Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒо виконанн€ курсового проекту з менеджменту
ƒержавний вищий навчальний заклад

ЂЌј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… √≤–Ќ»„»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ї

 

 

 

 

‘ј ”Ћ№“≈“ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

 афедра менеджменту виробничоњ сфери

 

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ”–—ќ¬ќ√ќ ѕроекту « ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.030601 ћенеджмент

 

ƒн≥пропетровськ

ƒержавний ¬Ќ« ЂЌ√”ї

 
 
 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

ƒержавний вищий навчальний заклад

ЂЌј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… √≤–Ќ»„»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ї

 

‘ј ”Ћ№“≈“ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

 афедра менеджменту виробничоњ сфери

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ”–—ќ¬ќ√ќ ѕроекту « ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.030601 ћенеджмент

 

 

ƒн≥пропетровськ

ƒержавний ¬Ќ« ЂЌ√”ї

 
 

ћетодичн≥ вказ≥вки та вимоги до виконанн€ курсового проекту з менеджменту за напр€мом п≥дготовки 6.030601 ћенеджмент / ”пор€д.: ¬.я. Ўвець, ќ.¬. ”сатенко, ќ.√. √рошелева. Ц ƒ.: ƒержаний ¬Ќ« ЂЌац≥ональний г≥рничий ун≥верситетї, 2013. Ц 21 с.

 


”пор€дники: ¬.я. Ўвець, д-р екон. наук, проф.;

ќ.¬. ”сатенко, канд. техн. наук, доц.;

ќ.√. √рошелева, канд. екон. наук, доц.;

ќ.¬. “рифонова, канд. екон. наук, доц.

 

 

«атверджено методичною ком≥с≥Їю за напр€мом п≥дготовки 6.030601 ћенеджмент (протокол є в≥д) за поданн€м кафедри менеджменту виробничоњ сфери (протокол є 1 в≥д 02.09.2013 р.).

 

ѕодано методичн≥ рекомендацiњ та вимоги до виконанн€ та захисту курсового проекту з менеджменту студент≥в напр€му п≥дготовки 6.030601 Ђћенеджментї, њх тематика, зм≥ст та структура.

 

 

¬≥дпов≥дальний за випуск зав≥дувач кафедри менеджменту виробничоњ сфери

 
д-р екон. наук, проф. ¬.я. Ўвець.

 
 
 

¬—“”ѕ

 


–еал≥њ сучасного б≥знесу св≥дчать, що конкурентоспроможн≥сть економ≥ки суттЇво залежить в≥д р≥вн€ конкурентоспроможност≥ галузей та окремих п≥дприЇмств зокрема. ƒос€гненн€ високого р≥вн€ ефективност≥ неможлива без зваженого та адекватного на€вним умовам менеджменту, €кий, у свою чергу, маЇ ірунтуватис€ на впровадженн≥ у практику останн≥х наукових розробок. ” такому контекст≥ майбутн≥ менеджери в процес≥ своЇњ п≥дготовки мають отримати не лише теоретичн≥ знанн€ за в≥дпов≥дними дисципл≥нами. ¬ажливою складовою навчального процесу студент≥в напр€му 6.030601 Ђћенеджментї Ї практична реал≥зац≥€ набутих теоретичних знань в р≥зних галуз€х менеджменту (при вивченн≥ нормативних дисципл≥н навчального плану бакалавр≥в, таких €к Ђћенеджментї, Ђ«овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть п≥дприЇмстваї, Ђ”правл≥нн€ персоналомї, Ђ”правл≥нн€ ≥нновац≥€миї, Ђ—тратег≥чне управл≥нн€ї, ЂЋог≥стикаї, результати виробничоњ практики, тощо) дл€ анал≥зу внутр≥шнього та зовн≥шнього середовища п≥дприЇмства, оц≥нки його конкурентоспроможност≥ та м≥сц€ в галуз≥, визначенн€ перешкод на шл€ху ефективного функц≥онуванн€. ¬ажливого значенн€ набуваЇ виробленн€ практичних навичок використанн€ системного анал≥зу при досл≥дженн≥ в≥дпов≥дних функц≥ональних напр€мк≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства (лог≥стика, «≈ƒ, ≥нновац≥њ, маркетинг, виробництво, персонал, тощо) та визначенн€ ефективност≥ виконанн€ функц≥й менеджменту в процес≥ реал≥зац≥њ в≥дпов≥дного виду д≥€льност≥ в умовах реально д≥ючого п≥дприЇмства.

 урсовий проект з менеджменту виконуЇтьс€ студентами четвертого курсу самост≥йно п≥д кер≥вництвом викладач≥в кафедри менеджменту виробничоњ сфери. ¬ процес≥ виконанн€ роботи студент маЇ ви€вити здатн≥сть до самост≥йного пошуку та критичного опрацюванн€ фаховоњ навчальноњ л≥тератури за в≥дпов≥дною тематикою, вдосконалити навички анал≥зуванн€ внутр≥шнього середовища та зовн≥шнього оточенн€ п≥дприЇмства в контекст≥ визначенн€ Ђвузьких м≥сцьї функц≥онального менеджменту дл€ забезпеченн€ п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥.

