Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


IY.ѕайдаланылған әдебиеттер
1 —оциологическа€ энциклопеди€: ¬2т-ћ..,2003
2 јнтологи€ социальной работы: ¬ 5т —ост ‘ирсов Ц
3 –ахматуллин Ё.—.ƒевиантное поведение как социальна€ проблема  азань, √”.2004
4 ƒети улицы: растуща€ трагеди€ городов.ѕер. с англ ћ,1990
5 —оциальна€ помощь бездомным,–оссиский журнал социальной работы-1998
6 “ерриториальные социальные службы:теори€ и практика функционирование-ћ.2002
7 ќсновы социальной работы.”чебник.ќтв.ред.ѕƒ ѕавленок-«е издание, испр. » доп.-ћ,»Ќ‘–ј-ћ,2006
8 ƒеменьтева ».‘. –азвод и дети ћ государственный Ќ»»
9.јндреева “. ¬ —емейна€ психологи€-ћ 2004


1 Қазақстан –еспубликасының «аңы ЂҚ– мүгедектерд≥ әлеуметт≥к қорғау туралыї // ≈гемен Қазақстан, 2005 жылғы 26 сәу≥р

2 Қазақстан –еспубликасының «аңы Ђћемлекетт≥к атаулы әлеуметт≥к көмек туралыї. //≈гемен Қазақстан, 2001 жылғы 10 тамыз

3 Қазақстан –еспубликасының «аңы ЂҚ– мүгедектер мен қарттарды әлеуметт≥к қорғау туралыї // ≈гемен Қазақстан, 2005 жылғы 26 сәу≥р

4 —урнина ќ.≈. √еронтологи€ (медико-биологический и психологический аспекты) оқу құралы ≈катеринбург: »зд-во ‘√јќ” ¬ѕќ "–осс.гос. проф.-пед. ун-т", 2009.

5 —арсенова ∆.Ќ. Әлеуметт≥к жұмыс: ќқу құралы Ц јлматы, 2004ж.

6 Ђћүгедектерд≥ң халықаралық қоғамдық қозғалысыї қоғамдық б≥рлест≥г≥ концепци€сы2005 жылғы 29-30 қыркүйекте јлматы

 

 

Қј«јҚ—“јЌ –≈—ѕ”ЅЋ» ј—џЌџҢ Ѕ≤Ћ≤ћ ∆ӘЌ≈ ҒџЋџћ ћ»Ќ»—“–Ћ≤√≤

 

ћ.ќ. Ә”≈«ќ¬ ј“џЌƒјҒџ ќҢ“Ү—“I  Қј«јҚ—“јЌ ћ≈ћЋ≈ ≈““I  ”Ќ»¬≈–—»“≈“I

 

ѕ≈ƒј√ќ√» ј ∆ӘЌ≈ ћӘƒ≈Ќ»≈“ ‘ј ”Ћ№“≈“≤

 

ћӘƒ≈Ќ» “џЌџҒ” ∆ӘЌ≈ ӘЋ≈”ћ≈““≤  Қџ«ћ≈“  ј‘≈ƒ–ј—џ

 

 

џлыми зерттеу жұмысы

Өнд≥р≥ст≥к ≥с-тәж≥рибес≥

(≥с-тәж≥рибе атаулары)

5¬090500-ЂӘлеуметт≥к жұмысї мамандығы бойынша

“ақырыбы: ∆ұмыссыздықтың мән≥ - әлеуметт≥к-экономикалық құбылыс

 

 

ќрындаған: —еркебаева Ѕ.ј.

“обы: ѕ»  14-14 

Қабылдаған: ƒарибаева –.

