Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ навчальн≥ дос€гненн€ на к≥нець року
”чн≥ повинн≥ мати у€вленн€ про:

Ч п≥сенн≥сть, танцювальн≥сть ≥ маршов≥сть €к найваж≠лив≥ш≥ властивост≥ музики;

Ч зв'€зки музики з мовою, про музику €к мову, що вира≠жаЇ почутт€ людини;

Ч ≥нтонац≥ю €к основу музики ≥ нос≥€ њњ життЇвого зм≥сту;

Ч музику €к мистецтво, зм≥ст €кого розгортаЇтьс€ в час≥;

Ч розвиток музики €к процес в≥дображенн€ почутт≥в, на≠строњв, думок людини в њх динам≥ц≥ та €к≥сному перетворенн≥;

Ч ≥нтонац≥йн≥ та тематичн≥ зм≥ни €к основу розвитку музики;

Ч прийоми розвитку музики (мелод≥йн≥, ладогармон≥йн≥, темпов≥, тембров≥, динам≥чн≥, жанров≥, сюжетн≥, виконавськ≥);

Ч побудову музики.

”чн≥ повинн≥ знати:

Ч правила сп≥ву, особливост≥ правильного сп≥вацького звуку;

Ч терм≥нолог≥ю, €кою користуЇтьс€ вчитель;

Ч елементарну нотну грамоту;

Ч в≥домост≥ про композитор≥в, ≥стор≥њ написанн€ музич≠них твор≥в, њх побудову ≥ зм≥ст;

Ч засоби музичноњ та виконавськоњ виразност≥;

Ч найважлив≥ш≥ засоби побудови музики Ч повторенн€ (просте й вар≥ативне) ≥ контраст.

”чн≥ повинн≥ вм≥ти:

Ч св≥домо сприймати одно -, дво -, тричастинн≥ форми, рондо й вар≥ац≥њ у њх орган≥чному зв'€зку з≥ зм≥стом музики;

Ч диференц≥ювати звуковий пот≥к, вид≥л€ти окрем≥ еле≠менти музичноњ мови, в≥дчувати њх виразн≥сть;

Ч розр≥зн€ти жанров≥ ознаки у б≥льш розвинутих формах;

Ч виражати характер музики в рус≥;

Ч в≥дчувати життЇв≥ зв'€зки музики;

Ч створювати темброво-ритм≥чн≥ супроводи;

Ч осмислювати музичн≥ враженн€;

Ч в≥дчувати внутр≥шн≥й зв'€зок м≥ж характером музики “≥ њњ виконанн€м;

Ч передавати у сп≥в≥ певний настр≥й, розр≥зн€ти особли≠вост≥ сп≥вацького звуку, в≥дчувати красу ≥ виразн≥сть сп≥ву;

Ч св≥домо користуватис€ музичною терм≥нолог≥Їю;

Ч пов'€зувати музично-теоретичн≥ знанн€ з музичною практикою;

Ч сп≥вати по нотах з допомогою вчител€;

Ч розр≥зн€ти нац≥онально-стильов≥ особливост≥ музики, вид≥л€ти ≥нтонац≥йн≥ зв'€зки, стежити за розвитком основ≠них ≥нтонац≥й.

4 клас (35 год)

ќск≥льки 4 клас Ч це завершальний етап початковоњ осв≥ти, то уроки музики мають п≥дсумувати матер≥ал попе≠редн≥х клас≥в, узагальнити музичний досв≥д школ€р≥в. ”чн≥ продовжують ознайомлюватис€ з музикою, розширюють у€вленн€ про традиц≥њ ≥ своЇр≥дн≥сть музичного мистецтва свого народу та ≥нших народ≥в св≥ту.

“еми цього року навчанн€ п≥двод€ть д≥тей до усв≥домлен≠н€ рол≥ музики у житт≥ сусп≥льства, встановленн€ зв'€зк≥в м≥ж музикою р≥зних народ≥в, спри€ють глибшому засвоЇнню школ€рами таких законом≥рностей музичного мистецтва, €к зв'€зок музики з житт€м, Їдн≥сть зм≥сту ≥ форми, зв'€зок на≠родноњ та профес≥йноњ творчост≥ тощо.

