Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћатер≥али до модульного контролю знань студент≥в
ЅЋќ  (ћќƒ”Ћ№) 1.

“ема 1. «агальн≥ положенн€ про юридичну в≥дпов≥дальн≥сть та проблеми протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м в пер≥од розбудови ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥.

“ема 2. ѕравопорушенн€ проти власност≥.

“ема 3. ѕравопорушенн€ в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

ЅЋќ  (ћќƒ”Ћ№) 2.

“ема 4. ѕравопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни.

“ема 5. ѕравопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥.

“ема 6. —лужбов≥ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. ѕроблемн≥ питанн€ протид≥њ корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥.

ћодульний контроль проводитьс€ у форм≥ виконанн€ письмових тестових завдань.

ѕриклади тестових завдань:

1. ƒл€ ф≥ктивного п≥дприЇмництва обовТ€зковою ознакою субТЇктивноњ сторони Ї:

а) мета;

б) мотив;

в) сусп≥льно небезпечн≥ насл≥дки;

г) предмет злочину.

2. —л≥дчий прокуратури у в≥льний в≥д роботи час займавс€ укладанн€м угод куп≥вл≥-продажу квартир. ƒайте правову оц≥нку д≥€м сл≥дчого:

а) д≥њ сл≥дчого сл≥д квал≥ф≥кувати €к порушенн€ пор€дку зайн€тт€ господарською д≥€льн≥стю (ч. 1 ст. 164  пјѕ);

б) д≥њ сл≥дчого сл≥д квал≥ф≥кувати €к зайн€тт€ забороненими видами господарськоњ д≥€льност≥ (ч. 1 ст. 164-16  пјѕ);

в) д≥њ сл≥дчого сл≥д квал≥ф≥кувати €к ф≥ктивне п≥дприЇмництво (ч. 1 ст. 205   );

г) сл≥дчий буде прит€гнутий до в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йне правопорушенн€.

3. ѕон€тт€ службовоњ особи визначено у:

а)  онституц≥њ ”крањни;

б)    ”крањни;

в) «акон≥ ”крањни Уѕро м≥л≥ц≥юФ;

г) «акон≥ ”крањни Уѕро державну службуФ.

“аблиц€ 7

ƒл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€

є п/п ќбТЇкти поточного контролю  ≥льк≥сть бал≥в
1. —истематичн≥сть та активн≥сть роботи на контактних зан€тт€х до 40 бал≥в
2. ¬иконанн€ модульноњ контрольноњ роботи до 10 бал≥в
3. ¬иконанн€ обовТ€зкових позааудиторних ≥ндив≥дуальних завдань до 40 бал≥в
4. ¬иконанн€ ≥ндив≥дуальних роб≥т за вибором до 10 бал≥в
–азом до 100 бал≥в

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна л≥тература

1.  онституц≥€ ”крањни // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. Ц є 30. Ц —т. 141.

2. ÷ив≥льний кодекс ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц єє 40-44. Ц —т. 356.

3. √осподарський кодекс ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц є 18, є 19-20, є 21-22. Ц —т. 144.

4. ѕодатковий кодекс ”крањни вiд 2 грудн€ 2010 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2011. Ц є 13-14, є 15-16, є 17. Ц —т. 112.

5.  рим≥нальний кодекс ”крањни вiд 5 кв≥тн€ 2001 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2001. Ц є 25-26. Ц —т. 131.

6.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ вiд 7 грудн€ 1984р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–. Ц 1984. Ц ƒодаток до є 51. Ц —т. 1122.

7. ¬олженкин Ѕ.¬. ѕреступлени€ в сфере экономической де€тельности (экономические преступлени€). Ц —ѕб: »зд-во Уёридический центр ѕрессФ, 2002. Ц 641 с.

8. √ега ѕ., ƒол€ Ћ.  рим≥ногенна ситуац≥€ в ”крањн≥ за роки њњ незалежност≥ // ѕрокуратура. Ћюдина. ƒержава. Ц 2004. Ц є 12. Ц —. 83-92.

9. ƒементьева ≈.≈. ѕроблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: јвтореф. дисс. Е канд. юрид. наук. Ц ћ., 1996. Ц 23 с.

10. ∆ор≥н ‘.Ћ. ёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. Ц  .:  Ќ≈”, 2003. Ц 209 с.

11. «лочинн≥сть у сфер≥ економ≥ки: проблеми прогнозуванн€, плануванн€, координац≥њ заход≥в протид≥њ. Ц ’.: ¬ид-во “ќ¬ УЌовасофтФ, 2005. Ц 255 с.

12.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€: Ќауково-практичний коментар / –.ј. алюжний, ј.“. омзюк, ќ.ќ.ѕогр≥бний та ≥н. Ц  .: ¬сеукрањнська асоц≥ац≥€ видавц≥в Уѕравова Їдн≥стьФ, 2008. Ц 781 с.

13.  равчук —.…. ≈коном≥чна злочинн≥сть в ”крањн≥. Ц  .: У ондорФ, 2009. Ц 282 с.

14.  рим≥нальне право ”крањни. ќсоблива частина / «а ред. ¬.¬.—ташиса, ¬.я.“ац≥€. Ц ’.: ѕраво, 2010. Ц 606 с.

15.  рим≥нальне право ”крањни. ќсоблива частина / ё.¬.јлександров, ќ.ќ.ƒудоров, ¬.ј. лименко, ћ.≤.ћельник. Ц  .: јт≥ка, 2009. Ц 744 с.

16.  удр€вцев ¬.ћ. ѕреступность и нравы переходного общества. Ц ћ.: √ардарики, 2002. Ц 238 с.

17. Ћитвак ќ.ћ. ƒержава ≥ злочинн≥сть. Ц  .: јт≥ка, 2004. Ц 304 с.

18. Ћитвак ќ.ћ. «лочинн≥сть, њњ причини та проф≥лактика. Ц  .: ”крањна, 1997. Ц 167 с.

19. Ќауково-практичний коментар до  рим≥нального кодексу ”крањни / «а ред. ѕ.ѕ.јндрушка, ¬.√.√ончаренка, ™.¬.‘есенка. Ц  .: јлерта;  Ќ“; ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2009. Ц “. 1 Ц 964 с.

20. Ќауково-практичний коментар  рим≥нального кодексу ”крањни / «а ред. ћ.≤. ћельника, ћ.≤. ’авронюка. Ц  .: ёридична думка, 2012. Ц 1316 с.

21. Ўакун ¬.≤. —усп≥льство ≥ злочинн≥сть. Ц  .: јт≥ка, 2003. Ц 784 с.

22. Ўульженко ‘.ѕ., Ќевмержицький ™.¬. ёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. Ц  .:  Ќ≈”, 2003. Ц 171 с.

23. Ёкономические преступники: преступники в белых воротничках. Ц ћинск: Ћитература, 1996. Ц 638 с.

