розпод≥л р≥зних вид≥в д≥€льност≥ в так≥й посл≥довност≥. Ќа початку уроку д≥ти с≥дають, слухають музику, анал≥зують њњ ≥ сп≥вають. —п≥в включаЇ р≥зноман≥тн≥ вокальн≥ вправи, виконанн€ творчих завдань, вправ на розвиток музичного слуху, розучуванн€ 2Ч3-х п≥сень. ќбов'€зковим етапом навчанн€ Ї музично-ритм≥чна д≥€льн≥сть у форм≥ гри, веселого танцю, хороводу(у вигл€д≥ зар€дки). —пок≥йн≥ завданн€, чергуючись ≥з динам≥чними, дають змогу р≥вном≥рно розпод≥л€ти ф≥зичне навантаженн€.

 

—труктура уроку музики.

 

—труктура зан€ть маЇ забезпечити необх≥дну посл≥довн≥сть засвоЇнн€ репертуару, програмних навичок, ум≥нь. ѕосл≥довн≥сть включенн€ навчального матер≥алу визначаЇтьс€ виховними та осв≥тн≥ми завданн€ми, тематикою громадських ≥ традиц≥йних св€т, зм≥стом ознайомленн€ з природними €вищами. —кладн≥ше визначити етапи оволод≥нн€ навичками музичного сприйманн€ та виконанн€. Ћише де€к≥ навички можна освоювати в певн≥й посл≥довност≥, наприклад окрем≥ елементи танцю, чи викладати д≥т€м де€к≥ в≥домост≥ про музику. ќсновн≥ сп≥воч≥, ритм≥чн≥ навички ≥ навички музичного сприйманн€ засвоюють через пост≥йн≥ вправи, повторенн€ на основ≥ ускладненн€ репертуару, €кий допомагаЇ удосконалювати дит€ч≥ навички.

—труктура урок≥в маЇ бути гнучкою ≥ залежно в≥д в≥ку д≥тей, зм≥сту, особливостей матер≥алу видозм≥нюЇтьс€. ƒе€к≥ види музичноњ д≥€льност≥ мо≠жуть бути взаЇмопов'€заними: сп≥ви ≥ слуханн€ музики мають супроводитис€ р≥зними ≥гровими д≥€ми.

—труктура уроку включаЇ чергуванн€ р≥зних вид≥в дит€чоњ д≥€льност≥, визначаЇтьс€ програмою ≥ загально-виховними завданн€ми кожноњ в≥ковоњ групи. Ќа€вн≥сть р≥зних форм в музичних зан€тт€х обумовлена в≥ковими особливост€ми д≥тей. ¬ даному випадку головною формою повед≥нки дитини 6Ч7 рок≥в Ї гра. ƒ. ”знадзе п≥дкреслював, що внесенн€ ≥грових форм в навчанн€ створюЇ настановчу ситуац≥ю, €ка спри€Ї актив≥зац≥њ потреб, €к≥ необх≥дн≥ дитин≥ в подальш≥й учбов≥й д≥€льност≥. ” ≤ЧIII класах одне з важливих м≥сць займаЇ сп≥в, поступово поступаючись м≥сцем розвитку ≥ншоњ тенденц≥њ Ч потребам ≥ ≥нтересам д≥тей цього в≥ку. “ому до III класу вже значне м≥сце прид≥л€Їтьс€ вивченню не т≥льки музичного твору, але й творчост≥ р≥зних композитор≥в. ÷е допомагаЇ учн€м сприйн€ти музичний тв≥р, зрозум≥ти його художн≥й зм≥ст. як писав Ѕ. ”. јсаф'Їв, ЂзасвоЇнн€ процесу музичного руху ≥ розр≥зненн€ його стад≥й ≥ сили напруги Ї головною метою розвитку музичного вихованн€ в загальноосв≥тн≥й школ≥ї.

—аме таке розум≥нн€ музичного навчанн€ Ї основою дл€ нового учбового предмету, що вимагаЇ ≥ новоњ методики викладанн€.

 ожному етапу уроку на р≥зних в≥кових стад≥€х розвитку д≥тей в≥дводитьс€ певна к≥льк≥сть часу.

” 1 - 4 класах на слуханн€ музики в≥дведено до 7 хвилин, у 5-6 до 12, а вже у 7-8Чдо 20хвилин. ≈лементи музичноњ грамоти вивчаютьс€ чи на матер≥ал≥ ≥з слуханн€, чи на п≥сн€х, €к≥ розучуютьс€.Ќа це в≥дводитьс€ до 7 хвилин, в залежност≥ в≥д матер≥алу. ’оровому сп≥ву на уроц≥ бажано в≥дводити найб≥льше часу, бо цей процес вимагаЇ кроп≥ткоњ вокально-хоровоњ роботи, а не лише простого просп≥вуванн€ твору. Ќа кожному зан€тт≥ потр≥бно вводити творч≥ завданн€.¬они можуть використовуватис€ на р≥зних етапах уроку. ” молодших класах ввод€тьс€ ≥ елементи гри на дит€чих музичних ≥нструментах. ÷е також можна робити чи п≥д час повторного слуханн€ твор≥в, чи п≥д час виконанн€ вже добре вивченоњ п≥сн≥.

Ћ≈ ÷≤я є 7

“≈ћј: —Ћ”’јЌЌя ћ”«» »

 

ѕЋјЌ

—луханн€ музики

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 931 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.