“ема ≤ п≥вр≥чч€ Ч "ћузика мого народу". √оловне завданн€ вчител€ пол€гаЇ у тому, щоб допомогти учн€м в≥дчути й усв≥домити ≥нтонац≥йн≥ особливост≥, своЇр≥дн≥сть музичного надбанн€ народу, в≥дчути сп≥льн≥сть ≥ в≥дм≥нн≥сть народноњ та композиторськоњ творчост≥. —аме з цих позиц≥й маЇ в≥дбувати≠с€ узагальненн€ й подальше збагаченн€ музично-слухового досв≥ду д≥тей. ѕрот€гом попередн≥х рок≥в навчанн€ учн≥ ознай≠омилис€ з багатьма творами украњнськоњ народноњ та про≠фес≥йноњ музики. Ќакопичен≥ враженн€ й досв≥д дають њм змо≠гу вид≥лити найхарактерн≥ш≥ особливост≥ украњнськоњ музики.

¬≥дчутт€ д≥тьми краси р≥дного краю, материнськоњ п≥сн≥, народного мистецтва, почутт€ гордост≥ за св≥й народ, нац≥ональну культуру не можуть розвиватис€ без вихованн€ любов≥ й поваги до культури ≥нших народ≥в. “ому означена тема орган≥чно пов'€зана з темою II п≥вр≥чч€ Ч "ћ≥ж музи≠кою мого народу ≥ музикою ≥нших народ≥в немаЇ неперех≥дних меж". «авданн€м учител€ на цьому етап≥ стане допомога уч≠н€м в ос€гненн≥ нац≥ональноњ своЇр≥дност≥ музичного мис≠тецтва р≥зних народ≥в.

”чн≥ мають засвоњти ун≥версальн≥сть музичноњ мови, з'€су≠вати де€к≥ стил≥стичн≥ особливост≥ музики р≥зних народ≥в на €к≥сно новому етап≥ узагальненн€ художн≥х вражень.

ќзнайомлюючись з музичним розмањтт€м, школ€р≥ по≠винн≥ збагатити власн≥ у€вленн€ про ≥стор≥ю ≥ побут народу, в≥дчути глибоку духовну сутн≥сть, сп≥льн≥сть життЇвого зм≥сту музики р≥зних нац≥й, усв≥домити пост≥йне взаЇмозба≠гаченн€ нац≥ональних музичних культур.

¬ажливо, щоб учитель не зводив уроки до вир≥шенн€ су≠то навчальних завдань Ч ознайомленн€ з окремими жанра≠ми народноњ й профес≥йноњ музики р≥зних народ≥в.

“ематичний зм≥ст програми наголошуЇ на в≥дчутт≥ школ€ра≠ми ≥нтонац≥йних особливостей музики свого та ≥нших народ≥в. ѕор≥вн€нн€ ≥нтонац≥й за под≥бн≥стю й в≥дм≥нн≥стю Ч головний методичний прийом на зан€тт€х з четвертокласниками. «окрема, пор≥вн€нн€ першоњ частини ”крањнськоњ симфон≥њ ћ. алачевського та украњнськоњ народноњ п≥сн≥ "ќй на гор≥ та й женц≥ жнуть", увертюри до опери ћ. Ћисенка "“арас Ѕульба" й украњнськоњ на≠родноњ п≥сн≥ "«асвистали козаченьки" п≥дтвердить велике значен≠н€ народних джерел у творчому доробку композитор≥в.

Ўкол€р≥ ≥з зац≥кавленн€м вслухаютьс€ в знайом≥ з ди≠тинства народн≥ танцювальн≥ ≥нтонац≥њ в "√опаку" з балету ј. ’ачатур€на "√а€не", де вони так незвично звучать "по-в≥рменськи". ѕор≥вн€нн€ ≥нтонац≥й украњнськоњ народноњ п≥сн≥ "«оре мо€ веч≥рн€€" з п≥снею азербайджанського ком≠позитора √.√усейнл≥ " урчатка" спри€тиме засвоЇнню особ≠ливостей музики народ≥в «акавказз€.

—л≥д п≥двести учн≥в до думки, що зв'€зки м≥ж культурами р≥зних народ≥в Ї неодм≥нною умовою розвитку вс≥Їњ св≥товоњ культури.