24. яковлев ј.ћ. —оциологи€ экономической преступности. Ц ћ.: Ќаука,1988. Ц 256 с.

ƒодаткова л≥тература

ƒо теми 1:

1.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни в≥д 13 кв≥тн€ 2012 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2012. Ц є 37. Ц —т. 1370.

 1. ћитний кодекс ”крањни в≥д 13 березн€ 2012 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2012. Ц є 44-45, є 46-47, є 48. Ц —т. 552.

3. ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ основи боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю: «акон ”крањни 30 червн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 35. Ц —т. 358.

4. ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю: «акон ”крањни в≥д 2 липн€ 2015 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2015. Ц є 40-41. Ц —т. 379.

5. ѕро оперативно-розшукову д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 18 лютого 1992 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 22. Ц —т. 303.

6. ѕро —лужбу безпеки ”крањни: «акон ”крањни в≥д 25 березн€ 1992 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 27. Ц —т. 382.

7. ѕро прокуратуру: «акон ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2015. Ц є 2-3. Ц —т. 12.

8. ѕро Ќац≥ональне антикорупц≥йне бюро ”крањни: «акон ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2014. Ц є 47. Ц —т. 2051.

9. ѕро запоб≥ганн€ корупц≥њ: «акон ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2014. Ц є 49. Ц —т. 2056.

10. ѕро основн≥ засади зд≥йсненн€ державного ф≥нансового контролю в ”крањн≥: «акон ”крањни в≥д 26 с≥чн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 13. Ц —т. 110.

11. ѕро јнтимонопольний ком≥тет ”крањни: «акон ”крањни в≥д 26 листопада 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 50. Ц —т. 472.

 1. ѕро орган≥зац≥ю д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в державноњ служби боротьби з економ≥чною злочинн≥стю ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 3 вересн€ 2012 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2012. Ц є 73. Ц —т. 2951.
 2. ѕоложенн€ про Ќац≥ональну раду з питань антикорупц≥йноњ пол≥тики: «атверджене ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2014. Ц є 84. Ц —т. 2370.
 3. ѕоложенн€ про ƒержавну аудиторську службу ”крањни: «атверджене постановою  абм≥ну ”крањни в≥д 03 лютого 2016 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2016. Ц є 12. Ц —т. 506.
 4. ѕоложенн€ про Ќац≥ональне агентство ”крањни з питань державноњ служби: «атверджене постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 жовтн€ 2014 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2014. Ц є 81. Ц —т. 2288.
 5. Ѕаз€рук ≤.ћ. ≈коном≥чна злочинн≥сть та њњ ознаки // Ќауковий в≥сник Ћьв≥вського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2008. Ц є 2. Ц —. 1-7.
 6. Ѕ≥лоус ¬.“.  оординац≥€ боротьби з економ≥чною злочинн≥стю. Ц ≤рп≥нь: јкад. держ. податк. служби ”крањни, 2002. Ц 449 с.

18. Ѕойко ј. Ќедол≥ки правового регулюванн€ €к один ≥з чинник≥в сучасноњ економ≥чноњ злочинност≥ в ”крањн≥ // ¬≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ прокуратури ”крањни. Ц 2008. Ц є 3. Ц —. 44-48.

19. √уцалова  .  рим≥нолог≥чне визначенн€ пон€тт€ та ознак економ≥чноњ злочинност≥: проблемн≥ питанн€ // ёридичний журнал. Ц 2004. Ц є 11. Ц —. 113-115.

20.  альман ќ.√. ≈коном≥чна злочинн≥сть ≥ сум≥жн≥ з нею пон€тт€ // ѕроблеми законност≥. Ц 2002. Ц ¬ип. 55. Ц —. 133-142.

21.  арпинський ѕ. Ѕоротьба з≥ злочинами у сфер≥ економ≥ки Ц посилити контроль // ¬≥сник прокуратури. Ц 2003. Ц є 12. Ц —. 22-23.

22.  оваль ƒ. ‘≥нансово-правова в≥дпов≥дальн≥сть €к р≥зновид юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ // ѕраво ”крањни. Ц 2007. Ц є 8.Ц —. 51-53.

23.  равченко ё.‘. –оль орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни у боротьб≥ з≥ злочинн≥стю у сфер≥ економ≥ки // ѕроблеми боротьби з≥ злочинн≥стю у сфер≥ економ≥чноњ д≥€льност≥: ћатер≥али м≥жнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 1998 р. Ц X., 1999. Ц —. 96-108.

24.  равчук —. ќсновн≥ причини поглибленн€ економ≥чноњ злочинност≥ в ”крањн≥ // ѕраво ”крањни. Ц 2002. Ц є 11. Ц —. 54-55.

25.  рим≥нолог≥€: «агальна та ќсоблива частини / ≤.ћ. ƒаньшин, ¬.¬. √ол≥на, ќ.√.  альман, ќ.¬. ЋисодЇд. Ц ’.: ѕраво, 2003. Ц 352 с.

26.  улик ј.√., Ѕобырь ¬.». ќбща€ тенденци€ преступности в ”краине в 1972-1993 гг. и прогноз на ближайшие годы // ѕреступность в ”краине. Ц  ., 1974. Ц —. 5-37.

27. ћельник ѕ.¬. –асследование преступлений в сфере экономики. Ц  .: Уƒи€Ф Ћ“ƒ, 1998. Ц 182 с.

28. ќпришко ¬.‘., Ўульженко ‘.ѕ., ¬асильк≥вська ≤.ѕ., ѕерепад€ ќ.¬. ќснови правознавства. Ц  .:  Ќ≈”, 2007. Ц 232 с.

29. ѕашко ѕ.¬. ќрган≥зац≥€ боротьби з контрабандою та порушенн€ми митних правил €к зас≥б забезпеченн€ митноњ безпеки // ¬≥сник јкадем≥њ митноњ служби ”крањни. Ц 2008. Ц є 1. Ц —. 163-169.

30. ѕилипенко Ќ.¬. ѕон€тт€ та ознаки економ≥чного злочину // ¬≥сник «апор≥зького юридичного ≥нституту. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 60-66.

31. ѕроценко ≤. ≈коном≥чна злочинн≥сть €к одна ≥з загроз економ≥чн≥й безпец≥ ”крањни // ѕраво ”крањни. Ц 2002. Ц є9. Ц —. 60-64.

32. ѕчел≥на ќ.¬. ѕричини та умови, що спри€ють учиненню економ≥чних злочин≥в // ѕраво ≥ безпека. Ц 2009. Ц є 5.

33. —авчук “.≤. ѕон€тт€ економ≥чних злочин≥в та њх види // ѕраво ≥ безпека. Ц 2009. Ц є 1.

