Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ внутр≥шнього ринку ”крањни
Ќавчально-методичн≥ матер≥али

ƒо вивченн€ дисципл≥ни

ё–»ƒ»„Ќј ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕ–ј¬ќѕќ–”Ў≈ЌЌя

¬ —‘≈–≤ ≈ ќЌќћ≤ »Ф

дл€ студент≥в V курсу

галузь знань Ђѕравої,

спец≥альн≥сть Ђѕравої,

спец≥ал≥зац≥€ Ђѕравознавствої

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќ:

кафедрою крим≥нального права та процесу

протокол є 1 в≥д 30.08.2016 р.

«ав≥дувач кафедри _________≤.ѕ. ¬асильк≥вська

 

 

Ќачальник в≥дд≥лу

орган≥зац≥йного забезпеченн€

навчального процесу ____________¬.ј.  ≥шк≥н

 

Ќачальник навчально-

методичного в≥дд≥лу ______________“.¬. √уть

 

 

 ињв 2016

 


¬—“”ѕ

 

Ќавчальний курс Уёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в сфер≥ економ≥киФ Ї нормативною дисципл≥ною ≥ входить до модулю спец≥ал≥зованоњ п≥дготовки маг≥стр≥в. ¬ивченн€ ц≥Їњ дисципл≥ни на заключному етап≥ навчанн€ правознавц≥в з економ≥чним нахилом обумовлюЇтьс€ тим, що студенти на достатньому р≥вн≥ оволод≥ли знанн€ми з основних правових та ≥нших програмних дисципл≥н ≥ можуть св≥домо, на фаховому р≥вн≥ п≥дходити до оц≥нки сусп≥льних €вищ, процес≥в, €к≥ в≥дбуваютьс€ в економ≥чн≥й сфер≥, рол≥ та м≥сц€ права ≥ закону в регулюванн≥ економ≥ки €к одного з найважлив≥ших фактор≥в ≥снуванн€ суверенноњ держави.

—пец≥ал≥зований навчальний курс Уёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в сфер≥ економ≥киФ введено в програму п≥дготовки юрист≥в за фахом з економ≥чним ор≥Їнтуванн€м з метою поглибленн€ њх знань з крим≥нального, адм≥н≥стративного, цив≥льного, трудового права в аспект≥ юридичноњ квал≥ф≥кац≥њ протиправних д≥€нь економ≥чного характеру. √оловна увага зосереджуЇтьс€ на проблемних питанн€х захисту в≥дносин у сфер≥ економ≥ки правовими засобами.

√оловними завданн€ми курсу Ї:

  • поглиблене вивченн€ теоретичних ≥ практичних засад юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ за економ≥чн≥ правопорушенн€;
  • ознайомленн€ з проблемними питанн€ми правовоњ квал≥ф≥кац≥њ цих правопорушень;
  • анал≥з практики застосуванн€ законодавства щодо протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м, орган≥зован≥й злочинност≥ й корупц≥њ;
  • розгл€д питань стосовно перспектив розвитку законодавства щодо протид≥њ правопорушенн€м економ≥чного характеру.

ѕредметом дисципл≥ни Ї питанн€ юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ за протиправн≥ д≥€нн€ проти власност≥ й у сфер≥ п≥дприЇмництва, правопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в, внутр≥шнього ринку ”крањни, кредитно-ф≥нансову сферу, службов≥ правопорушенн€, а також актуальн≥ проблеми протид≥њ корупц≥њ й орган≥зован≥й злочинност≥. Ќайб≥льше дисципл≥на Уёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в сфер≥ економ≥киФ повТ€зана з крим≥нальним правом, €ке вивчаЇ найнебезпечн≥ш≥ протиправн≥ пос€ганн€ у сфер≥ економ≥ки Ц економ≥чн≥ злочини. “акож ≥снуЇ т≥сний звТ€зок навчального курсу з адм≥н≥стративним, цив≥льним ≥ трудовим правом, €к≥ вивчають адм≥н≥стративн≥, цив≥льно-правов≥ та дисципл≥нарн≥ правопорушенн€ економ≥чного характеру.

¬≥дпов≥дно до навчальноњ програми розроблено перел≥к тем та основних питань, €к≥ розгл€даютьс€ на лекц≥€х, сем≥нарських (практичних) чи контактних зан€тт€х, складають основу самост≥йноњ роботи ≥ винос€тьс€ на п≥дсумковий контроль (зал≥к). « метою належного засвоЇнн€ знань до кожноњ теми рекомендовано перел≥к л≥тератури та нормативно-правових акт≥в.

