Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності
План лекційного заняття

4.1.Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності.

4.2.Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4.3.Напрямки використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4.4.Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

4.1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності

 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) є органом, що здійснює керівництво і управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснює збір і акумуляцію страхових внесків та інших засобів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням» (далі — Закону), і забезпечує їхнє надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Усі застраховані особи є його членами.

Фонд є самостійною некомерційною саморегульованою організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам Фондом, його стабільної діяльності.

Фонд є юридичною особою, мас печатку, із зображенням Державного Герба України і його найменуванням, а також символіку, затверджену правлінням Фонду і здобуває права юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціальному уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Діяльність Фонду регулюється законами України і його стату­том, що затверджується правління

 

4.2. Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом;

2) благодійні внески підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;

3) асигнування з Державного бюджету України;

4) прибуток, отриманий від використання тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових засобів Фонду, на депозитних рахунках;

5) інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням:

• не включаються в Державний бюджет України, не підлягають вилученню і використовуються тільки за цільовим призначенням (у випадку їхнього невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік);

• зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, що обслуговує фонди за окремими видами соціального страхування.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну, незалежну систему фінансування.

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:

а) внесків роботодавців:

для підприємств — з віднесенням на валові витрати виробництва;

для бюджетних установ та організацій — з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

б) капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;

в) прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

г) коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників,винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.

 

4.3.Напрямки використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Кошти загальнообов'язкового. державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням, направляються на:

■ виплату застрахованим особам допомоги за тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, при народженні дитини і в разі догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

■ на поховання;

■ фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх родин;

■ створення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;

■ забезпечення поточної діяльності і утримання органів фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Розмір страхових внесків щорічно з представленням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб у відсотках для:

1) роботодавців — до сум фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, що підлягають оподаткуванню;

2) найманих робітників -— до сум оплати праці, що включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що підлягають оподаткуванню;

3) застрахованих осіб, зазначених у частинах другої і третьої статті 6 Закону, — до сум оподатковуваного податком доходу (прибутку).

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), встановлюваної Кабінетом Міністрів України і розрахунковою величиною при вирахуванні допомоги за тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю і пологами.

Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням, є страхувальники і застраховані особи.

Страхувальники — юридичні і фізичні особи, які набувають статусу платників страхових внесків у фонд із дня їхньої реєстрації у виконавчих дирекціях відділень фонду.

Страхувальники-роботодавці сплачують у фонд різницю між нарахованими для роботодавців і найманих робітників страховими внесками і витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам відпові­дно до діючого закону.

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць — у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день сплати страхових внесків.

У випадку недостатності коштів у страхувальників-роботодавців для виплати заробітної плати і сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків у Фонд здійснюється пропорційно до сум заробітної плати.

У випадку незабезпечення банківськими установами перерахування страхових внесків у Фонд одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати банківські установи сплачують за рахунок власних коштів у Фонд суму несплачених страхових внесків.

4.4.Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Термін повноважень членів правління фонду складає шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління Фонду очолює голова, що обирається з членів правління Фонду терміном на два роки по черзі від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління. Голова правління має двох заступників, що разом з головою представляють три сторони.

Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу в квартал. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися з ініціативи його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління або за вимогою однієї третини членів правління Фонду.

Правління правомочне приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголо­сувала більшість членів правління із присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками і застрахованими особами.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом його правління, що забезпечує виконання рішень правління.

Вона є підзвітною правлінню Фонду і здійснює діяльність від його імені в межах і в порядку, визначеному статутом Фонду і положенням про Виконавчу дирекцію Фонду, затвердженого його правлінням.

Директор Виконавчої дирекції фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Правління відділення Фонду створюється на паритетних принципах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням Фонду.

Положення про правління відділення Фонду затверджується правлінням Фонду.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду і його відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах і містах республіканського, Автономної Республіки Крим і обласного значення.

Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень і Виконавчої дирекції Фонду і здійснюють свою діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбаченому його статутом і положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.

Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них завдання у взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями і місцевими органами виконавчої влади.

Правління Фонду:

1) визначає поточні і перспективні завдання;

2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції із визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

4) визначає за узгодженням з Національним Банком України порядок надходження й обліку засобів Фонду;

5) розглядає й затверджує річний бюджет, звіт про його вико­нання;

6) визначає порядок фінансування и умови надання путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення в спеціальних

оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);

7) здійснює контроль за цільовим використанням засобів, ве­денням і вірогідністю обліку і звітності за їх надходженням і ви­користанням;

8) вирішує питання про формування і використання резерву засобів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення із роз­рахунку на місяць;

9)направляє і контролює діяльність виконавчої дирекції фонду, правлінь і виконавчих дирекцій його відділень;

10)обирає голів правлінь відділень і їх заступників;

11)розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції і його заступників, а також приймає рішення про їхнє звільнення;

12)затверджує структуру органів Фонду, чисельність їхніх працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати;

13)представляє фонд у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, громадян, а також органами соціального страхування закордонних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана з захистом соціальних прав людини;

14)затверджує положення про правління відділень;

15)здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.
Правління відділення Фонду:

1) визначає поточні завдання відділення;

2) розглядає і затверджує у встановленому порядку річний бюджет, звіт про його виконання;

3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) коштів з відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їхніх родин, що включає заходи щодо санаторно-курортного лікуван­ня, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, ди­тячих оздоровчих таборах, заходи з позашкільного обслугову­вання;

4) представляє відділення Фонду у взаєминах з органами дер­жавної влади й органами місцевого самоврядування, підприємст­вами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з пи­тань соціального захисту громадян;

5) здійснює інші функції, передбачені положенням про прав­ління відділення фонду.

Виконавча дирекція Фонду:

1) забезпечує збір і акумуляцію внесків на загальнообов'я­зкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;

3) здійснює матеріальне забезпечення і надає соціальні послу­ги за діючим Законом;

4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчас­ною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове ви­користання засобів загальнообов'язкового державного соціально­го страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

5) представляє інтереси страховика в судових та інших ор­ганах;

6) готує і подає на розгляд правління:

 

План семінарського заняття

1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності.

2.Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3.Напрямки використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4.Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

5.Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

6.Допомога при народженні дитини та допомога із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Перелік питань до самостійної роботи

1.Відповідальність платників страхових зборів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2.Контроль за надходженням коштів до Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3.Основні завдання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Індивідуальні завдання

 

1.Визначення основних термінів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

2.Види матеріального забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

3.Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно - курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей.

 

Рекомендована література:

[ 1], [ 11 ], [ 26 ], [ 35 ]. [ 45 ], [ 59 ], [ 71 ], [ 75] [ 77 ], [ 79], [ 84 ], [ 85], [ 86 ]. [ 92 ], [ 106], [ 107], [ 108 ], [ 109], [ 115],

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 282 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

620 - | 519 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.