Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“еоретичн≥ основи ф≥нанс≥в домогосподарств
‘≥нанси домогосподарств Ц один ≥з важливих елемент≥в ф≥нансовоњ системи, оск≥льки формуванн€ ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в населенн€ безпосередньо пов'€зане з розвитком ≥нших складових ф≥нансовоњ системи (державних ф≥нанс≥в, ф≥нанс≥в п≥дприЇмств ≥ установ), розвитком банк≥вськоњ системи, страхуванн€ та ≥н. ‘≥нанси домогосподарств в≥д≥грають у так≥й систем≥ пров≥дну роль, тому що розвиток сусп≥льства у ц≥лому багато в чому п≥дпор€дкований забезпеченню ≥нтерес≥в громад€н, њх груп та об'Їднань.

ƒомогосподарство Ч сукупн≥сть ф≥зичних одиниць Ч резидент≥в, що мають сп≥льн≥ економ≥чн≥ ≥нтереси, функц≥њ, повед≥нку ≥ джерела ф≥нансуванн€. «г≥дно з анал≥зом модел≥ кругооб≥гу домогосподарство можна визначити €к економ≥чну одиницю, €ка складаЇтьс€ з одн≥Їњ або к≥лькох ос≥б, постачаЇ економ≥ку ресурсами ≥ використовуЇ отриман≥ кошти дл€ задоволенн€ матер≥альних та ≥нших потреб (рис. 12.1).

–ис. 12.1. ƒомогосподарства в економ≥чному кругооб≥гу ресурс≥в у секторах економ≥ки

ќсновна характеристика сектору домогосподарств в умовах ринковоњ економ≥ки пол€гаЇ в тому, що цей сектор Ї основним споживачем ринкових та неринкових продукт≥в ≥ послуг, а також власником фактор≥в виробництва (земл€, прац€, кап≥тал).

«агалом фах≥вц≥ виокремлюють чотири основн≥ функц≥њ домогосподарств:

постачальницьку, €ка пол€гаЇ у постачанн≥ на в≥дпов≥дн≥ ринки прац≥, кап≥талу та ≥нших ресурс≥в;

виробничу, суть €коњ пол€гаЇ у виробництв≥ готовоњ продукц≥њ та наданн≥ послуг, забезпеченн≥ ними ринку (с≥льськогосподарська продукц≥€, ремонтн≥, рем≥снич≥ та ≥нш≥ послуги, с≥мейний б≥знес);

споживчу, що зумовлена самою природою домогосподарства, €ке Ї основним споживачем товар≥в ≥ послуг на ринку;

заощаджувальну, (≥нвестиц≥йну) €ка маЇ м≥сце за умови неповного використанн€ поточних доход≥в на споживанн€.

ќсновними завданн€ми домогосподарств в умовах економ≥ки ринкового типу Ї так≥:

прогнозуванн€ на близьку та в≥ддалену перспективи зм≥н у потребах з урахуванн€м демограф≥чних зрушень у склад≥ с≥мей та домогосподарств;

прогнозуванн€ зм≥н у бюджет≥ домогосподарства;

плануванн€ д≥€льност≥ член≥в домогосподарства;

плануванн€ ≥ контроль за зм≥нами у с≥мейному бюджет≥;

в≥дстежуванн€ економ≥чноњ кон'юнктури у зм≥нному навколишньому економ≥чному середовищ≥;

веденн€ обл≥ку доход≥в ≥ витрат.

¬иникненн€ ф≥нанс≥в домогосподарств в≥дбуваЇтьс€ на друг≥й стад≥њ в≥дтворювального процесу Ч стад≥њ розпод≥лу вартост≥ валового внутр≥шнього продукту. „лени домогосподарства отримують первинн≥ доходи у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати, доход≥в в≥д зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, в≥д особистого п≥дсобного господарства, в≥д власност≥ (рис 12.2).

”часть домогосподарств у вторинному розпод≥л≥ (перерозпод≥л≥) ¬¬ѕ ≥ нац≥онального доходу реал≥зуЇтьс€ при сплат≥ членами домогосподарств податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в, завд€ки чому вони набувають права отримувати вторинн≥ доходи у вигл€д≥ пенс≥й, стипенд≥й, допомог, ≥нших трансфертних платеж≥в.

–ис. 12.2 ‘ормуванн€ первинних ≥ вторинних доход≥в господарств

ќтже, ф≥нанси домогосподарств Ч сукупн≥сть економ≥чних в≥дносин, що виникають при утворенн≥, розпод≥л≥ та використанн≥ грошових доход≥в, заощаджень ≥ грошових фонд≥в громад€н та њх с≥мей з метою задоволенн€ особистих потреб домогосподарств.

—оц≥ально-економ≥чна сутн≥сть ф≥нанс≥в домогосподарств ви€вл€Їтьс€ через розпод≥льну, регулюючу, контрольну та ≥нвестиц≥йну функц≥њ. ” б≥льш загальному вигл€д≥ ц≥ функц≥њ в≥дпов≥дають двом основним завданн€м: забезпеченню життЇвих потреб с≥м'њ ≥ розпод≥лу.