¬ результат≥ вивченн€ дисципл≥ни Уёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в сфер≥ економ≥киФ студенти повинн≥ оволод≥ти такими спец≥альними компетенц≥€ми:

“аблиц€ 1

 ласи профес≥йних завдань  омпетенц≥њ студента
1.  онсультативно- правов≥ завданн€  
1.1. ѕравове супроводженн€ д≥€льност≥ юридичноњ особи «датност≥: Ј брати участь у забезпеченн≥ захисту прав юридичноњ особи; Ј застосовувати заходи правового впливу у раз≥ ви€вленн€ факту вчиненн€ економ≥чного правопорушенн€, €ке зач≥паЇ ≥нтереси ц≥Їњ юридичноњ особи;
1.2. Ќаданн€ правових послуг Ј надавати квал≥ф≥кован≥ правов≥ консультац≥њ, розТ€сненн€ та ≥нш≥ види правовоњ допомоги щодо захисту порушених прав унасл≥док вчиненн€ правопорушень у сфер≥ економ≥ки, а саме: правопорушень проти власност≥; правопорушень, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни; правопорушень у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥; правопорушень у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥ та правопорушень у галуз≥ службовоњ д≥€льност≥.
2. ќрган≥зац≥йно-правов≥ завданн€  
2.1. Ќормотворч≥ «датност≥: Ј зд≥йснювати систематизац≥ю нормативно-правового матер≥алу щодо юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ за правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки; Ј формулювати юридичн≥ норми дл€ подальшого вдосконаленн€ законодавства ”крањни, €ке врегульовуЇ питанн€ в≥дпов≥дальност≥ за протиправн≥ д≥€нн€ економ≥чного характеру;
2.2. ”правл≥нськ≥ Ј визначати основн≥ проблеми у протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м, корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥ ≥ формулювати пропозиц≥њ щодо њх розвТ€занн€; Ј критично анал≥зувати сучасн≥ правов≥ механ≥зми захисту сусп≥льних в≥дносин в сфер≥ економ≥ки; Ј квал≥ф≥ковано оц≥нювати своЇчасн≥сть та ефективн≥сть вжитих державою заход≥в правового характеру з метою запоб≥ганн€ економ≥чним злочинам та протид≥њ ≥ншими видам правопорушень у сфер≥ економ≥ки.
3. ѕравоохоронн≥ завданн€ «датност≥: Ј ви€вл€ти ≥ правильно квал≥ф≥кувати правопорушенн€ проти власност≥, у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥; правопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в та внутр≥шнього ринку ”крањни; правопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥ ≥ правопорушенн€ у галуз≥ службовоњ д≥€льност≥; Ј визначати належну м≥ру в≥дпов≥дальност≥ (покаранн€) ос≥б, винних у вчиненн≥ економ≥чних злочин≥в та ≥нших правопорушень у сфер≥ економ≥ки.
4. ѕравозахисн≥ завданн€ «датност≥: Ј застосовувати матер≥ально-правов≥ та процесуально-правов≥ механ≥зми захисту порушених прав унасл≥док вчиненн€ економ≥чного правопорушенн€; Ј готувати промови й публ≥чно виступати в судових та ≥нших ≥нстанц≥€х з метою захисту порушених прав внасл≥док вчиненн€ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки; Ј обирати та правильно застосовувати адекватн≥ засоби захисту й поновленн€ порушених прав ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б.
5. ≈кспертно- анал≥тичн≥ завданн€ «датност≥: Ј характеризувати стан всього правового механ≥зму держави та юридичного захисту сусп≥льних в≥дносин в сфер≥ економ≥ки; Ј зд≥йснювати анал≥з статистичноњ ≥нформац≥њ та узагальненн€ правозастосовчоњ практики у сфер≥ протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м, орган≥зован≥й злочинност≥ й корупц≥њ; Ј оц≥нювати проекти нормативно-правових акт≥в у сфер≥ захисту економ≥чних правов≥дносин в≥д протиправних пос€гань щодо њх в≥дпов≥дност≥  онституц≥њ ”крањни, чинному законодавству ”крањни; Ј проводити анал≥тичн≥ огл€ди зм≥н до законодавства у сфер≥ протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м, орган≥зован≥й злочинност≥ та корупц≥њ.
6. Ќауково- досл≥дницьк≥ завданн€ «датност≥: Ј визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфер≥ юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ за правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки; Ј формулювати й вир≥шувати завданн€ науково-досл≥дницького характеру з метою виробленн€ обірунтованих пропозиц≥й щодо вдосконаленн€ правового регулюванн€ питань юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ у ц≥й сфер≥.
7. ѕравоосв≥тн≥ та правовиховн≥ завданн€  
7.1. Ќауково- педагог≥чн≥ «датност≥: Ј орган≥зовувати ≥ проводити навчальн≥ зан€тт€ за тематикою у сфер≥ зд≥йсненн€ юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ за протиправн≥ д≥€нн€ економ≥чного характеру; Ј розробл€ти навчально-методичне забезпеченн€ дл€ юридичних дисципл≥н, зм≥ст €ких пов'€заний вищезазначеною сферою знань;
7.2. ѕраво- просв≥тницьк≥ Ј ви€вл€ти проблеми та визначати напр€ми вдосконаленн€ правовоњ осв≥ти ос≥б з метою зменшенн€ к≥лькост≥ економ≥чних злочин≥в та ≥нших правопорушень у сфер≥ економ≥ки; Ј розробл€ти методолог≥чну базу дл€ реал≥зац≥њ р≥зноман≥тних напр€м≥в ≥ форм в≥дпов≥дноњ правоосв≥тньоњ д≥€льност≥.

