ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1. Дати характеристику режимів роботи кранового електрообладнання.
Лекции.Орг

Поиск:


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1. Дати характеристику режимів роботи кранового електрообладнання.
Модуль 1

1. Дати характеристику режимів роботи кранового електрообладнання.

2. З яких механізмів складаються підйомні крани?

3. Навести та пояснити кінематичну схему механізму піднімання.

4. Для чого використовують і як вибрати поліспаст?

5. Як вибирають канат і барабан натягу?

6. Як розраховують потужність ЕД механізму піднімання?

7. Як визначають час пуску та пусковий момент механізму?

8. Навести вираз для визначення приведеного до вала двигуна моменту інерції під час піднімання та спускання вантажу.

9. Як визначають загальну тривалість пуску приводу за цикл?

10. Як здійснюють перевірку на нагрів двигуна механізму піднімання крана методом еквівалентного моменту?

11. Охарактеризуйте умови експлуатації за кліматичними факторами підйомних кранів.

12. Які особливості двигунів, які використовуються в механізмах підйомних кранів?

13. Від чого залежить ККД передачі кранових механізмів?

14. Як розрахувати статичну потужність кранових механізмів?

15. У чому полягає метод еквівалентних величин вибору двигуна кранових механізмів?

16. Дайте характеристику можливих способів гальмування двигуна в крановому електроприводі змінного струму з магнітним контролером.

17. Поясніть, у чому полягає відмінність між електромагнітним моментом електродвигуна і моментом, що діє на валу?

18. Які приводи застосовуються в механізмі підйому?

19. Які основні особливості кранових електродвигунів змінного струму?

20. За допомогою яких апаратів у схемах магнітних контролерів здійснюється максимальний і нульовий захист?

21. Опишіть переваги і недоліки магнітних контролерів порівняно з силовими.

22. Охарактеризувати ударні навантаження в механізмах кранів.

23. Якою має бути напруга електродвигунів змінного і постійного струму, що установлюється на кранах?

24. Для чого призначені гальмівні пристрої?

25. Які існують режими роботи кранів з різними значеннями відносної тривалості вмикання?

26. Оптимізація параметрів електроприводів механізмів кранів на основі обліку втрат при перерегулюванні.

27. В яких умовах експлуатується кранове устаткування?

28. Які особливості втрати енергії в електроприводах кранів?

29. Якими параметрами характеризуються вантажопідіймальні механізми?

30. Як визначається статична потужність на валу двигуна підіймального механізму при підйомі вантажу (в цеху і на відкритому повітрі)?

31. Навести залежність розгойдування вантажу від прискорення або уповільнення механізму і способи його зниження.

32. Від чого залежить ККД передачі кранових механізмів ?

33. Які особливості пуску асинхронного двигуна крана?

34. Від чого залежить вибір електродвигунів?

35. Які технічні вимоги до електричних двигунів кранів змінного струму?

36. Які умови експлуатації електроустаткуванні крана?

37. Як визначити кінцеву швидкість розгону (уповільнення) механізму крана?

38. Навести залежність розгойдування вантажу від прискорення або уповільнення механізму і способи його зниження.

39. В чому полягає оптимізація параметрів електроприводів механізмів кранів на основі обліку втрат при пере регулюванні?

40. Від чого залежить зміна навантажень при перекосах і розузгодженні швидкостей механізмів пересування?

Модуль 2

41. Охарактеризувати ударні навантаження в механізмах кранів.

42. Які вимоги до контактної апаратури крана?

43. Що називають електроприводом?

44. Дайте класифікацію електроприводу.

45. Назвіть основні функції електроприводу.

46. Назвіть вимоги, які висувають до електропривода.

47. Які елементи входять у структурну схему електропривода?

48. Яке призначення кранових гальм?

49. Визначення гальмівного моменту.

50. На які ознаки поділяються гальмівні пристрої кранів загального призначення?

51. Назвати вимоги до гальм крана.

52. Яка залежність розгойдування вантажу від прискорення або уповільнення механізму і способи його зниження?

53. Загальні відомості і вимоги до контактної апаратури крана.

54. Схеми кранового електропривода механізму пересування з імпульсно- ключовим комутатором у колі ротору.

55. Для чого застосовують тиристорні перетворювачі частоти для кранового електроприводу?

56. Які загальні рекомендації по проектуванню і установці електроустаткуванні на кранах?

57. Кранові електроприводи з тиристорними перетворювачами постійного струму.

58. Які технічні вимоги до електричних двигунів кранів постійного струму?

59. Класифікація ліфтів.

60. Як визначити режим роботи ліфта?

61. Як розрахувати потужність приводного електродвигуна ліфта?

