Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 өм≥ртект≥ болаттардың фазалық құрамын және құрылымын құрастыру.
Fe-Fe3C жүйес≥ метастабильд≥. √рафит орнына цементит түз≥лу≥ бос энерги€ның аз ұтымын беред≥,б≥рақ тем≥р карбид≥н≥ң кинеетикалық түз≥лу≥ көб≥рек ықтимал.

Fe-Fe3C диаграммасында ј нүктес≥ (1539 º—) тем≥рд≥ң балқу температурасы, ал D нүктес≥ (1550) цементитт≥ң балқу температурасы.N (1392 º—) және G (910 º—) нүктелер≥ α↔γ полиморфты ауысуға сәйкес.

Fe-Fe3C диаграммасының нүктелер≥не келес≥ көм≥ртект≥ң концентраци€лары сәйкес(% масса бойынша):¬-0,51 %— сұйық фазада 1499 º— перитектикалық температурада δ-феррит пен аустенит тепе-тең болады; Ќ-0,1%— (1499 º— температурада δ-ферритте шект≥ құрамы); ≈-2,14%— (1147 º— эвтектикалық температурада аустенитте шект≥ құрамы);S-0,8%— 727 º— эвтектоидты температурада аустенитте; –-0,02%— (727 º— эвтектоидты температурада ферритте шект≥ құрамы)

Fe-Fe3C қорытпасының кристаллизаци€сы. ј¬ сызығы (ликвидус сызығы) сұйық қорытпадан δ-ферритт≥ң кристаллизаци€ басталу температурасын көрсетед≥;¬— (ликвидус сызығы) сұйық қорытпадан аустенитт≥ң кристализаци€ басталу температурасы; —D (ликвидус сызығы) сұйық қорытпадан б≥р≥нш≥ ретт≥ цементитт≥ң кристализаци€ басталу температурасы; јЌ(солидус сызығы) δ-феррит кристаллдарының және сұйық қорытпа облысы шекара температурасы; бұл сызықтан төмен тек δ-феррит болады;HJB-перитектикалық нонвариантты тепе-теңд≥к сызығы; HJB сәйкес температураға жеткенде преитектикалық реакци€ жүред≥(¬ нүктес≥н≥ң сұйық қорытпасы Ќ нүктес≥ндег≥ δ-феррит кристалдарымен әрекеттес≥п J нүктес≥нде аустенит түз≥лед≥)

в+‘н→ј1

 

≈—F сызығы(солидус сызығы) ледебурит эвтектикасы кристаллизаци€сына сәйкес келед≥:

Әр түрл≥ мөлшердег≥ көм≥ртег≥ бар б≥рнеше қорытпалар кристаллизаци€сын қарастырайық.

0,1% — бар қорытпалар кристаллизаци€ јЌ сызығына сәйкес температурада δ-феррит түз≥л≥мен а€қталады. 0,1-0,16% — бар қорытпалар ј¬ сызығына сәйкес температураға жеткенде сұйық фазадан δ-феррит кристалдары шыға бастайды және қорытпа ек≥ фазалы болады(сұйық қорытпа және δ-феррит кристалдары).1499º— температурада Ќ нүктес≥ (0,1%—) құрамы δ-феррит және ¬ нүктес≥ (0,51%—) құрамы сұйық фаза тепе-тең болады.ќсы температурада перитектикалық ауысу жүред≥ (∆в+‘н→ ‘н1),нәтижес≥нде ек≥фазалы құрылым δ-феррит(‘)+γ-қатты ер≥т≥нд≥(ј) түз≥лед≥. 0,16%— қорытпада (J нүктес≥) перитектикалық реакци€да δ-ферритт≥ң қатты ер≥т≥нд≥ кристалдары сұйық фазамен әрекеттес≥п

јустенитке толығымен айналады:∆в+∆н→ј1

0,16 -0,51 %— қорытпалар перитектикалық температурада δ-феррит пен сұйық фаза әрекеттесу нәтижес≥нде аустенит түз≥лед≥,б≥рақ сұйық фаза шамалы мөлшерде қалады:

в+∆н→ј1 +∆в

ќсыған байланысты JB сызығынан төмен температурада қорытпа ек≥ фазалы: аустенит+сұйық.  ристалдану процес≥ J≈ солидус сызығына сәйкес температураларға жеткенде а€қталады.Қатқан соң қорытпа б≥р фазалы құрылымға иеленед≥-аустенит.