 


2. “≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

“аблиц€ 2

Ќазва теми  ≥льк≥сть годин
ќчна форма навчанн€ «аочна форма навчанн€
Ќавчальн≥ зан€тт€ —–— Ќавчальн≥ зан€тт€ —–—
Ћекц≥њ ѕрактичн≥ Ћабораторн≥ ≤ндив≥дуальн≥      онтактн≥ зан€тт€ ≤ндив≥дуальн≥
“ема 1.«агальн≥ положенн€ про юридичну в≥дпов≥дальн≥сть та проблеми протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м в пер≥од розбудови ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥                
“ема 2.ѕравопорушенн€ проти власност≥                
“ема 3. ѕравопорушенн€ в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥                
“ема 4. ѕравопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни                
“ема 5. ѕравопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥                
“ема 6. —лужбов≥ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. ѕроблемн≥ питанн€ протид≥њ корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥   Ц            
ѕ≥дсумковий контроль, години    
”сього:                
–азом:
√один    
 редит≥в    

 


3. «ћ≤—“ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» «ј “≈ћјћ»

“≈ћј 1. «агальн≥ положенн€ про юридичну в≥дпов≥дальн≥сть

та проблеми протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м

в пер≥од розбудови ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥

 

ѕон€тт€ законност≥ та правопор€дку. ёридична в≥дпов≥дальн≥сть, њњ види.

«лочини та ≥нш≥ економ≥чн≥ правопорушенн€: пон€тт€, критер≥њ розмежуванн€, п≥дстави юридичноњ в≥дпов≥дальност≥. ёридичний склад економ≥чного правопорушенн€. –одовий та безпосередн≥й обТЇкти правопорушенн€ в сфер≥ економ≥ки, його предмет. ќбТЇктивна сторона складу економ≥чних правопорушень. —убТЇкт економ≥чних правопорушень: пон€тт€, ознаки. ѕон€тт€ й ознаки спец≥ального субТЇкта правопорушень у сфер≥ економ≥чноњ д≥€льност≥. —убТЇктивна сторона економ≥чних правопорушень. ‘ормальн≥ ≥ матер≥альн≥ склади правопорушень у сфер≥ економ≥ки. “риваюч≥, продовжуван≥ та складен≥ економ≥чн≥ правопорушенн€. ѕон€тт€ ≥ види стад≥й вчиненн€ економ≥чних правопорушень. ƒобров≥льна в≥дмова в≥д доведенн€ правопорушенн€ у галуз≥ економ≥ки до к≥нц€ та њњ значенн€. ‘орми сп≥вучаст≥ у вчиненн≥ економ≥чних правопорушень. ≈коном≥чна злочинн≥сть: пон€тт€ та ознаки.

ќсновн≥ причини й умови правопорушень у сфер≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

–оль крим≥нального, адм≥н≥стративного, цив≥льного та трудового законодавства в забезпеченн≥ нормальних умов дл€ економ≥чного житт€ держави; особливост≥ санкц≥онуванн€ норм в≥дпов≥дних галузей законодавства.

‘орми ≥ методи протид≥њ державних орган≥в економ≥чн≥й злочинност≥ та правопорушенн€м. ћ≥сце правоохоронних орган≥в у ц≥й д≥€льност≥. ѕ≥дв≥домч≥сть порушенн€ крим≥нальних справ по економ≥чних злочинах.