34. —≥корська ≤.ј. —п≥вв≥дношенн€ пон€ть Уф≥нансово-правова в≥дпов≥дальн≥стьФ ≥ Уф≥нансова санкц≥€Ф // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ податковоњ служби ”крањни. Ц 2003. Ц є 3. Ц —. 30-35.

35. “ац≥й ¬. Ѕоротьба з≥ злочинн≥стю у сфер≥ економ≥чних в≥дносин €к вир≥шальний напр€мок д≥€льност≥ правоохоронних орган≥в // ¬≥сник прокуратури. Ц 2002. Ц є 1. Ц —. 3-9.

ƒо теми 2:

 1. ѕро приватизац≥ю державного майна: «акон ”крањни в редакц≥њ в≥д 19 лютого 1997 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1997. Ц є 17. Ц —т. 122.
 2. ѕро приватизац≥ю невеликих державних п≥дприЇмств (малу приватизац≥ю): «акон ”крањни в редакц≥њ в≥д 15 травн€ 1996 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. Ц є 34. Ц —т. 160.
 3. ѕро передачу обТЇкт≥в права державноњ та комунальноњ власност≥: «акон ”крањни в≥д 3 березн€ 1998 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1998. Ц є 34. Ц —т. 228.
 4. ѕро перел≥к обТЇкт≥в права державноњ власност≥, що не п≥дл€гають приватизац≥њ: «акон ”крањни в≥д 7 липн€ 1999 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1999. Ц є 37. Ц —т. 332.
 5. ѕро приватизац≥йн≥ папери: «акон ”крањни в≥д 6 березн€ 1992 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 24. Ц —т. 352.
 6. ѕро орган≥зац≥йн≥ заходи п≥дготовки обТЇкт≥в права державноњ власност≥ до приватизац≥њ: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 19 березн€ 2002 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2002. Ц є 12. Ц —т. 558.
 7. ћетодика оц≥нки майна: «атверджена постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 10 грудн€ 2003 р. // ”р€довий курТЇр. Ц 2004. Ц 4 лютого.
 8. ѕор€док визначенн€ розм≥ру збитк≥в в≥д розкраданн€, нестач≥, знищенн€ (псуванн€) матер≥альних ц≥нностей: «атверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни вiд 22 с≥чн€ 1996 р. є 116 // ”р€довий курТЇр. Ц 1996. Ц 1 лютого.
 9. ѕро судову практику у справах про злочини проти власност≥: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 6 листопада 2009 р. є 10 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2009. Ц є 12.
 10. ѕро практику застосуванн€ судами ”крањни законодавства у справах про розкраданн€ державного та колективного майна на п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥€х агропромислового комплексу: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 27 березн€ 1987 р. є 2 [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 11. ѕрактика розгл€ду судами справ про злочини проти власност≥ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 12.  узнецов ¬.¬.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за крад≥жки. Ц  .: ѕаливода ј.¬., 2005. Ц 158 с.
 13. Ћиченко ≤. јдм≥н≥стративно-правове регулюванн€ в≥дносин у сфер≥ захисту права власност≥ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. —ер≥€ юридична. Ц 2008. Ц ¬ип. 46. Ц —. 81-86.
 14. ћатышевский ѕ.—. ѕреступлени€ против собственности и смежные с ними преступлени€. Ц  .: ёринком, 1996. Ц 240 с.
 15. Ќавроцький ¬.ќ. «лочини проти власност≥. Ц Ћьв≥в: ёрид. ф-тет Ћьв≥в. держ. ун-ту ≥м. ≤.‘ранка, 1997. Ц 79 с.
 16. ѕинаев ј.ј. ”головно-правова€ борьба с хищени€ми. Ц ’.: ¬ища школа, 1975. Ц 191 с.

ƒо теми 3:

 1. ѕро л≥цензуванн€ вид≥в господарськоњ д≥€льност≥: «акон ”крањни в≥д 2 березн€ 2015 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2015. Ц є 25. Ц —т. 722.
 2. ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б-п≥дприЇмц≥в: «акон ”крањни в≥д 15 травн€ 2003 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц є 31-32. Ц —т. 263.
 3. ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ: «акон ”крањни в≥д 11 с≥чн€ 2002 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2001. Ц є 12. Ц —т. 64.
 4. ѕро захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ: «акон ”крањни в≥д 7 червн€ 1996 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц1996. Ц є 36. Ц —т. 164.