Ќа матер≥ал≥ теми II семестру потр≥бно розгл€нути так≥ узагальнююч≥ питанн€: "ўо ми д≥зналис€ про композитор≥в, виконавц≥в ≥ €к навчилис€ виконувати музику сам≥? ўо ми знаЇмо про слухач≥в ≥ €кими слухачами стали сам≥?" –оздуми учн≥в над цими питанн€ми, включен≥ в контекст уроку, ста≠нуть своЇр≥дним п≥дсумком не т≥льки навчального року, а й ' усього пер≥оду початкового навчанн€.

”чителю варто враховувати в≥ков≥ особливост≥ сприйман≠н€ музики четвертокласниками. «ауважимо, що ц≥ особли≠вост≥ визначаютьс€ передус≥м зб≥льшенн€м обс€гу життЇвого й музичного досв≥ду д≥тей. як ≥ в попередн≥х класах, сприй≠манн€ д≥тей все ще т≥сно пов'€зане з руховими в≥дчутт€ми.

¬ихованн€ навичок музичного сприйманн€ дос€гаЇтьс€ поступовим ускладненн€м музики, дедал≥ глибшим анал≥зом твор≥в р≥зного характеру в межах одного жанру, розширен≠н€м у€влень про жанри.

ѕрактична д≥€льн≥сть четвертокласник≥в стаЇ б≥льш усв≥до≠мленою ≥ ц≥леспр€мованою. «а своњми в≥ковими особливост€ми вони можуть утримувати увагу прот€гом уроку, але це залежить в≥д художньоњ зм≥стовност≥, насиченост≥, р≥зноман≥тност≥ на≠вчального матер≥алу, доц≥льного темпу уроку.

якщо сп≥вацьке вихованн€ у попередн≥х класах було пра≠вильним, то у 4 клас≥ голоси д≥тей починають звучати особ≠ливо привабливо. ” хлопчик≥в голос набуваЇ дзв≥нкост≥ й ср≥бл€стост≥, у д≥вчаток Ч ≥ндив≥дуального тембрового за≠барвленн€. ¬≥дчуваючи силу власного голосу, школ€р≥ нама≠гаютьс€ сп≥вати €комога голосн≥ше, що порушуЇ злагод≠жен≥сть роботи сп≥вацького апарату ≥ звук втрачаЇ р≥вн≥сть, дзв≥нк≥сть ≥ пол≥тн≥сть, стаЇ тьм€ним ≥ безбарвним. ¬≥дтак, важливим завданн€м на цьому етап≥ стаЇ дос€гненн€ р≥вност≥ звучанн€ голосу в усьому д≥апазон≥.

”чн≥ повинн≥ усв≥домлювати, що гарний сп≥в характери≠зуЇтьс€ насп≥вним, легким, вз€тим без напруженн€ звуком. ¬еликого значенн€ набуваЇ правильний, красивий сп≥в само≠го вчител€.

–озучуючи п≥сню, корисно њњ сольфеджувати, вчити ме≠лод≥ю у пом≥рному темп≥ й з середньою силою звучност≥; ви≠конуючи п≥сню без супроводу, дос€гати виразност≥ кожноњ фрази при сп≥в≥ на склади та з≥ словами.

” робот≥ над ансамблем ≥ строЇм сл≥д прагнути повного розум≥нн€ школ€рами зм≥сту й характеру музики, ди≠нам≥чного розвитку кожноњ фрази, всього твору в ц≥лому. Ћише глибоке проникненн€ у задум композитора надасть виконанню художньоњ ц≥л≥сност≥, образност≥.

ѕрацюючи над двоголосс€м, не варто закр≥плювати хо≠ров≥ парт≥њ за певними учн€ми. ƒоц≥льн≥ше под≥лити клас умовно, щоб групи легко могли обм≥нюватис€ парт≥€ми. –о≠зучуванн€ кожноњ парт≥њ проводитьс€ з ус≥ма учн€ми. « ме≠тою розвитку гармон≥йного слуху сл≥д продовжувати вико≠нанн€ п≥сень п≥д акомпанемент, €кий не дублюЇ мелод≥ю. √оловне завданн€ двоголосого сп≥ву Ч вихованн€ у д≥тей в≥дчутт€ краси й колориту багатоголосого звучанн€, праг≠ненн€ оволод≥ти мистецтвом хорового сп≥ву.