ѕозбавленн€ права займати певн≥ посади або займатис€ певною д≥€льн≥стю: характеристика виду покаранн€ та значенн€ дл€ протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м. Ўтраф. ¬≥дм≥нн≥сть штрафу €к м≥ри крим≥нального покаранн€ в≥д штрафу €к заходу адм≥н≥стративного впливу на правопорушника.

 

“≈ћј 2. ѕравопорушенн€ проти власност≥

 

¬ласн≥сть та њњ форми €к основа ≥снуванн€ економ≥чних правопорушень й орган≥зованоњ злочинност≥. «асоби захисту власност≥ та економ≥чних в≥дносин у держав≥ р≥зними галуз€ми законодавства.

ѕон€тт€ й класиф≥кац≥€ правопорушень проти власност≥. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, котр≥ пос€гають на власн≥сть.

«лочини проти власност≥: пон€тт€, види.  орислив≥ злочинн≥ пос€ганн€ на власн≥сть. «агальна характеристика ≥ види корисливих злочин≥в, повТ€заних з оберненн€м чужого майна на користь винного або ≥нших ос≥б.  вал≥ф≥кован≥ та особливо квал≥ф≥кован≥ види цих злочин≥в. ¬≥дмежуванн€ злочин≥в ц≥Їњ групи в≥д сум≥жних склад≥в злочин≥в та ≥нших правопорушень. –≥зниц€ м≥ж злочинами проти власност≥ ≥ злочинами у сфер≥ приватизац≥њ державного та комунального майна.

ѕерспективи розвитку законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ проти власност≥.

 

“≈ћј 3. ѕравопорушенн€ в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥

 

ѕон€тт€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ та њњ ознаки. «агальн≥ положенн€ про правопорушенн€ у галуз≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

ѕорушенн€ пор€дку зайн€тт€ п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю. Ќезаконний об≥г диск≥в дл€ лазерних систем зчитуванн€, матриць, обладнанн€ та сировини дл€ њх виробництва. ѕорушенн€ пор€дку зд≥йсненн€ операц≥й з металобрухтом. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил здач≥ дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн€. «айн€тт€ забороненими видами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥. «айн€тт€ гральним б≥знесом.

‘≥ктивне п≥дприЇмництво. ѕ≥дробленн€ документ≥в, €к≥ подаютьс€ дл€ проведенн€ державноњ реЇстрац≥њ юридичноњ особи та ф≥зичних ос≥б-п≥дприЇмц≥в.

ѕравопорушенн€ у сфер≥ конкурентних в≥дносин. ¬≥дпов≥дальн≥сть за недобросов≥сну конкуренц≥ю. «ловживанн€ монопольним становищем на ринку. ”кладенн€ м≥ж п≥дприЇмц€ми неправом≥рних угод, спр€мованих на встановленн€ (п≥дтриманн€) монопольних ц≥н. ƒискрим≥нац≥€ п≥дприЇмц≥в органами влади ≥ управл≥нн€. ѕримушуванн€ до антиконкурентних узгоджених д≥й. ѕротид≥€ законн≥й п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥. Ќезаконне використанн€ знака дл€ товар≥в ≥ послуг, ф≥рмового найменуванн€, квал≥ф≥кованого зазначенн€ походженн€ товару. Ќезаконне збиранн€ з метою використанн€ або використанн€ в≥домостей, що становл€ть комерц≥йну таЇмницю, та розголошенн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥. ѕротиправне заволод≥нн€ майном п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

ѕравопорушенн€ у сфер≥ банкрутства. ѕриховуванн€ ст≥йкоњ ф≥нансовоњ неспроможност≥ та ф≥ктивне банкрутство. Ќезаконн≥ д≥њ у раз≥ банкрутства. ƒоведенн€ до банкрутства.

ѕерспективи розвитку законодавства щодо в≥дпов≥дальност≥ за правопорушенн€ у сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

 

“≈ћј 4. ѕравопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в

≥ внутр≥шнього ринку ”крањни

 

«агальн≥ положенн€ про правопорушенн€, €к≥ пос€гають на ≥нтереси споживач≥в. ÷ив≥льно-правовий захист прав споживач≥в.

