Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Тема 3. Опозиційний рух на українських землях під російської України у першій половині ХІХ ст.(2 год. – лютий)

Мета: дати характеристику опозиційного руху та його проявам на українських землях. Порівняти програмні документи різних організацій і схарактеризувати яким бачилося майбутнє українських земель?

План:

1. Декабристські організації на українських землях: програмні документи, соціальний та національний склад учасників, причини поразки. Повстання Чернігівського полку.

2. Вплив польського національного руху на українські землі. Діяльність «Малоросійського товариства».

3. «Товариство Об’єднаних слов’ян».

4. Вільнодумство в українських університетах та Ніжинській гімназії вищих наук.

 

Теми рефератів:

1. Брати Борисови

2. Шимон Конарський

3. Декабристи та Чернігівщина.

4. Поети-декабристи.

5. Доля декабристів після грудневого повстання.

 

Джерела

Избранные социально-политические произведения декабристов. – М., 1951. – Т. 2. Южное общество. – Т.3. Общество соединенных славян.

Україна: Антологія пам’яток державотворення Х – ХХ ст. У 10 томах. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800 – 1863) /Упор. І. Дзюба. – К.: Основи, 2009. – 736 с.

 

Л і т е р а т у р а :

Бойко М. Нові обрії дослідження руху декабристів: про рух декабристів на Чернігівщині //Деснянська правда – 1994. – 16 червня.

Варварцев Н.Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях (перша половина ХІХ в.). – К., 1986.

Дашкевич Я.Р. Василь Капніст – український політичний діяч //УІЖ. – 1991. – № 7.

Казьмирчук Г., Сілкін А. Концепції майбутнього державного устрою України в програмних документах декабристів //Розбудова держави. – 1994. - № 3. – С.43-45.

Калугін І.І. Декабристи на Україні. – К., 1971.

Катренко А. Український національний рух ХІХ ст.: У 2-х частинах. – К., 1998 – 1999.

Лисенко М. Повстання Чернігівського полку. – К., 1956.

Лисенко М.М. До питання про Малоросійське товариство /1821-1825рр./ //УІЖ. – 1967. - № 4. – С. 66-75.

Малик Я. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.. //Малик Я. Історія української державності. – Львів, 1995. – С. 52 – 77.

Омельченко І. Соціально-політична ситуація в Україні в 1 пол. Х1Хст. (Вільнодумство в університетах, таємні організації) // Нова політика. – 1997. - № 4. – С. 28-34.

Половникова С. "За нашу і вашу свободу!" (польські революціонери в Чернігові) //Сіверянський літопис. – 1995. - № 1. – С.40-41.

Половникова С. "Тільки б здійснилась ідея…" (До 175-річчя заснування товариства Об"єднаних слов"ян) //Деснянська правда . – 1998. – 8 квітня.

Половникова С. Декабристи і Чернігівщина //Перша Чернігівська обл. наук. конф. з історич. краєзнавства. – Чернігів, 1985. – С.65.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості /кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст./. Новий погляд на проблему //УІЖ. – 1993. - № 7-8. – С.3-16.

Сергієнко Г.Я. Про зарубіжні зв’язки суспільно-політичного руху України другої половини 40-х рр. Х1Хст. //УІЖ. – 1975. - № 3. – С.88-93.

Сергієнко Г.Я. Декабристи та революційні традиції на Україні. – К., 1975.

Сергієнко Г.Я. Діяльність "Союзу польського народу" в Україні //УІЖ. – 1969. - № 2. – С. 75-84.

Украина во взаимосвязях славянских народов. – К., 1983.

Федоренко П. Декабрити на Чернігівщині після амністії/Підготовка до друку і передмова О. Коваленко та В. Ткаченко //Сіверянський літопис. – 1997. – № 5.

Шип Н. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): историко-социологический очерк. – К., 1991.

Шмиголь М. Декабристи в Україні і чого вони хотіли //Кур"єр Кривбасу. – 1997. - № 91-92. – С. 69-73.

 

Методичні поради:

При підготовці семінарського заняття необхідно звернути увагу на взаємозалежність становлення українського національно-визвольного руху з загальнослов’янським (російським, польським, чеським). Висвітлити основні політичні та економічні чинники, що сприяли його поширенню.

При розповіді про політичні організації та напрямки їх діяльності бажано зупинятися на програмних засадах, соціальній та національній приналежності членів організації, практичних наслідках діяльності.

Наприкінці заняття слід зробити узагальнюючий висновок про шляхи поширення революційних ідей у середовищі української інтелігенції та з’ясувати причини поразки діяльності згаданих організацій.

 

Контрольні запитання і завдання:

1. Поясніть причини поширення масонської ідеології в Російській імперії.

2. Дайте характеристику програмним положенням «Руської правди» та «Конституції».

3. Поясніть вплив Вітчизняної війни 1812 р. на поширення декабристського руху.

4. Схарактеризуйте програми «Малоросійського товариства» та «Товариства об’єднаних слов’ян». Знайдіть спільні та відмінні риси.

5. Як планували розв’язати національне, зокрема українське, питання в Російській імперії діячі військових організацій?


Дата добавления: 2017-04-04; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.