62. Які вимоги ставляться до систем управління електроприводами ліфтів?

63. Чому необхідно зменшувати швидкість руху кабіни ліфта під час підходу до зупинки?

Модуль 3

64. Які є різновиди схем управління електроприводами ліфтів?

65. Які датчики використовуються в ліфтах?

66. Назвіть елементи блокувань пуску електроприводу та їх призначення.

67. Опишіть роботу схеми вантажного ліфта.

68. Опишіть роботу схеми пасажирського ліфта.

69. Які гальмові режими можуть використовуватися в електроприводі при підйомі й опусканні вантажу?

70. Пояснити принципи дії захистів, які застосовуються в електроприводі механізму підйому.

71. У чому перевага й недоліки кранових електроприводів із силовими контролерами?

72. Які види і конструкції гальмівних пристроїв, які застосовуються в підіймальних механізмах вантажопідіймальних машин?

73. Яка максимальна вантажопідйомність пасажирських, вантажних і малих вантажних ліфтів?

74. Залежно від характеру перевозу вантажу які бувають ліфти?

75. Охарактеризуйте конструктивні особливості та принцип роботи контактних і безконтактних датчиків, які використовуються в ліфтах. Порівняйте їх між собою.

76. Від чого залежить точність зупинки кабіни ліфта?

77. Назвати основні вимоги до електроприводу ліфтів.

78. Захист ліфтових електродвигунів?

79. Які є різновиди схем управління електроприводами ліфтів?

80. Назвати геометричні елементи шахтного підйому.

81. Що належить до підіймального обладнання?

82. Що розуміється під терміном – граничний строк експлуатації?

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

З метою забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою балів, одержаних за показниками, що наведені в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання

1-й семестр (залік)

Вид контролю Кількість балів Усього за вид контролю
Лекції всього 18 годин - відвідування лекцій (1,5 бал за заняття) - наявність конспекту - робота на лекціях     13,5 3,5
Поточний та підсумковий контроль - проведення тестового опитування за тематикою лекційного курсу (9 тем лекцій) - реферати за тематикою лекцій (1 бал за реферат) - наукові статті, тези    
Робота студентів на лабораторних заняттях усього 18 годин (9 лабораторних робіт) - відвідування занять (1 бал за заняття) - захист лабораторних робіт (максимум 1 бал за кожну роботу) - підготовка до заняття - виконання лабораторних робіт - підготовка звітів до лабораторних робіт        
Усього  

 

Позитивна оцінка за результатами поточного контролю в цілому може бути одержана лише за умови, що за всі перераховані вище пункти студент отримав позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи відмінно) визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю формулювань під час усних відповідей, якістю викладання матеріалу та його оформлення під час проведення лабораторних робіт, виконання контрольних та тестових завдань. При цьому для оцінки «А» враховуються граматичні показники відповідей, володіння державною мовою, відповідність графічного та іншого оформлення діючим стандартам.

За виконання всього обсягу роботи в семестрі за результатами поточного контролю студент може одержати максимальний бал – 100.

Перерахунки балів за традиційною національною системою здійснюється таким чином:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Парницький А. Е. Мостовые краны общего назначения / А. Е. Парницький, А. П. Шабашов. – К.: Вища школа, 1965. – 335 с.

2. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок / В. П. Есаков. – К.: Вища школа, 1981. – 248 с.

3. Иванченко Ф. К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф. К. Иванченко – К.: Вища школа, 1978. – 576 с. 4. Волотковский С. А. Типовой электропривод промышоенных установок / С. А. Волотковский – К.:Вища школа, 1983

5. Камышев А. Г. Мостовые электрические краны / А. Г. Камышев. – К.: Вища школа, 1972. – 320 с.

6. Смирнитский Б. В. Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов / Б. В. Смирнитский. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 380 с.

7. Соколов М.М. Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів / М.М. Соколов – М.: Енергія, 1969. – 544 с.

8. Елисеева В. А. Справочник по автоматизированному електропривод / Под ред. В. А. Елисеева, А. В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 616 с.

9. Яуре А. Т. Певзнер Е. М. Крановый електропривод: Справочник / А. Т. Яуре – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 344 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Автоматизація та електрообладнання підйомно-транспортних засобів” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 – „Електромеханіка” (у тому числі скорочений термін навчання)

 

Укладачі: к.т.н., доц. С. В. Сукач,

асс. О. А. Хребтова

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри САУЕ проф. Д. Й. Родькін

 

Підп. до друку ________. Формат 60´84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

 

Ум. друк. арк. _____ . Наклад ___________ прим. Зам. № _______. Безкоштовно

 

Видавничий відділ

КрНУ імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.