Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУЗагрузка...

Під час проходження практики студенти заповнюють щоденник-звіт (далі Щоденник), який захищають за підсумками проходження практики (додаток).

Щоденник студент одержує на випускаючій кафедрі у свого керівника практики. Титульна сторінка і розділ "Розпорядження на практику" заповнюються відповідно до наказу про направлення на переддипломну практику.

Посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника практики від підприємства (установи), а також відмітки про прибуття на практику й вибуття з підприємства (установи) заповнюються студентом в печатному виді.

На сторінці 3 Щоденника наведений календарний графік проходження практики студентом на підприємстві (установі), у якому зазначено кількість днів тижня необхідних студентові на виконання роботи або ознайомлення по кожній темі, передбаченій графіком.

Звіт з практики повинен складатися з 2х частин: 1. Загальна текстова частина; 2. Додатки.

Звіт необхідно оформити відповідно до вимог методичних рекомендацій. Обсяг звіту про переддипломну практику має становити до 50 сторінок на папері А4. Звіт повинен бути набраний на комп’ютері. Звіт перевіряють і підписують керівники практики від підприємства, установи, організації та університету.

При складанні звіту по проходженню практики, студент у текстовій частині звіту відображає питання по кожній конкретній темі, передбаченої тематичним планом.

При написанні текстової частини звіту по практиці студент відображає обліково-аналітичне забезпечення управління господарськими процесами на підприємствах, установах, в банках, по всіх об'єктах обліку, передбачених курсами, а також аналізує первинну, зведену бухгалтерську документацію і звітність.

Виконувана робота студентом під час проходження практики на підприємстві (установі) фіксується в щоденнику. Запис у Щоденнику здійснюється студентом у хронологічному порядку щодня з першого по останній день практики.

У графі "Дата" (число, місяць, рік) студент проставляє, наприклад, 04 05 12.

У графі "Назва теми за програмою практики" студент вказує назву теми з календарного графіка, наприклад, "Облік запасів".

У графі "Перелік П(С)БО та інших нормативних документів, якими керуються при обліку відповідного об'єкту" необхідно перелічити основні документи, якими керуються в обліку або при проведенні економічного аналізу та аудиту конкретного об'єкта обліку. Наприклад, "П(С)БО 9 "Запаси", Положення по обліку запасів".

У графі "Перелік первинних документів, які використовуються для обліку відповідного об'єкту" студент приводить перелік первинної облікової документації, що застосовується на підприємстві (установі) по об'єкту обліку (аналізу, аудиту) що розглядається. Наприклад, "Вимога, Доручення, Видаткова накладна, Лімітно-забірна карта, Оборотна відомість, Сальдова відомість".

У графі "Зміст виконаної роботи або ознайомлення з об'єктом обліку" Необхідно зробити опис виконаної роботи. Наприклад, "Здійснював виписку видаткових накладних, вимог на відпустку товарно-матеріальних цінностей зі складу підзвітним особам і на адміністративні видатки. Складав оборотну відомість по обліку матеріалів. У цій графі необхідно давати опис тільки тим об'єктам обліку, які є на підприємстві (установі). Давати критичну оцінку при виявленні відхилень від норм у діючій практиці обліку, аналізу й аудиту, передбачених законодавчими актами (Законами України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", П(С)БО, положеннями, інструкціями, Планом рахунків і т. і.".

У графі "Підпис керівника практики від підприємства (установи)" проставляється підпис керівника практики від підприємства (установи) за кожний день проходження практики студентом. Для цього студент заповнює все графи щоденника за відпрацьований день і дає його на підпис керівникові практики на підприємстві не пізніше наступного робочого дня.

У графі "Підпис керівника практики від університету" проставляється підпис керівника практики від університету при перевірці безпосередньо на підприємстві (установі) у процесі проходження практики студентом, а також при здачі щоденника по закінченню проходження практики студентом.

Друга частина звіту про практику представляє додатки. При складанні звіту по проходженню практики в додатку слід представляти заповнені бухгалтерські документи за всіма темами, передбаченим тематичним планом. У додатки можуть бути включені додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини звіту.

По завершенню практики студент в 3-х денний термін повинен здати керівнику практики від університету щоденник практики з відгуком і оцінкою роботи студента на практиці, завіреним підписом керівника практики від підприємства і печаткою в кінці щоденника (передостання сторінка).