ѕорушенн€ правил торг≥вл≥ ≥ наданн€ послуг. ѕорушенн€ пор€дку проведенн€ розрахунк≥в з≥ споживачами. ќбман покупц€ чи замовника. ѕорушенн€ законодавства про захист прав споживач≥в. ¬веденн€ в об≥г або реал≥зац≥€ продукц≥њ, €ка не в≥дпов≥даЇ вимогам стандарт≥в. ‘альсиф≥кац≥€ засоб≥в вим≥рюванн€. Ќезаконне виготовленн€, збут або використанн€ державного проб≥рного клейма. ”мисне введенн€ в об≥г на ринку ”крањни (випуск на ринок ”крањни) небезпечноњ продукц≥њ.

ёридична в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ митних правил. ¬≥дмежуванн€ порушень митних правил в≥д контрабанди.

ѕерспективи розвитку законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на ≥нтереси споживач≥в та внутр≥шнього ринку ”крањни.

 

“≈ћј 5. ѕравопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥

 

«агальна характеристика правопорушень у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть за виготовленн€, збут та використанн€ п≥дроблених грошей ≥ ц≥нних папер≥в. –озм≥щенн€ ц≥нних папер≥в без реЇстрац≥њ њх випуску, п≥дробленн€ документ≥в, €к≥ подаютьс€ дл€ реЇстрац≥њ випуску ц≥нних папер≥в, приховуванн€ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть ем≥тента та ≥нш≥ правопорушенн€ на ринку ц≥нних папер≥в. Ќезаконн≥ д≥њ з документами на переказ, плат≥жними картками та ≥ншими засобами доступу до банк≥вських рахунк≥в, електронними грошима, обладнанн€м дл€ њх виготовленн€. ѕ≥дробленн€ проњзних квитк≥в ≥ знак≥в поштовоњ оплати.

”хиленн€ в≥д сплати податк≥в, збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в). Ќезаконне виготовленн€ та збут п≥дакцизних товар≥в. Ќезаконне виготовленн€, п≥дробленн€, використанн€ або збут незаконно виготовлених, одержаних чи п≥дроблених марок акцизного податку чи контрольних марок.

ƒоведенн€ банку до неплатоспроможност≥.

Ўахрайство з ф≥нансовими ресурсами.

ѕорушенн€ правил про валютн≥ операц≥њ, приховуванн€ валютноњ виручки. Ќезаконне в≥дкритт€ або використанн€ за межами ”крањни валютних рахунк≥в.

Ћегал≥зац≥€ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог законодавства про запоб≥ганн€ та протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом.

ёридична в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в бюджетн≥й сфер≥.

ѕерспективи розвитку законодавства щодо в≥дпов≥дальност≥ за правопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥.

 

“≈ћј 6. —лужбов≥ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки.

ѕроблемн≥ питанн€ протид≥њ корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥.

 

«агальна характеристика службових правопорушень в економ≥чн≥й сфер≥.

ѕон€тт€ корупц≥њ; фактори, що спри€ють актив≥зац≥њ корупц≥йних д≥€нь. —убТЇкти в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн€. ѕон€тт€ корупц≥йного злочину. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, повТ€зан≥ з корупц≥Їю. ѕроблеми квал≥ф≥кац≥њ корупц≥йних ≥ повТ€заних з корупц≥Їю правопорушень.

ѕон€тт€ та види злочин≥в у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥. «лочини, повТ€зан≥ з одержанн€м ≥ наданн€м неправом≥рноњ вигоди. ѕровокац≥€ п≥дкупу. —убТЇкти цих злочин≥в.

≤нш≥ злочини у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥. —лужбове п≥дробленн€ ≥ службова недбал≥сть. Ќезаконне збагаченн€. «ловживанн€ впливом. ¬≥дм≥нн≥сть зловживанн€ владою або службовим становищем в≥д перевищенн€ влади або службових повноважень.

ѕравове визначенн€ орган≥зованоњ злочинноњ д≥€льност≥. —истема орган≥в, €к≥ зд≥йснюють протид≥ю орган≥зован≥й злочинност≥ та корупц≥њ.

“≥ньова економ≥ка €к економ≥чна основа ≥снуванн€ орган≥зованоњ злочинност≥.


ѕЋјЌ» «јЌя“№

ѕлани лекц≥й.

“≈ћј 1. «агальн≥ положенн€ про юридичну в≥дпов≥дальн≥сть та проблеми протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м в пер≥од розбудови ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥.

1. ѕон€тт€ та види юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.

2. ≈коном≥чн≥ правопорушенн€: пон€тт€, критер≥њ розмежуванн€.