ћета курсового проекту з менеджменту Ц формуванн€ у студент≥в комплексного у€вленн€ про сучасне виробниче п≥дприЇмство, а також практична реал≥зац≥€ набутих в процес≥ навчанн€ знань з р≥зних аспект≥в менеджменту та економ≥ки дл€ системного анал≥зу функц≥ональних напр€мк≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

«авданн€ курсового проекту з менеджменту:

Ј формуванн€ у студент≥в системного у€вленн€ про сучасне виробниче п≥дприЇмство;

Ј поглибленн€ теоретичних знань студент≥в з р≥зних аспект≥в менеджменту на баз≥ самост≥йного вивченн€ додатковоњ навчальноњ, науковоњ та фаховоњ пер≥одичноњ л≥тератури, законодавчих та нормативно-правових документ≥в, статистичноњ та ф≥нансовоњ зв≥тност≥;

Ј використанн€ набутих теоретичних знань дл€ стратег≥чного анал≥зу д≥€льност≥ реального виробничого п≥дприЇмства з метою визначенн€ його ринковоњ позиц≥њ;

Ј формуванн€ досл≥дницьких та розвиток анал≥тичних навичок в процес≥ поглибленого вивченн€ в≥дпов≥дного функц≥онального напр€му д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

Ј набутт€ досв≥ду критичноњ оц≥нки д≥€льност≥ в≥дпов≥дного функц≥онального напр€му в процес≥ ви€вленн€ перешкод ефективноњ д≥€льност≥ виробничого п≥дприЇмства.

” процес≥ роботи над курсовим проектом студенти удосконалюють та розвивають так≥ навички та вм≥нн€:

Ј визначати мету ≥ основн≥ завданн€ курсового проекту;

Ј зд≥йснювати пошук, доб≥р та анал≥з л≥тературних джерел в контекст≥ поглибленого вивченн€ теоретичних аспект≥в обраного функц≥онального напр€му д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

Ј на п≥дстав≥ анал≥зу внутр≥шнього та зовн≥шнього середовища п≥дприЇмства самост≥йно визначати проблемн≥ аспекти д≥€льност≥;

Ј за результатами проведеного анал≥зу приймати обірунтован≥ управл≥нськ≥ р≥шенн€ щодо п≥двищенн€ ефективност≥ д≥€льност≥ в≥дпов≥дного функц≥онального напр€му;

Ј дотримуватис€ д≥ючих стандарт≥в при оформленн≥ курсового проекту;

Ј п≥дготувати зм≥стовну допов≥дь за результатами виконаного курсового проекту;

Ј захищати роботу кер≥внику в≥д кафедри.

 

 

1. ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ “ј ¬»ћќ√» ƒќ ¬» ќЌјЌЌя курсового проекту « ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

“ематика курсового проекту з менеджменту маЇ бути спр€мована на вир≥шенн€ актуальних проблем в галуз≥ управл≥нн€ п≥дприЇмствами р≥зних форм власност≥. ¬их≥дними даними дл€ виконанн€ курсового проекту Ї:

Ј фахова наукова, навчальна, навчально-методична, пер≥одична л≥тература, науков≥ прац≥ в≥тчизн€них та закордонних фах≥вц≥в з обраноњ тематики;

Ј нормативно-правов≥ документи, що регламентують д≥€льн≥сть п≥дприЇмств р≥зних форм власност≥;

Ј дан≥, отриман≥ студентом при проходженн≥ виробничоњ практики;

Ј дан≥ статистичноњ зв≥тност≥.

Ќаведена у даних рекомендац≥€х тематика курсових проект≥в маЇ рекомендац≥йний характер, тому студент за узгодженн€м ≥з кер≥вником може зм≥нити формулюванн€ теми, або њњ складових в≥дпов≥дно до переб≥гу досл≥дженн€. « урахуванн€м специф≥ки обраного п≥дприЇмства або в контекст≥ мети, що визначена студентом, функц≥ональний напр€м може бути звужено, шл€хом конкретизац≥њ сфери в≥дпов≥дноњ функц≥ональноњ д≥€льност≥ (наприклад, можна розгл€дати не лог≥стичну д≥€льн≥сть в ц≥лому, а т≥льки закуп≥вельну лог≥стику, транспортну лог≥стику та ≥н.). ѕроте неприпустимим Ї виконанн€ к≥лькома студентами курсового проекту за одн≥Їю темою за матер≥алами одного й того ж п≥дприЇмства.

 

ќр≥Їнтовн≥ теми курсових проект≥в з менеджменту

1. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ виробничою д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

2. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ маркетинговою д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

3. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ лог≥стичною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

4. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

5. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

6. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ стратег≥чною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

7. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ зовн≥шньоеконом≥чною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

8. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ адм≥н≥стративною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

9. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства.

10. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ експортною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

11. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ ≥мпортною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

 

ѕрактична частина курсового проекту з менеджменту виконуЇтьс€ за матер≥алами д≥€льност≥ конкретного п≥дприЇмства. ÷е в≥дображуЇтьс€ у тем≥ проекту шл€хом зазначенн€ галузевоњ приналежност≥. Ќаприклад, Ђ—учасн≥ проблеми управл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю машинобуд≥вного п≥дприЇмстваї.

 

2. «ћ≤—“ “ј —“–” “”–ј  ”–—ќ¬ќ√ќ ѕ–ќ≈ “” « ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 555 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2244 - | 2157 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.