Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒемократи€лық са€си режимн≥ң мәнд≥ белг≥с≥?
* Ѕил≥кт≥ орталықсыздандыру

* —а€си плюрализм

* “и≥м салынғанның бәр≥не рұқсат ету

*  онституционализм мүмк≥нд≥г≥ және таңдау ерк≥нд≥г≥

*+“ұлғаның өз≥н өз≥ көрсету≥

 

≈ң алғаш Ђтоталитаризмї термин≥н са€си т≥лге енг≥зген к≥м?

*  . ћаркс

* “. –узвельт

* ј. √итлер

* ”. „ерчиль

*+Ѕ. ћуссолини

 

232. Ђ—олшылї тоталитаризмн≥ң бек≥тет≥н≥:

* јнтикоммунизм

*  апитализмд≥ шектеу

*+ѕролетариаттың жетекш≥ рөл≥

* Ќәс≥л тазалығы үш≥н күрес

* √ерман рейхын қайта жандандыру

 

233. Ђќңшылї тоталитаризм бек≥тет≥н≥:

*  оммунист≥к қоғам құру мүмк≥нд≥г≥

* ∆оспарлы экономиканы құру

*+∆ат элементтерд≥ң барлығын жою (ең алдымен еврейлерд≥)

* ∆еке менш≥кт≥ жою

* ѕролетари€ диктатурасы

 

234.  онституци€ның басты са€си маңызы:

* ћемлекетт≥к аумақтық құүрылысты анықтау

* Ѕил≥к буындарының өк≥летт≥л≥г≥н анықтау

* јдам мен азаматтардың құқықтары мен ерк≥нд≥ктер≥н бек≥ту

*+Қоғамдағы са€си қатынастарды реттеу

* Ѕил≥к органдары қызмет≥ндег≥ әд≥с тәс≥лдер құралдарды қалыптастырудың ұстанымдарын бек≥ту

 

235. —а€си жүйен≥ң теори€сы жүйел≥к әд≥ске нег≥зделед≥. ∆үйел≥к әд≥ст≥ң нег≥зг≥ жағдайын ата:

*+∆үйе Ц бұл б≥ртұтастықты құратын өзара байланысқан элементтерд≥ң жиынтығы

*  ез келген жүйе қоршаған ортамен өзара әрекеттесед≥

* ∆үйе тұтас томаға тұйықтық

* ∆үйемен қоршаған орта арасында ешқандай байланыс жоқ

* ∆үйе бұл оны құрушы бөл≥ктерд≥ң жиынтығы

 

236. “өменг≥ аталған мемлекеттерд≥ң қайсысында демократи€лық процедуралар б≥р≥нш≥ болып қолданылған:

* фараондар тқсындағы ≈желг≥ ≈гипет

* √реки€ның кейб≥р қала мемлекеттер≥нде

*+»мператорлық –имде

* ≈рте ортағасырлық мемлекеттерде

* “игр мен ≈фрат өзендер≥нденг≥ мемлекеттер

 

237. Ћибералдық демократи€ның ерекше белг≥с≥:

* ’алықты менш≥г≥мен қоса са€саттың субъект≥с≥ деп тану

* ѕарламентаризм

*  өпш≥л≥кт≥ң азшылықтың бил≥г≥не шек қоюы

*+∆еке адамды бил≥кт≥ң бастапқы қайнар көз≥ деп тану

* ћемлекет қызмет≥н≥ң а€сын шектеу

 

238. Ұжымдық демократи€ның нег≥зг≥ ерекшел≥г≥:

*+’алық ерк≥нд≥г≥ мен мүддес≥н түс≥нд≥рудег≥ ұжымдылық

* ’алық ≥ш≥ндег≥ қарама қайшылықтың болмауы

* ∆алпылай са€си жұмылдыру

* ≈рк≥нд≥кт≥ ұжымдық түс≥ну

* Ѕил≥кт≥ң барлық салаға абсолютт≥к сипаты

 

239. ѕлюралистт≥к демократи€ның ерекш≥л≥г≥:

*+“оп са€саттың басты қозғаушы күш≥

* ћүдделерд≥ң бәсекелест≥г≥, бил≥кт≥ң әлеуметт≥к нег≥з≥

* ћемлекет қоғам өм≥р≥н≥ң барлық саласының қызмет≥не жауапты

* Ѕил≥ктег≥ диффузи€

*  онсенсус құндылығы

 

“оптық мүдделердег≥ бәсекелест≥к пен тепе теңд≥к ұстанымы демократи€ның қай тип≥не тиес≥л≥?

* Ћибералдық

*+ѕлюралист≥к

* ѕартисипаторлық

* Ёлитарлық

* јнтикалық

 

241. ƒемократи€лық өтуд≥ң революци€лық түр≥н≥ң жүзеге асырылуы:

* »спани€

*+ѕортугали€

* ∆апони€

* √ермани€

* јҚЎ

 

ƒемократи€ әскери жолмен қай елде ≥ске асырылды?

* јҚЎ

*+√ермани€

* ѕортугали€

* Ұлыбритани€

* Ўвеци€

 

—айлау жүйес≥ деген≥м≥з не?

* —а€си нарықты зерттеу шараларының кешен≥

* —айлаушылар контингенрт≥

*+Өк≥летт≥ мекемелерге және басшы тұлғаларды, сайлаушыларды үйымдастырумен өтк≥зуд≥н тәрт≥б≥

* «аңдық нормалардың жиынтығы

* —айлауға қатысу

 

—а€си жүйедег≥ демократизмн≥ң жоғары деңгей≥н сипаттайтын сайлау белг≥с≥н атаңыз?

*+∆аппай

* ∆анама

* јшық дауыспен

* ÷ензуралық

*  езект≥

 

“арихта ең б≥р≥нш≥ референдум қай елде өтт≥?

* јҚЎ

* Ұлыбритани€

* ‘ранци€

*  анада

*+Ўвейцари€

 

ƒауыс беруге қатысудан сайлаушылардың бастартулары қалай аталады?

* ѕощифизм

* јнархизм

* ѕопулизм

*+јбсентеизм

* ‘ракци€

 

“≥келей сайлау жанама сайлаудан нес≥мен ерекшеленед≥?

*+“≥келекй

*  өп сатылы

* ∆асырын дауыс беру

* јшық дауыс беру

* ÷ензалық

 

– азаматтары қай жастан бастап сайлау құқығына ие болады?

* 16

*+18

* 21

* «ейнеткерл≥кке шыққан соң

* “уылғаннан

 

ћажоритарлық жүйен≥ң артықшылығын атаңыз?

*+“и≥мд≥ және тұрақты жұмыс ≥стейт≥н үк≥метт≥ қалыптастыру

* Ѕасым парти€ның болмауы

*  өп парти€ның коалици€сының құрылуы

* ѕарти€ үш≥н дауыс беру

* ∆иналған дауыс пен алынған мандаттың арасындағы диспропорци€ (сәйкесс≥зд≥к)

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 898 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1456 - | 1291 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.