∆оспар:

I. ≥р≥спе

II.Ќег≥зг≥ бөл≥м

2.1

2.2 ∆ұмыссыздықты тудыратын экономикалық себептер≥

III.Қорытынды

IY.ѕайдаланылған әдебиеттер

 

 ≥р≥спе

’алықты жұмыспен қамтамасыз ету мәселес≥ осы күндер≥ ең өтк≥р проблемаға айналып отыр. Қазақстанның ұзақ мерз≥мд≥ стратеги€лық даму бағдарламасында жұмыссыздық пен кедейш≥л≥кт≥ толық та тұрақты жою мәселес≥ 2010 жылға дей≥н шеш≥лет≥н мемлекетт≥к м≥ндет рет≥нде анықталғаны белг≥л≥. ќсы 2010 жылға дей≥н Қазақстан экономикасында күрдел≥ де қарқынды өнд≥р≥саралық құрылымдық өзгер≥стер жүру≥ қажет.

Қазақстанда еңбек сыйымдылығы (трудоемкость) жоғары өнд≥р≥с салаларын қалыптастыру және дамыту; ауыл шаруашылық шик≥ заттарын терең технологи€лық өңдеу және түпк≥ өн≥м өнд≥ру экономикасын мемлекет тарапынан басым түрде қолдап Ц дамыту мақсаты және м≥ндет≥ анықталған. Ѕұл м≥ндетт≥ ≥ске асыру:

Ј б≥р≥нш≥ден, көптеген жұмыс орындарын ашуға, жаңа мамандықтар дайындауға, жұмыссыздықты жоюға, еңбекақы табысын арттыруға жол ашады;

Ј ек≥нш≥ден, еңбек пен жұмыс күш≥н≥ң сапасы жоғарылап, еңбек өн≥мд≥л≥г≥ және жалпы экономика ти≥мд≥л≥г≥ артады;

Ј үш≥нш≥ден, жалпы ұлттық өн≥мн≥ң құрылымы жақсарып, ұлттық табыс үлес≥ артады; төрт≥нш≥ден, салық төлемдер≥ өсед≥ және мемлекет бюджет≥н≥ң мүмк≥нш≥л≥ктер≥ кеңейед≥.

II.Ќег≥зг≥ бөл≥м

2.1 ∆ұмыссыздықты тудыратын экономикалық себеп бойынша жұмыссыздықты төрт түрге бөлуге болады:

o фрикциондық жұмыссыздық қызметкер б≥р жұмыс орнынан ек≥нш≥с≥не ауысқанда болады;

o құрылымдық жұмыссыздық экономика құрылымында ұзақ уақыт бойы өзгер≥стер болуынан туады: нәтижес≥нде қызметкер мен жұмыс орын арасында б≥л≥кт≥л≥к деңгей≥ және маман түр≥ бойынша сәйкесс≥зд≥к пайда болады;

o циклд≥к не сұраныс тапшы жұмыссыздық түр≥ тұтас сұраныс жетк≥л≥кс≥з жағдайында туады;

o маусымдық жұмыссыздық кейб≥р салаларда экономикалық белсенд≥л≥г≥н≥ң жыл бойында теңселу≥мен байланысты болады.

Құрылымдық жұмыссыздық деген≥м≥з Ц бұл экономика толық жұмылды-рылған деңгейде болатын жұмыссыздық болып табылады. Құрылымдық немесе фрикциондық жұмыссыздық еңбек базары құрылымынан туындайды, €ғни экономикадағы жұмыс орындары сипаттамасымен, жұмысшылар мен фирмалардың м≥нез-құлқына ықпал етет≥н жұмыссыздыққа көмек си€қты әлеуметт≥к дәстүрлер және еңбек базары институттарынан туындайды.

≈ңбек нарығының экономикадағы рөл≥н, €ғни еңбек нарығы деген≥м≥з бұл ең алдымен жұмыс күш≥не сұраным мен ұсыным.