‘ункц≥€ забезпеченн€ життЇвих потреб домогосподарства визначаЇ реальн≥ умови житт€ член≥в домогосподарства ≥ залежно в≥д типу економ≥чноњ системи (адм≥н≥стративно-командна, ринкова, зм≥шана) волод≥Ї р≥зними характеристиками.

–озпод≥льна функц≥€ вт≥люЇтьс€ у тому, що нац≥ональний дох≥д, €кий припадаЇ на частку окремого домогосподарства, розпод≥л€Їтьс€ м≥ж ус≥ма його членами (€к неповнол≥тн≥ми, так ≥ працюючими або непрацюючими), тим самим забезпечуючи безперервн≥сть процесу в≥дтворенн€ робочоњ сили €к одного з фактор≥в виробництва.

¬с≥ функц≥њ ф≥нанс≥в домогосподарств взаЇмозалежн≥ ≥ взаЇмопов'€зан≥, д≥ють одночасно, доповнюючи одна одну, ≥ по-р≥зному реал≥зуютьс€ кожним домогосподарством, маючи неповторну природу.

ƒомогосподарство, д≥ючи €к м≥кросистема всередин≥ економ≥чноњ системи держави, з≥ставл€Ї безл≥ч власних ≥ндив≥дуальних р≥шень з нагальними потребами, тому за таких умов особливо важлив≥ к≥льк≥сна та €к≥сна оц≥нки на€вних у розпор€дженн≥ домогосподарства ф≥нансових ресурс≥в, що Ї визначальною складовою його автоном≥њ.

‘≥нансов≥ ресурси домогосподарства Ч грошов≥ кошти (власн≥ ≥ залучен≥), що перебувають у його розпор€дженн≥ та призначен≥ дл€ виконанн€ ф≥нансових зобов'€зань ≥ зд≥йсненн€ р≥зного роду витрат (виробничих ≥ споживчих). ¬они включають грошов≥ доходи, варт≥сть продукц≥њ з особистого п≥дсобного господарства, п≥льги та субсид≥њ, а також ≥нш≥ надходженн€.

Ќа сьогодн≥ б≥льш≥сть людей в ”крањн≥ не бачать дл€ себе можливост≥ впливати на под≥њ, що в≥дбуваютьс€, через брак необх≥дних знань або демократичних механ≥зм≥в впливу на сусп≥льно-пол≥тичне житт€, в цьому контекст≥ доц≥льн≥ше вживати терм≥н "адаптац≥€". ¬ ”крањн≥ типов≥ форми адаптац≥њ Ї "стратег≥€ми виживанн€", адже за умов, коли м≥н≥мальна зароб≥тна плата е нижчою за прожитковий м≥н≥мум, дл€ значноњ к≥лькост≥ людей метою адаптац≥њ Ї саме виживанн€. ¬≥тчизн€н≥ вчен≥ вид≥л€ють дек≥лька основних моделей стратег≥й виживанн€, що ф≥ксують д≥апазон можливих вар≥ант≥в повед≥нки.

«меншенн€ споживанн€. ќсновна мета Ч заощаджувати на всьому, купувати лише дешев≥ продукти, дешев≥ або вживан≥ реч≥, не купувати побутовоњ техн≥ки, книжок, в≥дмова в≥д в≥дв≥дуванн€ к≥нотеатр≥в, поњздок на в≥дпочинок.

ѕерех≥д до самозабезпеченн€. √оловна мета Ч орган≥зувати своЇ житт€ ≥ побут так, щоб м≥н≥м≥зувати потребу в грошах.

ѕошук додатковоњ роботи. ќсновна мета Ч мати к≥лька незалежних джерел доходу, щоб не так гостро в≥дчувати насл≥дки затримок ≥ невиплати зароб≥тноњ плати.

«аснуванн€ власного б≥знесу. ќсновна мета Ч в≥дкрити власне п≥дприЇмство, зареЇструвати його ≥ розпочати д≥€льн≥сть.

“≥ньова д≥€льн≥сть. ќсновна мета Ч мати альтернативн≥ джерела доход≥в, н≥де незареЇстрован≥ ≥ неоподаткован≥.

¬икористанн€ соц≥альних зв'€зк≥в. ќсновна мета Ч знайти можлив≥сть жити за рахунок допомоги родич≥в, знайомих, рел≥г≥йних фонд≥в, держави.

Ќаведений перел≥к стратег≥й ф≥ксуЇ д≥апазон можливих вар≥ант≥в повед≥нки. ѕроте у чистому вигл€д≥ ц≥ стратег≥њ застосовуютьс€ досить р≥дко. „асто домогосподарство використовуЇ дек≥лька стратег≥й повед≥нки одночасно.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1970 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.