Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырып 15: ∆едел ≥здест≥ру процес≥н≥ң сатылары
∆оспары:

1.Құқық қорғау функци€сы процес≥н≥ң сатылары.

2.јрнаулы функци€сы процес≥н≥ң сатылары.

Ќег≥зг≥ ұғымдар: —атылар,∆едел ≥здеу,∆адел тексеру, “алдап өңдеу.

 

1.∆едел ≥здест≥ру процес≥н≥ң сатылары деген≥м≥з-оны жүрг≥зуд≥ң блг≥л≥ б≥р кезең≥.Ѕұл кезеңде әр сатыға ти≥ст≥ және соған ғана шешуге жататын кешенд≥ жедел ≥здест≥ру шараларын жүрг≥зу.

Құқық қорғау функци€сы процес≥нде олар былай бөл≥нед≥:

1.∆едел ≥здеу.

2.∆едел тексеру.

3.∆едел таңдап өңдеу.

4.∆едел ≥здест≥ру.

5.Қолма қол жедел бақылау.

Ѕұл аталған сатылар алдымен жедел ≥здеу арқылы басталады.ќның мақсаты құқыққа қарсы факт≥ туралы алғашқы мәл≥меттерд≥ алу.≈гер алынған мәл≥метте құқыққа қарсы ≥с әрекетт≥ң бар екен≥ анықталса,онда келес≥ саты,жедел талдап өңдеу мен обьект≥н≥ ≥здест≥руге көшу керек.

јл егер жедел ≥здеуд≥ң нәтижес≥нде құқық бұзушылық орын алғаны жөн≥ндег≥ мәл≥мет жинақталса,онда келес≥ саты жедел тексеруге көшу керек..∆едел тексеруд≥ң мақсаты,құқық бұзушылықты анықтайтын немесе жоққа шығаратын мәл≥меттер жинау.ќнымен қоса тексеру кез≥нде құқық бұзушылықтың алдын алу,жолын кесу туралы шаралар да б≥рге атқарылады.∆едел тексеруге нег≥з болатын мәселе,обьект≥н≥ң құқыққа қарсы ≥с әрекет белг≥лер≥ бар хабардың орын алуы.

≈гер тексеру кез≥нде обьект≥н≥ң ≥с әрекет≥нде құқыққа қарсы ≥с әрекет белг≥лер≥ болмаса,тексеру тоқтатылады,ал жиналған материал жойылады немесе архивке өтк≥з≥лед≥.

≈гер жедел тексеру нәтижес≥нде обьект≥н≥ң ≥с-әрекет≥нде құқыққа қарсы ≥с-әрекет белг≥лер≥ анықталса,онда келес≥ саты,∆едел талдап өңдеу орын алады.Ѕұл саты жедел ≥здест≥ру процес≥н≥ң нег≥зг≥ мазмұны болып танылады және мына жағдайларды қамтиды:

-∆ан-жақты және мүмк≥нд≥г≥нше толық құқыққа қарсы ≥с-әрекетт≥ зерттеу,оған қатысушыларды анықтап,оларды тексеру арқылы зерттеу.

-Құпи€ жолмен,алдын алу мен ескерту шараларын ≥ске асыру.

-јшық жари€ түрде шара қолдануға дайындалу.

“алдыап өңдеуд≥ң обьект≥с≥ болып қоғам мен мемелекетт≥ң қау≥пс≥зд≥г≥не қау≥п тудыратын,залал келт≥рет≥н жеке тұлға,әртүрл≥ мекемелер болуы мүмк≥н.“алдып өңдеу кез≥нде нег≥з≥нен ек≥ мәселе шеш≥лед≥,олар:

1.Қылмыстық ≥с -әрекетт≥ң жолын кесу,€ғни қылмыстық ≥ст≥ ≥ске асыруды қиындату,жарамсыз обьект≥ге қарай бағыттау,қылмыс жасау құралы мен күш≥нен айыру,әшкерелеу т.б.

2.∆≤Қ-н≥ң жалпы мақсатына бағытталған м≥ндеттерд≥ шешу,сол си€қты құқыққа қарсы ≥с-әрекетт≥ анықтау,одан сақтандыру,жолын кесу(ол талдап-өңдеуге қатысы жоқ адамдар жөн≥нде орын алады).ћысалы:

-Құқық бұзушылықты тудыратын мән-жайларды анықтау.