 5. ѕро охорону прав на знаки дл€ товар≥в ≥ послуг: «акон ”крањни в≥д 15 грудн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1994. Ц є 7. Ц —т. 36.
 6. ѕро в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутом: «акон ”крањни в редакц≥њ в≥д 22 грудн€ 2011 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2012. Ц є 32-33. Ц —т. 413.
 7. ѕро перел≥к в≥домостей, що не становл€ть комерц≥йноњ таЇмниц≥: ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 9 серпн€ 1993 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 8. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за окрем≥ злочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 25 кв≥тн€ 2003 р. є 3 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2003. Ц є 3. Ц —. 2-6.
 9. Ѕерз≥н ѕ.—. Ќасл≥дки у складах злочин≥в у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .:  Ќ“, 2007. Ц 392 с.
 10. Ѕ≥лецький ¬.—. ‘≥ктивне п≥дприЇмництво ≥ економ≥чна злочинн≥сть // ѕраво ”крањни. Ц 1997. Ц є 5. Ц —. 34-37.
 11. Ѕоротьба з≥ злочинн≥стю у сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ (крим≥нально-правов≥, крим≥нолог≥чн≥, крим≥нально-процесуальн≥ та крим≥нал≥стичн≥ проблеми). Ц ’.: ѕраво, 2001. Ц 262 с.
 12. √рек Ѕ.ћ. Ѕанкрутство. ÷ив≥льний та крим≥нально-правовий аспекти. Ц  .: ѕрецедент, 2006. Ц 303 с.
 13. ƒудник Ћ.ћ., Ўкарупа ¬. ., Ѕ≥рюков √.ћ. јдм≥н≥стративно-правове забезпеченн€ д≥€льност≥ податковоњ м≥л≥ц≥њ щодо протид≥њ ф≥ктивному п≥дприЇмництву. Ц ≤рп≥нь: Ќац≥ональний ун≥верситет ƒѕ— ”крањни, 2009. Ц 176 с.
 14. ƒудоров ќ.ќ. «лочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .: ёридична практика, 2003. Ц 924 с.
 15. ƒудоров ќ.ќ., ћельник ћ.≤., ’авронюк ћ.≤. «лочини у сфер≥ п≥дприЇмництва. Ц  .: јт≥ка, 2001. Ц 608 с.
 16.  узьменко ќ., Ѕезрутченко —. јнал≥з проблем правозастосовноњ д≥€льност≥ у сфер≥ ф≥ктивного ≥ прихованого банкрутства // ѕраво ”крањни. Ц 2009. Ц є 3. Ц —. 109-113.
 17. Ћант≥нов я.ќ.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пор€дку зайн€тт€ господарською та банк≥вською д≥€льн≥стю за ст. 202  рим≥нального кодексу ”крањни: јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук / Ќац. ун-т внутр. справ. Ц ’., 2004. Ц 21 с.
 18. Ћ€пунова Ќ. ¬≥дмежуванн€ складу ф≥ктивного банкрутства в≥д сум≥жних склад≥в злочин≥в // ёридична ”крањна. Ц 2009. Ц є 6. Ц —. 122-127.
 19. Ћ€пунова Ќ. ќбТЇктивна сторона ф≥ктивного банкрутства // ёридична ”крањна. Ц 2008. Ц є 8. Ц —. 83-88.
 20. ћарчук ћ.ѕ. ќкрем≥ аспекти використанн€ ф≥ктивних п≥дприЇмств дл€ легал≥зац≥њ доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2014. Ц є 2. Ц —. 117-121.
 21. Ќос≥к ё. ѕроблеми адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ прав на комерц≥йну таЇмницю за  ”пјѕ: матер≥ально-правовий аспект // ёридична ”крањна. Ц 2009. Ц є 10. Ц —. 70-76.
 22. Ќос≥к ё. ѕроблеми адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ прав на комерц≥йну таЇмницю за  ”пјѕ: процесуально-правовий аспект // ёридична ”крањна. Ц 2009. Ц є 11. Ц —. 62-65.
 23. —ан≥ахметова Ќ.ќ. ѕравовий захист п≥дприЇмництва в ”крањн≥. Ц  : ёр≥нком ≤нтер, 1999. Ц 336 с.
 24. —емирТ€нов ƒ. Ѕанкрутство €к спос≥б л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства та приховуванн€ доказ≥в протиправних д≥€нь: адм≥н≥стративно-правовий аспект // ѕраво ”крањни. Ц 2008. Ц є 2. Ц —. 57-59.
 25. —мирнов —.ј. «лочинн≥сть у сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ та њњ попередженн€: јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук / Ќј¬—”. Ц  ., 2002. Ц 19 с.
 26. —оловйов ≈.ѕ. “еоретичн≥ та практичн≥ питанн€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за ф≥ктивн≥ д≥њ в п≥дприЇмництв≥: јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук / Ќац. ун-т внутр. справ. Ц ’., 2005. Ц 19 с.

