Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Сутність та складові місцевих бюджетів. Місце місцевих бюджетів у бюджетній системі.Загрузка...

Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

Місцеві бюджети посідають провідне місце в системі місцевих фі­нансів. Їх визначають:

– як систему грошово-економічних відносин;

– як матеріальний фонд;

– як правову категорію;

– за територіальною ознакою.

Отже, за економічним змістом місцевий бюджет як невід'ємний еле­мент бюджетної системи країни окреслює економічні відносини між тери­торіальною громадою, суб'єктами господарювання та фізичними особами, спрямовані на формування фонду грошових коштів та фінансування міс­цевих і громадських потреб, підвищення соціально-економічного розвитку територій та поліпшення добробуту територіальної громади.

Місцевий бюджет як економічна категорія має певні, властиві лише йому особливості:

зосередження частини національного доходу в руках органу місцевого самоврядування

– її подальше використання на загальнодержавні потреби

перерозподіл національного доходу між галузями виробництва та адміністра­тивно-територіальними одиницями.

Статус бюджету як право­вої категоріїполягає у закріпленні в ньому норм, обов'язкових до виконання.

Бюджет як нормативний документ визначає склад, структуру та об­сяг доходів, а також видатків в розрізі напрямів фінансування та голо­вних розпорядників коштів, затверджує перелік захищених статей ви­датків та об'єктів, видатки на які будуть здійснюватися за рахунок бюджету розвитку, регламентує міжбюджетні відносини тощо.

За формою місцевий бюджетце основний фінансовий план органів місцевого самоврядування.

За матеріальним змістом місцевий бюджет – централізований фонд фі­нансових ресурсіворганів місцевого самоврядування

Бюджетний кодекс України встановлює, що «до місцевих бюджетів відносять бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети міст Києва та Севастополя, обласні, ра­йонні бюджети, бюджети районів в містах, бюджети місцевого само­врядування. Бюджетами місцевого самоврядування виступають бюдже­ти територіальних громад – сіл, селищ, міст та їх об’єднань».

До місцевих зведених бюджетів в Україні відносять:

бюджет Автономної Республіки Крим;

бюджет області;

бюджет району;

бюджет міста з районним поділом.

Побудова системи місцевих бюджетів ґрунтується на принципах по­будови всієї бюджетної системи України, а саме:

– принцип єдності бюджетної системи України — єдність бюджет­ної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єди­ною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів;

– принцип збалансованості — повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповід­ний бюджетний період;

– принцип самостійності — Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автоно­мної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядуван­ня коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зо­бов'язання держави;

– принцип повноти — до складу бюджетів мають бути долучені всі надходження бюджетів та витрати бюджетів;

– принцип обґрунтованостібюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та роз­рахунках надходжень бюджету і витрат бюджету;

– принцип ефективності та результативностізалучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

– принцип субсидіарності — розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

– принцип цільового використання бюджетних коштів — бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними при­значеннями та бюджетними асигнуваннями;

– принцип справедливості і неупередженості — бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

– принцип публічності та прозоростіінформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів.

У структурі місцевих бюджетів виділяють:

1) доходи та видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертівце так звані делеговані повноваження;

2) доходи і видатки, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – власні повноваження.

Бюджетним кодексом установлено, що бюджет може складатися з загального та спеціального фондів.

Складовими частинами загального фонду бюджету є:

всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;

кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без ви­значення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

фінансування загального фонду бюджету.

Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

доходи бюджету (включно з власними надходженнями бюджет­них установ), які мають цільове спрямування;

видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визна­чених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з ви­значенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціаль­ного фонду бюджету);

фінансування спеціального фонду бюджету.

Крім того, за рішенням місцевої ради у бюджеті може створюватися резервний фонд. За законодавством України, він має не перевищувати 1% обсягу видатків загального фонду бюджету.

Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенно­го, природного, соціально-політичного характеру або заходів, по­в'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій;

інших непередбачених заходів, які можуть здійснюватися за ра­хунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Місцевий бюджет поділяється на:

поточний бюджет. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів стосовно соціального захисту населення;

бюджет розвитку – є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів і створюється з метою фінансування програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних із розширеним відтворенням. В основному фінансує витрати на розвиток інфраструктури, громадські споруди, обладнання та викуп земельних ділянок.

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю відповідної територіальної громади;

- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

- запозичення, здійснені в порядку, визначеному Бюджетним кодексом та іншими законами України;

- субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

- погашення основної суми боргу АРК і місцевого самоврядування;

- капітальні вкладення;

- внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

Місцеве самоврядування як і держава є інструментом, що надає суспільні послуги, для чого необхідна стабільна та фінансово потужна дохідна база:

– Доходна база місцевих бюджетів є важливим інструментом фінансового регулювання.

– Доходна база місцевих бюджетів найбільш швидко реагує на зміни, що відбуваються в економічному житті даної території.

Стабільна дохідна база місцевих бюджетів сприяє пропорційному розвитко­ві територій. У взаємодії з доходною базою державного бюджету вона є ін­струментом фінансового вирівнювання.

– 3 доходної частини місцевих бюджетів фінансується більшість державних витрат, головним чином соціальних. 3а її допомогою впроваджуються у життя більшість загальнодержавних програм, пов’язаних з розвитком господарської і соціальної інфраструктури регіону.

– Доходна база місцевих бюджетів має регулюючі, закріплені і власні доходні джерела її формування. Місцевим органам влади також надано право само­стійно визначати напрями використання власних коштів.

На формування доходної бази місцевого бюджету виливають різні фактори, які можна об’єднати у три групи:

економічні. До них можна віднести обсяги ВВІІ, НД, економічний підйом (спад) виробництва, інфляцію, безробіття, податкову і бюджетну політику, інвестиційні витрати на розвиток народного господарства;

соціальні. Сюди слід віднести: кошти, що спрямовуються на соціально-культурні заходи; соціальний захист; обсяг і рівень заробітної плати різних категорій громадян; розмір споживчого кошика; контингент учнів, студентів, хворих, осіб, що потребують соціальної допомоги тощо;

політичніпов’язані із забезпеченням обороноздатності держави і підтримкою внутрішнього правопорядку, організації управління державою, зміцненням законо­давчої, виконавчої і судової влади.

Характерною ознакою сучасної бюджетної системи України є самостійність усіх бюджетів. Самостійність місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством, гарантується:

власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом, загальнодержавними доходами;

правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону;

не включенням місцевих бюджетів до державного та інших бюджетів;

правом самостійного використання вільних бюджетних коштів, а також законодавчого обмеження можливості їх вилучення;

компенсацією державою додаткових видатків органів місцевого самоврядування, які виникають унаслідок рішень, що ухвалюють органи державної влади.

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 462 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Аграрні відносини, їх зміст та специфіка. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення.
 2. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 3. Б) компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
 4. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі
 5. Базові знання з педагогіки, їх сутність
 6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
 7. Види вправ з синтаксису і методика їх проведення. Місце синтаксичного розбору реченя в системі аналітико-синтетичних вправ.
 8. Визначення постійних витрат за їх величиною та за місцем їх виникнення
 9. Визначення та сутність показників використання оборотних коштів підприємства. Напрямки ефективного використання оборотних коштів
 10. Виробнича програма підприємства, її складові структури
 11. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України.
 12. Відділення на спостережному посту; при патрулюванні місцевості; вибір місця, порядок обладнання та несення служби на контрольно-пропускному пункті


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.