0,51-2,14% — қоытпалар ¬— және J≈ сызықтарымен шектелген температуралар аралығында кристалданады. ¬— сызығынан төмен қорытпалар сұйық фаза мен аустениттен тұрады  ристалдану процес≥нде сұйық фазаның құрамы ликвидус сызығы бойынша өзгеред≥,ал аустенит солидус сызығы бойынша. ћысалы, қорытпа 2 де t7 температурада сұйық фазаның құрамы г нүктес≥мен,ал аустенитт≥к≥ в нүктес≥мен анықталады. Қатқан соң (J≈ солидус сызығынан төмен) қорытпа б≥р фазалы құрылым-аустенит алады.

2,14-4,3% — эвтектикалыққа дей≥нг≥ қорытпалардың кристалдану кез≥нде ¬— ликвидус сызығына сәйкес температураларға жеткенде сұйық фазадан аустенит кристалдары шығады. —ұйық фаза құрамы кристализаци€ температура аралығында ¬— сызығымен,ал аустенит J≈ сызығымен анықталады.

1147º— температурада аустенит ≈ нүктес≥не (2,14 %—) сәйкес концентраци€ шег≥не,ал қалған сұйық Ц— нүктес≥ (4,3 %—) эвтектикалық құрамына жетед≥.

Ёвтектика температурасында (≈—F сызығы) нонвариантты тепе-теңд≥к болады-≈ нүктес≥ндег≥ аустенит,цементит және — үктес≥ құрамды сұйық. — нүктес≥ құрамды сұйық қорытпаның кристалдану нәтижес≥нде ≈ нүктес≥ құрамды аустениттен және цементиттен тұратын ледебурит эвтектикасы түз≥лед≥:

Ёктектикалық қорытпа (4,3% —) тұрақты температурада аустенит пен цементит деген ек≥ фазадан тұратын ледебурит-эвтектикасы түз≥лумен қатады.

 

Ёвтектикалық кей≥нг≥ қорытпалар (4,3-6,7% —) —D ликвидус сызығына дей≥н температураның төмендеу≥мен қата€ бастайды. ќсы кезде сұйық фазада цементит кристалдары туылып өсед≥. өм≥ртек концентраци€сы сұйық қорытпада ликвидус сызығы бойымен температура төмендеген сайын аза€ды. ќсылай мысалы, t16 температурада 4 қорытпадағы сұйық құрамы к нүктес≥мен анықталады. 1147º— температурада сұйық 4,3%— эвтектикалық концентраци€ға жетед≥ және ледебурит түз≥лумен қатады.Қатқан соң эвтектикадан кей≥нг≥ қорытпалар б≥р≥нш≥ ретт≥ цементит пен ледебуриттен тұрады. Қатқаннан кей≥нг≥ эвтектикадан кей≥нг≥ қорытпалардың фазалық құрамы Ц аустенит пен цементит.

2,14%— дей≥нг≥ қорытпаларды болат,2,14% — кей≥нг≥ қорытпалар шойын деп аталады. Ўойын мен болат арасындағы алынған шектеу аустениттег≥ көм≥ртег≥н≥ң еру шег≥мен сәйкес келед≥. Ѕолаттарда қатайған соң мортсыңғыш құрылым-ледебурит болмайды,және жоғары қыздырғанда тек жоғары пластикалық аустенитт≥ құрылымға ие,сондықтан олар жай және жоғары температурада жең≥л деформаци€ланады,€ғни шойынға қарағанда созылымды болып келед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 561 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1286 - | 1319 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.