ƒо теми 4:

 1. ћитний кодекс ”крањни в≥д 13 березн€ 2012 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2012. Ц є 44-45, є 46-47, є 48. Ц —т. 552.
 2. ѕро захист прав споживач≥в: «акон ”крањни в редакц≥њ в≥д 1 грудн€ 2005 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2006. Ц є 7. Ц —т. 84.
 3. ѕро метролог≥ю та метролог≥чну д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в редакц≥њ в≥д 15 червн€ 2004 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2004. Ц є 37. Ц —т. 449.
 4. ѕро державне регулюванн€ видобутку, виробництва ≥ використанн€ дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн€ та контроль за операц≥€ми з ними: «акон ”крањни в≥д 18 листопада 1997 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1998. Ц є 9. Ц —т. 34.
 5. ѕор€док провадженн€ торговельноњ д≥€льност≥ та правила торговельного обслуговуванн€ на ринку споживчих товар≥в: «атверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15 червн€ 2006 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2006. Ц є 25. Ц —т. 1818.
 6. ѕро практику розгл€ду цив≥льних справ за позовами про захист прав споживач≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 12 кв≥тн€ 1996 р. є 5 [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 7. ѕро судову практику в справах про обман покупц≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 2 березн€ 1973 р. є 2 [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 8. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за окрем≥ злочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 25 кв≥тн€ 2003 р. є 3 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2003. Ц є 3. Ц —. 2-6.
 9. ѕро судову практику у справах про контрабанду та порушенн€ митних правил: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 3 червн€ 2005 р. є 8 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2005. Ц є 6. Ц —. 10-13.
 10. Ѕерз≥н ѕ.—. Ќасл≥дки у складах злочин≥в у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .:  Ќ“, 2007. Ц 392 с.
 11. Ѕойко ј.»., –одина Ћ.ё.  онтрабанда: истори€, социально-экономическое содержание и ответственность. Ц —ѕб.: »здательство Уёридический центр ѕрессФ, 2002. Ц 299 с.
 12. Ѕоротьба з контрабандою та порушенн€ми митних правил / «а заг. ред. ¬ойцещука ј.ƒ. Ц ’мельницький: ¬идавництво У≤Ќ“–јƒјФ, 2008. Ц 328 с.
 13. ƒемТ€нець —. ѕравове регулюванн€ захисту прав споживач≥в // ёридичний журнал. Ц 2006. Ц є 11. Ц —. 98-102.
 14. ƒенисов —.‘., —ал≥монов ≤.ћ. ќбман покупц≥в та замовник≥в у контекст≥ досл≥дженн€ проблем крим≥нально-правовоњ охорони громад€н-споживач≥в // ¬≥сник «апор≥зького державного ун≥верситету. ёридичн≥ науки. Ц 2003. Ц є 1. Ц —. 133-135.
 15. ƒудоров ќ.ќ. «лочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .: ёридична практика, 2003. Ц 924 с.
 16. ƒудоров ќ.ќ., ћельник ћ.≤., ’авронюк ћ.≤. «лочини у сфер≥ п≥дприЇмництва. Ц  .: јт≥ка, 2001. Ц 608 с.
 17. «абарний √.√., ћен≥в Ћ.ƒ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть €к ≥нструмент державного захисту прав споживач≥в // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. Ц 2007. Ц є 9. Ц —. 89-97.
 18. «аконодавство ”крањни про захист прав споживач≥в Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999. Ц 462 с.
 19. ≤ваненко Ћ.ћ. ÷ив≥льно-правов≥ засоби захисту прав споживач≥в (покупц≥в). Ц  .: ёмана, 1998. Ц 223 с.
 20.  ол≥сников √. ќсобливост≥ цив≥льно-правового захисту прав споживач≥в // ѕраво ”крањни. Ц 2008. - є3. Ц —. 100-102.
 21.  орн≥Їнко ≤. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про захист прав споживач≥в // ёридичний журнал. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 89-91.
 22.  равченко ќ.ќ.  онтрабанда. Ц ’.: “ƒ У«олота мил€Ф, 2010. Ц 190 с.
 23. ћен≥в Ћ.ƒ. —убТЇктивна сторона адм≥н≥стративних порушень законодавства про захист прав споживач≥в // „асопис  ињвського ун≥верситету права. Ц 2009. Ц є 3. Ц —. 108-113.
 24. ќмельчук ќ.ћ. ≤сторичн≥ аспекти боротьби з контрабандою в ”крањн≥ // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. Ц 2003. Ц є 3-4. Ц —. 207-215.
 25. ќмельчук ќ.ћ. ќкрем≥ аспекти в≥дмежуванн€ контрабанди в≥д сум≥жних склад≥в злочин≥в // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. Ц 2004. Ц є 1-2. Ц —. 169-176.
 26. ќмельчук ќ.ћ. —тан, структура та динам≥ка контрабанди в ”крањн≥ // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. Ц 2004. Ц є 3. Ц —. 170-174.
 27. ѕашко ѕ.¬. ќрган≥зац≥€ боротьби з контрабандою та порушенн€ми митних правил €к зас≥б забезпеченн€ митноњ безпеки // ¬≥сник јкадем≥њ митноњ служби ”крањни. Ц 2008. Ц є 1. Ц —. 163-169.
 28. ѕисьменна ™.‘. ѕравов≥дносини, що виникають у звТ€зку з порушенн€м прав споживач≥в внасл≥док недол≥к≥в товар≥в, роб≥т (послуг): јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук. Ц ќдеса., 2007. Ц 21 с.
 29. —ал≥монов ≤. «наченн€ сусп≥льно небезпечного насл≥дку €к ознаки обману покупц≥в ≥ замовник≥в // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2002. Ц є 3. Ц —. 81-83.
 30. —елезнев ¬.¬.  ак защитить свои права потребител€. Ц ’.: ќдиссей, 2008. Ц 493 с.
 31. —уворк≥н ¬.ј. ѕредмети контрабанди: комплексний п≥дх≥д у досл≥дженн≥ // ћитна справа. Ц 2005. Ц є 5. Ц —. 10-15.
 32. ’аник-ѕоспол≥так –.ё. ѕравове регулюванн€ захисту прав споживач≥в в ”крањн≥ та ™—: пор≥вн€льний аспект // Ќауков≥ записки. Ц  ., 2004. Ц “. 26. Ц —. 87-91.
 33. ‘едченко ќ.—.,  равченко ќ.ќ. «астосуванн€ законодавства про контрабанду та порушенн€ митних правил // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2005. Ц є 8. Ц —. 24-27.
 34. Ўморгун ќ. ѕротид≥€ контрабанд≥ та порушенн€м митних правил: проблемн≥ питанн€ // ¬≥сник прокуратури. Ц 2006. Ц є 4. Ц —. 52-57.

