Лекции.Орг


Поиск:
Вимоги щодо структури, змісту та обсягу дипломної роботи магістра
Суттєвими ознаками дипломної роботи має бути дослідний характер, самостійність, практична спрямованість (цінність). Дипломна робота має ґрунтуватись на логічних, аргументованих та обґрунтованих концепціях.

Дослідний характер. Дипломна робота не повинна бути скомпільованою або бути переказом нормативного матеріалу чи коментарем до нього, а повинна обов’язково містити власний аналіз автора, відображати його погляди на досліджувану проблему. Цьому значною мірою має сприяти наявність у дипломній роботі аналітичних матеріалів, оптимальне поєднання теорії і фактичних матеріалів. Конкретні приклади (матеріали правозастосовчої практики) мають доводити правильність теоретичних положень.

Обов’язковою вимогою до дипломної роботи є її практична спрямованість. Сутність цієї вимоги в тому, що теоретичні положення роботи мають бути пов’язані з реальними практичними завданнями і проблемами, що потребують розв’язання у сфері правового регулювання суспільних відносин. Результати проведеного дослідження обов’язково мають становити практичну цінність і відповідати на питання «де і як вони можуть бути використані на практиці?»

Самостійність наукового дослідження є надзвичайно важливою вимогою. Дипломна робота виконується студен­том самостійно під керівництвом наукового керівника. У дипломній роботі слід обов’язково зазначати джерела походження використаної інформації (законодавча база, наукова юридична література, узагальнення юридичної практики тощо). Щодо даних (думок), запозичених з наукових, статистичних та інших джерел, слід обов’язково (!) наводити посилання. Використання будь-якого запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело є неприпустимим і може бути підставою для недопуску до захисту або, як наслідок, безпосереднє відсторонення від захисту та зняття роботи з розгляду.

Зміст дипломної роботи повинен відповідати таким вимогам:

1) висвітлювати сучасні досягнення в юридичній науці;

2) відображати сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання суспільних відносин в Україні (конкрет­ного предмета дослідження);

3) містити аналіз нормативно-правових актів, наукових концеп­цій, теорій тощо, узагальнення та аналіз юридичної практики;

4) містити дані, здобуті студентом у процесі наукового дослід­ження із застосуванням різних методів наукового пізнання, а також узагальнення та обґрунтування висновків;

5) містити конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства;

6) мати комплексний характер, складатися з теоретичної, методологічної, практичної частин, котрі перебувають у взаємозв’язку.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається у структурі (плані), що розробляється студентом з допомоги наукового керівника.

Структура дипломної роботи має бути складною й обов’язково включати: вступ, три розділи (кожен з яких складається з не менш як двох підрозділів), висновки, резюме українською та англійською мовами, список використаних джерел. До роботи можуть додаватися додатки.

Дипломна робота має містити:

1) титульний аркуш;

2) зміст (що відтворює план, затверджений науковим керівником);

3) вступ;

4) основну частину (розділи);

5) висновки;

6) резюме;

7) summary;

8) список використаних джерел;

9) додатки (не є обов’язковими).

У змісті (плані) роботи, що подається в розгорнутому вигляді, вказуються назви всіх структурних частин дипломної роботи із зазначенням початкової сторінки кожного: усіх розділів і підрозділів, вступу, висновків, резюме українською та англійською мовами, списку використаних джерел та, за наявності, додатків. Зміст (структура) дипломної роботи магістра розміщується безпосередньо за титульним аркушем і не має перевищувати за обсягом 1‒2 стандартні машинописні сторінки. Назви розділів і підрозділів у змісті роботи мають бути тотожними до тих, що наведені в тексті.

Структура дипломної роботи має відображати суть проблеми, логічність і послідовність її дослідження, змістовий зв’язок її елементів між собою. Назви розділів і підрозділів мають бути лаконічними й зрозумілими, грамотно та теоретично правильно сформульованими, відображати зміст теми, але не повторювати її назву, відповідати предмету дослідження та змісту роботи.

Дипломна робота включає три розділи. Як правило, перший розділ присвячений більш загальним питанням, він вводить у нау­кову проблему та визначає цілі і засоби її розв’язання, містить огляд наукової літератури, у другому розділі докладно аналізується суть проблеми, у третьому ‒ визначаються способи її врегулювання та вирішуються інші питання, пов’язані з предметом дослідження.

У вступі (обсягом від 5 до 6 сторінок): обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність, розкривається її сутність та важливість для практичної діяльності; визначаються мета і завдання, які ставить перед собою автор дипломної роботи, об’єкт та предмет дослідження, а також методи дослідження. Текст вступу повинен мати теоретико-реферативний характер. У вступі вказати структуру і обсяг дипломної роботи.

Об’єктом дослідження, як правило, є певний вид суспільних відносин.

Предмет дослідження більш конкретний, є складовою частиною об’єкта і вирізняється від нього зазвичай певним аспектом, що підлягає детальному вивченню. Предметом дослідження може бути деякий правовий інститут чи його окремі елементи, проблеми практичного застосування, тенденції розвитку тощо; предметом також є джерела. Об’єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться як загальне і часткове.

Формулювання мети. Чітке усвідомлення студентом мети і завдань в роботі має надзвичайно важливе значення для досягнення належних результатів дослідження. Наскільки зрозуміло буде сформульовано мету роботи, настільки вдалою буде структура, зміст і, головне, висновки в роботі. Визначеність мети дозволяє студентові побачити в роботі основний напрямок, впорядкувати пошук і аналіз матеріалів. Невдале визначення мети досить часто призводить до зниження якості роботи: викладений матеріал переважно має описовий характер, аналіз відсутній або він поверховий, а сама робота взагалі не має практичної значимості.

