Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—труктура курсового проекту з менеджменту
ѕри виконанн≥ курсового проекту студенти обовТ€зково мають дотримуватись структури та вимог до оформленн€ наведених у цих методичних рекомендац≥€х.

 урсовий проект м≥стить:

1. ¬ступну частину, що складаЇтьс€ з наступних елемент≥в:

Ј титульна стор≥нка;

Ј зм≥ст;

Ј вступ.

2. ќсновну частину, що складаЇтьс€ з:

Ј двох розд≥л≥в;

Ј висновк≥в;

Ј списку використаноњ л≥тератури.

3. ƒодатки (в раз≥ на€вност≥).

ќбс€г курсового проекту складаЇ 35-40 аркуш≥в. ћова викладенн€ матер≥алу Ц державна ≥з дотриманн€м наукового стилю.

—труктура курсового проекту:

1. “итульна стор≥нка (приклад оформленн€ наведено у ƒодатку ј).

2. «м≥ст (приклад оформленн€ наведено у ƒодаток Ѕ).

ѕочатковим етапом виконанн€ проекту Ї виб≥р теми, актуальноњ €к на р≥вн≥ обраного п≥дприЇмства, так ≥ дл€ виробничих п≥дприЇмств, що працюють у в≥дпов≥дн≥й галуз≥. ѕ≥сл€ визначенн€ теми проекту студент за допомогою кер≥вника розробл€Ї розгорнутий план (зм≥ст), в≥дпов≥дно до €кого самост≥йно добираЇ наукову та навчально-методичну л≥тературу.

«м≥ст розташовуЇтьс€ з новоњ стор≥нки. ƒо нього включають:

Ј вступ;

Ј посл≥довно перел≥чен≥ назви вс≥х розд≥л≥в та п≥дрозд≥л≥в;

Ј перел≥к посилань (список використаноњ л≥тератури);

Ј додатки (в раз≥ на€вност≥).

ѕри оформленн≥ зм≥сту необх≥дно зазначати номери стор≥нок, де починаЇтьс€ в≥дпов≥дний розд≥л (п≥дрозд≥л).

3. ¬ступ (ƒодаток ¬) обс€гом 1-2 стор≥нки розташовують з новоњ стор≥нки. ” вступ≥ викладають наступне:

Ј актуальн≥сть теми;

Ј обТЇкт досл≥дженн€;

Ј мета досл≥дженн€;

Ј завданн€ досл≥дженн€;

Ј ≥нформац≥йна база досл≥дженн€;

Ј структура курсового проекту.

ќбТЇкт досл≥дженн€ Ц це процес або €вище, що породжуЇ проблемну ситуац≥ю, €ка створюЇ перешкоди дл€ ефективноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

Ќаприклад, обТЇкт досл≥дженн€ ‒ процес управл≥нн€ виробничою д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

—тосовно одного обТЇкту може бути виконано дек≥лька курсових проект≥в.

ћета роботи пол€гаЇ у досл≥дженн≥ в≥дпов≥дного обран≥й тем≥ курсового проекту функц≥онального напр€му д≥€льност≥ п≥дприЇмства в контекст≥ реал≥зац≥њ ключових функц≥й менеджменту.

Ќаприклад, мета роботи ‒ досл≥дженн€ проблем управл≥нн€ виробничою д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

«авданн€ роботи Ц це проблемн≥ питанн€, що належить вир≥шити дл€ дос€гненн€ мети курсового проекту. «авданн€ формулюютьс€ в лог≥чн≥й посл≥довност≥ та њх к≥льк≥сть, €к правило, складаЇ 3-4.

4. ќсновна частина

ќсновна частина курсового проекту з менеджменту складаЇтьс€ з двох розд≥л≥в (теоретичного та анал≥тичного).  ожний розд≥л маЇ самост≥йне значенн€, але обидва повинн≥ бути пiдпор€дкованi основн≥й мет≥ та завданн€м.

4.1. “еоретичний розд≥л (теоретичн≥ засади управл≥нн€ в≥дпов≥дним функц≥ональним напр€мом д≥€льност≥ п≥дприЇмства) складаЇ близько 40% загального обс€гу роботи (10-15 аркуш≥в).

” загальному вигл€д≥ теоретичний розд≥л маЇ м≥стити два п≥дрозд≥ли:

1. —утн≥сть основних економ≥чних категор≥й, що характеризують обраний в курсовому проект≥ функц≥ональний напр€м д≥€льност≥.

2. ’арактеристика основних функц≥й менеджменту стосовно функц≥онального напр€му д≥€льност≥.

¬ цьому розд≥л≥ на основ≥ огл€ду науковоњ та навчально-методичноњ л≥тератури необх≥дно виокремити та визначити сутн≥сть основних економ≥чних терм≥н≥в, що характеризують обраний в курсовому проект≥ функц≥ональний напр€м д≥€льност≥. ѕри опрацюванн≥ теоретичного матер≥алу необх≥дно досл≥дити процес зд≥йсненн€ в≥дпов≥дного функц≥онального напр€му д≥€льност≥ п≥дприЇмства за основними функц≥€ми менеджменту (плануванн€, орган≥зац≥€, мотивац≥€, контроль та ≥н..).