ƒо теми 5:

 1.  онвенц≥€ про в≥дмиванн€, пошук, арешт та конф≥скац≥ю доход≥в, одержаних злочинним шл€хом в≥д 8 листопада 1990 р.: –атиф≥кована ”крањною ≥з за€вами ≥ застереженн€ми 17 грудн€ 1997 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 1998. Ц є 13. Ц —т. 304.
 2. —орок –екомендац≥й √рупи з розробки ф≥нансових заход≥в боротьби з в≥дмиванн€м грошей (FATF) вiд 25 вересн€ 2003 р. // ”р€довий курТЇр. Ц 2003. Ц 25 вересн€.
 3. Ѕюджетний кодекс ”крањни в≥д 8 липн€ 2010 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2010. Ц є 50-51. Ц —т. 572.
 4. ѕро ц≥нн≥ папери та фондовий ринок: «акон ”крањни в≥д 23 лютого 2006 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц2006. Ц є 31. Ц —т. 268.
 5. ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ основи боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю: «акон ”крањни 30 червн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 35. Ц —т. 358.
 6. ѕро запоб≥ганн€ та протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, ф≥нансуванню тероризму та ф≥нансуванню розповсюдженн€ зброњ масового знищенн€: «акон ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2014. Ц є 50-51. Ц —т. 2057.
 7. ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг: «акон ”крањни в≥д 12 липн€ 2001 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. 2002. Ц є 1. Ц —т. 1.
 8. ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 7 грудн€ 2000 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2001. Ц є 5-6. Ц —т. 30.
 9. ѕравила визначенн€ плат≥жност≥ та обм≥ну банкнот ≥ монет Ќац≥онального банку ”крањни: «атверджен≥ постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 17 листопада 2004 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2004. Ц є 49. Ц —т. 3221.
 10. ѕоложенн€ про ƒержавну службу ф≥нансового мон≥торингу ”крањни: «атверджене постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 липн€ 2015 р. // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2015. Ц є 62. Ц —т. 2028.
 11. ѕро практику розгл€ду судами крим≥нальних справ про виготовленн€ або збут п≥дроблених грошей чи ц≥нних папер≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 12 кв≥тн€ 1996 р. є 6 [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 12. ѕро де€к≥ питанн€ застосуванн€ законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за ухиленн€ в≥д сплати податк≥в, збор≥в, ≥нших обовТ€зкових платеж≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 8 жовтн€ 2004 р. є 15 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2004. Ц є 11. Ц —. 8-13.
 13. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за окрем≥ злочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 25 кв≥тн€ 2003 р. є 3 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2003. Ц є 3. Ц —. 2-6.
 14. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за легал≥зац≥ю (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 15 кв≥тн€ 2005 р. є 5 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2005. Ц є 5. Ц —. 9-12.
 15. јндрушко ѕ.ѕ.,  ороткевич ћ.™. Ћегал≥зац≥€ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .: ёрисконсульт, 2005. Ц 292 с.
 16. Ѕарановський ќ.≤. У¬≥дмиванн€Ф грошей: сутн≥сть та шл€хи запоб≥ганн€. Ц ’.: ‘орт, 2003. Ц 471 с.
 17. Ѕен≥цький ј.—. ¬изначенн€ предикатного (основного) злочину, €кий передуЇ в≥дмиванню доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // ¬≥сник  рим≥нолог≥чноњ асоц≥ац≥њ ”крањни. Ц 2015. Ц є 2. Ц —. 54-64.
 18. Ѕерз≥н ѕ.—. Ќасл≥дки у складах злочин≥в у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .:  Ќ“, 2007. Ц 392 с.
 19. Ѕ≥лоус ¬.“., ѕопович ¬.ћ., ѕопович ћ.¬. ќрган≥зац≥йно-правове забезпеченн€ боротьби з в≥дмиванн€м доход≥в незаконного походженн€. Ц  .: ƒерж. податкова адм≥н. ”крањни, јкад. держ. податковоњ служби ”крањни, 2001. Ц 138 с.
 20. Ѕлажко –.  рим≥нально-правов≥ аспекти ухиленн€ в≥д сплати податк≥в // ѕравовий тиждень. Ц 2009. Ц 24 березн€.
 21. Ѕоротьба з в≥дмиванн€м кошт≥в: правовий, орган≥зац≥йних та практичний аспекти / —.√.√урж≥й, ќ.Ћ. опиленко, я.¬.янушевич та ≥н. Ц  .: ѕарлам. вид-во, 2005. Ц 216 с.
 22. Ѕрич Ћ.ѕ., Ќавроцький ¬.ќ.  рим≥нально-правова квал≥ф≥кац≥€ ухиленн€ в≥д оподаткуванн€ в ”крањн≥. Ц  .: јт≥ка, 2000. Ц 288 с.
 23. √етьманець ќ.ѕ. ƒо питанн€ в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ бюджетного законодавства // ‘орум права. Ц 2011. Ц є 1. Ц —. 206-210.
 24. √олуб —. ¬≥дмиванн€ доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // ѕраво ”крањни. Ц 2006. Ц є 11. Ц —. 121-124.
 25. √уторова Ќ.ќ.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за шахрайство з ф≥нансовими ресурсами // Ќовий  рим≥нальний кодекс ”крањни: ѕитанн€ застосуванн€ ≥ вивченн€: ћатер. м≥жнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. Ц  .-’.: Уёр≥нком ≤нтерФ, 2002. Ц —. 160-163.
 26. √уторова Ќ.ќ.  рим≥нально-правова охорона державних ф≥нанс≥в ”крањни. Ц ’.: ¬ид-во Ќац. ун-ту внутр. справ ”крањни, 2001. Ц 384 с.
 27. ƒ≥денко —.¬.  рим≥нально-правов≥ ознаки легал≥зац≥њ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // ¬≥сник «апор≥зького юридичного ≥нституту. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 32-39.
 28. ƒол€ Ћ. Ќебезпека легал≥зац≥њ (в≥дмиванн€) грошових кошт≥в та ≥ншого майна, одержаних злочинним шл€хом // ѕраво ”крањни. Ц2002. Ц є 2. Ц —. 89-93.
 29. ƒол€ Ћ. ѕро практику м≥жнародного сп≥вроб≥тництва в питанн€х протид≥њ легал≥зац≥њ доход≥в, отриманих протиправним шл€хом // ¬≥сник прокуратури. Ц 2002. Ц є 3. Ц —. 108-120.
 30. ƒол€ Ћ.ћ. ƒо питанн€ боротьби з Ув≥дмиванн€мФ доход≥в, здобутих злочинним шл€хом // јдвокат. Ц 2002. Ц є 2-3. Ц —. 9-13.
 31. ƒудоров ќ.ќ. «лочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥: крим≥нально-правова характеристика. Ц  .: ёридична практика, 2003. Ц 924 с.
 32. ƒудоров ќ.ќ. ”хиленн€ в≥д сплати податк≥в: крим≥нально-правов≥ аспекти. Ц  .: ≤стина, 2006. Ц 648 с.
 33. ƒудоров ќ.ќ., ћельник ћ.≤., ’авронюк ћ.≤. «лочини у сфер≥ п≥дприЇмництва. Ц  .: јт≥ка, 2001. Ц 608 с.
 34. «аблоцька ќ.ё. ќсновн≥ способи вчиненн€ злочин≥в, повТ€заних з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн€м) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // ћитна справа. Ц 2014. Ц є 2. Ц —. 87-91.