- тұрғындарды жұмыспен қамту теори€лары;

- Қазақстан –еспубликасындағы жұмыссыздық мәселелер≥ және оны шешуд≥ң жолдары

≈ңбек нарығының нег≥зг≥ мақсаты Ц еңбек ресурстарын жұмыспен ти≥мд≥ және нәтижел≥ қамту. ≈ңбекке жарамды адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету аса күрдел≥ әр≥ мемлекетт≥к маңызды мәселе. ∆ұмыспен ти≥мд≥ қамту әрб≥р елд≥ң нақтылы даму кезеңдер≥н≥ң деңгей≥не сай жұмысқа жарамды адамдарды үнемд≥ және нәтижел≥ пайдаланып, оларды шаруашылық салалары және аймақ бойынша бөлуд≥ң тепе Ц теңд≥к үлес≥мд≥л≥г≥не жету.

«ерттеу курстық жұмыстың м≥ндеттер≥не мыналар жатады:

- жұмыссыздық теори€ларын анықтау;

- жұмыссыздықтың болу себептер≥н қарастыру;

- жұмыссыздықты реттеу мәселелер≥н қарастыру;

- Қазақстандағы жұмыссыздық мәселелер≥ және оны шешуд≥ң жолдарын қарастыру;

 

- ≈ңбек нарығы және халықты жұмыспен қамту мәселелер≥н зерттеу болын табылады.

- Қазақстан –еспубликасындағы еңбек нарығының мемлекетте атқарған жұмысын, орнын талдап көрсету;

- Қазақстан –епубликасында еңбек нарығы және оның бүг≥нг≥ мәселелер≥н≥ң экономикаға тиг≥зет≥н ықпалын қарастыру;

- еңбек нарығы және тұрғындарды жұмыспен қамтудың жолдарын ұсыну.. Қазақстан –еспубликасында тәж≥рибес≥нде енд≥ ғана тұрғындарды жұмыспен қамтудың нарықтық механизмге өту≥ қарастырылуда. ќсы зерттеу жұмысы экономикаға ықпалын, еңбек нарығының мән≥н, құрылымын зерттейд≥, €ғни тұрғындарды толық және ти≥мд≥ еңбекпен қамтылуын шешед≥.

Ёкономикалық теори€ нег≥здер≥ї, ƒүйсеновтың Ђ≈ңбек нарығыї, ћамыровтың Ђ≈ңбек нарығының мағынасыї, Ўеденовтың Ђ∆алпы экономикалық теори€ї, Ђ—татистикалық жинақтарданї және тағы да басқа оқулықтардан алынды.

 урстық жұмыс к≥р≥спеден, үш бөл≥мнен және қорытындыдан тұрады.

2.2 ∆ұмыссыздықтың экономикалық проблемалары.

Ўетелд≥к мамандар жұмыссыздың себептер≥н талдай отырып, оның әртүрл≥ нысандарын тудыратын нақты факторларын қарайды. ∆ұмыссыздықтың мынадай саналуан нысандары болады: жасырын, фрикциондық, маусымдық, құрылымдық, технологи€лық және т.б.

∆асырын жұмыссыздық - өнд≥р≥с пен мемлекетт≥к аппаратта артық жұмыскерлерд≥ қолданған жағдайда орын алады. Ўын мән≥нде, олардың жұмысына аз ғана жұмыс күш≥мен орындауға болады.

‘рикциондық жұмыссыздық - еңбек нарығында бос жұмыс күш≥ туралы ақпарат жоқтығынның нәтижес≥нде болады.

ћаусымдық жұмыссыздық ауыл шаруашылығының кейб≥р салаларында, әс≥ресе қайта өңдеу өнеркәс≥б≥нде жұмыс күш≥ тек маусымдық кезеңдерде қолданылғанда болады.

Құрылымдық жұмыссыздық өнд≥р≥с қуатының жет≥спеу≥н≥ң нәтижес≥нде, сондай Ц ақ жынысының, жасының, ұлтының, мамандығының және басқа жеке қасиеттер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥не байланысты жұмыс таба алмаған жағдайда болуы мүмк≥н.

“ехнологи€лық немесе өтпел≥ жұмыссыздық адамдарды машинамен ауыстыру нәтижес≥нде болады, ол жұмыскерд≥ң кәс≥б≥н өзгертуд≥ немесе басқа мамандықты игеруд≥ қажет етед≥.

