Е) дұрыс жауабы жоқ.
Лекции.Орг

Поиск:


Е) дұрыс жауабы жоқ.
147. Диаметрі 5 мм сабын көпіршігінің ішіндегі қысым атмосфералық қысымнан қаншаға үлкен (сабын көпіршігінің беттік керілу коэффициенті 40мН/м)?

A) 1,25 кПа;

В) 4 кПа;

C) 8 Па;

D) 20 Па;

E) 64 Па.

148. Диаметрі 1,5 мм капилляр бойынша 2 см биіктікке көтерілген сұйықтықтың беттік керілу коэффициенті неге тең? Капиллярға сұйық толық жұғады. ( кг/м3)

A) 0,7 н/м;

В) 0,07 н/м;

C) 0,007н/м;

D) 7 н/м;

E) 7*10-5 н/м.

149. Толық жұғу кезінде су капиллярдан 2 см-ге көтерілу үшін капиллярдың диаметрі қандай болу керек? Судың беттік керілу коэффициенті 0,073 н/м.

A) 0,5 мм;

В) 1 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2 мм;

E) 2,5 мм.

150. Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілген. Графиктің қай аймағында молекулалар бірін-бірі тебеді?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

151. Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілген. Графиктің қай аймағында молекулалар бірін-бірі тартады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) r3 ;

Е) .

152. Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілген. Графиктің қай аймағында молекулалар әсерлесуін қаастырмауға болады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

153. Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілген. Графиктің қай аймағында молекулалар әсерлесуін потенциалдық энергиясы минималды?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

154. Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі қандай?

А) м/с;

В) ;

С) Н/м;

D) кг/м3;

Е) .

155.Әлдебір күйдегі идеал газ тығыздығы күй параметрлері арқылы келесі түрде өрнектеледі (R – универсал газ тұрақтысы):

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

156. Қалыпты жағдайдағы идеал газдың молекулаларының арасындағы қашықтық (м):

А) 3.10-10;

В) 3.10-9;

С) 5.10-26;

D) 6.1024;

Е) 2,24.10-2.

157. Көлемі V газда Р қысымда және Т температурада қанша молекула бар?

А) N=kT/PV;

В) N=PV/kT;

С) N=PV/NAkT;

D) N=RT/PV;

E) N=NAPV/T.

(k- Больцман тұрақтысы, NA- Авогадро саны, R-газ тұрақтысы)

158. Тереңдігі 40м тұрғын суда ауа көпіршірінің көлемі 3 мм3. көпіршіктің су беріне шыққандағы көлемін анықта. Процесс изотермиялық және атмосфералық қысымы 105 Па.

А) 12 мм3;

В) 120 мм3;

С) 60 мм3;

D) 24 мм3;

Е) 15 мм3.

159. ПӘК-і 80% идеал жылу машина қыздырғышының температурасы қандай болу керек, егер суытқыштың температурасы 270С.

А) 1350С;

В) 1200 К;

С) 1500 К;

D) 375 К;

Е) 3750С.

160. Қыздырғыштан жылу машинаның алған жылуы Q жылу машинаның ПӘК. Қай формуламен жұмысты санауға болады.

А) ;

В) ×Q;

С) ;

D) ;

Е) .

161. Карно циклі құралады:

А) екі изохора және екі адиабатадан;

В) екі изобара және екі изотермадан;

С) екі изохора және екі изотермадан;

D) екі изобара және екі адиабатадан;

Е) екі изотерма және екі адиабатадан.

162. dS энтропия өзгерісінің дұрыс формуласын көрсетіңіз.

А) ;

В) ;

С) ;

D)T×dQ;

Е) N×d×U.

166. Ван-дер-Ваальс теңдеуінде таңбаларды дұрыс қою қажет.

А) +,+;

В) -,-;

С) -,+;

D) +,-;

Е) кез келген таңба.

173. Суретте заттың күй диаграммасы көрсетілген. Диаграмманың қай аймағында кристалл заттың күйіне сәйкес келеді. Нүкте қойылған жер, аймақ.