 35. «адорожний ќ.  рим≥нал≥стична характеристика та особливост≥ субТЇкта ухилень в≥д сплати податк≥в, збор≥в, ≥нших обовТ€зкових платеж≥в // ѕрокуратура. Ћюдина. ƒержава. Ц 2005. Ц є 2. Ц —. 95-101.
 36. «ахаров ¬.ѕ. Ћегал≥зац≥€ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом: теоретико-правовий аспект // ¬≥сник Ќац≥онального ун≥верситету УЋьв≥вська пол≥техн≥каФ. ёридичн≥ науки. Ц 2014. Ц є 801. Ц —. 180-186.
 37. «еленецький ¬.—.,  ротюк ¬.Ћ., ‘айЇр ƒ.ј. Ѕоротьба з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн€м) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, та ф≥нансуванн€м тероризму (економ≥ко-правовий анал≥з). Ц ’.:  россроуд, 2007. Ц 672 с.
 38. «еленов √. ѕро вдосконаленн€ крим≥нально-правовоњ заборони на шахрайство з ф≥нансовими ресурсами // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 9. Ц —. 128-132.
 39. ≤щенко ¬. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть ф≥зичних ос≥б за правопорушенн€ у сфер≥ оподаткуванн€: сучасний стан правового регулюванн€ та перспективи його вдосконаленн€ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2004. Ц є 7. Ц C. 80-83.
 40.  арпов Ќ.—., ≤вас≥к –.ћ. ѕредмет легал≥зац≥њ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом: де€к≥ особливост≥ // ћитна справа. Ц 2014. Ц є 6. Ц —. 337-340.
 41.  линчук ≤. ‘ункц≥њ та завданн€ орган≥в податковоњ служби ”крањни при розсл≥дуванн≥ легал≥зац≥њ (в≥дмиванн€) грошових кошт≥в ≥ майна, здобутих злочинним шл€хом // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 2. Ц C. 146-148.
 42.  онстант≥нова ќ. ƒе€к≥ проблемн≥ питанн€, €к≥ виникають при застосуванн≥ ст. 222    // ёридична ”крањна. Ц 2008. Ц є 8. Ц —. 80-82.
 43.  онстант≥нова ќ. ‘актори, €к≥ спри€ють зд≥йсненню шахрайства з ф≥нансовими ресурсами // ёридична ”крањна. Ц 2008. Ц є 7. Ц —. 91-95.
 44.  орист≥н ќ. —утн≥сть легал≥зац≥њ (в≥дмиванн€) доход≥в, отриманих злочинним шл€хом // ѕраво ”крањни. Ц 2007. Ц є 5. Ц —. 60-64.
 45.  орист≥н ќ.™. ¬≥дмиванн€ кошт≥в: теоретико-правов≥ засади протид≥њ та запоб≥ганн€ в ”крањн≥. Ц  .: ѕол≥графкнига, 2007. Ц 447 с.
 46.  орист≥н ќ. ™. ¬≥дт≥к кап≥талу та в≥дмиванн€ грошових кошт≥в // Ќауковий в≥сник  ињвського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2007. Ц є 5. Ц —. 100-106.
 47.  риушенко Ћ.≤. ¬изначенн€ способу вчиненн€ шахрайства в банк≥вськ≥й сфер≥ // ёридичний науковий електронний журнал. Ц 2015. Ц є 6. Ц —. 207-211.
 48. Ћютий ќ. ƒе€к≥ питанн€ квал≥ф≥кац≥њ злочин≥в за статтею 212    або коли умисна несплата податк≥в не Ї злочином // ёридичний журнал. Ц 2006. Ц є 3. Ц —. 100-103.
 49. ћарко —.≤. —оц≥ально-економ≥чна ≥ крим≥нально-правова характеристика фальшивомонетництва // Ќауковий в≥сник Ћьв≥вського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. —ер≥€ юридична. Ц 2008. Ц ¬ип. 2. Ц —. 267-278.
 50. ћарчук ћ.ѕ. ќкрем≥ аспекти використанн€ ф≥ктивних п≥дприЇмств дл€ легал≥зац≥њ доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2014. Ц є 2. Ц —. 117-121.
 51. ћельник ќ.ќ. ќсновн≥ способи ухиленн€ збор≥в та ≥нших обовТ€зкових платеж≥в // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2014. Ц є 2. Ц —. 122-125.
 52. ћ≥лов≥дов –., –озенфельд Ќ. Ќедол≥ки статт≥ 209    ”крањни €к вади застосуванн€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за легал≥зац≥ю (в≥дмиванн€) доход≥в, отриманих злочинним шл€хом // ѕраво ”крањни. Ц 2009. Ц є 10. Ц —. 206-210.
 53. ћ≥щенко Ћ.¬. Ѕюджетн≥ правопорушенн€ €к обТЇкт юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ // Ќауковий в≥сник ’ерсонського державного ун≥верситету. —ер≥€: ёридичн≥ науки. Ц ’ерсон, 2014. Ц ¬ип. 5. Ц “. 2. Ц —. 193-1976.
 54. ћойсик ¬.–. ѕро обТЇкт ≥ предмет шахрайства з ф≥нансовими ресурсами // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2002. Ц є 1. Ц —. 34-41.
 55. ћойсик ¬.–. ѕроблеми в≥дмежуванн€ шахрайства з ф≥нансовими ресурсами в≥д злочин≥в проти власност≥ // јдвокат. Ц 2002. Ц є 1. Ц —. 3-10.
 56. ћойсик ¬.–. ѕроблеми крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за шахрайство з ф≥нансовими ресурсами: јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук /  ињв. нац. ун-т ≥м. “араса Ўевченка. Ц  ., 2002. Ц 20 с.
 57. Ќаджафов ќ. «лочини про ухиленн€ в≥д сплати податк≥в, збор≥в, ≥нших обовТ€зкових платеж≥в: предмет ≥ обТЇкт // ѕрокуратура. Ћюдина. ƒержава. Ц 2005. Ц є 6. Ц —. 43-54.
 58. Ќевмержицький ™.¬.  орупц≥€ в ”крањн≥: причини, насл≥дки, механ≥зми протид≥њ. Ц  .:  Ќ“, 2008. Ц 368 с.
 59. ќмельченко ≤.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за ухиленн€ в≥д сплати податк≥в // ёридичний журнал. Ц 2009. Ц є 6. Ц —. 100-102.
 60. ѕаламар ƒ. —убТЇкт шахрайства з ф≥нансовими ресурсами €к складова предмета доказуванн€ у крим≥нальн≥й справ≥ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 8. Ц —. 113-115.
 61. ѕротид≥€ в≥дмиванню доход≥в, здобутих злочинним шл€хом: Ќормативно-правов≥ акти, м≥жнародн≥ документи, коментар≥. Ц  .: јт≥ка, 2003. Ц 256 с.
 62. –огач ≤. Ћегал≥зац≥€ кошт≥в, отриманих злочинним шл€хом // Ќауковий в≥сник ћ≥жнародного гуман≥тарного ун≥верситету. —ер≥€: ёриспруденц≥€. Ц 2014. Ц ¬ип. 9-1. Ц —. 188-192.
 63. —ингањвська ≤.  рим≥нолог≥чн≥ аспекти фальшивомонетництва в ”крањн≥ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2007. Ц є 12. Ц —. 166-169.
 64. —≥корська ≤.ј. ѕравова в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ бюджетного законодавства: јвтореф. дис. Е канд. юрид. наук. Ц ≤рп≥нь, 2004. Ц 18 с.
 65. “ихонова ќ. –озвиток нац≥онального крим≥нального законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про бюджетну систему ”крањни // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 12. Ц —. 156-159.
 66. ’оменко ¬.ѕ. √уман≥зац≥€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за ухиленн€ в≥д сплати податк≥в, збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в): в≥тчизн€ний та заруб≥жний досв≥д // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ. Ц 2015. Ц є 1. Ц —. 28-36.
 67. ’оменко Ќ.ј. ¬заЇмозвТ€зок контрабанди з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн€м) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом // ћитна справа. Ц 2009. Ц є 6. Ц —. 90-96.
 68. „ерн€вський —.—. «лочини у сфер≥ банк≥вського кредитуванн€ (проблеми розсл≥дуванн€ та попередженн€). Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2003. Ц 264 с.

