Бібліографічний список до теми. Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
Лекции.Орг

Поиск:


Бібліографічний список до теми. Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
1, 2, 3, 5, 6, 24, 26

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)

Мета:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань особливостей розвитку ринкового господарства та основних напрямків економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.).

План вивчення теми

 

1. Зміни в українському селі в пореформений період.

2. Зародження і розвиток кооперативного руху.


Методичні рекомендації до самостійної роботи

В першому питанні треба звернутися до аналізу економічних передумов скасування кріпацтва в Україні: розкрити сутність реформ 1848 р. в Австро-Угорщині та 1861 р. в Російській імперії; дати їх порівняльну характеристику щодо причин, рушійних сил. Соціально-економічних наслідків, зміни форм землеволодіння та соціального статусу селянина.

Важливо усвідомити, що реформи прискорили розвиток капіталістичних ринкових відносин і в промисловості, і в сільському господарстві, започаткували кардинальні зміни у відносинах власності та соціально-політичній структурі суспільства.

Відзначаючи позитивні моменти ринкової перебудови сільського господарства, потрібно розкрити також двоїстий суперечливий характер аграрних реформ, показати, що вони мали серйозні недоліки. В пореформеній аграрній еволюції, хоч і повільно, відбувався перехід від замкнутого феодального господарства до капіталістичних методів ведення останнього. Тут необхідно розкрити сутність американського і прусського шляхів розвитку підприємницьких відносин у сільському господарстві, дослідити територіальне їх розмежування на українських землях, причини та наслідки цього процесу.

По другому питанню потрібно пояснити причини, сутність і наслідки потужних процесів концентрації та монополізації промислового виробництва, формування кооперативного руху на Україні. Для того, щоб скласти цілісне уявлення про новостворювану ринкову економічну систему, потрібно визначити економічну природу нових господарських форм, зокрема різних форм кооперативів, а також розкрити сутність нової фінансово-грошової системи.

Питання для самоконтролю

1. Які наслідки для розвитку українських земель мали реформи 1848 р. і 1861 р.?

2. Якими шляхами відбувався генезис підприємницьких відносин в Україні у сільському господарстві?

3. Яку роль відігравала держава у розвитку ринкових відносин в Україні?

4. У чому полягає зміст столипінської аграрної реформи?

Бібліографічний список до теми

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 22, 24, 25


Змістовий модуль 3. Європейська цивілізація XX - початку XXI століття

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.)

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)

Мета:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань господарства та економічної думки в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) та розвитку національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)

План вивчення теми

1. Економічна криза 1929-1933 рр. «Новий курс» Ф. Рузвельта.

2. Концепція «технологічного суспільства» Ж. Еллюля (Франція).

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При підготовці першого питання потрібно звернути увагу на те, що на початку ХХ ст. США почали активно претендувати на роль лідера серед країн західного світу і намагалися впливати на загальну ситуацію як у Європі, так і в усьому світі. Слід з’ясувати причини, характер і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр. Велика депресія виявилася найбільш тривалою, руйнівною і наймасштабнішою.

Треба показати, що «Новий курс» Ф. Рузвельта передбачає відновлення і розвиток системи державного регулювання ринкових відносин, оздоровлення банківської і фінансової систем, відновлення виробництва, «Кодекси чесної конкуренції», Цьому спонукали адміністрація громадських робіт, регіональне Управління долини Теннесі, антикризова аграрна політика, Національний закон про трудові відносини соціальні гарантії, соціальні права.

Друге питання передбачає еволюцію теорій трансформації капіталізму під впливом науково-технічної революції: теорія «стадій економічного зростання» У. Ростоу; концепції «індустріального суспільства» П. Дракера (США), Р. Арона; «технологічного суспільства» Ж. Еллюля (Франція); теорії «конвергенції, нове індустріальне суспільство» Д. Гелбрейта. Слід відмітити, що Жак Еллюль розробив концепцію «технологічного суспільства», де він універсалізує техніку, вважає, що вона розвивається за власними законами і не підвласна людині. Надаючи техниці роль вирішального фактора він показує. Як її розвиток позначається на економічному розвитку. У процесі цього розвитку відбувається перехід:

- від індивідуального підприємництва до «економіки корпорацій»;

- від «ліберальної» економіки до державного регулювання;

- від ринкової до планової економіки.

Отже техніка у Ж. Еллюля передбачає централізацію, а та, в свою чергу, планування, що є необхідною умовою функціонування «технологічного суспільства».

Питання для самоконтролю

1. Які характерні риси світової системи господарства, що склалася на початку XX ст.?

2. У чому полягає сутність «Нового курсу» Ф. Рузвельта?

3. Покажіть особливості світової економічної кризи.

4. Назвіть причини світової економічної кризи.

Бібліографічний список до самостійної роботи

1, 2, 3, 4, 5, 7

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.