ѕри виконанн≥ даного розд≥лу (в раз≥ необх≥дност≥) розкриваЇтьс€ основний зм≥ст нормативно-правових документ≥в, що регулюють д≥€льн≥сть п≥дприЇмства у в≥дпов≥дному функц≥ональному напр€м≥ (виробництво, управл≥нн€ персоналом, зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥сть тощо).

ƒл€ забезпеченн€ наочност≥ при викладанн≥ матер≥алу доц≥льно використовувати граф≥ки, схеми, д≥аграми, таблиц≥. “екст маЇ супроводжуватись посиланн€ми на джерела ≥нформац≥њ, що сл≥д зазначати пор€дковим номером посилань у квадратних дужках, наприклад: ЂЕ у прац€х [1-9]Еї.

4.2. јнал≥тичний розд≥л (55% в≥д загального обс€гу проекту) (15-20 аркуш≥в), складаЇтьс€ з:

1. «агальноњ характеристики п≥дприЇмства (м≥сцезнаходженн€, в≥домост≥ про дату заснуванн€ та засновник≥в, форма власност≥, галузева приналежн≥сть, коротка характеристика вид≥в д≥€льност≥, асортимент продукц≥њ, що випускаЇтьс€ та реал≥зуЇтьс€ на внутр≥шньому та зовн≥шньому ринках тощо).

2. ќц≥нка конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства та його м≥сц€ на ринку.

3. ќц≥нка функц≥онального напр€му д≥€льност≥ досл≥джуваного п≥дприЇмства.

ѕри оц≥нюванн≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства та його м≥сц€ на ринку рекомендуЇтьс€ звернути увагу на наступне: прибутков≥сть галуз≥; значенн€ продукц≥њ дл€ сусп≥льства; характер конкуренц≥њ та к≥льк≥сть п≥дприЇмств у галуз≥; темпи зростанн€/спаду самоњ галуз≥ (барТЇри входу/виходу, головн≥ позитивно/негативно д≥юч≥ фактори); потужн≥сть галуз≥ (нестача/надлишок потужност≥); техн≥чний р≥вень виробництва (середн≥й чи необх≥дний); технолог≥њ, що застосовуютьс€, њх конкурентоспроможн≥сть пор≥вн€но з≥ св≥товим досв≥дом; потр≥бний р≥вень €кост≥ дл€ забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ продукц≥њ на внутр≥шньому та м≥жнародних ринках; стандартн≥сть продукц≥њ (в≥дсутн≥сть диференц≥ац≥њ) в галуз≥; канали розпод≥лу та специф≥ку системи збуту; вимоги до р≥вн€ квал≥ф≥кац≥њ та досв≥ду персоналу та можливост≥ њх дос€гненн€; еколог≥чн≥ обмеженн€; розм≥ри сегмента ринку (ринк≥в), €кий обслуговуЇ п≥дприЇмство, можливост≥ завоюванн€ нових ринк≥в; систему ц≥ноутворенн€; структуру, к≥льк≥сть, прибутков≥сть ≥ конкурентоспроможн≥сть продукц≥њ, що виробл€Їтьс€; р≥вень прихильност≥ (ло€льност≥) споживач≥в до продукц≥њ, що виробл€Їтьс€, концентрац≥ю споживач≥в та њх основн≥ потреби; на€вн≥сть можливостей зм≥ни постачальник≥в; розпод≥л ≥ просуванн€ товар≥в.

5. ¬исновки (обс€г 1-2 стор≥нки).

÷€ частина курсового проекту маЇ м≥стити висновки про дос€гненн€ мети проекту та вир≥шенн€ поставлених завдань.

–озпочинати цю частину сл≥д з наступноњ тези, €ку можна формулювати таким чином: Ђ¬ курсовому проект≥ поставлено та вир≥шене актуальне завданн€ з (тема). ќтриман≥ результати дозволили зробити так≥ висновкиї.

„ергов≥сть наведенн€ висновк≥в маЇ в≥дпов≥дати завданн€м проекту.

ƒл€ формулюванн€ висновк≥в доц≥льно використовувати так≥ слова та словосполученн€, €к: Ђпроанал≥зовано...ї, Ђвстановлено...ї, Ђви€влено...ї, Ђщо дозволило...ї, ЂдоведеноЕї, ЂпоказаноЕї, ЂотриманоЕї, ЂзапропонованоЕї, ЂрекомендованоЕї, Ђдоц≥льно...ї та ≥н.

ƒодатки

” додатках подають, €кщо необх≥дно, орган≥зац≥йну структуру, ф≥нансов≥ зв≥ти, додатков≥ ≥люстрац≥њ, таблиц≥, а також в≥дзив кер≥вника курсового проекту тощо (ƒодаток ¬).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2024 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.