3. ќсновн≥ причини та умови правопорушень у сфер≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

4. ‘орми ≥ методи протид≥њ правоохоронних орган≥в економ≥чн≥й злочинност≥ та правопорушенн€м.

“≈ћј 2. ѕравопорушенн€ проти власност≥.

1. ѕон€тт€ й класиф≥кац≥€ правопорушень проти власност≥.

2. «агальна характеристика корисливих злочин≥в, повТ€заних з оберненн€м чужого майна на користь винного або ≥нших ос≥б.

3. ѕерспективи розвитку законодавства про в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ проти власност≥.

“≈ћј 3. ѕравопорушенн€ в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

1. «агальн≥ положенн€ про правопорушенн€ у п≥дприЇмницьк≥й сфер≥.

2. ‘≥ктивне п≥дприЇмництво.

3. ѕротид≥€ законн≥й п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥.

4. Ќезаконне збиранн€ з метою використанн€ або використанн€ в≥домостей, що становл€ть комерц≥йну таЇмницю, та розголошенн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥.

5. ѕравопорушенн€, повТ€зан≥ з банкрутством.

“≈ћј 4. ѕравопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни.

1. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, €к≥ пос€гають на ≥нтереси споживач≥в.

2. «лочини проти прав ≥ законних ≥нтерес≥в споживач≥в.

3. ёридична в≥дпов≥дальн≥сть за контрабанду. ѕорушенн€ митних правил.

4. ѕерспективи розвитку законодавства щодо протид≥њ правопорушенн€м, €к≥пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни.

“≈ћј 5. ѕравопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥.

1. ¬иготовленн€, збут та використанн€ п≥дроблених державних та недержавних ц≥нних папер≥в.

2. ”хиленн€ в≥д сплати податк≥в, збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в).

3. Ўахрайство з ф≥нансовими ресурсами.

4. Ћегал≥зац≥€ (в≥дмиванн€) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом.

5. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в бюджетн≥й сфер≥.

“≈ћј 6. —лужбов≥ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. ѕроблемн≥ питанн€ протид≥њ корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥.

1. ѕон€тт€ та ознаки службового правопорушенн€ в економ≥чн≥й галуз≥.

2. «лочини, повТ€зан≥ з одержанн€м ≥ наданн€м неправом≥рноњ вигоди. ≤нш≥ злочини у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥.

3. ѕроблеми квал≥ф≥кац≥њ правопорушень, повТ€заних з корупц≥Їю та орган≥зованою злочинн≥стю.

≤нновац≥йн≥ навчальн≥ технолог≥њ з дисципл≥ни, що використовуютьс€ на лекц≥йних зан€тт€х:

“аблиц€ 3

є п/п “ема лекц≥њ  ≥льк≥сть годин ¬иди ≥нновац≥йних навчальних технолог≥й
у поточному навчальному роц≥ заплановано на наступний навчальний р≥к
1. «агальн≥ положенн€ про юридичну в≥дпов≥дальн≥сть та проблеми протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м в пер≥од розбудови ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥   Ћекц≥€-монолог з використанн€м демонстрац≥йного матер≥алу Ћекц≥€-монолог з використанн€м демонстрац≥йного матер≥алу
2. ѕравопорушенн€ проти власност≥   ѕроблемна лекц≥€ ѕроблемна лекц≥€
3. ѕравопорушенн€ в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥   ѕроблемна лекц≥€ ѕроблемна лекц≥€ з елементами д≥алоговоњ
4. ѕравопорушенн€, що пос€гають на ≥нтереси споживач≥в ≥ внутр≥шнього ринку ”крањни   Ћекц≥€-монолог з використанн€м демонстрац≥йного матер≥алу Ћекц≥€-монолог з використанн€м демонстрац≥йного матер≥алу
  5. ѕравопорушенн€ у кредитно-ф≥нансов≥й сфер≥     ѕроблемна лекц≥€ Ћекц≥€-монолог з використанн€м демонстрац≥йного матер≥алу
6. —лужбов≥ правопорушенн€ у сфер≥ економ≥ки. ѕроблемн≥ питанн€ протид≥њ корупц≥њ та орган≥зован≥й злочинност≥   ѕроблемна лекц≥€ Ћекц≥€-д≥алог

 


ѕлани сем≥нарських (практичних) зан€ть дл€ студент≥в очноњ форми навчанн€.

—ем≥нарське зан€тт€ 1.

—ем≥нар-розгорнута бес≥да.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 250 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1342 - | 1186 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.054 с.