ƒосв≥д показуЇ, що розвиток ум≥нь двоголосого сп≥ву за≠лежить в≥д того, наск≥льки методично правильно зд≥йснюЇтьс€ перех≥д до двоголосс€. якщо дотримуватис€ традиц≥йноњ думки, що спочатку сл≥д дос€гти красивого сп≥ву в ун≥сон, а вже пот≥м переходити до двоголосого, то необх≥дн≥ навички виробл€ютьс€ з≥ значним зап≥зненн€м. ≈фективн≥шою Ї паралельна робота над сп≥вом в ун≥сон ≥ елементами двоголосс€. ѕри цьому учн≥ вчатьс€ не лише ба≠гатоголосого сп≥ву, а, передус≥м, багатоголосого слуханн€, ум≥нн€ сп≥вати свою парт≥ю ≥ водночас чути ≥нш≥. « огл€ду на ц≥ виконавськ≥ завданн€ виникаЇ необх≥дн≥сть активного використанн€ нотного запису п≥д час уроку.

ѕроцес роботи над п≥снею повинен завжди бути ху≠дожн≥м сп≥лкуванн€м школ€р≥в ≥з музикою. ¬иб≥р прийом≥в розучуванн€ п≥сн≥ маЇ зумовлюватис€ њњ художн≥м образом та ≥нтонац≥йним строЇм. Ќаприклад, розучуючи украњнську на≠родну п≥сню "—≥€в мужик просо", сл≥д звернути увагу д≥тей на св≥тлий ≥ прозорий колорит музики, жарт≥влив≥ ≥нтонац≥њ. ≥гровоњ п≥сн≥. ѕереживанн€ њњ емоц≥йно-образного строю, прагненн€ виразити своЇ ставленн€ до виконуваного спону≠катиме д≥тей поводитис€ й сп≥вати в≥дпов≥дно до настрою твору. Ќеобх≥дно створювати на уроц≥ так≥ умови, за €ких четвертокласники сам≥ пропонуватимуть вар≥анти виконанн€ п≥сень. "“ак п≥дходить? ј так? як же краще виконати?" Ч так≥ питанн€ мають пост≥йно звучати у клас≥ в процес≥ твор≠чоњ роботи над п≥снею.

≤ —≈ћ≈—“–

“ема. ћузика мого народу (16 годин).

ќсновн≥ завданн€: п≥двести учн≥в до усв≥домлен≠н€ рол≥ музики в житт≥ кожного народу; допомогти њм в≥дчу≠ти красу материнськоњ п≥сн≥, народного музичного мистецтва, усв≥домити ≥нтонац≥йн≥ особливост≥ музики украњнського на≠роду, сп≥льн≥ й в≥дм≥нн≥ риси народноњ та композиторськоњ творчост≥; п≥двести до висновку, що при вс≥й р≥зноман≥тност≥ жанр≥в п≥сенн≥сть, насп≥вн≥сть, €скрава емоц≥йн≥сть ≤

л≥ричн≥сть Ї найхарактерн≥шими ознаками украњнськоњ на≠родноњ музики й композиторськоњ, що зросла на њњ основ≥.

“вори дл€ хорового сп≥ву

≤ я.—теповий. «оре мо€ веч≥рн€€.

”крањнська жниварська п≥сн€  отивс€ снопочок.

”крањнська народна п≥сн€ —≥€в мужик просо.

ћ. атричко. –≥дна мова.

”крањнська колискова п≥сн€ ќй ходить сон коло в≥кон.

”крањнська народна ≥сторична п≥сн€ ќй на гор≥ та й женц≥ жнуть.

”крањнськ≥ щедр≥вки „и дома, дома, —лава нашим госпо≠дар€м.

”крањнська народна п≥сн€ «аб≥л≥в в≥д сн≥гу гай.

“вори дл€ слуханн€

ћузика ћ.¬ербицького. ўе не вмерла ”крањна. ƒержавний √≥мн ”крањни.

”крањнськ≥ троњст≥ музики.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 537 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2547 - | 2140 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.