-Қылмыстық ұйымдар,олардың күш≥,жүйес≥,құралы,әд≥с≥ т.б.мәл≥меттер жинау.

-Құқыққа қарсы ≥с -әрекет жасаушы нақты тұлғаларды анықтау,олардың талдау ≥с -әрекет≥нен тысқары ≥стер≥ туралы мәл≥меттер жинау.

-∆алпы сақтандыру ≥с әрекеттер≥н ≥ске асыру.

∆едел талдап өңдеу ≥с әрекет≥ кез≥нде белг≥л≥ б≥р тұлғаның немесе тұлғалар тобының нақты тексер≥л≥п анықталған қылмыстық ≥с әрекет≥ анықталадыќл жиналған материалдар мына талаптарға сай болуы ти≥с:

-ќбьект≥н≥ң немесе обьект≥лерд≥ң қылмысқа қатыстылығы туралы жетк≥л≥кт≥ мәл≥меттерд≥ң болуы.

-јлдын-ала тексер≥лген,қылмысқа байланысты факт≥,оқиға,≥с-әрекетт≥ң орын алуы.

 

 

ѕайдаланатын әдебиеттер т≥з≥м≥:

Ќег≥зг≥ әдебиеттер:

1. ульбекова, ј.ћ.  онституционные гарантии прав человека и гражданина в сфере оперативно-розыскной де€тельности ћагистерска€ диссертаци€. —пециальность: 6ћ030100 ёриспруденци€ / ј.ћ.  ульбекова.- “алдыкорган, 2013.- 106с.

2. Ѕелг≥беков, ≈.—. ∆едел ≥здест≥ру қызмет≥н≥ң нег≥здер≥.- “алдықорған: ∆ћ” баспасы, 2013.- 267 б.

3. Ѕелг≥беков, ≈.—.  риминалистика мен қылмыстың жекелеген түр≥н тергеу әд≥стемес≥.- “алдықорған: ∆ћ” баспасы, 2013.- 100 б.

4. —ысалов, ћ.ѕ. ќперативно-розыскна€ де€тельность [”чебник..- јлматы: ёридическа€ литература, 2004.

5. —ысалова, ћ.ѕ. ќсновы оперативно-розыскной де€тельности.- јлматы: ёридическа€ литература, 2007.- 338с.

Қосымша әдебиеттер:

6. —ысалова, ћ.ѕ. ќсновы оперативно-розыскной де€тельности. ”чебник - јлматы: ёридическа€ литература, 2007.- 338 с

7. јғыбаев ј.Ќ. јлдын ала тергеуд≥ң а€қталуы: ќқу құралы / ј.Ќ. јғыбаев, ≈.ќ. јлауханов.- јлматы: ∆етi жарғы, 2004.- 136 б..

8.—арсекулов, ∆. Ќ. ∆едел-≥здест≥ру әрекет≥н≥ң ұйымдастырушылық тактикалық нег≥з≥: ћагистрл≥к диссертаци€. ћамандығы: 6ћ030100 «аңтану / ∆. Ќ. —арсекулов.- “алдықорған, 2011.- 104бет.

 

Ќормативт≥к құқықтық акт≥лер:

1.Қазақстан –еспубликасының  онституци€сы, 30-тамыз 1995 ж.

2. ЂҚ–-дағы ∆едел ≥здест≥ру қызымет≥ туралыї «аң,15 қыркүйек 1994 ж. Ђөзгер≥стер мен толықтырулармен).

3.Қ–-ның Ұлыттық қау≥пс≥зд≥к органдары туралы «аңы. 21 желтоқсан 1995ж.

4.Қ–-ның ≥шк≥ ≥стер органдары туралы ѕрезидентт≥ң «аң күш≥ бар ∆арлығы. 21 желтоқсан 1995ж.

7.Қ–-сы ѕрезидент≥н≥ң қүзет қызымет≥ туралы «аңы.3 қазан 1995ж.

8.Қ–-ның  еденд≥к бақылау агентт≥г≥ туралы «аңы.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1256 - | 1182 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.