Лекции.Орг


Поиск:
Марковський ланцюг називається однорідним, якщо перехідні ймовірності не залежать від номера кроку. У противному випадку марковський ланцюг неоднорідний.
Розглянемо однорідний марковський ланцюг із n можливих станів S1, S2,..., Sn. Позначимо через Pij ймовірність переходу (при i = j Ймовірність затримки в стані Si) за один крок із Si у Sj. Тоді матриця з Pij називається матрицею переходу

(2.1)

Перехідні ймовірності можна тоді уявити як умовні ймовірності Pij = = P (Sj(k)/Si(k-1))

Так як події Sj(k) утворять повну групу несумісних подій, то .

При розгляді марковських ланцюгів часто буває зручно користуватися графом станів, на якому в стрілок проставлені відповідні перехідні ймовірності, не рівні нулю (Pij¹0) і змінюючи стан системи. Такий граф називається розміченим графом станів, мал.4.

Наприклад, для приведеного вище графа. Зауважимо, що ймовірності, що не змінюють стан системи не наводяться, тому що їх можна обчислити.     Мал. 4.

Для розглянутого прикладу Р11=1-(Р1213), Р22 = 1 - (Р23 + Р24) і т. д. Якщо із стану Si не виходить жодної стрілки, тобто перехід в інший стан неможливий, то Pii=1.

Якщо є матриця переходу ||Pij|| (або розмічений граф станів) і початковий стан системи, то можна знайти ймовірності станів P1(k), P2(k),..., Pn(k) після будь-

якого (k-го) кроку. Покажемо це.

Нехай система знаходиться в початковому стані Sm. Тоді Pi(0) = 0, крім Pm(0) = 1. Ймовірності станів після першого кроку Pi(1) = Pmi; i = 1,2,..., n.

Знайдемо ймовірності станів після К=2; Pi(2) (i =1,2,...,n)

По формулі повної ймовірності з гіпотезами Sj (j=1,2,..., n)

Pi(2) = (i = 1, 2,..., n) і т.д. Після k-го кроку

Pi(k) = (2.2)

Рівняння 1 можна переписати в матричній формі

P(k) = P(k-1) × P (2.3)

де P(k), P(k-1) - вектори-рядки станів системи, Р- матриця переходу.

Приклад 4. По деякій цілі ведеться стрільба чотирма пострілами в моменти часу t1, t2, t3, t4.

Можливі стани цілі (системи S):

S1 - ціль непошкоджена;

S2 - ціль незначно ушкоджена;

S3 - ціль істотно ушкоджена;

S4 - ціль уражена цілком.

Визначити ймовірності станів цілі після чотирьох пострілів, якщо в початковий момент часу ціль знаходиться в S1, і граф станів має вид, мал.5.

Рішення: Знайдемо матрицю переходу Р12 = 0,4; Р13 = 0,2; Р14 = 0,1 Р11 = 1 - (0,4+0,2+0,1) = 0,3 Аналогічно Р21 = 0; Р23 = 0,4; Р24 = 0,2; Р22 = 1-0,4-0,2=0,4 Р3132=0; Р34=0,7; Р33 = 1-0,7=0,3 Р414243=0; Р44=1     Мал. 5

Тоді

 

Ймовірності станів після 1-го кроку Рi(1)= P1i (i = 1,2,3,4), тобто елементи 1-го рядка матриці (початковий стан S1)
Pi(1) = (0,3; 0,4; 0,2; 0,1)

Ймовірність станів після 2-го кроку

{Pi(2)}={Pi(1)}. ||Pij|| =

Після третього кроку ймовірність станів

{Pi(3)}={Pi(2)} ×||Pij||

 

Після четвертого кроку

 

{Pi(4)}={Pi(3)}. ||Pij|| =

 

Одержали, що після чотирьох пострілів ймовірності подій P(S1) = P1(4) = 0,008; P(S2) = P2(4) = 0,07; P(S3) = P3(4) = 0,129; P(S4) = P4(4) = 0,793.

Розглянемо загальний випадок - неоднорідний марковський ланцюг, для якого ймовірності переходу Pij змінюються від кроку до кроку. Тоді ймовірність переходу буде залежати від кроку k, тобто Pij(k) = P(Si(k)/Sj(k-1). Якщо ||Pij(k)|| відомі на кожному кроку, то

{Pi(k)} = (k) = {Pj(k-1)} ||Pji(k)|| (2.4)

У метричній формі

P(k) = P(k-1), P(k) (2.5)

Приклад 5. Умови задачі ті ж самі, що і у попередньому прикладі. Тільки провадиться не 4, а три постріли. Причому ймовірності переходу змінюються від пострілу до пострілу.

||Pij(1)|| = ||Pij||

 

Зауваження: Матриця переходу (квадратна) Р, володіючи властивостями 0 < Pij < 1, i, j = 1,..., n у деяких джерелах називається стохастичною.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 477 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

618 - | 549 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.