в)Коли аудитор не пов"язаний із суб'єктом перевірки.
Лекции.Орг

Поиск:


в)Коли аудитор не пов"язаний із суб'єктом перевірки.
Г) всі відповіді правильні.

18. Аудиторські тести складають:

A) зпарошені експерти;

Б)аудитори;

B) керівник підприємства;

Г) головний бухгалтер.

19. Об'єктами внутрішнього аудиту фінансової звітності є:

A) проведення інвентаризації;

Б) прийняття управлінських рішень; в) активи, зобов'язання капітал.

 


 

20 Ризик того що систма внутрішнього контролю клієнта н може вчасно запобігти помилок або знайти їх у обліку і звітності:

А) прийнятий аудиторський ризик

Б) власний изик

В) ризик контролю

Г) ризик невиявлення

21. Загальна кількість членів АПУ становить:

A) 10 осіб;

Б) 15 осіб;

B) 20 осіб;

Г) 25 осіб.

22. Самостійний незалежний орган, яуий створюється на засадах самоврядування, є юридичною особою, веде відповідний облік і звітність, винятковим правом якої є затвердження норм і стандартів аудиту:

A) Аудиторська Палата України;

Б) незалежні аудитори;

B) незалежні аудиторські фірми;

Г) Міністерство Фінансів Укараїни.

23. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і відповідно фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію:

а) прийнятий аудиторський ризик;

Б) властивий ризик;

в)ризик контролю;

Г) ризик невиявлення.

24. Аудиторські докази потрібні для:

а) укладення угоди на аудиторську перевірку;

Б) для складання плану аудиторської перевірки;

в)для складання робочої програми;

Г) для складання аудиторського висновку.

25. Внутрішній аудит є функцією:

а)управління;

Б) екологічного контролю;

в)фінансового контролю;

Г) внутрішньогосподарського контролю.

26. До завдань аудиту на першому етапі планування аудиту відносяться:

а) ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою;

Б) складання аудиторського висновку;

В) складання акта виконаних робіт;

Г) координація робіт аудитора.

27. За функціональним призначенням об"єкти аудиту поділяються на:

А) об"єкти одноразової оцінки

Б) об' єкти сфери постачання

В) об"скти, які перебувають постійно у полі зору аудитора

Г) засоби і предмети праці.

28. Один із основних напрямків внутрішнього контролю є:

а)вартість

Б) ціна,

в)сума;

Г) реальність.

29. До початкової стадії внутрішнього аудиту належать етапи:

а)складання плану;

Б) документальна перевірка;

в)аналіз і оцінка зібраних аудиторських доказів.

 

30. Аудитор має право здійснювати перевірку в таких випадках:

А) Коли він є засновником суб"акта перевірки

Б) Коли на суб"єкті перевірки працюють його родичі

в)Коли аудитор не пов"язаний із суб'єктом перевірки.

Відповіді до практичних завдань

 

Варіант №1

 

Розв'язання задачі №1

 

Кваліфікаційний сертифікат - офіційний документ, власник якого може здійснювати аудит на підприємствах та в господарських товариствах (серія А), у банках (серія Б) або в цих структурах одночасно (серія АБ). Тому аудиторська фірма «Крок» не може погодитись на пропозицію Ради засновників банка «Аваль», їх можуть задовільнити лише фахівці з сертифікатом серії Б або серії АБ.

 

Розв'язання задачі №2

 

Згідно з П(С)БО 9 малоцінні та швиткозношувані предмети із терміном корисного використаннябільш як 1 рік необхідно відносити до складу необоротних матеріальних активів, вартість яких капіталізується, тобто відноситься на витрати звітного періоду нарахуванням амортизації.

Для цього використовується рахунок 112 „Малоцінні та швиткозношувані предмети", на якому обліковуються предмети, термін корисного використання яких перевищує 1 рік.

Одже, підприємство припустилося помилки, віднісши калькулятори до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін корисного використання яких менш як 1 рік, саме на рахунок 22.

Підприємству слід сторнувати усі неправильно зроблені записи надходження калькуляторів та виконати такі бухгальерські записи: Д 112 К 631 - 125; Д 641 - К 631 - 25.

 

Варіант №2

 

Розв'язання задачі №1

 

Право на отримання сертифіката аудитора мають громадяни України з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіст Сидоренко В. А. не має досвіду роботи на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста тому він не має право на отримання сертифікату аудитора.

 

Розв'язання задачі №2

 

Згідно з П(С)БО 16 „Витрати" суми безнадійної дебітоської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів включаються до складу інших операційних


витрат, а не до адміністративних. В обліку цю операцію необхідно було відобразити гак Д 944 - К 38.

 

Варіант №3

 

Розв'язання задачі №1

 

Право на отримання сертифіката аудитора мають громадяни України з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста Кушнір Г Т не має вищої освіти тому вона не має права на отримання сертифікату аудитора

 

Розв'язання задачі №2

 

У цьому випадку підприємство припустилося порушень касової дисципліни, змість якої полягає в тому, що:

1) гроші, отримані з розрахункового рахунку 14.07.2010 р., необхідно було в той самий день оприбуткувати в касу підприємства згідно з прибутковим касовим ордером;

2) згідно з п. 9 Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті україни, затвердженої Постановою Правління НБУ від 13.10.1997 р. № 334 підприємства мають право зберігати готівку в касах, одержану з банку, для виплати заробітної плати понад встановлений ліміт протягом 3 робочих днів. Після цих термінів суми грошей, не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня. У наведеному прикладі кошти на виплату заробітної плати зберігалися понад 3 дні, тому на підприємстві починаючи з 17.07 по 18.07.2010р. можливе перевишеня ліміту каси.

 

Варіант №4

 

Розв'язання задачі №1

Право на отримання сертифіката аудитора мають громадяни України з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Мороз О.В. не має громадянства України, тому вона не має права на отримання сертифікату аудитора

 

Розв'язання задачі №2

 

Згідно з Постановою КМУ „Про норми відшкодування витрат на відрядженні в межах України та за кордон" від 23.04.1999 р. № 663 день від їзду та день приїзду вважаються теж відрядженням і зараховуються в розрахунок добових.

Одже, загальна сума добових повинна становити 6 діб * 30 грн.

Дата добавления: 2017-03-18; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.