ƒо теми 6:

 1. ѕро запоб≥ганн€ корупц≥њ: «акон ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2014. Ц є 49. Ц —т. 2056.
 2. ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ основи боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю: «акон ”крањни в≥д 30 червн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 35. Ц —т. 358.
 3. ѕро судову практику у справах про хабарництво: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 26 кв≥тн€ 2002 р. є 5 // ёридичний в≥сник ”крањни. Ц 2002. Ц є 28. Ц —. 21-24.
 4. ѕро судову практику у справах про перевищенн€ влади або службових повноважень: ѕостанова ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 26 грудн€ 2003 р. є 15 // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ц 2004. Ц є 2. Ц —. 7-9.
 5. ѕро практику розгл€ду судами справ про корупц≥йн≥ д≥€нн€ та ≥нш≥ правопорушенн€, повТ€зан≥ з корупц≥Їю: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни вiд 25 травн€ 1998 р. є 13 [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua
 6. ѕрактика розгл€ду крим≥нальних справ про злочини, склад €ких передбачено ст. 366  рим≥нального кодексу ”крањни (службове п≥дробленн€) [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 7. —удова практика розгл€ду крим≥нальних справ про службов≥ злочини з ознаками корупц≥йних д≥€нь (статт≥ 364, 365 та 368  рим≥нального кодексу ”крањни), а також справ про адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог «акону в≥д 5 жовтн€ 1995 р. Уѕро боротьбу з корупц≥ЇюФ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 8. јнтипов ¬.≤. “≥ньова економ≥ка та економ≥чна злочинн≥сть: св≥тов≥ тенденц≥њ, украњнськ≥ реал≥њ та правов≥ засоби контролю (теоретико-методолог≥чне узагальненн€). Ц ¬≥нниц€: ƒѕ ƒ ‘, 2006. Ц 1040 с.
 9. Ѕантишев ќ. ¬≥дпов≥дальн≥сть за злочини в сфер≥ службовоњ д≥€льност≥ // ёридичний журнал. Ц 2003. Ц є 7. Ц —. 69-77.
 10. Ѕрич Ћ., Ќавроцький ¬. ќзнаки посадовоњ особи та квал≥ф≥кац≥€ господарських злочин≥в, вчинених нею // ѕ≥дприЇмство, господарство ≥ право. Ц 2001. Ц є 1. Ц —. 58-62.
 11. Ѕрич Ћ., Ќавроцький ¬. ќзнаки посадовоњ особи та квал≥ф≥кац≥€ господарських злочин≥в, вчинених нею // ѕ≥дприЇмство, господарство ≥ право. Ц 2001. Ц є 2. Ц —. 68-69.
 12. ¬ойцишен ¬. ѕротид≥€ корупц≥њ €к багатоаспектна проблема // ¬≥сник прокуратури. Ц 2009. Ц є 10. Ц —. 14-18.
 13. √аращук ¬., ћухатаЇв ј.  атегор≥ально-правова характеристика корупц≥њ: визначенн€ пон€ть Укорупц≥йне правопорушенн€Ф та Укорупц≥йний злочинФ // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук ”крањни. Ц 2008. Ц є 3. Ц —. 254-265.
 14. √воздецький ¬., ЋовТ€к ќ., Ѕратков —. ѕроблеми законодавчоњ регламентац≥њ настанн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн€ // ¬≥сник јкадем≥њ управл≥нн€ ћ¬—. Ц 2008. Ц є 3. Ц —. 19-30.
 15. √рудзур ќ. ≤стор≥€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за хабарництво у прав≥ ”крањни та –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ (XVI ст. Ц початок XX ст.) // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 5. Ц —. 21-24.
 16. √уменюк Ћ.…. “еоретико-соц≥олог≥чний анал≥з корупц≥њ €к загрози нац≥ональн≥й безпец≥ ”крањни // Ќауковий в≥сник Ћьв≥вського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. —ер≥€ економ≥чна. Ц 2009. Ц є 2. Ц —. 1-10.
 17. …осифович ƒ. —п≥вставленн€ адм≥н≥стративноњ та крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ д≥€нн€ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2008. Ц є 8. Ц —. 43-45.
 18.  альман ќ. ¬заЇмозвТ€зок орган≥зованоњ злочинност≥ та корупц≥њ у сфер≥ економ≥ки // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. Ц 1997. Ц є 4. Ц —. 188-190.
 19.  амлик ћ.≤.  орупц≥€ та службова злочинн≥сть Ц тенденц≥њ розвитку // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2007. Ц є 17.
 20.  оваль ј. «ловживанн€ владою або службовим становищем: крим≥нально-правов≥ проблеми // ёридичний журнал. Ц 2004. Ц є 1. Ц —. 28-31.
 21.  орчовий ћ., Ѕайда ќ. ѕроблемн≥ питанн€ методики ви€вленн€ та документуванн€ хабарництва // ¬≥сник јкадем≥њ управл≥нн€ ћ¬—. Ц 2007. Ц є 2-3. Ц —. 96-101.
 22.  остенко ќ.ћ.  орупц≥€ кризового типу: пон€тт€ ≥ шл€хи протид≥њ // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2008. Ц є 18. Ц —. 136-141.
 23.  рижановський ќ.ћ.  рим≥нально-правова характеристика зловживанн€ службовим становищем у сфер≥ п≥дприЇмництва // Ќауковий в≥сник ƒн≥пропетровського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2008. Ц є 3. Ц —. 191-202.
 24.  рижановський ќ.ћ.  рим≥нолог≥чн≥ заходи попередженн€ зловживань службовим становищем у сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ // Ќауковий в≥сник ƒн≥пропетровського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 178-185.
 25. ћельник ћ.≤.  орупц≥€ Ц короз≥€ влади (соц≥альна сутн≥сть, тенденц≥њ та насл≥дки, заходи протид≥њ). Ц  .: ёридична думка, 2004. Ц 400 с.
 26. ћельник ћ.≤.  орупц≥€: сутн≥сть, пон€тт€, заходи протид≥њ. Ц  .: јт≥ка, 2001. Ц 304 с.
 27. ћельник ћ.≤. Ќов≥ аспекти крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за посадов≥ (службов≥) злочини // Ќовий  рим≥нальний кодекс ”крањни: ѕитанн€ застосуванн€ ≥ вивченн€: ћатер. м≥жнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. Ц  .-’.: Уёр≥нком ≤нтерФ, 2002. Ц —. 199-202.
 28. ћельник ћ.≤. ’абарництво: загальна характеристика, проблеми квал≥ф≥кац≥њ, удосконаленн€ законодавства. Ц  .: ѕарламентське вид-во, 2000. Ц 256 с.
 29. ћихайленко ƒ.√. ’арактеристика вини при вчиненн≥ хабарництва // ‘орум права. Ц 2008. Ц є 1. Ц —. 303-311.
 30. Ќевмержицький ™.¬.  орупц≥€ в ”крањн≥: причини, насл≥дки, механ≥зми протид≥њ. Ц  .:  Ќ“, 2008. Ц 368 с.
 31. ѕабат ќ.¬. ‘актори, що детерм≥нують вчиненн€ злочин≥в у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥ // ‘орум права. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 404-408.
 32. ѕришко ј. Ѕоротьба з корупц≥Їю // ¬≥сник прокуратури. Ц 2010. Ц є 1. Ц —. 22-28.
 33. —луцька “.≤.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за злочини, вчинен≥ у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥. Ц  .:  Ќ“, 2007. Ц 168 с.
 34. —луцька “.≤. ќбТЇкт пос€ганн€ перевищенн€ влади або службових повноважень (ст. 365    ”крањни) // ёриспруденц≥€: теор≥€ ≥ практика. Ц 2009. Ц є 8. Ц —. 28-36.
 35. —луцька “.≤. —усп≥льна небезпечн≥сть перевищенн€ влади або службових повноважень // ёриспруденц≥€: теор≥€ ≥ практика. Ц 2009. Ц є 7. Ц —.19-23.
 36. —луцька “.≤. ‘орма вини при вчиненн≥ перевищенн€ влади або службових повноважень // ёриспруденц≥€: теор≥€ ≥ практика. Ц 2009. Ц є 9. Ц —. 2-7.
 37. —орока Ћ. ѕон€тт€ Укорупц≥йний злочинФ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2009. Ц є 1. Ц —. 102-104.
 38. ’авронюк ћ.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за хабарництво: Ївропейський досв≥д // ѕраво ”крањни. Ц 2005. Ц є 6. Ц —. 117-120.
 39. ’ашев ¬.√.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за зловживанн€ владою або службовим становищем: јвтореф. дис.... канд. юрид. наук / ƒн≥пропетр. держ. ун-т внутр. справ. Ц ƒн≥пропетровськ, 2007. Ц 20 с.
 40. „ерн€вський —.—. “≥ньова економ≥ка €к п≥дгрунт€ орган≥зованоњ економ≥чноњ злочинност≥ в ”крањн≥: аспекти сп≥вв≥дношенн€ // Ќауковий в≥сник  ињвського Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2009. Ц є1. Ц —. 113-126.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 271 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2035 - | 1918 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.