Завдання мають відповідати поставленій меті і логічно простежуватись за структурою роботи.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. У виняткових випадках у тексті роботи виділяються пункти, назви яких не включаються до структури (плану) роботи. Зміст основної частини повинен підпорядковуватись одній провідній ідеї та відповідати меті дипломної роботи.

Перший розділ (за обсягом рекомендується ‒ 25‒30 сторінок) структурно може складатися з 2‒4 підрозділів. Як правило, цей розділ має теоретичний характер. У ньому викладаються керівні положення досліджуваної теми, основні підходи до її розробки, визначаються питання, які потребують подальшої наукової розробки та правового врегулювання.

Тут рекомендується охарактеризувати об’єкт дослідження, роз­крити наукову сутність вибраної для дослідження проблеми, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел; розглянути питання, пов’язані з історичним розвитком тих чи інших правових інститутів або галузей права, навести загальну характеристику сучасного стану певного виду правовідносин, аналіз основних категорій, понять, їх ознак тощо, поставити проблемні питання, які стосуються теми дослідження.

У другому розділі (25‒35 сторінок), який також має складатися з кількох підрозділів, необхідно навести докладну характеристику предмета дослідження, ґрунтовний аналіз конкретних питань, які розкривають його сутність. Слід детально проаналізувати відповід­ні норми законодавства, провести порівняльний аналіз різноманіт­них наукових теорій, концепцій, поглядів провідних науковців щодо предмета дослідження. Розділ має бути максимально насичений змістовною інформацією: аналізом правових норм, юридичної літератури, порівняльним аналізом законодавства і практики зарубіжних країн, прикладами та узагальненнями судової практики, статистичними даними, результатами соціологічних досліджень.

Третій розділ (25‒30 сторінок) має бути безпосередньо пов’язаний з попереднім (основним) і може містити аналіз проектів нового законодавства, перспектив розвитку того чи іншого правового інституту, певної сфери (виду) правовідносин. У ньому також висвітлюються питання, які доповнюють розглянуті в основному розділі, а також пропозиції студента щодо способів розв’язання конкретної правової проблеми, удосконалення законодавства та юридичної практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, проведеного в попередніх розділах дипломної роботи чи безпосередньо з ними пов’язані.

Кожна частина дипломної роботи повинна бути закінченою, аргументованою, її слід завершувати стислим викладом результатів дослідження та короткими висновками, котрі мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими.

У загальних висновках дипломної роботи (5 ‒ не більше 7 сторінок) викладаються основні результати, констатується загальний сучасний стан предмета дослідження, його оцінка, основні проблеми, формулюються практичні рекомендації стосовно підвищення якості й ефективності правового забезпечення певного виду економічної, господарської, іншої діяльності; пропозиції щодо удосконалення структури, функцій та практики діяльності органів державного управління, удосконалення правових норм, що регулюють відповідну групу суспільних відносин, заповнення прогалин у законодавстві, усунення колізій, удосконалення правозастосовчої практики і т. ін. Необхідно пам’ятати, що ця частина роботи не має містити постановки питань або аналізу проблем, тут слід обґрунтувати достовірність результатів та викладати рекомендації щодо їх використання. У даному структурному елементі дослідження відображається ступінь досягнення поставленої мети через систематизацію проміжних висновків та результатів роботи.

Завдання студента при підготовці висновків ‒ у відносно стислому вигляді відобразити сутність і значення власних дос­ліджень, дати їм оцінку з урахуванням сучасних тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої проблеми, показати наукову, практичну і соціально-економічну цінність роботи.

У дипломній роботі розглядаються питання по суті наукової проблеми, у межах об’єкта дослідження та безпосередньо пов’язані з ним, у чіткій відповідності зі структурою. Слід проаналізувати законодавство, що регулює сферу суспільних відносин, які розглядаються в роботі, наукову юридичну літературу; виділити основні думки, течії, концепції, теорії, що існують в юридичній науці щодо предмета дослідження та пов’язаних з ним питань. Рекомендується проводити порівняльний аналіз законодавства та юридичної практики України та інших країн.

При виконанні аналітичної частини дипломної роботи визначаються цілі та завдання аналізу суспільних відносин, котрі досліджуються; розглядаються організаційно-правові питання досліджуваної теми; виділяються фактори, які впливають на досліджувані явища, проводиться їх оцінка; розглядаються проблеми управління відповідними відносинами, аналізуються матеріали, одержані під час проходження переддипломної практики; формулюються висновки та пропозиції щодо оптимізації правового регулювання певних відносин, розробляються рекомендації щодо вдосконалення законодавства України та механізму його реалізації.

Необхідний емпіричний матеріал студенти одержують на підприємствах, в установах, організаціях, де вони проходять практику. Слід використовувати також дані з опублікованих джерел: узагальнення прак­тики судів України, рішення Верховного Суду України, а також з архівів місцевих судів, інших правозастосовчих органів та організацій.

Дипломна робота має бути виконана літературною українською мовою, у науковому стилі з використанням усталених термінів. Не допускаються спрощений або публіцистичний стиль чи надто складні словесні конструкції, відступи від загальноприйнятої термінології.

Матеріал має викладатись у логічній послідовності; думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Проблему треба розглядати з теоретичних позицій, разом з тим слід уникати надмірної описовості, перевантаження змісту зайвою інформацією, не пов’язаною з темою дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, не допускати повторів думок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі законодавства, юридичної практики та наукових джерел.

Завершуючи роботу, студент зобов’язаний уважно перечитати її, звернувши особливу увагу на взаємозв’язок між частинами, літературну редакцію, повтори, помилки тощо, та в разі потреби внести відповідні виправлення та корективи.

Обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 100-110 сторінок друкованого тексту (без урахуванням списку використаних джерел та додатків, резюме українською та англійською мовами).

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 343 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

581 - | 533 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.