Лекции.Орг


Поиск:
Мета та завдання навчальної дисципліни. Проректор з навчальної роботиДДІЗФВіС

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Затверджую:

 

Проректор з навчальної роботиДДІЗФВіС

____________ С.В. Григор’єв

“____”___________________ 2012 р.

 

 

ПРОГРАМА навчальної дисципліни

«Гендена, вікова і професійна реабілітація»

підготовки бакалаврів

галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

напряму 6.010203 «Здоров’я людини»

спеціальність 6.01020302 «Бакалавр здоров̕ я людини»

Кваліфікація «бакалавр здоров̕ я людини, викладач фізичного виховання»

(Шифр за ОПП _ПНП_ 3.1.19_)

Донецьк 2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Донецьким державним інститутом здоров’я, фізичного виховання та спорту при національному університеті фізичної культури та спорту.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: к.м.н. доцент кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації Томашевський М.І.

 

 

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації

 

“____” _______________ 2012 р. Протокол №

 

Зав.каф. ___________ С.Б.Норейко

 

 

Розглянута на засіданні методичної ради ДДІЗФВіС

протокол № __ від _______ 2012 р.

Голова методичної ради __________________ Л.А.Демінська

 

Затверджено на засіданні Вченої ради інституту

протокол №__від_______ 2012 р.

Голова Вченої Ради інституту ______________О.Ц.Демінський

 

 

Вступ

Программа вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гендерна вікова і професійна реабілітація» складена відновного до освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010203 «здоров’я людини за кваліфікацією «бакалавр здоров’я людини, викладач фізичного виховання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни гендерна вікова періодизація. Критичні вікові періоди, фактори ризику виникнення захворювань пов’язаних зі старінням організму. Профілактика їх засобами і методами фізичної реабілітації корекція, сприяюча підвищенню розумової та фізичної працездатності,патології дитячого і підліткового віку.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія, фізіологія, вікова фізіологія та психологія, фізична реабілітація, ФР при захворюваннях внутрішніх органів і нервової системи та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1

Анатомо- фізіологічні особливості розвитку людей чоловічої та жіночої статі на протязі життя

Змістовий модуль 2

Гендерна вікова та професійна реабілітація

Змістовий модуль 3

Фізична реабілітація в професійному спорті

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Гендерна, вікова та професійна реабілітація» є вивчення гендерної, вікової та професійної реабілітації, факторів ризику виникнення захворювань в залежності від вікової періодизації і корекції, сприяючої підвищенню розумової ті фізичної працездатності. Вивчення предпатологічних та патологічних станів у спортсменів, їх профілактика та корекція методами фізичної реабілітації. Екологічно обумовлені патологічні стани та можливості їх профілактики та корекції.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гендерна, вікова та професійна реабілітація є вивчення:

· Гендерної та вікової періодизації та особливості дії факторів на розвиток захворювань та предпатологічних станів;

· Впливу екологічних та професійних факторів на здоров’я людини;

· Надбання теоретичних знань та практичних навичок щодо фізичної реабілітації при різних захворюваннях в залежності від гендерних, вікових та професійних особливостей людей;

· Гендерної фізичної реабілітації в професійному спорті, предпатологічних та патологічних станів у спортсменів, методів їх корекції, методів невідкладної допомоги та невідкладних станів в спорті.

Згідно з вимогами освітньо – професійної програми студенти повинні:

знати:

· Вікову періодизацію;

· Основні фактори, сприяючи виникненню, формуванню формування і розвитку найбільш найбільш часто виникаючих патологічних змін організму в різні вікові періоди дитинства і юності;

· Особливості здоров’я, функціонального стану, а також захворювання осіб похилого віку;

· Поняття щодо професійних захворювань, епідеміологію, особливості розвитку цих захворювань;

· Методи і засоби фізичної реабілітації, які використовуються для вікової та професійної патології, показання та протипоказання до їх використання;

· Характеристику і механізми лікувально- профілактичної дії основних засобів фізичної реабілітації;

· Методи контролю за ефективністю фізичної реабілітації при віковій та професійній патології.

вміти:

· Складати комплексну індивідуальну реабілітаційну програму на всіх етапах фізичної реабілітації осіб з урахуванням вікових особливостей, вікових змін та професійної діяльності;

· Оцінювати функціональний стан осіб з професійними і віковими захворюваннями;

· Дозувати фізичне навантаження використанні різних засобів і форм ЛФК, гідрокінезіотерапії;

· Перевіряти поточний та етапний контроль за якістю та ефективністю фізичної реабілітації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити ЕСТS.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Какая система заземления из перечисленных относится к системе IТ? | в рамках V Всероссийского фестиваля науки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

1282 - | 1202 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.