Керівник практики від кафедри в щоденнику по практиці дає висновок про роботу студента з оцінкою та підписом, який засвідчується печаткою університету. На титульному аркуші звіту про практику повинні бути підписи керівників про підприємства та університету, завірені печаткою, а в щоденнику практики - печатка від університету і дві печатки підприємства (прибув, відбув). У терміни, встановлені деканатом, студент повинен захищати звіт про практику керівнику практики, призначеному кафедрою бухгалтерського обліку. Остаточна оцінка звіту дається після усного захисту.

Керівник практики від університету в присутності студента здійснює перевірку щоденника, проставляє підписи в щоденнику в графі "Підпис керівника практики від університету" за кожний день по кожній темі. У необхідних випадках задає питання студентові для пояснення тих або інших записів, перевіряє засвоєння знань студента придбаних у ході проходження практики. Наприкінці щоденника керівник практики від університету робить висновок і проставляє залікову оцінку по практиці.

Захищаючи звіт по проходженню практики, студенту необхідно показати знання з обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах різної організаційно-правової форми та форми власності, органах Державного Казначейства, фінансових органах, бюджетних установах та складання звітності.

У звіті про практику керівники зобов'язані перевірити повноту викладу матеріалу, послідовність, логічність, самостійність і критичний підхід до висвітлення вивчених питань.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

ЩОДЕННИК – ЗВІТ

з переддипломної практики

студента 2 року навчання магістратури

факультету "КОНСАЛТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ"

спеціальності 8.03050901

денної форми навчання

 

____________________ Іванова Ольга Вікторівна ____________________

(Прізвище, ім'я та по батькові)

 

База практики _ Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес ЮВ»_

(назва підприємства)

 

Керівники практики:

 

від університету к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С._____

(підпис) (посада, прізвище та ініціали)

 

 

від підприємства головний бухгалтер Петрова Л.М.__

(підпис, печатка підприємства) (посада, прізвище та ініціали)

 

 

2015-2016

навчальний рік


РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ

 

Студент _______Іванова Ольга Вікторівна____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

направляється на виробничу практику в місто (селище) Харків___

 

на _______________ ТОВ «Антарес ЮВ» _________________________

(назва підприємства)

 

Термін практики: з 26.10.2015 р. по 05.12.2015 р.

 

Керівник практики від вузу _______доц. Часовнікова Ю.С.______ _________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

 

 

Печатка

вузу Декан факультету ________ Азаренков Григорій Федорович

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

Керівник практики від

підприємства ______________________________________ _________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

 

Прибув на підприємство

" __26___" __жовтня_____________ 2015 р.

 

 

Печатка

підприємства

__________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з підприємства

" __05__" ____грудня______________ 2015 р.

 

 

Печатка

підприємства

__________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 


Календарний графік проходження переддипломної практики

 

№ п/п Назви робіт (тем) Тижні проходження практики (кількість днів)
I II ІІІ IV V VI
  1. Загальна частина            
Інструктаж з техніки безпеки            
Загальна економічна характеристика підприємства            
Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами            
Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами            
Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими коштами            
Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками та дебіторською заборгованістю            
Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом та забезпеченнями зобов'язань            
Обліково-аналітичне забезпечення управління поточними зобов'язаннями            
Обліково-аналітичне забезпечення управління працею та її оплатою            
Інформаційне забезпечення складання фінансової звітності суб’єкта господарювання та оцінки його фінансового стану            
Збір інформації для написання дипломної роботи            

 

Дата Назва теми за програмою практики Перелік П(С)БО та інших нормативних документів, якими керуються при обліку відповідного об'єкту Перелік первинних документів, які використовуються для обліку відповідного об'єкту
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Зміст виконаної роботи, або ознайомлення з об'єктом обліку Підпис керівника практики  
від підприємства від університету  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
               

Відзив і оцінка роботи студента на практиці

керівником від підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес ЮВ»

(назва підприємства)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підпис керівника практики від підприємства __________________________________

 

 

Печатка " _____" ____________________2015р.

 

 


Відзив і оцінка роботи студента на практиці

керівником від університету

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Звіт захищено з оцінкою ___________________________________________________

 

Підпис керівника практики від університету ___________________________________

 

 

" _____" ____________________2015 р.

 

 

Дата добавления: 2017-03-18; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.