А) 1;

В) 3;

С) 7;

D) барлық нүктелер;

Е) 3 және 7.

174. Суретте заттың күй диаграммасы көрсетілген. Диаграмманың қай аймағы сұйыққа сәйкес келеді. Нүкте қойылған жер, аймақ.

А) 1;

В) 3;

С) 7;

D) барлық нүктелер;

Е) 3 және 7.

175. Суретте заттың күй диаграммасы көрсетілген. Диаграмманың қай аймағы газға сәйкес келеді. Нүкте қойылған жер, аймақ.

А) 1;

В) 3;

С) 7;

D) барлық нүктелер;

Е) 3 және 7.

176. Суретте заттың күй диаграммасы берілген. Қай нүкте балқу сызығында орналасқан.

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

Е) 6.

177. Суретте заттың күй диаграммасы берiлген. Қай нүкте булану сызығында орналасқан.

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

Е) 6.

178. Суретте заттың күй диаграммасы берiлген. Қай нүкте сублимация сызығында орналасқан.

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

Е) 6.

179. Суретте заттың күй диаграммасы берiлген. Қай нүкте үштік нүкте болады?

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

Е) 5.

180. Қай фазалық ауысулар жылу жұтылуымен өтедi.

А) Газ → сұйық;

В) Кристалл →газ;

С) Газ →кристалл;

D) сұйық →кристалл;

Е) 2 шi жақтағы фазалық ауысу.

181. Қай фазалық ауысуларда жылу эффектiсi байқалмайды.

А) Газ → сұйық;

В) Кристалл →газ;

С) Газ →кристалл;

D) сұйық →кристалл;

Е) 2 шi жақтағы фазалық ауысу.

182. Қай фазалық ауысулар жылу шығымымен өтедi.

А) Газ →сұйық, кристалл → сұйық;

В) Кристалл → сұйық, сұйық →газ, кристалл →газ;

С) Газ → сұйық, сұйық→кристалл, газ →кристалл;

D). сұйық→газ, сұйық →кристалл;

Е) 2 шi жақтағы фазалық ауысу.

183. Газ-сұйық фазалық ауысуда энтропияның өзгерiсi.

A) өзгермейдi;

B) артады;

C) кемидi;

D) зат түрiне сәйкес;

E) әртүрлi өзгередi.

184. Су буы конденсацияланғанда, энергия жұтылады ма, бөлiнедi ме?

A) жұтылады;

B) бөлiнедi;

C) жұтылмайды да, бөлiнбейдi де;

D) жұтылуы да, бөлiнуi де мүмкiн;

E) басында бөлiнедi, кейiн жұтылады.

185. Кристалл-сұйық фазалық ауысуда энтропияның өзгерiсi.

A) өзгермейдi;

B) артады;

C) кемидi;

D) зат түрiне сәйкес;

E) әртүрлi өзгередi.

186. Фик заңының өрнегі:

А) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

187. Тұтқырлық үшін Ньютон заңының өрнегі:

А) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

188. Тұтқырлық коэффициенті үшін өрнек:

А) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

189. Фурье заңының өрнегі:

А) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

190. Орташа алғанда уақыттың бір бөлігінде газдың бір молекуласының басқа молекулалармен соқтығысу санын көрсететін өрнек:

А) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

191. Молекулалардың бейберекет қозғалысы арқылы қай физикалық шама тасымалданғанда ішкі үйкеліс пайда болады?

А) масса;

В) зат мөлшері;

С) жылу мөлшері;

D) импульс;

E) энергия.

192. Қай күйде идеал газдың температурасы максималды:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

E) 5.

193. Қай күйде идеал газдың температурасы минималды:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

E) 5.

194. Қай күйде идеал газдың көлемі максималды:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

E) 5.

195. Қай күйде идеал газдың көлемі минималды:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

D) 4;

E) 5.

 

Дата добавления: 2017-04-04; просмотров: 458 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.022 с.