Робота на практичних заняттях.
Лекции.Орг

Поиск:


Робота на практичних заняттях.

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля „Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1”

для спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

факультету електроенерготехніки та автоматики

денна форма навчання

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом:

Семестр Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи
кредити акад. год. Лекції Практичні заняття Лабораторні роботи СРС+ екзамен МКР ДКР семестрова атестація
4,5 Екзамен

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

1) відвідування 18-ти лекційних занять та написання конспекту лекцій;

2) роботу на практичних заняттях;

3) виконання та захист 4-х лабораторних робіт;

4) виконання 2-х модульних контрольних робіт (МКР);

5) виконання та захист 1-ї домашньої контрольної роботи (ДКР);

6) відповідь на екзамені.

Система рейтингових балів

1. Відвідування лекційних занять та написання конспекту лекцій.

Ваговий бал дорівнює 0,5. Максимальна кількість балів за всі 18 лекцій становить 9 балів. Нарахування балів за 1 лекцію здійснюється за наступним критерієм:

- присутність на занятті та повний конспект лекції – 0,5 бали за кожну лекцію;

- запізнення на заняття та повний конспект лекції – 0,3 бали за кожну лекцію;

- присутність на занятті та неповний конспект лекції – 0,3 бали за кожну лекцію;

- пропущена лекція без поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,2 бали;

- пропущена лекція з поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,5 бали;

Робота на практичних заняттях.

Ваговий бал дорівнює 0.5 і нараховується за відповіді біля дошки на практичних заняттях. Максимальна кількість балів за всі 9 практичних занять становить 3 бали. Нарахування балів здійснюється за наступним критерієм:

- повне вирішення задачі – 0.5 балів;

- вирішення задачі із деякими помилками – 0,3-0,4 бали;

- часткове вирішення задачі – 0,1-0,2 бали.

3. Виконання та захист лабораторних робіт.

Ваговий бал дорівнює 4. Максимальна кількість балів за всі 4 лабораторні роботи становить 16 (8 балів відпрацювання та 8 балів за захист).

Виконання кожного завдання з кожної лабораторної роботи оцінюється в 0,5 бали (всього 2 бали за виконання).

Захист однієї лабораторної роботи оцінюється в 2 бали.

Критерії оцінювання лабораторних робіт:

- «відмінно» (4 бали) – протокол підготовлений без помилок, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми, задача зібрана та відповідає умовам завдання, відповіді на питання чіткі та змістовні..

- «добре» (2-3 бали) – протокол підготовлений з деякими неточностями, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми, задача зібрана з деякими незначними помилками, відповіді на питання мають незначні помилки.

- «задовільно» (1 бал) – протокол підготовлений з помилками, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми з деякими помилками, задача зібрана з деякими незначними помилками, відповіді на питання нечіткі та мають суттєві помилки.

- «незадовільно» (0 балів) – протокол підготовлений з помилками, виконаний синтез не всіх задач та представлені не всі схеми з деякими помилками, задача не зібрана або не працює, відповіді на питання невірні. Лабораторна робота потребує додаткового відпрацювання.

4. Модульна контрольна робота (rм):

Ваговий бал дорівнює 5. Максимальна кількість балів за 2 модульні контрольні роботи тривалістю 1 годину становить 10. Нарахування балів за 1 МКР здійснюється за наступним критерієм:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5 балів;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 4 бали;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 3 бали;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) або відсутність під час проведення роботи – 0 балів.

5. Домашня контрольна робота (rд):

Ваговий бал становить 12. Максимальна кількість балів за 1 ДКР дорівнює 12 балів. Нарахування балів за ДКР здійснюється за наступним критерієм:

- «відмінно», своєчасне виконання пунктів роботи, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту – 11-12 балів;

- «добре», незначне відставання від графіку, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту з деякими неточностями – 8-10 балів;

- «задовільно», значне відставання від графіку виконання, неповні відповіді на запитання до захисту – 5-7 балів;

- «незадовільно», робота виконана з дуже значним відставанням та суттєвими помилками – 0 балів.

Термін виконання ДКР – 8 тижнів з дати видачі. По закінченню терміну виконання максимальний бал за ДКР зменшується на 2 кожний тиждень.

Максимальна сума балів стартової складової rс складає 50. Необхідною умовою допуску до екзамену є повний конспект лекцій, відпрацьовані практичні заняття, написані на задовільну оцінку всі експрес контрольні роботи, зарахована домашня контрольна робота і стартовий рейтинг не менше 25 балів.

Атестації

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний студент» має набрати 10 балів (відвідування 7 лекцій, написання 1 МКР, 3 відповіді на практичних заняттях). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 50% від максимального бала, тобто мінімум 5 балів.

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 34 бали (відвідування 13 лекцій, 5 відповідей на практичних заняттях, написання 2 МКР, зарахування першої частини ДКР, захист 2-х лабораторних робіт). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 17 балів.

Екзамен

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить два теоретичних запитання і одне практичне. Максимальний бал за екзамен становить 50. Кожне теоретичне запитання оцінюється у 10 балів, а практичне – 30 балів.

Система оцінювання теоретичних питань:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 9-10 балів;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 7-8 балів;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 6 балів;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів.

Система оцінювання практичного завдання:

- «відмінно», повне безпомилкове розв’язування завдання – 27-30 балів;

- «добре», повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 22-26- балів;

- «задовільно», завдання виконано з певними недоліками – 18-21 балів;

- «незадовільно», завдання не виконано – 0 балів.

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:

Бали R= rс+ rЕ ECTS оцінка Залікова оцінка
95-100 A Відмінно
85-94 B Добре
75-84 C
65-74 D Задовільно
60-64 E
Менше 60 Fx Незадовільно
Не виконані умови допуску або rс<25 F Не допущено

 

 

РСО розробив: доц., к.т.н. Бур’ян С.О.______________   РСО ухвалено на засіданні кафедри АЕМС-ЕП Протокол № 16 від 15.06.2016 р. Завідувач кафедри _______________С.М. Пересада

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е | Уравнение затухающих колебаний

Дата добавления: 2017-03-12; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.