јҚЎ  онгрес≥н≥ң экономикалық статистика комисси€сының жүрг≥зген зертеу≥н≥ң мәл≥мет≥ бойынша қаз≥р шет елдерде жұмыссыздықтың 70-ке жуық нысандары және олардың болуның ерекше себептер≥ бар екен. Ѕатыс елдер≥н≥ң мамандары жұмыссыздықтың нысандарын ек≥ үлкен нег≥зг≥ топқа бөлед≥. Ѕ≥р≥нш≥с≥не Ц жиынтық сұранымның жет≥спеу≥не байланысты болатын, соның ≥ш≥нде ең алдымен циклд≥к жұмыссыздықты жатқызады. ≈к≥нш≥с≥не Ц жиынтық сұранымның өзгеру≥не байланыссыз болатын Ц жұмыссыздықты (фрикциондық, маусымдық, құрылымдық, технологи€лық және басқа нысандары) жатқызады.

Ѕ≥зд≥ң елдег≥ жұмыссыздықтың нег≥зг≥ нысандары жасырын және фрикциондық болып табылады. Ќарық қатынастарының жасырын және фрикциондық болып табылады. нарық қатынастарының қалыптасу барысында жасырын жұмыссыздық ашық жұмыссыздыққа айнала бастады. 138 мыңға та€у адамы бар 160 кәс≥порындар жұмыссыз тоқтап тұрды. ќсындай кәс≥порындардын 2 мыңнан астам жұмыскер еңбектен босатылды, 25 мың адам ер≥кс≥з демалысқа ж≥бер≥лд≥. ∆ұмыссыздықтың зардабын бәсендетет≥н факторлардың б≥р≥ ғылыми Ц техникалық прогресс. Ғ“ѕ, жаңа қосымша жұмыс күш≥н қажет етет≥н жаңа өнд≥р≥с түрлер≥ мен шаруашылық салаларын тудырады, ол материалдық өнд≥р≥с саласында еңбек етуге қаб≥лет≥ бар тұрғындарды жұмыспен қамтуды көбейтед≥. ∆алпы, ғылыми Ц техникалық революци€ жағдайында жұмыспен қамтуды тұрақты түрде өс≥ру, нег≥з≥нен, өнд≥р≥ст≥к емес салалардың дамуы арқылы жүзеге асырылады. ќның ұлғаюы, тұрғындардың әртүрл≥ қызмет түрлер≥не деген шығынының тез өсу≥мен және халық шаруашылығының орташа көрсетк≥ш≥не қарағанда жоғары еңбек ауқымдылығымен сипатталады.

Қандай да жұмыссыздық болмасын қоғамдағы аса ауыр экономикалық және әлеуметт≥к қайшылық. Ѕатыс елдер≥нде жұмыссыз болу Ц тек қана жұмысты жоғалту ғана емес, сонымен б≥рге адам өз≥н≥ң ар Ц намысын, абырой Ц бедел≥н жоғалту деп те есептелед≥.

Ўетелдердег≥ бағалау бойынша, жұмысты жоғалту, өз≥н≥ң қас≥рет Ц жағынан жақын туыс адамның өл≥м≥ немесе түрмеге түсуден ғана кей≥н тұрады екен.  әс≥порынның жұмысының түпк≥ нәтижес≥нен тәуелс≥з, жаппай жұмыспен қамту жұмыскерлерд≥ң өнд≥р≥с ти≥мд≥л≥г≥н арттыруға деген жеке мүдд≥л≥ктер≥не кер≥ әсер етт≥, олардың өнд≥р≥ст≥ басқарудан шеттелу≥не әкел≥п соқтырды. ќсының бәр≥ еңбек тәрт≥б≥н≥ң шұғыл құлдырауына әкел≥п соқтырды. ќсының бәр≥ еңбек тәрт≥б≥н≥ң шұғыл құлдырауына үлкен экономикалық шығындарға жол берд≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1147 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1351 - | 1204 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.