Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆адының (ес) бұзылулары
≈с бұзылуының байқалуы әртүрл≥. ќсы мақсатпен ес патологи€сының басты түр≥не ж≥ктейм≥з.

ƒисмнези€. ќған гипермнези€, гипомнези€, амнези€ жатады. ≈нд≥ осылардың әрқайсысына жеке - жеке тоқталсақ:

√ипермнези€ - жадының күшею≥, ақпаратты есте сақтаудыңәлс≥зд≥г≥мен үйлесет≥н күшейт≥лген еске түс≥ру. √ипермнези€сыбар ауруларда бұрынұмытылып кеткен нәрселер ес≥не түсед≥.

√ипомнези€ жадының әлс≥реу≥, есте сақтау қаб≥лет≥н≥ң бұзулуы кез≥нде байқалады. јуру тек жарқын, анық және маңызды сәттерд≥ ғана еске түс≥ре алады. √ипомнези€ның ең жең≥л сатысы - санды, күнд≥, ес≥мдерд≥ есте сақтау қаб≥лет≥н≥ң төменд≥г≥.

јмнези€ - жадының жоғалуы, бұл оқиғалардың, жағдайлар менфакт≥лерд≥ң толығымен естен шығып кету≥. јмнези€ның төмендег≥дей түрлер≥ бар:

 ертартпалық амнези€ - аурудың күшейген кез≥ндег≥ болған оқиғалардың естен шығуы. ћысалы, улану немесе бастан зақым болганда.  ертартпалық амнези€ның созылу мерз≥м≥ (апта, ай кейде б≥рнеше минут) әртүрл≥.

јнтероградты амнези€ - оқиғаның толық және б≥р бәл≥г≥н≥ң пхикалық ауру жағдайынан кей≥н естен шығуы. ћұның да уақыт мерз≥м≥ әрқалай болып келед≥.

‘иксационды амнези€ - есте сақтау қаб≥лет≥н≥ң жоғалуы. —ол уақыттағы оқиғаны ғана жазып алып, кей≥н қайтадан ұмытып, естен шығару. ќсындай бұзылуы бар адамдар өз≥н≥ң кереует≥н≥ң қайда екен≥н, дәр≥гер≥н≥ң атын ұмытып қалады.

ѕрогрессивт≥ амнези€- –ибол заңдылығына байланысты ест≥ң ыдырауы: алдымен кеш сақталған оқиғалар мен факт≥лер естен шығады, ал ерте сақталғандары соңыңан жойылады. Ѕұдан басқа аффектогенд≥ және психогенд≥ амнези€ кездесед≥. Ѕұл жағымсыз аффект≥н≥ң әсер≥нен оқиғаларды есте сақтай алмағанда байқалады.

ѕарамнези€ - жадының патологи€лық бұзылуы, ест≥ң қате, құбылмалы түрде болуы. јдам белг≥л≥ жердег≥ оқиғаны есте сақтауы мүмк≥н, б≥рақ оның уақытын сақтай алмайды. “ек психикалық ауруларда кездесед≥. ќның ек≥ түр≥ бар:

 онфабул€ци€ - науқас өм≥р≥нде болған, б≥рақ ұмытылған кейб≥р оқиғаларды өт≥р≥к оқиғалармен толтырады, өз≥ соған сенед≥.

ѕсевдореминисценци€ - науқас өм≥р≥нде болған оқиғалардың уақытын шатастырады.

 

«ей≥нн≥ң (назар) бұзылулары

«ей≥нн≥ң бұзылулары қарттарда, жүйке және психикалық ауруларда жи≥ кездесед≥. «ей≥нн≥ң нег≥зг≥ қасиеттер≥ өзгеред≥.  өб≥несе науқастар назардың қиын шоғырлануына шағымданады.«ей≥нс≥зд≥к деп назар тұрақтылығының бұзылуын айтамыз.

ќның 3 түр≥ бар.

1түр≥ балаларда кездесед≥. «ей≥н ер≥кс≥з оңай аударылуымен сипатталады.

2 түр≥ қарттарда кездесед≥. «ей≥н әлс≥з интинсивт≥г≥мен сипатталады.

3түр≥ ғалымдарда кездесед≥. Қиын назар аударылуымен сипатталады. ќйлардың терең концентраци€сында б≥р ғана жаңалық пайда болады деп айтуға болады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2076 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1490 - | 1459 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.